Lodz.pl 600 lat Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

Wyniki otwartego konkursu ofert dot. zorganizowania Śniadania Wielkanocnego

Wiceprezydent Miasta Łodzi rozstrzygnął otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie reintegracji społecznej poprzez zorganizowanie Śniadania Wielkanocnego.

Informacja o wynikach konkursu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi:

https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/ogloszenia-i-zawiadomienia/ogloszenia-urzedu-miasta-lodzi/archiwum-ogloszen-2023-r/ogloszenie-10460/otwarty-konkurs-ofert-w-formie-powierzenia-realizacji-zadania-publicznego-w-zakresie-reintegracji-spolecznej-poprzez-zorganizowanie-sniadania-wielkano-id59434/2023/3/17/

Kontakt