Urząd Miasta Łodzi

Projekty UE

Projekty UE

2016 Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego

„Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego” projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu Całkowita wartość projektu 2 297 000,00 zł dofinansowanie UE 85% wkład własny Miasta 15% termin realizacji 2016-2017 Głównym celem projektu pn. „Promocja łódzkiego sektora kreatywnego” jest promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego na arenie międzynarodowej poprzez budowanie sieci międzynarodowej współpracy gospodarczej. Do celów pośrednich można zaliczyć: silniejszą identyfikację łódzkich przedsiębiorców, jako dobrej marki a tym samym poprawa wizerunku Łodzi, jako miasta wspierającego sektor kreatywny; promocję łódzkich przedsiębiorców, zwiększenie wiedzy o ofercie łódzkiego sektora kreatywnego; lepsze rozpoznawanie sektora kreatywnego przez mieszkańców Europy; rozwój sieci kontaktów i współpracy sektora kreatywnego; zwiększenie poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorców z łódzkiego sektora kreatywnego; wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu; nawiązywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi, pozyskiwanie informacji na temat rynków zagranicznych. Projekt jest realizowany przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

Informacje o realizacji projektu

 2017/08/02

Miasto Łódź ogłasza przetarg nieograniczony którego przedmiotem jest: Przygotowanie i realizacja kampanii promocyjnej w terminie sierpień - listopad 2017 r. w ramach projektu "Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020" - DOA-ZP-VIII.271.52.2017

Termin składania ofert: 10/08/2017 godz. 09.00

Szczegółowe inforamcje: przetargi.bip.uml.lodz.pl/pokaz/przetarg.htm

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

2017/07/24

Miasto Łódź ogłasza przetarg nieograniczony którego przedmiotem jest: Organizacja V Forum Miast Partnerskich w Łodzi w dniach 17-19 września 2017 r. w ramach projektu "Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: 01/08/2017 godz. 10.00

Szczegółowe inforamcje: przetargi.bip.uml.lodz.pl/pokaz/przetarg.htm

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

2017/06/02

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na przygotowanie i realizację kampanii promocyjnej w terminie sierpień – październik 2017r., w ramach projektu „Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu upływa w dniu 19.06.2017 o godzinie 09.00.

Szczegółowe informacje: bip.uml.lodz.pl/index.php

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

2017/02/14

Miasto Łódź ogłasza przetarg na Organizację udziału Miasta w wydarzeniach międzynarodowych w 2017 r. w ramach projektu "Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego" w ramach projektu Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Numer ogłoszenia: Dz.U./S S31 14/02/2017 55955-2017-PL

Termin składania ofert: 23/03/2017 godz. 11:00

Szczegółowe informacje: przetargi.bip.uml.lodz.pl/pokaz/przetarg.htm

 

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

2017/02/06

Miasto Łódź ogłasza przetarg na wykonanie i dostarczenie druku "Katalogu produktów i usług łódzkiego sektora kreatywnego" (zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro) w ramach projektu UE pn. „Promocja łódzkiego sektora kreatywnego”.

Termin składania ofert: do dnia 15 lutego 2017 r., godz. 9.00

Więcej na: przetargi.bip.uml.lodz.pl/pokaz/przetarg.htm

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

2017/02/06

Miasto Łódź, zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej opracowania analizy mediów na potrzeby kampanii planowanej w 2017 r, realizowanej w ramach projektu UE pn. „Promocja łódzkiego sektora kreatywnego”.

Termin składania ofert: do dnia 14 lutego 2017 r.na a.kwiecien@uml.lodz.pl

Więcej na: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1019872

 

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

2016/12/19

Miasto Łódź ogłasza dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na Organizację udziału Miasta w wydarzeniach międzynarodowych o charakterze wystawienniczym odbywających się w 2017 r. poprzez prezentację strefy kreatywnej w formie stoiska, w ramach projektu „Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu upływa w dniu 5.01.2017 o godzinie 16:00.

Szczegółowe informacje oraz wynik postępowania na: bip.uml.lodz.pl/index.php

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

2016/10/31

Miasto Łódź, ogłasza przetarg, którego przedmiotem jest Organizacja udziału Miasta w wydarzeniach międzynarodowych o charakterze wystawienniczym poprzez prezentacje strefy kreatywnej w formie stoiska, w ramach projektu "Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego", w ramach projektu Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Termin składania ofert: 7.12.2016

Przetarg unieważniony.

Szczegółowe informacje oraz wynik postępowania na: przetargi.bip.uml.lodz.pl/pokaz/przetarg.htm

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

2016/07/27

Miasto Łódź, ogłasza przetarg, którego przedmiotem jest Organizacja IV Forum Miast Partnerskich w Łodzi w dn. 9-12 października 2016 r. z udziałem gości z miast partnerskich Łodzi i przedstawicieli łódzkiego sektora kreatywnego, w ramach projektu Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Numer ogłoszenia: 161509 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016

Termin składania ofert: 11.08.2016 godz. 11.00

Najkorzystniejszą ofertę przedstawił wykonawca o nazwie: Moma Creative Concept S.C.
Szczegółowe informacje oraz wynik postępowania na: przetargi.bip.uml.lodz.pl/pokaz/przetarg.htm oraz bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

2016/07/21

Miasto Łódź, reprezentowane przez Pana Bartłomieja Wojdaka, Dyrektora Biura Promocji i Turystyki w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia, Urzędu Miasta Łodzi, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej naopracowanie merytoryczne i skład „Katalogu produktów i usług łódzkiego sektora kreatywnego” realizowanego w ramach projektu UE pn. „Promocja łódzkiego sektora kreatywnego”.

Termin składania ofert: 31 lipca 2016 na adres a.kwiecien@uml.lodz.pl

Najkorzystniejszą ofertę przedstawił wykonawca o nazwie: Art_Inkubator
Szczegółowe informacje oraz wyniki postepowania na: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1003844

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

2015/09/21

W związku z ogłoszonym przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy konkursem nr RPLD.02.02.02-IP.02-10-002/15 w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Miasto Łódź wystosowało w dniu 28.08.2015r. zapytanie ofertowe do trzech wykonawców:

    Phin Inwestycje Sp z o.o.
    Grants Consulting Sp z o.o.
    Fundacja na Rzecz Rozwoju Regionu Łódzkiego

Przedmiotem zapytania ofertowego było przygotowanie studium wykonalności dla dwóch projektów pod roboczym tytułem:
1) „Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego”
2) „Międzynarodowa promocja gospodarcza Łodzi” (tytuł zmieniono w trakcie prowadzenia postępowania na: „Rozwój sektora turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki biznesowej poprzez promocję na rynkach zagranicznych”).
 
Na podstawie ofert otrzymanych od dwóch wykonawców (Phin Inwestycje Sp z o.o.i Grants Consulting Sp z o.o.) i na podstawie § 11.1 Regulaminu** oraz zgodnie z Zasadami udzielania zamówień dla Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków RPOWŁ, wyłoniono wykonawcę.
Najkorzystniejszą ofertę przedstawił wykonawca o nazwie:

Grants Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w: Pabianicach, 95-200, Pawlikowie 39

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena

planowany termin wykonania usług : do 28 września 2015r.

cena oferty brutto: 14 760 PLN.
umowę zawarto w dniu 21.09.2015r. .

2014 Łódź kreuje – promocja Łodzi gospodarczej

Projekt pn. „Łódź kreuje – promocja Łodzi gospodarczej”. Umowa nr UDA-RPLD.03.02.00-00-063/13-00 o dofinansowanie projektu w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwMarketing i promocja produktów i "marek" regionalnych i lokalnych.

Informacje o realizacji projektu

[04.11.2014]

Informujemy, że w dn. 4.11.2014 r. zawarto umowę z Radiowym Doradztwem Reklamowym Sp z o.o., której przedmiotem jest produkcja spotu o dł. 30 sek oraz jego emisja w radio w okresie 10-30 listopada br. Umowę zawarto na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę, w trybie art. 4 pkt. 3 lit. g, h.

[04.11.2014]

Informujemy, że w dn. 4.11.2014 r. zawarto umowę z Telewizją TOYA Sp. z o.o., której przedmiotem jest promocja Miasta poprzez emisję spotu w okresie 5.11 – 7.12 w telewizji TOYA. Umowę zawarto na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę, w trybie art. 4 pkt. 3 lit. g, h.

[04.11.2014]

Informujemy, że w dn. 4.11.2014 r. zawarto umowę z Radiowym Doradztwem Reklamowym Sp z o.o., której przedmiotem jest produkcja spotu o dł. 30 sek oraz jego emisja w radio w okresie 10-30 listopada br. Umowę zawarto na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę, w trybie art. 4 pkt. 3 lit. g, h.

[04.11.2014]

Informujemy, że w dn. 4.11.2014 r. zawarto umowę z Polskim Radiem Regionalną Rozgłośnią w Łodzi „Radio Łódź” S.A., której przedmiotem jest emisja na antenie Radio Łódź spotów reklamowych Miasta w okresie 5 – 30 listopada br. Umowę zawarto na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę, w trybie art. 4 pkt. 3 lit. h.

[10.10.2014]

Informujemy, że rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na druk materiałów informacyjno - promocyjnych związanych z realizacją projektów pn. "Łódź kreuje - promocja Łodzi gospodarczej"', "Łódź na weekend - promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break".

Najkorzystniejszą ofertę w części I złożyła firma: Helena Rąbalska.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/pokaz/przetarg.htm?id=1721  

 [23.09.2014]

Informujemy, że ogłoszono przetarg nieograniczony na druk materiałów informacyjno - promocyjnych związanych z realizacją projektów pn. "Łódź kreuje - promocja Łodzi gospodarczej"', "Łódź na weekend - promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break".

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/pokaz/przetarg.htm?id=1721  

 

[08.09.2014]

Informujemy, że w dn. 08.09.2014 r. zawarto umowę z TVN Media Sp. z o.o., której przedmiotem jest przygotowanie i emisja materiału filmowego, polegającego na lokowaniu produktu promocja Miasta Łodzi w audycji pt. „Dzień Dobry TVN” w dn. 14 września br. Umowę zawarto na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę, w trybie art. 4 pkt. 3 lit. g, h.

[26.08.2014]

Informujemy, że rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kampanii w mediach papierowych w ramach realizacji kampanii promocyjnych dla projektów: Łódź - Kreuje - Promocja Łodzi Gospodarczej, Łódź na weekend - Promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break, Młodzi w Łodzi - kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi, realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 2007 - 2013. ( DOA -ZP-III.271.41.2014).

Najkorzystniejsze oferty złożyli: dla części 3 – Polskapresse Sp z o.o.; dla części 4 – Dotthe.it Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/pokaz/przetarg.htm?id=1639

 [26.08.2014]

Informujemy, że w dn. 26.08.2014 r. zawarto umowę z Telewizją TOYA, której przedmiotem jest promocja Miasta poprzez emisję spotów reklamowych Miasta w okresie 1-30 września br.. Umowę zawarto na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę, w trybie art. 4 pkt. 3 lit. g, h..

[26.08.2014]

Informujemy, że w dn. 26.08.2014 r. zawarto umowę z Telewizją Polską S.A., której przedmiotem jest emisja spotów reklamowych Miasta w okresie 1-30 września br.. Umowę zawarto na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę, w trybie art. 4 pkt. 3 lit. g, h..

[14.07.2014]

Informujemy, że rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kampanii na różnych typach nośników reklamy zewnętrznej wraz z wydrukiem plakatów wielkoformatowych w ramach realizacji kampanii promocyjnej projektów: "Łódź kreuje - Centrum przemysłów kreatywnych", "Łódź kreuje - promocja Łodzi Gospodarczej", "Łódź na weekend" - Promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break" - odsłona jesienna, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

Najkorzystniejszą ofertę w części I złożyła firma Media Group.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/pokaz/przetarg.htm?id=1639

[07.07.2014]

Informujemy, że ogłoszono przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kampanii w mediach papierowych w ramach realizacji kampanii promocyjnych dla projektów: Łódź - Kreuje - Promocja Łodzi Gospodarczej, Łódź na weekend - Promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break, Młodzi w Łodzi - kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi, realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 2007 - 2013. ( DOA -ZP-III.271.41.2014).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/pokaz/przetarg.htm?id=1590

[26.06.2014]

Informujemy, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 05.06.2014 r. na przygotowanie i przeprowadzenie internetowej kampanii promocyjnej projektu „Łódź Kreuje – promocja Łodzi gospodarczej” oraz „Łódź Kreuje – Centrum Przemysłów Kreatywnych” współfinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, obejmującej emisję i promocję spotów oraz emisję reklam wybrany został wykonawca. Najwyższą ilość punktów otrzymała oferta złożona przez firmę The Program.

[14.05.2014]

Informujemy, że w dniu 14.05.2014 ogłoszony został przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kampanii na różnych typach nośników reklamy zewnętrznej wraz z wydrukiem plakatów wielkoformatowych w ramach realizacji kampanii promocyjnej projektów: "Łódź kreuje - Centrum przemysłów kreatywnych", "Łódź kreuje - promocja Łodzi Gospodarczej", "Łódź na weekend" - Promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break" - odsłona jesienna, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

Prowadzący postępowanie:

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi

Tytuł zamówienia:

Przeprowadzenie kampanii na różnych typach nośników reklamy zewnętrznej wraz z wydrukiem plakatów wielkoformatowych w ramach realizacji kampanii promocyjnej projektów: "Łódź kreuje - Centrum przemysłów kreatywnych", "Łódź kreuje - promocja Łodzi Gospodarczej", "Łódź na weekend" - Promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break" - odsłona jesienna, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

Wartość zamówienia:

Powyżej progu unijnego

Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia:

Usługi

Stan postępowania:

W toku

Osoba opracowująca informację:

Elżbieta Maciejewska

Data i godzina publikacji:

2014-05-14 13:20

Ogłoszenie o zamówieniu:

ogloszenie_o_zamowieniu_2014-05-14_1.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2014-05-26_1.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

siwz_2014-05-14_1.pdf

Części załączników do SIWZ:

zalacznik_siwz_2014-05-14_1.pdf
zalacznik_siwz_2014-05-14_2.pdf
zalacznik_siwz_2014-05-14_3.doc
zalacznik_siwz_2014-05-14_4.pdf
zalacznik_siwz_2014-05-14_5.pdf
zalacznik_siwz_2014-05-14_6.pdf

Zmiana SIWZ:

zmiana_siwz_2014-05-26_1.pdf
zmiana_siwz_2014-05-26_2.pdf
zmiana_siwz_2014-05-26_3.pdf

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi SIWZ:

zapytania_siwz_2014-05-26_1.pdf
zapytania_siwz_2014-05-26_2.pdf
zapytania_siwz_2014-05-26_3.pdf

Źródło finansowania przetargu:

Fundusze Unii Europejskiej

Więcej na: przetargi.bip.uml.lodz.pl/pokaz/przetarg.htm

[09.05.2014]

Informujemy, że w dn. 09.05.2014 r. zawarto umowę z TVN Media Sp. z o.o., której przedmiotem jest promocja Miasta Łodzi poprzez emisję spotów w terminie 1 – 30.09.2014 r. Umowę zawarto na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę, w trybie art. 4 pkt. 3 lit. g, h..

[22.04.2014]

Informujemy, że w dn. 22.04.2014 r. zawarto umowę z Telewizją TOYA, której przedmiotem jest promocja Miasta Łodzi poprzez realizację i emisję programów telewizyjnych z cyklu „Biznesowa Łódź” w terminie od 29.04 do 16.11.2014 r. Umowę zawarto na podstawie oferty złożonej przez Telewizję TOYA, w trybie art. 4 pkt. 3 lit. g, h..

[16.04.2014]

Informujemy, że w dn. 16.04.2014 r. zawarto umowę z Telewizją Polską S.A., oddziałem terenowym w Łodzi, której przedmiotem jest promocja Miasta Łodzi poprzez realizację i emisję programów 8 programów telewizyjnych w ramach cyklu „Portrety w biegu” w terminie od 29.04 do 07.10.2014 r. Umowę zawarto na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę, w trybie art. 4 pkt. 3 lit. g, h..

[14.04.2014]

Informujemy, że zakończony został cykl wyjazdów na targi pracy w największych miastach kraju zachęcając specjalistów z IT, BPO oraz inżynierów do pracy w naszym mieście. Wśród nich znalazły się jedne z największych w Polsce targów pracy dla studentów - Dniach Kariery AIESEC oraz cykl targów Career EXPO we Wrocławiu oraz Poznaniu, a także targi w Trójmieście i Łodzi.


W trakcie wydarzenia promowani byli łódzcy pracodawcy oraz możliwości rozwoju w sektorach: BPO, IT, logistyka, R&D i produkcja. Odwiedzający stoisko mogli się także dowiedzieć o zaletach życia w Łodzi oraz poznać nadchodzące wydarzenia, takie jak festiwale czy koncerty. Stoisko Łodzi przyciągało uwagę uczestników targów nie tylko swoimi dużymi rozmiarami i dużym ekranem dotykowym ale również dzięki hasłu: "DUŻE SUMY Z ŁODZI POZDRAWIAJĄ MŁODYCH Z IKRĄ". Hasło będące elementem kampanii wizerunkowej Łodzi rozbudzało ciekawość uczestników i prowokowało wiele pytań o nasze miasto. Osoby poszukujące pracy pytały o rozwijające się w Łodzi branże, miejsca pracy dla specjalistów a także o warunki i koszty życia w mieście. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także łódzkie wydarzenia kulturalne i rozrywkowe, wśród których prym wiodły łódzkie festiwale: Fashion Week Polska oraz Light Move Festival. Stoisko oraz oferta Łodzi cieszyły się niezwykle ciepłym i pozytywnym odbiorem.

Na stoisku Łodzi byli przedstawiciele łódzkich firm, wśród nich: XEROX, SSC, Rule Finacial oraz Nordea.

[11.04.2014]

Informujemy, że rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na usługi druku materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu pn. "Łódź kreuje - promocja Łodzi gospodarczej". Najkorzystniejszą ofertę złożyłam firma HELDRUK.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/pokaz/przetarg.htm?id=1558

[01.04.2014]

Informujemy, że w dniu 14.02.2014 ogłoszony został przetarg nieograniczony na usługi druku materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu pn. "Łódź kreuje - promocja Łodzi gospodarczej" i "Łódź kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych" w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.DOA -ZP-III.271.28.2014.

Szczegóły zamówienia:

Prowadzący postępowanie:

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi

Tytuł zamówienia:

Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łódź oraz logotypami unijnymi - projekt Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. ( DOA-ZP-III.271.32.2014)

Wartość zamówienia:

Poniżej progu unijnego

Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia:

Dostawy

Stan postępowania:

W toku

Osoba opracowująca informację:

Marta Jędrzejczyk

Data i godzina publikacji:

2014-04-24 12:45

Ogłoszenie o zamówieniu:

ogloszenie_o_zamowieniu_2014-04-24_1.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

siwz_2014-04-24_1.pdf

Części załączników do SIWZ:

zalacznik_siwz_2014-04-24_1.pdf
zalacznik_siwz_2014-04-24_2.doc
zalacznik_siwz_2014-04-24_3.pdf

Źródło finansowania przetargu:

 

 

[21.03.2014]

Informujemy, że zawarto umowę z Piotrem Szczepańskim i firmą Anagram, której przedmiotem jest produkcja materiału filmowego do emisji w telewizji i Internecie w formie filmu reklamowego oraz billboardu sponsorskiego w terminie do 31.05.2014 r. Umowę zawarto w trybie art. 4 pkt. 3 lit. g na podstawie rekomendacji firmy MOSQI.TO - zwycięzcy konkursu  na „Opracowanie spójnej koncepcji kreatywnej kampanii promocyjnych Miasta Łodzi i linii graficznej, kreacji reklam do mediów elektronicznych i prasowych, stworzenie strategii komunikacji i zaplanowanie działań z wykorzystaniem mediów (w formie ich rekomendacji) i dostosowanie nośników do koncepcji kreacji”.

[07.03.2014]

Informujemy, że rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na "Promocję Miasta w ramach udziału w targach pracy poprzez prezentację pracodawców z branż priorytetowych Łodzi, w zakresie realizacji projektu " Łódź - kreuje - promocja Łodzi gospodarczej". Najkorzystniejszą ofertę złożyłam spółka ERANDI.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/pokaz/przetarg.htm?id=1504

[21.02.2014]

Informujemy, że po przeprowdzonych  negocjacjach, w dniu 19.02.2014 r zawarto ostatnie umowy najmu powierzchni wystawienniczej na targach branżowych, w których Miasto będzie uczestnczyć w ramach realizacji projektu pn. "Łódź Kreuje - promocja Łodzi gospodarczej". Są to:

- Dni Kariery AIESEC - 24.03.2014, Warszawa
- Akademickie Targi Pracy - 02.04.2014, Łódź
- Career EXPO - 05.04.2014, Poznań
- Career EXPO - 08.04.2014, Wrocław
- Targi Kariera Inżyniera - 12.04.2014, Trójmiasto

Umowy zawarto z organizatorami wydarzeń zgodnie z art. 4 pkt 3 lit i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

[20.02.2014]

Informujemy, że ze względu na wpływające pytania oferentów, termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na "Promocję Miasta w ramach udziału w targach pracy poprzez prezentację pracodawców z branż priorytetowych Łodzi, w zakresie realizacji projektu " Łódź - kreuje - promocja Łodzi gospodarczej" został przesunięty na 25.02.2014 (wtorek).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/pokaz/przetarg.htm?id=1504

[14.02.2014]

Informujemy, że w dniu 14.02.2014 ogłoszony został przetarg nieograniczony na "Promocję Miasta w ramach udziału w targach pracy poprzez prezentację pracodawców z branż priorytetowych Łodzi, w zakresie realizacji projektu " Łódź - kreuje - promocja Łodzi gospodarczej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw."

Szczegóły zamówienia:

Prowadzący postępowanie:

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi

Tytuł zamówienia:

"Promocja Miasta w ramach udziału w targach pracy poprzez prezentację pracodawców z branż priorytetowych Łodzi, w zakresie realizacji projektu " Łódź - kreuje - promocja Łodzi gospodarczej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw."

Wartość zamówienia:

Poniżej progu unijnego

Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia:

Usługi

Stan postępowania:

W toku

Osoba opracowująca informację:

Marta Jędrzejczyk

Data i godzina publikacji:

2014-02-12 14:30

Ogłoszenie o zamówieniu:

ogloszenie_o_zamowieniu_2014-02-12_1.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

siwz_2014-02-12_1.pdf

Części załączników do SIWZ:

zalacznik_siwz_2014-02-12_1.pdf
zalacznik_siwz_2014-02-12_2.doc
zalacznik_siwz_2014-02-12_3.pdf

Źródło finansowania przetargu:

Fundusze Unii Europejskiej

 

 

[28.01.2014]

Informujemy, że po przeprowadzonych  negocjacjach, w dniu 28.01.2014 r podpisana została umowa z laureatem konkursu na „Opracowanie spójnej koncepcji kreatywnej kampanii promocyjnych Miasta Łodzi i linii graficznej, kreacji reklam do mediów elektronicznych i prasowych, stworzenie strategii komunikacji i zaplanowanie działań z wykorzystaniem mediów (w formie ich rekomendacji) i dostosowanie nośników do koncepcji kreacji”, agencją MOSQI.TO.

[10.01.2014]

Informujemy, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 31.12.2013 r. dot. opracowania merytorycznego oraz redakcyjnego wydawnictw informacyjnych realizowanych w ramach projektu pn. „Łódź kreuje – promocja Łodzi gospodarczej" wybrany został wykonawca. Najwyższą ilość punktów otrzymała oferta złożona przez firmę Grafton Recruitment Polska Sp. z o.o.

[16.12.2013]

Informujemy, że w dniu 11.12.2013 r., odbyło się posiedzenie Sądu Konkursowego. W trakcie spotkania wszystkie nadesłane prace zostały ocenione pod kątem formalnym i merytorycznym zgodnie z Regulaminem konkursu. Spośród 10 nadesłanych prac, najwyżej oceniono pracę przedstawioną przez agencję MOSQI.TO.

[13.11.2013]

Informujemy, że w dniu 13.11.2013 odbyło się pierwsze posiedzenie Sądu Konkursowego. W trakcie posiedzenia dokonano ocenę formalną nadesłanych Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie spójnej koncepcji kreatywnej i linii graficznej 4 kampanii promocyjnych Miasta Łodzi. Prace Sądu Konkursowego trwają.

[13.11.2013]

Informujemy, że w dniu 13.11.2013 nastąpiło podpisanie umowy nr UDA-RPLD.03.02.00-00-063/13-00 o dofinansowanie projektu pn. „Łódź kreuje – promocja Łodzi gospodarczej”, realizowanego w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Marketing i promocja produktów i "marek" regionalnych i lokalnych.

[29.10.2013]

PREZYDENT MIASTA ŁODZI ogłasza konkurs na „Opracowanie spójnej koncepcji kreatywnej kampanii promocyjnych Miasta Łodzi i linii graficznej, kreacji reklam do mediów elektronicznych i prasowych, stworzenie strategii komunikacji i zaplanowanie działań z wykorzystaniem mediów (w formie ich rekomendacji) i dostosowanie nośników do koncepcji kreacji”. Konkurs skierowany jest przede wszystkim do podmiotów, które posiadają doświadczenie w kreacji kampanii reklamowych, spotów radiowych i reklam telewizyjnych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek administracji rządowej.

Kampanie powinny mieć charakter zintegrowanej, spójnej kampanii podzielonej na „odsłony”, gdzie każda odsłona będzie poświęcona jednemu z projektów:

1.        „Łódź kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych” – kampania pokazująca potencjał mieszkańców, instytucji łódzkich, wydarzeń odbywających się w Łodzi, z którymi mieszkańcy Łodzi utożsamiają się i są dumni, prezentujące przemysły kreatywne, przykłady dobrych praktyk;

2.       „Łódź kreuje - promocja Łodzi gospodarczej” - kampania pokazującaróżnorodność rynku pracy w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu i możliwości osiągnięcia równowagi między życiem zawodowym i prywatnym;

3.       „Łódź na weekend – promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break” - kampania pokazującapotencjał kulturalno – rozrywkowo – sportowy Łodzi oraz ofertę turystyki miejskiej typu city break.

4.       „Młodzi w Łodzi – kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi” -pokazujące potencjał akademicki Łodzi oraz szeroką ofertę skierowaną do studentów.

Treść ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

2014 Łódź kreuje – Centrum Przemysłów Kreatywnych

Projekt pn. „Łódź kreuje – Centrum Przemysłów Kreatywnych” Umowa nr UDA-RPLD.03.02.00-00-062/13-00 o dofinansowanie projektu w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, Marketing i promocja produktów i "marek" regionalnych i lokalnych.

Informacje o realizacji projektu

[02.12.2014]

Informujemy, że w dniu 02.12.2014 zawarto umowę z Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia Radiowa "Radio Łódź" S.A. Emisja na antenie Radia Łódź spotu dostarczonego przez miasto o dł. 30 sek. w okresie 12 - 21.12.2014 oraz produkcja i emisja reportażu ze stoiska kreatywnego podczas Jarmarku Świątecznego. Umowę zawarto na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę, w trybie art. 4 pkt. 3 lit. g, h.

[02.12.2014]

Informujemy, że w dniu 02.12.2014 zawarto umowę z Telewizja TOYA Sp z o.o., której przedmiotem jest promocja i emisja reportażu zapraszającego na stoisko kreatywne podczas Jarmarku Świąecznego oraz produkcja i emisja spotu w okresie 12-21.12.2014 w telewizji TOYA. Umowę zawarto na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę, w trybie art. 4 pkt. 3 lit. g, h.

[02.12.2014]

Informujemy, że w dniu 02.12.2014 zawarto umowę z Radiowe Doradztwo Reklamowe Sp. z o.o., której przedmiotem jest promocja Łodzi poprzez produkcję spotu o dł. 30 sek. i jego emisję w okresie 12-21.12.2014 w radiu, zapraszającego na stoisko kreatywne podczas Jarmarku Świątecznego. Umowę zawarto na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę, w trybie art. 4 pkt. 3 lit. g, h.

[02.12.2014]

Informujemy, że w dniu 02.12.2014 zawarto umowę z TIME S.A., której przedmiotem jest promocja Łodzi poprzez emisję spotu o dł. 30 sek. w okresie 12-21.12.2014 w radiu, zapraszającego na stoisko kreatywne podczas Jarmarku Świątecznego. Umowę zawarto na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę, w trybie art. 4 pkt. 3 lit. h.

[25.11.2014]

Informujemy, że w dniu 25.11.2014 zawarto umowę z firmą Brandation Maciej Żebrowski, której przedmiotem jest promocja Miasta Łodzi i łódzkiego sektora kreatywnego podczas Jarmarku Świątecznego organizowanego w Łodzi w terminie 12-24 grudnia, poprzez najem powierzchni wystawienniczej. Umowę zawarto na podstawie oferty, w trybie art. 4 pkt. 3 lit. i, ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

[07.11.2014]

Informujemy, że w dniu 07.11.2014 zawarto umowę z Polskapresse Sp. z o.o., której przedmiotem jest zakup powierzchni reklamowej w płatnej gazecie codziennej ukazującej się w Łodzi i w województwie łódzkim. Umowę zawarto w wyniku zapytania ofertowego z dn. 30.10.2014 r., w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

[07.11.2014]

Informujemy, że w dniu 07.11.2014 zawarto umowę z Telewizją TOYA Sp z o.o., której przedmiotem jest promocja Miasta poprzez realizację i emisję programów telewizyjnych z cyklu Łódź Kreatywna w okresie 10 – 28.11.2014r. Umowę zawarto na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę, w trybie art. 4 pkt. 3 lit. g, h.

[10.11.2014]

Informujemy, że rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę materiałów promocyjnych z logo Miasta Łódź w ramach projektu Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. (DOA-ZP-III.271.51.2014). Najkorzystnieje oferty złożyli: cz.I - koszulki: Perfekt - Druk Maciej Wiśniewski; cz.II - długopisy: AUH Elwira Dariusz Płaczkiewicz; cz.III - torby papierowe: Zbigniew Dziadek - Firma Reklamowa ERA II Torby Papierowe; cz. IV - piny: Top Arts Artur Jezierski.

Szczegóły na: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/pokaz/przetarg.htm?id=1735

[08.10.2014]

Informujemy, że w dniu 8.10.2014 ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę materiałów promocyjnych z logo Miasta Łódź w ramach projektu Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. (DOA-ZP-III.271.51.2014).

Szczegóły na: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/pokaz/przetarg.htm?id=1735

[18.09.2014]

Informujemy, że w dniu 18.09.2014 zawarto umowę z GRUPA RMF Sp z o.o., której przedmiotem jest promocja Łodzi poprzez produkcję oraz emisję audycji połączonych z animacją i akcją konkursową w okresie 1 – 25.10. Umowę zawarto na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę, w trybie art. 4 pkt. 3 lit. g, h.

[18.09.2014]

Informujemy, że w dniu 18.09.2014 zawarto umowę z TIME S.A., której przedmiotem jest promocja Łodzi poprzez produkcję spotu oraz jego emisję na antenie radia w okresie od 22.09 – 24.10. Umowę zawarto na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę, w trybie art. 4 pkt. 3 lit. g, h.

[01.09.2014]

Informujemy, że w dniu 01.09.2014 zawarto umowę z Polskim Radiem Regionalną Rozgłośnią w Łodzi „Radio Łódź” S.A. , której przedmiotem jest realizacja oraz emisja na antenie Radia Łódź cyklu 24 audycji w okresie od 01.09 - 26.10. Umowę zawarto na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę, w trybie art. 4 pkt. 3 lit. g, h.

[28.07.2014]

Informujemy, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 05.06.2014 r. na przygotowanie i przeprowadzenie internetowej kampanii promocyjnej projektu „Łódź Kreuje – promocja Łodzi gospodarczej” oraz „Łódź Kreuje – Centrum Przemysłów Kreatywnych” współfinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, obejmującej emisję i promocję spotów oraz emisję reklam wybrany został wykonawca. Najwyższą ilość punktów otrzymała oferta złożona przez firmę The Program.

[14.07.2014]

Informujemy, że w dniu 14.07.2014 rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kampanii na różnych typach nośników reklamy zewnętrznej wraz z wydrukiem plakatów wielkoformatowych w ramach realizacji kampanii promocyjnej projektów: "Łódź kreuje - Centrum przemysłów kreatywnych", "Łódź kreuje - promocja Łodzi Gospodarczej", "Łódź na weekend" - Promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break" - odsłona jesienna, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. Najkorzystnieją ofertę złożyła firma Grandma Małgorzata Rogozińska - Dzik.

[01.07.2014]

Informujemy, że rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kampanii w mediach papierowych w ramach realizacji kampanii promocyjnej dla projektu Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Najkorzystniejszą ofertę - w części I złożyła firma Polskapresse Sp. z o.o.; w części II złożyła firma Dotthe.it Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/pokaz/przetarg.htm?id=1607

[03.06.2014]

Informujemy, że w dniu 03.06.2014 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przeprowadzicie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       kampanii w mediach papierowych w ramach realizacji kampanii promocyjnej dla projektu Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/pokaz/przetarg.htm?id=1607

[30.06.2014]

Informujemy, że w dniu 30.06.2014 r. zawarto umowę z TVN Media Sp z o.o., przedmiotem umowy jest produkcja i emisja materiału filmowego w ramach promocji Miasta poprzez lokowanie produktu Miasta Łodzi w trakcie Dzień dobry TVN Wakacje w dniu 26.07.2014 r. W programie prezentowany będzie łódzki sektor kreatywny. Umowę zawarto na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę, w trybie art. 4 pkt. 3 lit. g, h.

 [23.06.2014]

Informujemy, że w dniu 23.06.2014 r. zawarto umowę z Telewizją Polską S.A., na realizację 6 audycji w programie „Pogoda” na TVP Info w dniu 28 czerwca 2014 r. Audycje przedstawiać będą łódzki sektor kreatywny. Umowę zawarto na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę, w trybie art. 4 pkt. 3 lit. g, h.

[28.05.2014]

Informujemy, że po przeprowadzonych  negocjacjach, w dniu 25.05.2014 r zawarto ostatnie umowy najmu powierzchni wystawienniczej na ogólnopolskich festiwalach muzycznych, w których Miasto będzie uczestniczyć w ramach realizacji projektu pn. "Łódź Kreuje – Centrum Przemysłów Kreatywnych". Są to:

- Impact Fest, 11 – 12 czerwca, Łódź
- Life Festival, 27-28 czerwca, Oświęcim
- Open’er, 2 – 5 lipca, Gdynia
- Audioriver, 25 – 27 lipca, Płock

Umowy zawarto z organizatorami wydarzeń zgodnie z art. 4 pkt 3 lit i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

[23.06.2014]

Informujemy, że w dniu 23.06.2014 zawarto umowę z Studio Media Film Krysiak, której przedmiotem jest najem powierzchni wystawienniczej podczas trwania Łódzkiego Jarmarku Kultury Piwnej odbywającego się w Łodzi w dniach 27-29.06.2014r. Umowę zawarto na podstawie oferty, w trybie art. 4 pkt. 3 lit. i, ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

[11.06.2014]

Informujemy, że w dniu 11.06.2014 zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Twórców Contur, której przedmiotem jest najem powierzchni wystawienniczej w czasie trwania Światowego Dnia Batmana - Kiermaszu Kreatywnego odbywającego się w Łodzi w dniu 23.07.2014r. Umowę zawarto na podstawie oferty, w trybie art. 4 pkt. 3 lit. i, ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

[11.06.2014]

Informujemy, że w dniu 11.06.2014 zawarto umowę z Fundacją Urban Forms, której przedmiotem jest najem powierzchni wystawienniczej w czasie trwania imprezy - Kiermaszu Kreatywnego odbywającego się w Łodzi w dniach 23-24.08.2014r. Umowę zawarto na podstawie oferty, w trybie art. 4 pkt. 3 lit. i, ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

[03.06.2014]

Informujemy, że w dniu 03.06.2014 ogłoszony został przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kampanii w mediach papierowych w ramach realizacji kampanii promocyjnej dla projektu Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Prowadzący postępowanie:

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi

Tytuł zamówienia:

Przeprowadzenie kampanii w mediach papierowych w ramach realizacji kampanii promocyjnej dla projektu Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Wartość zamówienia:

Poniżej progu unijnego

Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia:

Usługi

Stan postępowania:

W toku

Osoba opracowująca informację:

Agnieszka Balcerak

Data i godzina publikacji:

2014-06-03 15:40

Ogłoszenie o zamówieniu:

ogloszenie_o_zamowieniu_2014-06-03_1.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

siwz_2014-06-03_1.pdf

Części załączników do SIWZ:

zalacznik_siwz_2014-06-03_1.pdf
zalacznik_siwz_2014-06-03_2.pdf
zalacznik_siwz_2014-06-03_3.doc
zalacznik_siwz_2014-06-03_4.pdf
zalacznik_siwz_2014-06-03_5.pdf

Źródło finansowania przetargu:

Fundusze Unii Europejskiej

Więcej na: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/pokaz/przetarg.htm?id=1607

[26.05.2014]

Informujemy, że w dniu 26.05.2014 zawarto umowę z VILLANA Sp. z o.o., której przedmiotem jest najem powierzchni wystawienniczej w czasie trwania Łódź Street Food Festival - Kiermaszu Kreatywnego odbywającego się w Łodzi na terenie Piotrkowskiej 217 w dniu 8.06.2014r. Umowę zawarto na podstawie oferty, w trybie art. 4 pkt. 3 lit. i, ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

[26.05.2014]

Informujemy, że w dniu 26.05.2014 zawarto umowę z Wielobranżową Spółdzielnią Socjalną "OGNIWO", której przedmiotem jest najem powierzchni wystawienniczej w czasie trwania Kiermaszu Kreatywnego odbywającego się w Łodzi na terenie Klubu DOM w dniu 15.06.2014r. Umowę zawarto na podstawie oferty, w trybie art. 4 pkt. 3 lit. i, ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

[26.05.2014]

Informujemy, że w dniu 26.05.2014 zawarto umowę z Widzewską Manufakturą Sp z o.o., której przedmiotem jest najem powierzchni wystawienniczej w czasie trwania imprezy Kiermaszu Kreatywnego odbywającego się w Łodzi na terenie Widzewskiej Manufaktury w dniu 28.06.2014r. Umowę zawarto na podstawie oferty, w trybie art. 4 pkt. 3 lit. i, ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

[23.05.2014]

Informujemy, że w dniu 23.05.2014 zawarto umowę z Radomirem Dzibuchem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Pociąg do Łodzi, której przedmiotem jest najem powierzchni wystawienniczej w czasie trwania imprezy Kiermaszu Kreatywnego odbywającego się w Łodzi na terenie Księżego Młyna w dniu 31.08.2014r. Umowę zawarto na podstawie oferty, w trybie art. 4 pkt. 3 lit. i, ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

[20.05.2014]

Informujemy, że w dniu 20.05.2014 r. zawarto umowę z Grupą GK – GWNH Sp z o.o. na promocję Miasta w ramach udziału w festiwalach muzycznych ogólnopolskich, poprzez prezentację strefy kreatywnej w formie stoiska w terminie do 30 września br. Umowę zawarto w wyniku przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Szczegółowe informacje o przetargu dostępne są na: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/pokaz/przetarg.htm?id=1580

[19.05.2014]

Informujemy, że rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę materiałów promocyjnych z logo Miasta Łódź oraz logotypami unijnymi - projekt Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych. Najkorzystniejszą ofertę złożyły: w części I - magnesy - Marketing Serwice Agnieszka Wolna, w częsci II - koszulki - F.H.U. Imperator Waldemar Nowak, w części III - torby - Torby Papierowe S.C. Agata Dziadek, Zbigniew Dziadek, w cześci IV - długopisu - PHU Upominek Elwira Firkowska, w częsci V - piny - Promo Land S.C, w części VI - migawka - firma Marketing - Reklama Franciszek Byrdziak.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/pokaz/plik.htm?idPlik=17346

[15.05.2014]

Informujemy, że rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na promocję Miasta w ramach udziału w festiwalach muzycznych ogólnopolskich poprzez prezentację strefy kreatywnej w formie stoiska w ramach projektu "Łódź kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych". Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Grupa GK - GWNH Sp. z o.o., ul. Makowska 139/141, 03 -344 Warszawa.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/pokaz/plik.htm?idPlik=17308

[14.05.2014]

Informujemy, że w dniu 14.05.2014 ogłoszony został przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kampanii na różnych typach nośników reklamy zewnętrznej wraz z wydrukiem plakatów wielkoformatowych w ramach realizacji kampanii promocyjnej projektów: "Łódź kreuje - Centrum przemysłów kreatywnych", "Łódź kreuje - promocja Łodzi Gospodarczej", "Łódź na weekend" - Promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break" - odsłona jesienna, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

Prowadzący postępowanie:

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi

Tytuł zamówienia:

Przeprowadzenie kampanii na różnych typach nośników reklamy zewnętrznej wraz z wydrukiem plakatów wielkoformatowych w ramach realizacji kampanii promocyjnej projektów: "Łódź kreuje - Centrum przemysłów kreatywnych", "Łódź kreuje - promocja Łodzi Gospodarczej", "Łódź na weekend" - Promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break" - odsłona jesienna, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

Wartość zamówienia:

Powyżej progu unijnego

Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia:

Usługi

Stan postępowania:

W toku

Osoba opracowująca informację:

Elżbieta Maciejewska

Data i godzina publikacji:

2014-05-14 13:20

Ogłoszenie o zamówieniu:

ogloszenie_o_zamowieniu_2014-05-14_1.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2014-05-26_1.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

siwz_2014-05-14_1.pdf

Części załączników do SIWZ:

zalacznik_siwz_2014-05-14_1.pdf
zalacznik_siwz_2014-05-14_2.pdf
zalacznik_siwz_2014-05-14_3.doc
zalacznik_siwz_2014-05-14_4.pdf
zalacznik_siwz_2014-05-14_5.pdf
zalacznik_siwz_2014-05-14_6.pdf

Zmiana SIWZ:

zmiana_siwz_2014-05-26_1.pdf
zmiana_siwz_2014-05-26_2.pdf
zmiana_siwz_2014-05-26_3.pdf

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi SIWZ:

zapytania_siwz_2014-05-26_1.pdf
zapytania_siwz_2014-05-26_2.pdf
zapytania_siwz_2014-05-26_3.pdf

Źródło finansowania przetargu:

Fundusze Unii Europejskiej

Więcej na: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/pokaz/przetarg.htm?id=1590

[05.05.2014]

Informujemy, że w dniu 05.05.2014 ogłoszony został przetarg nieograniczony na promocję Miasta w ramach udziału w festiwalach muzycznych ogólnopolskich poprzez prezentację strefy kreatywnej w formie stoiska w ramach projektu "Łódź kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Prowadzący postępowanie:

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi

Tytuł zamówienia:

Promocja Miasta w ramach udziału w festiwalach muzycznych ogólnopolskich poprzez prezentację strefy kreatywnej w formie stoiska w ramach projektu "Łódź kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Wartość zamówienia:

Poniżej progu unijnego

Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia:

Usługi

Stan postępowania:

W toku

Osoba opracowująca informację:

Waldemar Seliga

Data i godzina publikacji:

2014-05-05 15:03

Ogłoszenie o zamówieniu:

ogloszenie_o_zamowieniu_2014-05-05_1.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2014-05-06_1.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

siwz_2014-05-05_1.pdf

Części załączników do SIWZ:

zalacznik_siwz_2014-05-05_1.doc
zalacznik_siwz_2014-05-05_2.pdf
zalacznik_siwz_2014-05-05_3.pdf

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi SIWZ:

zapytania_siwz_2014-05-09_1.pdf

Informacja o wyborze oferty:

 

Źródło finansowania przetargu:

Fundusze Unii Europejskiej

Więcej na: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/pokaz/przetarg.htm?id=1580

[24.04.2014]

Informujemy, że w dniu 24.02.2014 ogłoszony został przetarg nieograniczony na dostawę materiałów promocyjnych z logo Miasta Łódź oraz logotypami unijnymi - projekt Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. ( DOA-ZP-III.271.32.2014)

Szczegóły ogłoszenia:

Prowadzący postępowanie:

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi

Tytuł zamówienia:

Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łódź oraz logotypami unijnymi - projekt Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. ( DOA-ZP-III.271.32.2014)

Wartość zamówienia:

Poniżej progu unijnego

Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia:

Dostawy

Stan postępowania:

W toku

Osoba opracowująca informację:

Marta Jędrzejczyk

Data i godzina publikacji:

2014-04-24 12:45

Ogłoszenie o zamówieniu:

ogloszenie_o_zamowieniu_2014-04-24_1.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

siwz_2014-04-24_1.pdf

Części załączników do SIWZ:

zalacznik_siwz_2014-04-24_1.pdf
zalacznik_siwz_2014-04-24_2.doc
zalacznik_siwz_2014-04-24_3.pdf

Źródło finansowania przetargu:

Fundusze Unii Europejskiej

[22.04.2014]

Informujemy, że w dniu 22.04.2014 r. zawarto umowę z Telewizją TOYA  Sp. z o.o., której przedmiotem jest promocja Miasta poprzez realizację i emisję programów telewizyjnych z cyklu „Miasto kreatywnych” w terminie od 05.05 – 15.11. Umowę zawarto na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę, w trybie art. 4 pkt. 3 lit. g, h.

[17.04.2014]

Informujemy, że w dniu 16.04.2014 r. zawarto umowę z Telewizją Polską S.A., której przedmiotem jest promocja Miasta poprzez produkcję i emisję 6 programów telewizyjnych w ramach cyklu „Łódź Kreatywna” w terminie od 24.05 – 18.10. Umowę zawarto na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę, w trybie art. 4 pkt. 3 lit. g, h.

[11.04.2014]

Informujemy, że rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na usługi druku materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu pn. "Łódź kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych". Najkorzystniejszą ofertę złożyły: w części I - firma ALNUS Sp. z o.o., w cześci II - firma HELDRUK.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/pokaz/przetarg.htm?id=1558

 [01.04.2014]

Informujemy, że w dniu 14.02.2014 ogłoszony został przetarg nieograniczony na usługi druku materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu pn. "Łódź kreuje - promocja Łodzi gospodarczej" i "Łódź kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych" w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.DOA -ZP-III.271.28.2014.

Szczegóły zamówienia:

Prowadzący postępowanie:

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi

Tytuł zamówienia:

Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łódź oraz logotypami unijnymi - projekt Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. ( DOA-ZP-III.271.32.2014)

Wartość zamówienia:

Poniżej progu unijnego

Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia:

Dostawy

Stan postępowania:

W toku

Osoba opracowująca informację:

Marta Jędrzejczyk

Data i godzina publikacji:

2014-04-24 12:45

Ogłoszenie o zamówieniu:

ogloszenie_o_zamowieniu_2014-04-24_1.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

siwz_2014-04-24_1.pdf

Części załączników do SIWZ:

zalacznik_siwz_2014-04-24_1.pdf
zalacznik_siwz_2014-04-24_2.doc
zalacznik_siwz_2014-04-24_3.pdf

Źródło finansowania przetargu:

 

[25.03.2014]

Informujemy, że w dniu 21.03.2014 odbyło się posiedzenie Sądu Konkursowego na "Opracowanie spójnej koncepcji kreatywnej stoiska wystawienniczego Miasta Łodzi prezentującego łódzkie przemysły kreatywne podczas udziału Miasta Łodzi w festiwalach muzycznych ogólnopolskich odbywających się w 2014 r. oraz koncepcji programu atrakcji i działań promocyjnych realizowanych na stoiskach Miasta Łodzi podczas trwania festiwali". W trakcie posiedzenia zweryfikowano zgłoszone prace oraz dokonano oceny zgodnie z kryteriami opisanymi w Regulaminie Konkursu. 

Najwyższą ilość punktów otrzymała praca o numerze 108206 zgłoszona przez firmę Sferum Sp z o.o.

[11.03.2014]

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs na "Opracowanie spójnej koncepcji kreatywnej stoiska wystawienniczego Miasta Łodzi prezentującego łódzkie przemysły kreatywne podczas udziału Miasta Łodzi w festiwalach muzycznych ogólnopolskich odbywających się w 2014 r. oraz koncepcji programu atrakcji i działań promocyjnych realizowanych na stoiskach Miasta Łodzi podczas trwania festiwali".

 

Pliki do pobrania:

[28.01.2014]

Informujemy, że po przeprowdzonych  negocjacjach, w dniu 28.01.2014 r podpisana została umowa z laureatem konkusu na „Opracowanie spójnej koncepcji kreatywnej kampanii promocyjnych Miasta Łodzi i linii graficznej, kreacji reklam do mediów elektronicznych i prasowych, stworzenie strategii komunikacji i zaplanowanie działań z wykorzystaniem mediów (w formie ich rekomendacji) i dostosowanie nośników do koncepcji kreacji”, agencją MOSQI.TO.

[07.01.2014]

Informujemy, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 20.12.2013 r. dot. opracowania Newslettera Przemysłów Kreatywnych oraz wydawnictwa o łódzkim sektorze kreatywnym realizowanych w ramach projektu pn. „Łódź kreuje – Centrum Przemysłów Kreatywnych” wybrany został wykonawca. Najwyższą ilość punktów otrzymała oferta złożona przez firmę European Culture Consulting - Culture Factory.

[16.12.2013]

Informujemy, że w dniu 11.12.2013 r., odbyło się posiedzenie Sądu Konkursowego. W trakcie spotkania wszystkie nadesłane prace zostały ocenione pod kątem formalnym i merytorycznym zgodnie z Regulaminem konkursu. Spośród 10 nadesłanych prac, najwyżej oceniono pracę przedstawioną przez agencję MOSQI.TO.

[13.11.2013]

Informujemy, że w dniu 13.11.2013 odbyło się pierwsze posiedzenie Sądu Konkursowego. W trakcie posiedzenia dokonano ocenę formalną nadesłanych Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie spójnej koncepcji kreatywnej i linii graficznej 4 kampanii promocyjnych Miasta Łodzi. Prace Sądu Konkursowego trwają.

[13.11.2013]

Informujemy, że w dniu 13.11.2013 nastąpiło podpisanie umowy nr UDA-RPLD.03.02.00-00-062/13-00 o dofinansowanie projektu pn. Łódzkie kreuje – Centrum Przemysłów Kreatywnych”, realizowanego w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwMarketing i promocja produktów i "marek" regionalnych i lokalnych.

[29.10.2013]

PREZYDENT MIASTA ŁODZI ogłasza konkurs na „Opracowanie spójnej koncepcji kreatywnej kampanii promocyjnych Miasta Łodzi i linii graficznej, kreacji reklam do mediów elektronicznych i prasowych, stworzenie strategii komunikacji i zaplanowanie działań z wykorzystaniem mediów (w formie ich rekomendacji) i dostosowanie nośników do koncepcji kreacji”. Konkurs skierowany jest przede wszystkim do podmiotów, które posiadają doświadczenie w kreacji kampanii reklamowych, spotów radiowych i reklam telewizyjnych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek administracji rządowej.

Kampanie powinny mieć charakter zintegrowanej, spójnej kampanii podzielonej na „odsłony”, gdzie każda odsłona będzie poświęcona jednemu z projektów:

1.        „Łódź kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych” – kampania pokazująca potencjał mieszkańców, instytucji łódzkich, wydarzeń odbywających się w Łodzi, z którymi mieszkańcy Łodzi utożsamiają się i są dumni, prezentujące przemysły kreatywne, przykłady dobrych praktyk;

2.       „Łódź kreuje - promocja Łodzi gospodarczej” - kampania pokazującaróżnorodność rynku pracy w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu i możliwości osiągnięcia równowagi między życiem zawodowym i prywatnym;

3.       „Łódź na weekend – promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break” - kampania pokazującapotencjał kulturalno – rozrywkowo – sportowy Łodzi oraz ofertę turystyki miejskiej typu city break.

4.       „Młodzi w Łodzi – kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi” -pokazujące potencjał akademicki Łodzi oraz szeroką ofertę skierowaną do studentów.

Treść ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

2014 Konkurs na opracowanie kampanii promocyjnych Miasta Łodzi

O konkursie

[16.12.2013]

Informujemy, że w dniu 11 grudnia 2013 r., odbyło się posiedzenie Sądu Konkursowego. W trakcie spotkania wszystkie nadesłane prace zostały ocenione pod kątem formalnym i merytorycznym zgodnie z Regulaminem konkursu. Spośród 10 nadesłanych prac, najwyżej oceniono pracę przedstawioną przez agencję MOSQI.TO.

--------------------------------------------

PREZYDENT MIASTA ŁODZI ogłasza konkurs na „Opracowanie spójnej koncepcji kreatywnej kampanii promocyjnych Miasta Łodzi i linii graficznej, kreacji reklam do mediów elektronicznych i prasowych, stworzenie strategii komunikacji i zaplanowanie działań z wykorzystaniem mediów (w formie ich rekomendacji) i dostosowanie nośników do koncepcji kreacji”. Konkurs skierowany jest przede wszystkim do podmiotów, które posiadają doświadczenie w kreacji kampanii reklamowych, spotów radiowych i reklam telewizyjnych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek administracji rządowej.

Kampanie powinny mieć charakter zintegrowanej, spójnej kampanii podzielonej na „odsłony”, gdzie każda odsłona będzie poświęcona jednemu z projektów:

1.        „Łódź kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych” – kampania pokazująca potencjał mieszkańców, instytucji łódzkich, wydarzeń odbywających się w Łodzi, z którymi mieszkańcy Łodzi utożsamiają się i są dumni, prezentujące przemysły kreatywne, przykłady dobrych praktyk;

2.       „Łódź kreuje - promocja Łodzi gospodarczej” - kampania pokazującaróżnorodność rynku pracy w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu i możliwości osiągnięcia równowagi między życiem zawodowym i prywatnym;

3.       „Łódź na weekend – promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break” - kampania pokazującapotencjał kulturalno – rozrywkowo – sportowy Łodzi oraz ofertę turystyki miejskiej typu city break.

4.       „Młodzi w Łodzi – kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi” -pokazujące potencjał akademicki Łodzi oraz szeroką ofertę skierowaną do studentów.

 

Uczestnicy i zgłoszenia

Prace konkursowe można składać do 9 grudnia 2013, do godz. 15. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie prawidłowo wypełnionego wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie. Wniosek należy dostarczyć do 12 listopada 2013, do godz. 15, do siedziby Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta, Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 87, 90-432 Łódź.

 

Nagroda

Nagrodą w konkursie jest zaproszenie Autora wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. W wyniku negocjacji zostanie zawarta umowa, której przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej. Wartość przewidywanego zamówienia wyniesie maksymalnie 220.000,00 zł brutto (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych).

 

Informacje dodatkowe

Regulamin Konkursu oraz wzory formularzy i załączniki dostępne są w Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta, Urząd Miasta Łodzi oraz na stronie www.kreatywna.lodz.pl.

Treść ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kontakt:

Urząd Miasta Łodzi, Departament Prezydenta,
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą
ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź
tel.: 42 638 44 76
e-mail: promocja@uml.lodz.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Pytania i odpowiedzi

[28.01.2014]

Informujemy, że po przeprowdzonych  negocjacjach, w dniu 28.01.2014 r podpisana została umowa z laureatem konkusu na „Opracowanie spójnej koncepcji kreatywnej kampanii promocyjnych Miasta Łodzi i linii graficznej, kreacji reklam do mediów elektronicznych i prasowych, stworzenie strategii komunikacji i zaplanowanie działań z wykorzystaniem mediów (w formie ich rekomendacji) i dostosowanie nośników do koncepcji kreacji”, agencją MOSQI.TO.

[16.12.2013]

Informujemy, że w dniu 11 grudnia 2013 r., odbyło się posiedzenie Sądu Konkursowego. W trakcie spotkania wszystkie nadesłane prace zostały ocenione pod kątem formalnym i merytorycznym zgodnie z Regulaminem konkursu. Spośród 10 nadesłanych prac, najwyżej oceniono pracę przedstawioną przez agencję MOSQI.TO.

[13.11.2013]

Informujemy, że w dniu 13.11.2013 odbyło się pierwsze posiedzenie Sądu Konkursowego. W trakcie posiedzenia dokonano ocenę formalną nadesłanych Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie spójnej koncepcji kreatywnej i linii graficznej 4 kampanii promocyjnych Miasta Łodzi. Prace Sądu Konkursowego trwają.

[08.11.2013]

Pytanie 1: Jaka jest minimalna wymagalna ilość osób niezbędnych do udziału w postępowaniu  i z jakimi funkcjami oraz  czy większa ilość osób będzie stwarzała możliwość uzyskania większej ilości punktów?
Odpowiedź: Zgodnie z punktem IV  ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE ppkt 1 Regulaminu Konkursu

„1.1 O udział w Konkursie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

 

1.1.4.      dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum 5 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wykształcenie oraz doświadczenie gwarantujące właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeżeli wykaże co najmniej trzy osoby do realizacji usługi, w tym:

1.1.4.1.            jedna osoba, z co najmniej czteroletnim doświadczeniem
w zakresie kreacji reklam i tworzenia strategii komunikacji i kampanii promocyjnych/ reklamowych, pełniącą funkcję koordynatora,

1.1.4.2.            co najmniej dwie osoby z dwuletnim doświadczeniem w zakresie przygotowania/ planowania i realizacji/ wdrażania kampanii promocyjnych/ reklamowych.

1.1.4.3.            co najmniej dwie osoby z dwuletnim doświadczeniem w zakresie projektowania graficznego przygotowania/ planowania i realizacji/ wdrażania kampanii promocyjnych/ reklamowych.

 

Spełnienie tego warunku jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, nie stanowi jednak kryterium oceny Pracy Konkursowej”

 

 

Pytanie 2: Czy w załączniku nr 3 do Regulaminu Konkursu należy wymienić wszystkie osoby biorące udział w projekcie (wymienione w wykazie osób - Zał nr 6 do Regulaminu Konkursu), czy jedynie trzech reprezentantów zespołu?
Odpowiedź: W załączniku nr 3 do Regulaminu Konkursu należy wymienić wszystkie osoby biorące udział w projekcie wymienione w załączniku nr 6.

………………………………………………………………………………………………………

[7.11.2013 r.]

Pytanie 3  Czy zapis zawarty  w rozdziale X. Regulaminu Konkursu (Oświadczenia o prawach autorskich) w świetle zapisów rozdziału IX (nagrody) należy rozumieć, że w przypadku niezawarcia umowy na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, Organizator Konkursu będzie mógł zrealizować kampanie używając tej pracy konkursowej?
odpowiedź: Autor wybranej pracy konkursowej przekazuje nieodpłatnie Zamawiającemu całość autorskich praw majątkowych w tym praw zależnych i pokrewnych uprawniających do zarządzania projektem - przekazaną pracą. Przekazanie pracy a tym samym autorskie prawa majątkowe w tym prawa zależne i pokrewne nastąpi z chwilą zawarcia umowy, zgodnie z paragrafem 5 umowy, której istotne postanowienia stanowią załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu.

 Pytanie 4       Czy w przypadku zawarcia umowy na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej przewidywana jest realizacja przygotowanych w ramach umowy Mediaplanów ze Zwycięzcą Konkursu, czy też z inną firmą? Jeżeli z inną firmą – jaki tryb wyboru tej firmy Państwo przewidują?
odpowiedź: Umowa zawarta w wyniku konkursu będzie obejmować szczegółowe opracowanie pracy konkursowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu Konkursu - Istotne postanowienia paragraf 1 i 2 pkt.1-2.

Realizacja przygotowanych w ramach umowy projektów nastąpi w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych i będzie zlecona w odrębnych postępowaniach.

Pytanie 5Czy w przypadku zawarcia umowy na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej produkcja materiałów, o których mowa w umowie, w tym spotów telewizyjnych oraz radiowych, odbędzie się ze Zwycięzcą Konkursu, czy też z inną firmą? Jeżeli z inną firmą – jaki tryb wyboru tej firmy Państwo przewidują?
odpowiedź: Umowa zawarta w wyniku konkursu będzie obejmować szczegółowe opracowanie pracy konkursowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu Konkursu - Istotne postanowienia paragraf 1 i 2 pkt.1-2. Realizacja przygotowanych w ramach umowy projektów nastąpi w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych i będzie zlecona w odrębnych postępowaniach.

Pytanie 6W związku z chęcią przystąpienia naszej agencji do konkursu, chciałbym doprecyzować kwestię dokumentów, które należy dołączyć do wniosku.Rozumiem, że są to załączniki 5, 6 i 7 oraz odpis z ewidencji o działalności gospodarczej. Czy odpis może być wersją pobraną drogą elektroniczną? Jeśli są jeszcze inne dokumenty, które należy dostarczyć, proszę o informację.

odpowiedź: Udział w Konkursie wymaga złożenia wypełnionego i podpisanego  Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie - załącznik nr 3

 

Do Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie należy dołączyć, załączniki nr 5, 6, 7, 8,

zgodnie z pkt IV ppkt. 2 Regulaminu Konkursu:

 

2.      WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU ORAZ WYKAZ INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

 

1.1.   W celu oceny spełniania opisanych wyżej warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie następujące oświadczenia i dokumenty:

1.1.1.      oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5),

1.1.2.      W celu oceny spełniania warunku, dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

1.1.2.1.            Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz

z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia

i wykształcenia niezbędnych do wykonywania  zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją

o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6;

1.2.   Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału.

 

Uwaga:

 

1) W sytuacji, gdy przedmiotem oddania do dyspozycji Wykonawcy będzie wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia,  zdolności finansowe innego podmiotu lub podmiotów - dokument musi w swojej treści oprócz informacji kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby zawierać co najmniej:

 

a)  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

2) Pisemne zobowiązanie  podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia winno być złożone w oryginale (podpisane przez podmiot oddający zasoby do dyspozycji wykonawcy) lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot oddający zasoby do dyspozycji wykonawcy.

 

2.3.   W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w Konkursie, Zamawiający żąda dołączenia do wniosku następujących dokumentów:

2.3.1.      oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7);

2.3.2.      aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosku. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, z zachowaniem powyższego terminu.

2.3.3.      Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 2.3.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punkcie 2.3.2.

2.3.4.      W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

2.3.5.      W przypadku składania Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie przez wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia, dokumenty wskazane w punkcie 2.3.2 i 2.3.6. musi złożyć każdy z nich, z zastrzeżeniem, iż oświadczenia, o których mowa w pkt 2, mogą zostać złożone przez Pełnomocnika, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika takie upoważnienie.

2.3.6.      Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp Wykonawca wraz z wnioskiem składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2  pkt. 5 ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8).

 

Dokumenty do wniosku należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udział w Konkursie oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w §1 ust. 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

 

Pytanie 7 czy w Zał. nr 6 "Wykaz osób" wystarczy podać 3 osoby, czy też konieczne jest podanie składu zespołu w liczbie 5 osób? Wątpliwośc ta wynika z zapisów Pkt 1.1.4. regulamin. Z jednej strony stanowi on, że Wykonawca powinien wykazać, iż "dysponuje lub będzie dysponowac minimum 5 osobami", natomiast w zdaniu drugim tego samego punktu zapisane zostało "Zamawiajqcy uzna, ze wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamowienia jezeli wykaze co najmniej trzy osoby do realizacji usługi"
odpowiedź:
w Załączniku nr 6 "Wykaz osób" należy wymienić 5 (pięć) osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

 

Pytanie 8 czy w Zał. nr 6 "Wykaz osób" należy wymienić (wpisać) doświadczenie i kwalifikacje wskazywanych członków zespołu?

odpowiedź:
w Załączniku nr 6 "Wykaz osób" należy wypełnić tabelę uzupełniając wykropkowane miejsca i zaznaczając właściwe lub skreślając niewłaściwe. 

 

Pytanie 9 Mam pytanie dot. wypełnienia załącznika nr 6.  Osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia dysponuję na podstawie umowy o dzieło. Czy wystarczy, że wpiszę tą informację do załącznika nr 6, czy też te osoby powinny przekazać swoje oświadczenia, czy powinienem dołączyć jakieś inne dokumenty?

odpowiedź: W załączniku nr 6 "Wykaz osób" należy wypełnić wykropkowane miejsca, podkreślić właściwe lub skreślić niewłaściwe. Treść załącznika nr 6 obejmuje informacje o dysponowaniu osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i należy wypełnić miejsce wykropkowane podając imię i nazwisko osoby i  zaznaczyć podstawę dysponowania tą osobą (zaznaczyć spośród wymienionych w załączniku lub w miejscu "inne" napisać jaka jest podstawa dysponowania tą osobą). Dodatkowe dokumenty określone w Regulaminie Konkursu wymagane są w przypadku oświadczenia, że Wykonawca będzie dysponował osobami, którymi jeszcze nie dysponuje - patrz Regulamin Konkursu pkt IV  ust 2 ppkt 2.2

 

Pytanie 10: Aktualne odpisy z EDG mogą być wygenerowane ze strony? Na takim dokumencie jest informacja, że wydruk z systemu komputerowego nie wymaga podpisu.

odpowiedź: Odpisy z EDG traktujemy jako oryginał dokumentu, zatem nie wymaga on podpisu.

 

Pytanie 11: czy w pierwszym etapie tj. składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursu należy przedstawić wyłącznie wypełnione załączniku (nr 3, 5, 6, 7 i 8) oraz aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, czy jeszcze jakieś dodatkowe dokumenty, jak np. potwierdzenie, że dana osoba jest zatrudniona w firmie?

odpowiedź: Aby wziąć udział w Konkursie należy przysłać wypełniony i podpisany Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie (załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu) wraz z wypełnionymi i podpisanymi załącznikami nr 5,6,7,8, oraz dołączonym aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Inne dokumenty na tym etapie nie są wymagane.

2012 Promocja Marki Łódź – Centrum Przemysłów Kreatywnych

W związku z podpisaniem 12.12.2011r. umowy o dofinansowanie projektu nr WND-RPLD.03.02.00-00-081/11 pn. Promocja Marki Łódź – Centrum Przemysłów Kreatywnych, w ramach konkursu nr RPLD.03.02.00-14/11 dotyczącego marketingu i promocji produktów i „marek” regionalnych i lokalnych, w zakresie Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Biuro Promocji Turystyki i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi rozpoczyna w miesiącu lutym br realizację ww. projektu. Zakończenie projektu przewidziane zostało na listopad 2012.

* Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 106 017,00 PLN

* Wysokość wkładu własnego Beneficjenta: 309 684,76 PLN

* Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 w kwocie nieprzekraczającej: 796 332,24 PLN co stanowi maksymalnie 72,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu

 

 

 

Informacje o realizacji projektu

[Łódź, dnia 2012.09.28]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Inforumjemy, że w wyniku przetargu z dnia 20.09.2012 na produkcję gadżetów w ramach projektu UE wyłoniony został wykonawca wieszaków. Została nim firma Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO z siedzibą przy ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław.

Szczegółowe informacje dostępne są na: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/pokaz/przetarg.htm?id=1062


[Łódź, dnia 2012.20.09]

Ogłoszenie przetargu na produkcję gadżetów w ramach projektu UE.
WIESZAKI

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: Dostawa materiałów promocyjnych
Wartość zamówienia: Poniżej progu unijnego
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Stan postępowania: W toku
Osoba opracowująca informację: Dariusz Himstedt
Data i godzina publikacji: 2012-09-20 16:12
Ogłoszenie o zamówieniu: ogloszenie_o_zamowieniu_2012-09-20_1.pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ): siwz_2012-09-20_1.pdf
Części załączników do SIWZ: zalacznik_siwz_2012-09-20_1.pdf
zalacznik_siwz_2012-09-20_2.pdf
zalacznik_siwz_2012-09-20_3.doc
zalacznik_siwz_2012-09-20_4.pdf
zalacznik_siwz_2012-09-20_5.doc
zalacznik_siwz_2012-09-20_6.pdf
zalacznik_siwz_2012-09-20_7.doc
zalacznik_siwz_2012-09-20_8.pdf
zalacznik_siwz_2012-09-20_9.pdf
zalacznik_siwz_2012-09-21_10.pdf
Informacja o wyborze oferty: wybor_oferty_2012-09-28_1.pdf
Źródło finansowania przetargu:  
Fundusze Unii Europejskiej
 

[Łódź, dnia 2012.09.11]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Inforumjemy, że w wyniku przetargu z dnia 31.08.2012 na produkcję gadżetów w ramach projektu UE wyłoniony został wykonawca Gry Alfabera. Została nim firma EXPRESS SERVICE Rafał Bułat, Przemysław Paśnik z siedzibą przy ul.Pomorskiej 40, 91-408 Łódź.

W przetargu nie został wyłoniony wykonawca wieszaków.

Szczegółowe informacje dostępne są na: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/pokaz/przetarg.htm?id=1039


[Łódź, dnia 2012.08.31]

Ogłoszenie przetargu na produkcję gadżetów w ramach projektu UE.
GRA ALFABETA oraz WIESZAKI

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: Dostawa materiałów promocyjnych
Wartość zamówienia: Poniżej progu unijnego
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Stan postępowania: W toku
Osoba opracowująca informację: Dariusz Himstedt
Data i godzina publikacji: 2012-08-31 15:50
Ogłoszenie o zamówieniu: ogloszenie_o_zamowieniu_2012-08-31_1.pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ): siwz_2012-08-31_1.pdf
Części załączników do SIWZ: zalacznik_siwz_2012-08-31_1.pdf
zalacznik_siwz_2012-08-31_2.pdf
zalacznik_siwz_2012-08-31_3.doc
zalacznik_siwz_2012-08-31_4.pdf
zalacznik_siwz_2012-08-31_5.doc
zalacznik_siwz_2012-08-31_6.pdf
zalacznik_siwz_2012-08-31_7.doc
zalacznik_siwz_2012-08-31_8.pdf
zalacznik_siwz_2012-09-03_9.pdf
zalacznik_siwz_2012-09-03_10.pdf
Informacja o wyborze oferty: wybor_oferty_2012-09-11_1.pdf
Źródło finansowania przetargu:  
Fundusze Unii Europejskiej
 

[Łódź, dnia 2012.08.23]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Inforumjemy, że w wyniku przetargu z dnia 3.08.2012 na produkcję gadżetów w ramach projektu UE wyłoniony został wykonawca cz.10 tj. Toreb Filcowych. Została nim firma CONSORTS B.Golańska, C.Jakubowski, E.Mieszczak z siedzibą przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego 16, 91 - 438 Łódź.

W przetargu nie zostali wyłonieni wykonawcy dla cz.9 - Gra Alfabeta oraz cz.11 - wieszaki.

Szczegółowe informacje dostępne są na: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/pokaz/przetarg.htm?id=1004


[Łódź, dnia 2012.08.03]

Ogłoszenie przetargu na produkcję gadżetów w ramach projektu UE.
GRA ALFABETA (cz. 9)| TORBA FILCOWA (cz.10)| WIESZAKI (cz.11)

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: Dostawa materiałów promocyjnych
Wartość zamówienia: Poniżej progu unijnego
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Stan postępowania: W toku
Osoba opracowująca informację: Marcin Kalmus
Data i godzina publikacji: 2012-08-03 15:12
Ogłoszenie o zamówieniu: ogloszenie_o_zamowieniu_2012-08-03_1.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2012-08-10_1.pdf
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2012-08-16_2.pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ): siwz_2012-08-03_1.pdf
siwz_2012-08-16_2.pdf
Części załączników do SIWZ: zalacznik_siwz_2012-08-03_1.pdf
zalacznik_siwz_2012-08-03_2.pdf
zalacznik_siwz_2012-08-03_3.doc
zalacznik_siwz_2012-08-03_4.doc
zalacznik_siwz_2012-08-16_5.doc
zalacznik_siwz_2012-08-16_6.doc
zalacznik_siwz_2012-08-16_7.doc
zalacznik_siwz_2012-08-16_8.doc
zalacznik_siwz_2012-08-16_9.pdf
zalacznik_siwz_2012-08-16_10.pdf
zalacznik_siwz_2012-08-16_11.pdf
zalacznik_siwz_2012-08-16_12.pdf
zalacznik_siwz_2012-08-16_13.pdf
zalacznik_siwz_2012-08-16_14.pdf
zalacznik_siwz_2012-08-16_15.pdf
zalacznik_siwz_2012-08-16_16.pdf
zalacznik_siwz_2012-08-16_17.pdf
zalacznik_siwz_2012-08-16_18.pdf
zalacznik_siwz_2012-08-16_19.pdf
zalacznik_siwz_2012-08-16_20.pdf
zalacznik_siwz_2012-08-16_21.pdf
zalacznik_siwz_2012-08-16_22.pdf
zalacznik_siwz_2012-08-16_23.pdf
zalacznik_siwz_2012-08-16_24.pdf
zalacznik_siwz_2012-08-16_25.pdf
zalacznik_siwz_2012-08-16_26.pdf
zalacznik_siwz_2012-08-16_27.pdf
Zmiana SIWZ: zmiana_siwz_2012-08-10_1.pdf
zmiana_siwz_2012-08-16_2.pdf
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi SIWZ: zapytania_siwz_2012-08-16_1.pdf
Źródło finansowania przetargu:  
Środki własne
 
 

[Łódź, dnia 2012.07.10]

dsk opracuje jesienną kampanię promocyjną miasta Łódź

AGENCJA REKLAMOWA dsk z Warszawy będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie jesiennej kampanii promującej Miasto Łódź w ramach realizacji projekty "Promocja Marki Łódź - Centrum Przemysłów Kreatywnych". Pojekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, w ramach konkursu nr RPLD.03.02.00-14/11 dotyczącego marketingu i promocji produktów  i „marek” regionalnych i lokalnych, w zakresie Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Wykonawcę kampanii wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa zostanie podpisana w dniu 11 lipca 2012.

W ramach kampanii wykonawca opracuje stronę internetową - www.lodz.pl, która będzie miejskim portalem informacyjnym a także jesienną kampanię outdoorową i internetową.


[Łódź, dnia 2012.06.19]

K2 wypromuje miasto Łódź

Agencja K2 wygrała konkurs na przygotowanie czterech spotów reklamowych i kilkuminutowego filmu promującego Miasto Łódź. Konkurs zorganizowało Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta Urząd Miasta Łodzi.

Zwycięską ideę kreatywną charakteryzuje niesztampowe podejście do marketingu regionów i wielka szczerość w pokazaniu Łodzi taką, jaka jest. Spoty zmierzą się z powierzchownym wizerunkiem Łodzi postindustrialnej i w autentyczny sposób ukażą miasto w kontekście archetypu Feniksa odradzającego się z popiołów.

W naszej produkcji skupimy się na młodej kreatywnej sile Łodzi, która rozkwita na surowej tkance miejskiej, dzięki czemu przeradza się w nie dającą się zignorować energię twórczą. – mówi Daniel Rakus, senior creative & copywriter K2, autor koncepcji, łodzianin, absolwent UŁ.

K2jest największą agencją interaktywną w Polsce z pietnastoletnim stażem. Tworzy kampanie angażujące we wszystkich mediach. Agencja posiada w swoim portfolio ponad 120 produkcji video dla wiodących marek tj. Coca-Cola, IKEA, LG Electronics, MTV, Nokia, Pekao SA, PKO BP, PZU oraz Volvo. K2 odpowiada również za kampanię „Do You Know Polska?” promującą Polskę na świecie, przygotowaną na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, oraz za serwis http://www.kula.gov.pl/ dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który kształtuje świadomość kulturową najmłodszych użytkowników internetu. Projekty K2 spotkają się z uznaniem branży i co roku są nagradzane podczas polskich i zagranicznych konkursów reklamowych.

Więcej informacji ze strony Agencji udziela:

Marta Krajenta - Dyrektor ds. Marketing & PR K2
marta.krajenta@k2.pl |
605 103 650

Więcej informacji ze strony Urzędu Miasta Łodzi udziela:

Agnieszka Pietrzak - Główny specjalista
logo@uml.lodz.pl - 42 638 40 86


[Łódź, dnia 2012.06.20]

w związku z wysłanym 30 maja br. zapytaniem ofertowym na autorskie opracowanie projektu gadżetu kreatywnego informuję, że w dniu 18 czerwca 2012 postępowanie w trybie zapytania ofertowego zostało rozstrzygnięte. Dokonano oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. Miasto zakupiło prawa autroskie do projektu gadżetu kreatywnego autrostwa Pauliny Szafrańskiej - torba filcowa. Gadżet zostanie przeznaczony do produkcji w kolejnym podstępowaniu na wyłonienie wykonawcy/producenta gadżetów miejskich.

Więcej na: http://kreatywna.lodz.pl


[Łódź, dnia 2012.06.01]

w związku z wysłanym w dn. 18 kwietnia br zapytaniem ofertowym na autorskie opracowanie projektu gadżetu kreatywnego informuję, że postępowanie w trybie zapytania ofertowego nie zostało rozstrzygnięte ze względu na to, że przysłane oferty nie spełniały wymogów formalnych tj. nie zawierały wyceny autorskiego opracowania złożonego projektu.

Z tego względu Zamawiający- Miasto Łódź, zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na autorskie opracowanie projektu gadżetu kreatywnegoMiasta Łodzi sygnowanego nazwiskiem/logotypem projektanta skierowanego dla gości Miasta zgodnie ze specyfikacją przesłaną Państwu w załączniku.

Termin składania/nadsyłania ofert – projektów gadżetów: 18 czerwca 2012 r. do godz. 13.00(decyduje termin dostarczenia pracy do siedziby Zamawiającego).

<Pełne zapytanie ofertowe>


[Łódź, dnia 2012.04.30]

Informacja o przetargu

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: Przygotowanie i realizacja kampanii promującej Miasto Łódź w ramach realizacji projektu "Promocja Marki Łódź - Centrum Przemysłów Kreatywnych" współfinansowanego ze środków EFRR RPOWŁ
Wartość zamówienia: Powyżej progu unijnego
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Stan postępowania: W toku
Osoba opracowująca informację: Marta Jędrzejczyk
Data i godzina publikacji: 2012-04-30 11:30
Ogłoszenie o zamówieniu: ogloszenie_o_zamowieniu_2012-04-30_1.pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ): siwz_2012-04-30_1.pdf
Części załączników do SIWZ: zalacznik_siwz_2012-04-30_1.pdf

zalacznik_siwz_2012-04-30_2.doc
zalacznik_siwz_2012-04-30_3.pdf

zalacznik_siwz_2012-04-30_4.pdf

zalacznik_siwz_2012-04-30_5.pdf
zalacznik_siwz_2012-04-30_6.pdf

Źródło finansowania przetargu:  
Fundusze Unii Europejskiej
 

Szczegóły...


[Łódź, dnia 2012.04.20]

Zamawiający - Miasto Łódź, reprezentowane przez Pana Bartłomieja Wojdaka, Dyrektora Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, NIP: 725-002-89-02, Regon: 472057632, w związku z realizacją projektu pn. „Promocja Marki Łódź – Centrum Przemysłów Kreatywnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość; Marketing i Promocja Produktów i „Marek” Regionalnych i Lokalnych, zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na autorskie opracowanie projektu gadżetu kreatywnego Miasta Łodzi sygnowanego nazwiskiem/logotypem projektanta skierowanego dla gości Miasta.Gadżet musi oddawać unikatowy charakter Miasta oraz odnosić się do nowego logo Łodzi.

Szczegóły...


[Łódź, 2012.03.28]

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na spoty reklamowe i film promocyjny Miasta Łódź. Celem konkursu jest wyłonienie twórcy i wykonawcy spotów reklamowych i filmu, promujących Miasto Łódź. Nagrodą w konkursie będzie zaproszenie laureata do podpisania umowy, której przedmiotem będzie opracowanie i realizacja czterech spotów reklamowych o długości 20 sekund oraz filmu promocyjnego o długości od 4 do 8 minut. Spoty i film mogą być zrealizowane w dowolnej technice lub
z wykorzystaniem połączenia różnych technik. Ich emisja planowana jest w ramach kampanii promującej Łódź jako Centrum Przemysłów Kreatywnych i będzie odbywać się jesienią 2012. Ponadto spoty i film będą stanowić materiał promocyjny Łodzi nagrany na nośnikach dvd i pen – drive.

Termin nadsyłania prac mija dnia 15 maja 2012

Uczestnicy i zgłoszenia

Konkurs skierowany jest do profesjonalistów (agencji kreatywnych, studiów filmowych etc.) a także do studentów i absolwentów wyższych szkół filmowych z całej Polski.

Zgłoszone prace muszą być pracami autorskimi, wcześniej nie nagradzanymi oraz nie produkowanymi.

Zgłoszone prace powinny zawierać:
- eksplikację reżyserską – do 2 stron A4, wraz z opisem wykorzystanych technik;
- scenariusz spotów i filmu;
- story boardy – kolorowe lub czarnobiałe, opcjonalnie Animatic (dotyczy tylko spotów);
- opis koncepcji tła i efektów dźwiękowych.

Jury i nagroda

Nagrodą w konkursie jest zaproszenie laureata do podpisania umowy której przedmiotem będzie opracowanie i realizacja spotów reklamowych i filmu o wartości 338 250 zł brutto.

W skład Jury Konkursu wejdą znani, związani z Łodzią twórcy i specjaliści w dziedzinie reklamy, filmu, telewizji i grafiki, oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi i Rady Miejskiej w Łodzi. Posiedzenie komisji nastąpi w końcu maja 2012.

Materiały dodatkowe

Dodatkowe informacje o konkursie oraz strategii rozwoju i promocji Łodzi:

Regulamin i zarządzenie wprowadzające konkurs:
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=83&id=28881
Strategia marki i promocji miasta Łódź na lata 2010-2016:
http://kreatywna.lodz.pl/page/14,glowne-zalozenia.html
Nowe logo Łodzi:
http://kreatywna.lodz.pl/page/19,nowe-logo.html

Kontakt:

Urząd Miasta Łodzi
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą
ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź
tel.: 42 638 44 76
e-mail: logo@uml.lodz.pl


[Łódź, dnia 2012.02.16]

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pn. Promocja Marki Łódź – Centrum Przemysłów Kreatywnych, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, w ramach konkursu nr RPLD.03.02.00-14/11 dotyczącego marketingu i promocji produktów  i „marek” regionalnych i lokalnych, w zakresie Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, dokonaliśmy oceny przedłożonych do Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi ofert cenowych na zorganizowanie dwóch konferencji prasowych.

 

1.  38 PR ul. Sienkiewicza  82/84, 90-031 Łódź („SO Kreatywna Komunikacja” Katarzyna  Życińska – Jarosz, Kalonka 74, 92-701 Łódź);
2.   3PR Consulting ul. Dubois 114/116, 93-465 Łódź.

Za kryterium oceny ofert przyjęto:
Cena brutto – waga 100%

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą cenowo ofertę tj. 38 PR ul. Sienkiewicza  82/84, 90-031 Łódź („SO Kreatywna Komunikacja” Katarzyna  Życińska – Jarosz, Kalonka 74, 92-701 Łódź).

Kalendarz
Kontakt