Urząd Miasta Łodzi

Projekty UE

Projekty UE

2016 Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego

„Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego” projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu Całkowita wartość projektu 2 297 000,00 zł dofinansowanie UE 85% wkład własny Miasta 15% termin realizacji 2016-2017 Głównym celem projektu pn. „Promocja łódzkiego sektora kreatywnego” jest promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego na arenie międzynarodowej poprzez budowanie sieci międzynarodowej współpracy gospodarczej. Do celów pośrednich można zaliczyć: silniejszą identyfikację łódzkich przedsiębiorców, jako dobrej marki a tym samym poprawa wizerunku Łodzi, jako miasta wspierającego sektor kreatywny; promocję łódzkich przedsiębiorców, zwiększenie wiedzy o ofercie łódzkiego sektora kreatywnego; lepsze rozpoznawanie sektora kreatywnego przez mieszkańców Europy; rozwój sieci kontaktów i współpracy sektora kreatywnego; zwiększenie poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorców z łódzkiego sektora kreatywnego; wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu; nawiązywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi, pozyskiwanie informacji na temat rynków zagranicznych. Projekt jest realizowany przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

2014 Łódź kreuje – promocja Łodzi gospodarczej

Projekt pn. „Łódź kreuje – promocja Łodzi gospodarczej”. Umowa nr UDA-RPLD.03.02.00-00-063/13-00 o dofinansowanie projektu w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwMarketing i promocja produktów i "marek" regionalnych i lokalnych.

2014 Łódź kreuje – Centrum Przemysłów Kreatywnych

Projekt pn. „Łódź kreuje – Centrum Przemysłów Kreatywnych” Umowa nr UDA-RPLD.03.02.00-00-062/13-00 o dofinansowanie projektu w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, Marketing i promocja produktów i "marek" regionalnych i lokalnych.

2012 Promocja Marki Łódź – Centrum Przemysłów Kreatywnych

W związku z podpisaniem 12.12.2011r. umowy o dofinansowanie projektu nr WND-RPLD.03.02.00-00-081/11 pn. Promocja Marki Łódź – Centrum Przemysłów Kreatywnych, w ramach konkursu nr RPLD.03.02.00-14/11 dotyczącego marketingu i promocji produktów i „marek” regionalnych i lokalnych, w zakresie Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Biuro Promocji Turystyki i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi rozpoczyna w miesiącu lutym br realizację ww. projektu. Zakończenie projektu przewidziane zostało na listopad 2012. * Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 106 017,00 PLN * Wysokość wkładu własnego Beneficjenta: 309 684,76 PLN * Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 w kwocie nieprzekraczającej: 796 332,24 PLN co stanowi maksymalnie 72,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu

Kalendarz
Kontakt