Rodo - newsletter

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi – dostarczanie newslettera

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora oraz zastępcę inspektora ochrony danych, z którymi może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@uml.lodz.pl. Z inspektorem oraz zastępcą inspektora ochrony danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Łodzi oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazywania subskrybowanego newslettera Urzędu Miasta Łodzi. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmiotom z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi informatyczne. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia rezygnacji przez Panią/Pana z otrzymywania newslettera, bądź też do zakończenia wydawania newslettera przez Urząd Miasta Łodzi.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 • sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia;
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 • ograniczenia przetwarzania, na postawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 • przenoszenia danych, na podstawie art. 20 ogólnego rozporządzenia;
 • wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia, a także wycofania, w dowolnym momencie, wcześniej udzielonej zgody.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka.

 1. Wyrażenie przez Panią/Pana zgody jest dobrowolne, niemniej bez jej zgody nie będzie możliwe przekazywanie newslettera.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Kontakt