Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Konkurs ofert - prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1-32 a ustawy poprzez prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 95 000,00

Termin realizacji zadania: 31.03.2023 r. - 31.12.2023 r.

Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w podanym niżej linku do ogłoszenia konkursowego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.

Kontakt