ŁÓDZKIE EUREKA

Wyróżnienie honorowe statuetką "ŁÓDZKIE EUREKA" przyznaje Rada ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne.

Wyróżnienie honorowe statuetką „ŁÓDZKIE EUREKA” przyznaje Rada ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi za wybitne osiągnięcia naukowe, techniczne, i artystyczne wyróżnione na forum międzynarodowymi lub krajowym. Celem wyróżnienia jest promocja twórców (lub zespołów), działających na rzecz rozwoju Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego.

Do wyróżnienia zgłaszane mogą być wybitne osiągnięcia nagrodzone na arenie międzynarodowej i krajowej w roku poprzedzającym przyznanie wyróżnienia (nagrody PAN, nagrody ministerialne, wyróżnienia i medale zagraniczne, wynalazki i patenty o znaczeniu międzynarodowym, wystawy, festiwale, nagrody i wyróżnienia w konkursach lub inne znaczące osiągnięcia).

Prawo zgłaszania kandydatów do wyróżnienia mają: Rektor uczelni, Dyrektor instytutu naukowego PAN, Prezes Oddziału Łódzkiego PAN, Prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, grupa inicjatywna złożona z minimum 5 pracowników posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego, jeśli zgłoszenie dotyczy pracy nie afiliowanej na uczelni bądź w instytucji badawczej.

Do wniosku zgłoszeniowego należy załączyć dokumentację opisującą bądź przedstawiającą w sposób wyczerpujący zgłoszone wyróżnienie, zgodnie z opisem w załączniku Regulaminu.

Każdego roku przyznawanych jest do 3 wyróżnień spośród kategorii: nauka, technika, sztuka (po jednym dla każdej z nich). W uzasadnionych przypadkach Rada może podjąć decyzję o zmianie liczby przyznanych wyróżnień, a także odstąpić od przyznania wyróżnień.

Wnioski o przyznanie wyróżnienia wraz z ich dokumentacją należy składać na załączonym formularzu do dnia 22 lutego br., w wersji papierowej i elektronicznej.

Wnioski w wersji papierowej należy złożyć do Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi:

Oddział ds. Przedsiębiorczości i Współpracy z Uczelniami

Al. Politechniki 32, punkt kancelaryjny na parterze budynku lub w pok. 114, I piętro

93-590 Łódź 

Elektroniczną wersję wniosku wypełnionego komputerowo (format.doc) należy przesłać drogą mailową na adres: magda.jazdzynska@uml.lodz.pl

Więcej informacji pod numerem 42 638 44 64

Kontakt