Chcesz aktywnie zajmować się sprawami łódzkiej młodzieży, kandyduj do Młodzieżowej Rady Miejskiej!

  • Jeśli jesteś uczniem szkoły ponadpodstawowej działającej na terenie Łodzi zgłoś swoją kandydaturę do Szkolnej Komisji Wyborczej (pamiętaj, o zgodzie rodziców, jeśli nie ukończyłaś/eś jeszcze 18 lat).
  • Twoje zgłoszenie powinno być poparte podpisami co najmniej 50 wyborców.
  • Wybory przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza w głosowaniu tajnym.
  • Wybranym na członka Młodzieżowej Rady Miejskiej zostaje kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów w szkole.
  • Zbiorcze wyniki głosowania ogłasza Komisja Wyborcza Młodzieżowej Rady Miejskiej

WYBORY MRM 2020-2022


O MŁODZIEŻOWEJ RADZIE MIEJSKIEJ

Młodzieżowa Rada Miejska jest reprezentacją uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Łodzi. Młodzieżowa Rada Miejska została powołana uchwałą Rada Miejska w Łodzi Nr VIII/127/07 z 28 marca 2007 r. 

Rada ma charakter konsultacyjny i wspiera oraz upowszechnia ideę samorządności. Dzięki temu młodzi ludzie, tuż przed wkroczeniem w dorosłość, mogą czynnie uczestniczyć w życiu Łodzi. Częstsze będą spotkania z władzami miejskimi i oświatowymi. Przedstawiciele Młodzieżowej Rady mają zapewnione uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji. Rada Młodzieżowa ma możliwość opiniowania projektów uchwał Rady Miejskiej.

Młodzieżowa Rada Miejska może również bezpośrednio inicjować działania, które młodzieży łódzkiej dotyczą, takie jak: imprezy kulturalne, sportowe, proekologiczne i charytatywne, a także szkolenia i konferencje. Działalności Rady ułatwia również współpracę z innymi Młodzieżowymi Radami w kraju i za granicą.


RADNI I PREZYDIUM MRM W ŁODZI VIII KADENCJI

W dniu 26 listopada 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi, podczas której uzupełniony został skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi. W załączniku uchwała z dnia 26 listopada 2019 r.


SESJE MRM


UCHWAŁY MRM

Kontakt