Tramwaj dla Łodzi już ruszył

Do Centrum Unijnych Projektów Transportowych wpłynął wniosek na dofinansowanie ogromnego zadania, który nazwaliśmy Tramwajem dla Łodzi.

- To bardzo ważny projekt dla miasta, który ma spiąć w całość dotychczasowe inwestycje komunikacyjne - trasę W-Z, Łódzki Tramwaj Regionalny i multimodalny węzeł przy nowym dworcu. Program wart 675 mln zł, z unijnym dofinansowaniem na poziomie 411 mln zł będzie realizowany w kolejnych latach z pożytkiem dla mieszkańców i organizacji przyjaznego, zrównoważonego transportu w Łodzi - zapowiedziała prezydent Hanna Zdanowska.

Projekt obejmuje m.in. zakup 30 nowych składów tramwajowych, budowę 11 km nowych torowisk, przebudowe kilku wiaduktów oraz modernizację zajezdni Chocianowice. Jak poinformował dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich Grzegorz Nita, program już ruszył wraz z przebudową skrzyżowania al. Rydza Śmigłego z ul. Dąbrowskiego. W kolejnych etapach powstaną nowoczesne torowiska np. na al. Śmigłego Rydza, na ulcach: Dąbrowskiego, Rzgowskiej, Przybyszewskiego, a także nowe odcinki tramwajowe na ul. Broniewskiego i ul. Nowowęglowej.

Program „Tramwaj dla Łodzi", który obejmuje również przebudowę wiaduktów na ul. Przybyszewskiego, na ul. Kopcińskiego i al. Rydza Śmigłego, będzie realizowany etapami w ciągu najbliższych lat.

 

Szczegółowe informacje:

Głównym celem projektu jest integracja systemu sieci tramwajowej w Łodzi, budowa brakujących dla efektywności sieci odcinków, poprawa stanu infrastruktury istniejących linii tramwajowych, a przez to poprawa jakości usług transportu zbiorowego, zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu miejskiego w podróżach ogółem w stosunku do transportu indywidualnego.

 

 1. budowa nowej linii tramwajowej w ul. Nowowęglowej od ul. Tramwajowej do włączenia w ul. Kopcińskiego wraz z przebudową wiaduktu na ul. Kopcińskiego (integracja nowego systemu tramwajowego zrealizowanego w ramach projektu pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna” z istniejącym układem tramwajowym w ciągu ulic Kopcińskiego – Rydza – Śmigłego i dalej z Trasą W-Z);
 2. przebudowa linii tramwajowej w ul. Kopcińskiego i al. Rydza – Śmigłego od wiaduktu do ul. Dąbrowskiego z wyłączeniem wcześniej zmodernizowanych odcinków (integracja z Trasą W-Z);
 3. przebudowa torowiska wraz z niezbędną infrastrukturą w ulicach:
  • Przybyszewskiego na odc. od al. Rydza – Śmigłego do ul. Kilińskiego (z wyłączeniem wcześniej zmodernizowanych odcinków) wraz z przebudową układu drogowego mającego na celu uprzywilejowanie ruchu istniejącego pojazdów publicznego transportu zbiorowego,
  • Dąbrowskiego na odc. od al. Śmigłego – Rydza do ul. Rzgowskiej i dalej do pl. Niepodległości (integracja z Łódzkim Tramwajem Regionalnym);
 4.  budowa torowiska w ul. Broniewskiego - połączenie tras tramwajowych w ul. Rzgowskiej i ul. Kilińskiego;
 5.  przebudowa torowiska w ul. Rzgowskiej  na odc. od Dąbrowskiego do Broniewskiego (integracja z Łódzkim Tramwajem Regionalnym);
 6.  przebudowa torowiska w al. Rydza-Śmigłego od ul. Dąbrowskiego do pętli wraz z budową zintegrowanego przystanku autobusowo - tramwajowego w okolicy Dworca Łódź Chojny (integracja z ŁKA).
 7.  usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną;
 8.  modernizacja układu zasilania;
 9.  zakup 30 nowoczesnych jednostek do obsługi linii komunikacyjnych;
 10.  modernizacja zajezdni tramwajowych:
  • zwiększenie liczby miejsc postojowych w zajezdniach,
  • budowa hali obsługi codziennej z torami i kanałami przeglądowymi;
  • zakup i instalacja tokarni podtorowej;
  • zakup nowoczesnej myjni z zamkniętym obiegiem wody;
  • budowa hali myjni;
  • wyposażenie nowej hali obsługi codziennej w urządzenia do sprzątania taboru;
  • dostosowanie zapleczy technicznych zajezdni do obsługi nowoczesnego taboru.

 

 

Polecane aktualności

Zagłosuj! Też bądź bohaterem w swoim mieście - fot. z arch. UMŁ

Budżet Obywatelski dla Łodzi. Przyjdź w weekend na pikniki i zagłosuj!

Marlena Kamińska / BPKSiT

Minęło 6 dni głosowania w 6. edycji Budżetu Obywatelskiego dla Łodzi, w której znalazło się 837... więcej

Nad produkcją architektury wystawy od ponad dwóch tygodni intensywnie pracuje kilkanaście osób - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Wystawa "Jerzy Antkowiak - Moda Polska". Stroje 20 lat czekały na swój czas

Małgorzata Loefller / Wydział Kultury

Uniwersalne, ponadczasowe, eleganckie i niepokorne - stroje Mistrza Antkowiaka w piwnicy w Komorowie... więcej

15. Piramida Dobrej Woli - fot. Radosław Jóźwiak

Piramida Dobrej Woli – piknik integracyjny dla osób z niepełnosprawnościami

Anna Janocha/ BPKSiT

Występy artystyczne, warsztaty plastyczne, konkursy sprawnościowe oraz uliczny kurs języka migowego.... więcej

Konferencja prasowa dot. rozbudowy SP nr 141 - fot. Monika Pawlak / UMŁ

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 141 rozpocznie się jesienią?

Konrad Ciężki / BRPiNM

Na 1 października w południe zaplanowano otwarcie ofert w przetargu na rozbudowę Szkoły Podstawowej... więcej

W poszukiwaniu tradycyjnej muzyki miejskiej - fot. Aleksandra Górska / UMŁ

Melodie Miasta Łodzi, czyli w poszukiwaniu tradycyjnej muzyki miejskiej

Aleksandra Górska / Wydział Kultury

Bartosz Puliński, jeden z 12 tegorocznych laureatów stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.