Cyfrowa gmina

Gmina Łódź uzyskała dofinansowanie  w ramach projektu grantowego  „Cyfrowa Gmina”, który jest realizowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Cel projektu

Celem projektu jest zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia „mobilnych szkoleń” w miejskich jednostkach organizacyjnych dotyczących przede wszystkim  wdrożenia systemu PUW EZD.

Planowane efekty

Okres pandemii uwydatnił jak bardzo istotne, dla zapewnienia ciągłości pracy podmiotów publicznych, jest wdrażanie rozwiązań pozwalających na pracę zdalnej oraz systemu elektronicznego obiegu dokumentu. Z każdym wdrożeniem nowego systemu, niezbędnym elementem takiego projektu jest przeprowadzenie szkoleń dla osób, które będą korzystać z wdrażanego systemu. Dlatego też w ramach projektu dofinansowanego z grantu „Cyfrowa Gmina” planujemy zakupić sprzęt, który pozwoli uruchomić „Mobilną salę szkoleniową”. Możliwość realizacji mobilnych szkoleń, pozwoli na zwiększenie efektywności realizowanych wdrożeń systemów informatycznych realizowanych w naszym mieście.

Wartość dofinansowania: 99 600 zł

Termin realizacji: do 30.09.2023 r.

Kontakt