Dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Miasto Łódź  otrzymało z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2023 pomoc  finansową w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych Miasta  w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy – Renowacja zbiorników wodnych.  Tym samym Miasto zawarło umowę z Województwem Łódzkim, na  mocy której dzięki pozyskanym funduszom będzie realizować zadanie pn. „Renowacja zbiornika wodnego w Łodzi przy ul. Tomaszowskiej – oczyszczanie przez odmulanie metodą bioremediacji”. Wartość uzyskanej dotacji na ten cel to 66 231 zł, zadanie współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Kontakt