Osoby podejmujące studia na łódzkich uczelniach, będące laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych bądź tematycznych od 8 maja br. mogą składać wnioski o przyznanie Stypendium Prezydenta Miasta Łodzi.

W JAKI SPOSÓB UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM?

Jesteś laureatem bądź finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tematycznej*, i zamierzasz rozpocząć studia na pierwszym roku studiów stacjonarnych na łódzkiej uczelni?  Wyślij elektroniczny wniosek stypendialny (dostępny jedynie w czasie rekrutacji od maja do września).

https://mlodziwlodzi.pl/stypendium-prezydenta-miasta-lodzi/

 

OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE i TEMATYCZNE UPRAWNIAJĄCE
DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

Szczegółowy wykaz olimpiad przedmiotowych i tematycznych

 

W JAKI SPOSÓB WYBIERANI SĄ STYPENDYŚCI?

Wyboru stypendystów dokonuje Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Miasta Łodzi składająca się z przedstawicieli Miasta oraz łódzkich uczelni publicznych na zasadach określonych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Łodzi.

JAKA JEST KWOTA STYPENDIUM?

Stypendia  przyznawane są w zależności od środków finansowych  zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta Łodzi, przy czym maksymalna wysokość stypendium wynosi 1500 zł/m-c. Wypłata stypendium jest uwarunkowana podpisaniem przez Prezydenta Miasta Łodzi umowy ze studentem.

KIEDY DOWIESZ SIĘ CZY ZOSTAŁEŚ STYPENDYSTĄ?

Lista stypendystów każdorazowo jest publikowana na stronie www.mlodziwlodzi.pl w październiku każdego roku

* Przez „olimpiadę przedmiotową lub tematyczną” należy rozumieć olimpiady przedmiotowe, których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zzh ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu oraz olimpiady tematyczne, których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zzze ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Szczegółowy wykaz olimpiad stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi.

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI W LICZBACH:

Alokacja środków w kolejnych latach:

Edycja 2011/2012: 162.711 zł
Edycja 2012/2013: 221.400 zł
Edycja 2013/2014: 274.400 zł
Edycja 2014/2015: 268.920 zł
Edycja 2015/2016: 273.240 zł
Edycja 2016/2017: 274.365 zł
Edycja 2017/2018: 270.000 zł
Edycja 2018/2019: 285.750 zł
Edycja 2019/2020: 355.500 zł
Edycja 2020/2021: 537.750 zł
Edycja 2021/2022: 621.000 zł

Edycja 2022/2023: 616.000 zł

Łącznie: 4.161.036 zł!

Szczegółowe informacje odnośnie stypendiów naukowych Miasta Łodzi można uzyskać pod numerem telefonu: +48 42 638 44 64 lub adresem e-mail: mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl.

Więcej informacji o stypendiach oraz wniosek zgłoszeniowy na stronie: https://mlodziwlodzi.pl/stypendium-prezydenta-miasta-lodzi/