Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Konkurs ofert - profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

"Młodzi na falstarcie - cykl warsztatów psychoedukacyjnych"

Celem zadania jest zorganizowanie serii warsztatów/spotkań wspierających postawy zdrowotne i społeczne wolne od zachowań ryzykownych, w tym także działań profilaktycznych o charakterze sportowym i kulturalnym kierowanych do ogółu społeczeństwa, w szczególności do dzieci i młodzieży (profilaktyka uniwersalna) poprzez m.in.:

  1. wzmacnianie odporności uczestników poprzez uczenie najważniejszych umiejętności psychologicznych i społecznych, w tym: radzenia sobie z emocjami i stresem;
  2. podnoszenie samooceny dzieci i nastolatków poprzez dostarczanie okazji do rozwijania zainteresowań i przeżycia porażki i sukcesu;
  3. wypracowanie zasad pomocy i udzielania jej;
  4. rozwijanie i wzmacnianie potencjałów indywidualnych – poczucie wartości, cele i wartości w życiu, podejmowanie własnych, niezależnych decyzji;
  5. wzmacnianie i pogłębianie relacji: ja – rówieśnicy, ja – rodzice, ja – inne osoby znaczące;
  6. autoagresja (samookaleczenia, zaburzenia odżywiania, próby samobójcze) – jak i gdzie sięgać po pomoc;
  7. podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwości alkoholu i substancji psychoaktywnych;
  8. wspólne wypracowanie z uczestnikami „Poradnika pomocy dla dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym”.

Wysokość środków: 50 000 zł

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty do konkursu ofert należy składać w postaci papierowej w Biurze Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, przy Tuwima 10, pok. 303, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 22 marca br.

Kontakt