W JAKI SPOSÓB WYBIERANI SĄ STYPENDYŚCI?

Wyboru stypendystów dokonuje Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Miasta Łodzi składająca się z przedstawicieli Miasta oraz łódzkich uczelni publicznych na zasadach określonych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Łodzi Nr 1298/VIII/19 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia IX edycji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi i powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków  przyznanie stypendium naukowego Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi.

JAKA JEST KWOTA STYPENDIUM?

Stypendia  przyznawane są w zależności od środków finansowych  zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta Łodzi, przy czym maksymalna wysokość stypendium wynosi 1500 zł/m-c. Wypłata stypendium jest uwarunkowana podpisaniem przez Prezydenta Miasta Łodzi umowy ze studentem.

KIEDY DOWIESZ SIĘ CZY ZOSTAŁEŚ STYPENDYSTĄ?

Lista stypendystów zostanie opublikowana na stronie www.mlodziwlodzi.pl w październiku 2020 r.

* Przez „olimpiadę przedmiotową lub tematyczną” należy rozumieć olimpiady przedmiotowe, których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zzh ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu oraz olimpiady tematyczne, których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zzze ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Szczegółowy wykaz olimpiad stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi.

LISTA STYPENDYSTÓW 2020/2021

 

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI W LICZBACH:

Alokacja środków w kolejnych latach:
Edycja 2011/2012: 162.711 zł
Edycja 2012/2013: 221.400 zł
Edycja 2013/2014: 274.400 zł
Edycja 2014/2015: 268.920 zł
Edycja 2015/2016: 273.240 zł
Edycja 2016/2017: 274.365 zł
Edycja 2017/2018: 270.000 zł

Edycja 2018/2019: 285.750 zł

Edycja 2019/2020: 355.500 zł

Edycja 2020/2021: 513.000 zł

Łącznie: 2.899,286 zł!

Szczegółowe informacje odnośnie stypendiów naukowych Miasta Łodzi można uzyskać pod numerem telefonu: +48 42 638 44 64 lub adresem e-mail: mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl.

Więcej informacji o stypendiach na stronie: mlodziwlodzi.pl/o-inicjatywach/stypendia-miasta-lodzi/