Edukacja

-- PROMOCJA --

Podstawowymi celami ogrodu zoologicznego są ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem i upowszechnianie wiedzy przyrodniczej. Zajęcia edukacyjne, prowadzone są u nas przez cały rok, zarówno na terenie ZOO, jak i w sali wykładowej.  Przybierają formę terenowych lekcji biologii, warsztatów zoologicznych, prelekcji lub wykładów dla starszych odbiorców.

Wiosną i latem proponujemy spotkania odbywające się na terenie zoo, kiedy większość zwierząt przebywa na wybiegach zewnętrznych. W deszczowe dni zajęcia prowadzimy w pawilonach zwierząt.

Jesienią i zimą zajęcia przeprowadzamy w ogrzewanych pawilonach zwierząt oraz w sali edukacyjnej. Niektóre tematy zajęć są oferowane TYLKO w tym okresie roku.

Zajęcia edukacyjne są stale wzbogacane o nowe tematy – warto więc je na bieżąco śledzić.

 

 • Czas trwania zajęć: 90 min.
 • Godziny rozpoczęcia zajęć: 10.00, 12.00, 14.00
 • Dla grup korzystających z zajęć edukacyjnych możliwość promocyjnego wejścia do parku linowego Zoolandia w cenie 10zł od osoby

 

Edukacja realizowana jest także poprzez kampanie na rzecz zagrożonych wymarciem gatunków zwierząt organizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA), którego członkiem jest ZOO Łódź. Obecna kampania – „SILENT FOREST – MILCZĄCY LAS” poświęcona jest ginącym gatunkom ptaków śpiewających z Azji Południowo – Wschodniej. Celem kampanii jest  poprawa ich sytuacji w naturalnym środowisku oraz rozwój wiedzy i zrozumienia zagrożeń dla tych ptaków oraz sposobów, w jaki ogrody zoologiczne mogą przyczynić się do ich uratowania.

ZOO Łódź odpowiada za treści merytoryczne i przystępność przekazywanej wiedzy, natomiast odpowiedzialność za sprawy związane z zachowaniem i bezpieczeństwem  uczestników ponoszą opiekunowie. Obecność opiekunów grup podczas zajęć jest obowiązkowa.

Pracownik ZOO prowadzący zajęcia edukacyjne ma prawo odmówić ich prowadzenia w przypadku nieodpowiedniego zachowania dzieci/młodzieży i braku reakcji opiekunów.

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.