Dofinansowanie Unijne

 
Typ kształcenia:
152 pomysły na rozwój
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 152 im. Elizy Orzeszkowej
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 949 496,78 zł
Kwota dofinansowania: 883 032,01 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.04-10-0015/17-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałania XI.1.4 Kształcenie ogólne - Miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.09.2018-31.08.2020
Cel: Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u 170 uczniów i wyrównanie deficytu u 20 uczniów oraz poprawa wyników nauczania poprzez: wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania i rozwijania nowych kompetencji kluczowych, podniesienie kwalifikacji i kompetencji 25 nauczycieli, doposażenie pracowni w środki dydaktyczne.
Grupa docelowa: Grupa docelowa: uczniowie i uczennice Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi - 190 osób (90K/100M), 25 nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 152 oraz Szkoła Podstawowa nr 152 w Łodzi
Działanie/zakupy: ZADANIA: realizacja zajęć dla uczniów z zakresie kształtowania i rozwijania umiejętności kluczowych, realizacja zajęć dla uczniów w zakresie treści przyrodniczych z zastosowaniem metody eksperymentu, realizacja zajęć dla uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych, realizacja zajęć dla uczniów w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozw. i edukacyjnymi, doposażanie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych, doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.
Liczba osób objętych wsparciem: 190 uczniów + 25 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
175 SPosobów n@ wiedzę
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 497 178,75 zł
Kwota dofinansowania: 462 376,24 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.04-10-0018/17-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałania XI.1.4 Kształcenie ogólne - Miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.09.2018 - 31.08.2020
Cel: Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u 150 uczniów, wyrównanie deficytów u 30 uczniów oraz poprawa wyników nauczania w wyniku: wsparcia uczniów w zakresie pozyskiwania i rozwijania nowych kompetencji kluczowych, podniesienia kwalifikacji i kompetencji nauczyciele, doposażenia pracowni w środki dydaktyczne.
Grupa docelowa: Grupa docelowa to 180 uczniów i uczennic (96K i 84M) Szkoły Podstawowej nr 175 w Łodzi 29 nauczycieli (29K, 0M) oraz Szkoła Podstawowa nr 175 w Łodzi.
Działanie/zakupy: Działania projektowe: realizacja zajęć dla uczniów z zakresu: kształtowania i rozwijania umiejętności kluczowych, treści przyrodniczych z zastosowaniem metody eksperymentu, podnoszenia kompetencji cyfrowych i indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK, a także doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.
Liczba osób objętych wsparciem: 180 uczniów + 29 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Akademia Kreatywnego Rozwoju – wsparcie uczniów i nauczycieli szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 152 w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 475 643,53 zł
Kwota dofinansowania: 475 643,53 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.02-10-B059/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie VIII.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie VIII.1.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 01.12.2018 r.
Strona www projektu: https://sp152lodz.edupage.org/text47/
Cel: Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u 182 uczniów SP nr 152 w Łodzi oraz poprawa wyników nauczania.
Grupa docelowa: Grupę docelowa projektu stanowią:182 uczniów szkoły, 30 nauczycieli oraz sama Szkoła Podstawowa nr 152 w Łodzi.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • wyposażenie pracowni szkolnej w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych.
 • wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK 
 • doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli
 • realizacja zajęć dla uczniów w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • realizacja zajęć z wykorzystaniem metody eksperymentu w zakresie rozwoju umiejętności przyrodniczych
 • realizacja zajęć dla uczniów w zakresie podnoszenia umiejętności cyfrowych
 • realizacja zajęć dla uczniów z zakresu rozwoju umiejętności kluczowych
Liczba osób objętych wsparciem: 182 uczniów i 30 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Akademia młodych naukowców
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 160 im. Powstańców Śląskich
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 725 946,00 zł
Kwota dofinansowania: 674 829,20 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.04-10-0016/17-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałania XI.1.4 Kształcenie ogólne - Miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.08.2018 - 31.07.2020
Cel: Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u 150 uczniów i wyrównanie deficytu u 50 uczniów oraz poprawa wyników nauczania w wyniku wsparcia uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych, podniesienia kwalifikacji i kompetencji 32 nauczycieli, doposażenia pracowni w środki dydaktyczne.
Grupa docelowa: Grupę docelową stanowią uczniowie Szkoły Podstawowej nr 160 w Łodzi - łącznie 200 osób, (91K i 109M), nauczyciele i nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 160, w tym 29K/3M oraz Szkoła Podstawowa nr 160 w Łodzi.
Działanie/zakupy: Zadania: realizacja zajęć dla uczniów z zakresu rozwijania umiejętności kluczowych, realizacja zajęć dla uczniów z zakresu rozwoju umiejętności przyrodniczych, realizacja zajęć dla uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych, realizacja zajęć dla uczniów w zakresie indywidualnego nauczania, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, doposażenie pracowni szkolnych w pomoce do nauczania przedmiotów przyrodniczych, doposażenie pracowni szkolnej w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK.
Liczba osób objętych wsparciem: 200 uczniów + 32 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Akademia Przyszłości
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 64
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2026
Wartość projektu: 1 033 078,68 zł
Kwota dofinansowania: 960 574,54 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.02-10-0037/18
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.07.2019-30.06.2021
Cel: CEL: zmniejszenie deficytów w obszarze wiedzy i umiejętności uczniów i podniesienie jakości oferty edukacyjnej SP nr 64 w Łodzi. W placówce występuje konieczność wzmocnienia działań obejmujących pracę z najmłodszymi uczniami oraz wykształcenie prawidłowych postaw i nawyków. Projekt obejmie wsparciem 408 uczniów i 22 nauczycieli.
Grupa docelowa: Grupę docelową stanowią uczniowie, nauczyciele oraz sama placówka.
Działanie/zakupy: DZIAŁANIA: 1. Strefa kompetencji kluczowych - zajęcia dodatkowe i kursy dla nauczycieli, 2. Strefa eksperymentu - zajęcia dodatkowe i kursy dla nauczycieli, 3. Strefa eksperymentu - doposażenie, 4. Strefa TIK - zajęcia dodatkowe i kursy dla nauczycieli 5. Strefa TIK - doposażenie, 6. Strefa Specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych - klasy I - III - zajęcia specjalistyczne dla uczniów 7. Strefa Specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych - klasy IV - VIII, zajęcia specjalistyczne dla uczniów kursy dla nauczycieli i doposażenie.
Liczba osób objętych wsparciem: 408 uczniów + 45 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Akademia Reklamy
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Ekonomii i Usług
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 754 037,50 zł
Kwota dofinansowania: 678 633,75 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0020/18
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.01.2019-31.12.2020
Cel: Celem projektu jest dostosowanie kształcenia zaw.prowadzonego na kierunku Technik organizacji reklamy w ZSEiU do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społ.-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 40 absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowe.Założony cel zostanie osiągnięty w wyniku: 1.wsparcia uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych (zajęcia dodatkowe z matematyki, j.angielski, warsztaty-technika rysowania i planowanie kariery zawodowej)2.wsparcia uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji zawodowych w ramach szkoleń (szkolenia: .kreatywne myślenie, marketing-budowanie marki, identyfikacja wizualna, budowanie strategii marki, kurs Photoshop, projektowanie stron internetowych, motion design)3.umożliwienie uczniom praktycznego nabywania doświadczenia poprzez zapewnienie wysokiej jakości staży w firmach, wycieczki na targi reklamy,wyjazdu na plener4.doposażenie pracowni szkolnych w środki dydydaktyczne.
Grupa docelowa: Grupa docelowa: 1. Uczniowie i uczennice z Zespołu Szkół Ekonomii i Usług (ZSEiU) - 40 os.2. Nauczyciele ZSEiU - 9 os.3. Szkoła z ZSEiU - Technikum nr 2
Działanie/zakupy: Działania w projekcie:1.wsparcie uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i umiejetności uniwersalnych (zajęcia dodatkowe z matematyki, j. angielskiego, warsztaty-technika rysowania i planowanie kariery zawodowej) 2.wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji zawodowych w ramach szkoleń (szkolenia: kreatywne myślenie, marketing-budowanie marki, identyfikacja wizualna, budowanie strategii marki, kurs Photoshop, projektowanie stron internetowych, motion design). 3.umożliwienie uczniom praktycznego nabywania doświadczenia poprzez zapewnienie wysokiej jakości staży w przedsiębiorstwach,wycieczki na targi reklamy,wyjazdu na plener, 4. doposażenie pracowni multimedialnej, plastyczno-technicznej ,sprzedaży usług reklamowych, 5.podniesienie kwalifikacji i kompetencji 9 nauczycieli.
Liczba osób objętych wsparciem: 40 uczniów i 9 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 1 919 848,56 zł
Kwota dofinansowania: 1 727 498,56 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0055/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.02.2017 r. do 31.01.2019 r.
Strona www projektu: https://sites.google.com/view/akademia-zawodowcow
Cel: Cel główny projektu to dostosowanie 4 kierunków kształcenia zawodowego prowadzonych w Technikum nr 13 do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 214 absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego.
Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowią uczniowie i uczennice Technikum nr 13, nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu oraz sama szkoła. Wsparciem objętych zostanie 214 uczniów i 4 nauczycieli.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • doposażenie 4 pracowni szkolnych w środki i pomoce dydaktyczne,
 • podniesienie kwalifikacji i kompetencji u 4 nauczycieli kształcenia zawodowego,
 • wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów,
 • zapewnienie uczniom doświadczenia zawodowego w ramach staży w przedsiębiorstwach.
Liczba osób objętych wsparciem: 214 uczniów i 4 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
AKCJA INNOWACJA - nauczanie wspomagane narzędziami TIK
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 130 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2032
Wartość projektu: 617 160,55 zł
Kwota dofinansowania: 573 959,31 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.02-10-0061/18
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.09.2019-31.08.2021
Cel: CEL: wzrost kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych 14 nauczycieli oraz rozwinięcie u 136 uczniów wszystkich klas Szkoły Podstawowej nr 130 kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, kompetencji matematyczno-przyrodniczych, kompetencji cyfrowych z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi poprzez przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni
Grupa docelowa: Grupę docelową stanowią uczniowie, nauczyciele oraz sama placówka.
Działanie/zakupy: DZIAŁANIA: podnoszenie kompetencji i rozwijanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym korzystanie z narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotów, indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dodatkowe zajęcia z kompetencji kluczowych i matematyczno-przyrodniczych oraz doposażenie pracowni.
Liczba osób objętych wsparciem: 136 uczniów + 14 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Ambitny uczeń
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Publiczne Gimnazjum nr 16 w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 461 708,35 zł
Kwota dofinansowania: 429 338,35 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.02-10-B052/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie VIII.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie VIII.1.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.
Strona www projektu: http://www.gimnazjum16.edu.pl/index.php/projekt-ambitny-uczen-materialy
Cel: Celem projektu jest podniesienie u uczniów gimnazjum w Łodzi kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia w wyniku wsparcia uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, w tym cyfrowych i przyrodniczych, podniesienia kwalifikacji i kompetencji 34 nauczycieli, doposażenia pracowni w środki dydaktyczne.
Grupa docelowa: Grupę docelową stanowią uczniowie i uczennice szkoły - łącznie 200osób, nauczyciele i nauczycielki, Publiczne Gimnazjum nr 16 w Łodzi.
Działanie/zakupy:

Zadania w projekcie:

 • Wyposażenie pracowni szkolnej w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych
 • Wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce i narzędzia TIK 
 • Realizacja zajęć w zakresie rozwoju umiejętności kluczowych 
 • Realizacja zajęć w zakresie nauk przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu 
 • Realizacja zajęć w zakresie korzystania z TIK 
 • Realizacja zajęć w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli
Liczba osób objętych wsparciem: 234
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Autostrada nowoczesnej ekonomii i logistyki
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 788.488,75 zł
Kwota dofinansowania: 709.638,75 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0036/17
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. - 31.08.2020 r.
Cel: Celem projektu jest dostosowanie kierunku kształcenia zawodowego: technik ekonomista i technik logistyk prowadzonych w Zespole Szkół Ekonomii i Usług do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 60 absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego w wyniku realizacji zadań projektowych.
Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowią uczniowie i uczennice Zespołu Szkół Ekonomii i Usług - łącznie 60 osób nauczyciele szkoły oraz sama placówka. ZSEiU w Łodzi kształci młodzież ponadgimnazjalną na 4 kierunkach technicznych: technik logistyk, technik ekonomista, technik obsługi turystycznej oraz technik organizacji reklamy. Łącznie w szkole uczy się 399 uczniów (237K i 162M). Przeprowadzona analiza wskazuje na konieczność wsparcia kierunku kształcenia technik logistyk i technik ekonomista. Łącznie na kierunkach uczy się 201 osób. Uczniowie uzyskują niezadowalające wyniki egzaminów zawodowych. Na kierunkach technik ekonomista i technik logistyki ponad 10% to uczniowie o specjalnych potrzebach edukacujmych, co wskazuje na konieczność indywidualnego podejścia i dodatkowego wsparcia. Uczniowie szkoły pochodzą ze średnio-zamożnych rodzin, gdzie nie otrzymują odpowiedniego wsparcia. W grupie docelowej nie występują osoby niepełnosprawne, ponieważ takie nie uczą się w szkole. Potrzeba objęcia wsparciem nauczycieli umotywowana jest dezaktualizowanymi kwalifikacjami wobec wymagań rynku edukacyjnego/pracy, koniecznością przekazywania uczniom najbardziej aktualnej wiedzy teoretycznej i rozwijania umiejętności praktycznych.
Działanie/zakupy:

Zadania: 

 • objęcie uczniów doradztwem zawodowym
 • wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów i szkoleń (Kurs operatora wózków widłowych, Kurs Prawo jazdy kat. B, Szkolenie Wirtualny Magazyn i Wirt. Transport, kurs kancelaryjno-archiwalny, obsługi kas fiskalnych, szkolenie narzędzia multimedialne w pracy ekonomisty),
 • umożliwienie uczniom praktycznego nabywania doświadczenia poprzez zapewnienie wysokiej jakości staży w przedsiębiorstwach,
 • doposażenie i modernizacja 2 pracowni w środki dydaktyczne (pracowni logistyki i pracowni techniki biurowej)
 • podniesienie kwalifikacji i kompetencji 4 nauczycieli kształcenia zawodowego.
Liczba osób objętych wsparciem: 60 uczniów i 4 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Awangarda techniczna
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 950.575,00 zł
Kwota dofinansowania: 855.517,50 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0032/17
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. - 31.08.2020 r.
Cel: Projekt realizowany będzie w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi, a jego uczestnikami będą uczniowie i nauczyciele przedmiotów zawodowych tej szkoły. Dynamicznie zmieniający się rynek pracy wymusza potrzebę dostosowywania i rozszerzania umiejętności zawodowych uczniów. Podstawy programowe nie nadążają za zmianami. Celem projektu jest wsparcie szkoły w podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów, zwłaszcza w praktycznych formach kształcenia poprzez staże w zakładach pracy, dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły, doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego, wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy. Wsparcie nauczycieli w doskonaleniu umiejętności stosowania tech IT i nowoczesnych technologii w przemyśle wpłynie na jakość kształcenia uczniów.
Grupa docelowa: Grupę docelową stanowią dziewczęta i chłopcy uczący się i nauczyciele przedmiotów zawodowych pracujący w Technikum nr 17 Zespołu Szkół Techniczno Informatycznych w Łodzi . Wsparciem objętych będzie 70 uczniów oraz 4 nauczycieli kształcenia zawodowego. Uczestnikami projektu będą uczniowie klas 2 i 3 technikum.
Działanie/zakupy:

Działania w projekcie:

 • 30 uczniów rozszerzy umiejętności z cyfrowej obróbki mater graf i zarządzania aplikacjami,
 • 20 uczniów podniesie umiejętności z programowania i obrabiania CNC,
 • 12 uczniów rozwinie zdolności w programowaniu urządzeń mechatronicznych,
 • 8 uczniów podniesie umiejętności z zakresu spawania,
 • 4 nauczycieli zwiększy swoje umiejętności zawodowe,
 • zakupione zostaną: programy komputerowe, drukarka i tonery, pamięci zewnętrzne i wewnętrzne, rzutniki, laptop, stan dydaktyczne do montażu i eksploatacji ukł. pneumat i elekt, moduły do symulatorów sterow proces technolog, narzędzia pomocnicze, generatory, oscyloskop, rezystory suwakowe, słuchawki, tablety graf, stan spawalnicze, dydaktyczne obrabiarka cnc, podręczniki.

Zadania: kursy spawania, programowania i ob obrabiarek CNC, cyfrowej obr. materiałów graf, na upraw SEP do 1 kV, program urządzeń mechatronicznych, zawodowe kursy doskonalenia dla nauczycieli, uczniowie odbędą staże zawodowe.

Liczba osób objętych wsparciem: 70 uczniów i 4 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Ekonomii i Usług
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 438 499,13 zł
Kwota dofinansowania: 394 649,13 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0054/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.
Strona www projektu: http://zseiu.pl/index.php/projekty/projekty-przewidziane-do-realizacji-od-2017-r
Cel: Cel główny projektu to dostosowanie - na podstawie diagnozy zatwierdzonej przez organ prowadzący - kierunku kształcenia zawodowego: technik obsługi turystycznej prowadzonych w Zespole Szkół Ekonomii i Usług do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 30 absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego.
Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowią uczniowie i uczennice z Zespołu Szkół Ekonomii i Usług - łącznie 30 osób, 1 nauczyciel oraz sama szkoła - Technikum nr 2 w ZSEiU w Łodzi.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • objęcie uczniów doradztwem zawodowym,
 • wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji zawodowych w ramach kursów i szkoleń (szkolenia animatorów, kurs dla rezydentów, zajęcia językowe z native speakerem, kurs pilotów wycieczek, szkolenie perfekcyjna służba piętra),
 • umożliwienie uczniom praktycznego nabywania doświadczenia poprzez zapewnienie wysokiej jakości staży w przedsiębiorstwach,
 • doposażenia pracowni turystyczno-geograficznej i komunikacji w języku obcym w środki dydaktyczne,
 • podniesienia kwalifikacji i kompetencji 1 nauczyciela kształcenia zawodowego.
Liczba osób objętych wsparciem: 30 uczniów i 1 nauczyciel
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Bez granic
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 168
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 703 101,25 zł
Kwota dofinansowania: 597 089,25 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.03-10-0003/19
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji XI.1.3 Edukacja przedszkolna - miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.07.2020 - 30.06.2021
Cel: Celem projekty jest dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością oraz realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalnej umożliwiającej dzieciom z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym, dokształceniem kadry nauczycielskiej 13os (12K/1M), poprawę jakości zajęć edukacyjnych dla 10 uczniów (5 K/5 M)w okresie od 01.07.2020-30.06.2021.
Grupa docelowa: Grupą docelową projektu są:a) 10 uczniów (5k/5m) z niepełnosprawnościąintelektualną, ruchową, autyzmem i zespołami wad genetycznychb) 13 nauczycieli (12K/1M) 1 n.stażysta, 1 n.kontraktowy, 6 n.mianowanych, 5 n. dyplomowanych, w zakresie zajęć specjalistycznych oraz technik informacyjno-komunikacyjnych poprawę jakości zajęć edukacyjnychc) placówka, jako jej specjalistyczne doposażenie
Działanie/zakupy: Zadania projektu:1. Realizacja zajęć specjalistycznych2. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wykorzystywania TIK3. Dostosowanie i doposażenie placówki
Liczba osób objętych wsparciem: 10 uczniów +13 nauczycieli
Typ kształcenia: Edukacja przedszkolna
Bliżej rynku pracy
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 1 969 340,98 zł
Kwota dofinansowania: 1 772 406,88 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0018/18
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.10.2019-30.09.2021
Cel: Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów ZSP nr 9 w Łodzi poprzez organizację zajęć dododatkowych podnoszących kwalifikacje zawodowe,zapewnienie staży zawodowych dla 100 uczniów, zakup sprzętu do pracowni zawodowej dla kierunku Technik elektronik, przeszkolenie 7 nauczycieli z nowoczesnej elektroniki, z obsługi zakupionego sprzętu.
Grupa docelowa: Grupą docelową w projekcie jest 100 uczniów i 7 nauczycieli przedmiotów zawodowych z Technikum nr 9 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im.Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi. W skład grupy docelowej wejdą uczniowie klas II i III w roku szkolnym 19/20 a w roku szkolnym 20/21 kl.III i ewentualnie klas młodszych w przypadku wolnych miejsc.
Działanie/zakupy: Główne zadania: dla uczniów zajęcia dodatkowe zawodowe z Zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej (IPC), z Pakietów elektronicznych z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE (BGA) Elektryczność statyczna, a urządzenia elektroniczne(ESD) zapewnienie płatnych letnich staży zawodowych w firmach z woj. łódzkiego. Dla nauczycieli ZSP nr 9 będą organizowane szkolenia z IPC, ESD, BGA, programowania sterowników, z obsługi zakupionego sprzętu. Dodatkowo projekt uwzględnia zakup specjalistycznych urządzeń i nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowej.
Liczba osób objętych wsparciem: 100 uczniów i 7 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Budowniczy przyszłości
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 im. dra Stefana Kopcińskiego w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 1 311 013,20 zł
Kwota dofinansowania: 1 179 911,88 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.02-10-0005/18
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe XI.3.2 Kształcenie zawodowe - miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.10.2018-30.09.2020
Cel: Cel projektu to podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych u 9 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 110 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 poprzez organizację wysokiej jakości staży, udział w zajęciach specjalistycznych, spotkaniach i doradztwie edukacyjno-zawodowym, spotkania z otoczeniem społ-gospodarczym oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt.
Grupa docelowa: Grupą docelową wsparcia w ramach projektu będą uczniowie i nauczyciele ZSP15 oraz szkoły (TECHNIKUM,ZSZ i SZKOŁ BRANŻ I ST.)W projekcie wezmą udział uczniowie kl. I-III (rok szkolny 2019/2020) oraz kl. I (rok szkolny 2020)z następujących kierunków:Technik budownictwa,Technik ochrony środowiska,Tech technologii drewna, Tech urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, Technik renowacji elementów architektury, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, Murarz-Tynkarz, Stolarz.
Działanie/zakupy: Projekt zakłada następujace działania: organizację wysokiej jakości staży, zajęcia specjalistyczne, doradztwo edukacyjno-zawodowe, spotkan z otoczeniem społ.-gospodarczym oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt.
Liczba osób objętych wsparciem: 110 uczniów i 9 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Ciekawi świata
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa Nr 37 w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 467 125,50 zł
Kwota dofinansowania: 434 449,50 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.02-10-B042/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie VIII.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie VIII.1.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.10.2016 r. do 30.09.2018 r.
Cel: Celem projektu jest wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych 20 nauczycieli oraz rozwinięcie u 150 uczniów klas I–VI Szkoły Podstawowej nr 37 kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy, poprzez przeprowadzenie 1902 godzin zajęć dodatkowych dla uczniów oraz 412h szkoleń dla nauczycieli.
Grupa docelowa: Grupą docelową wsparcia w ramach proj będą uczniowie, nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 37 im.J.Kusocioskiego w Łodzi oraz sama szkoła. Projekt skierowany do grupy docelowej z obszaru woj. łódzkiego. Grupę docelową projektu będą tworzyli uczennice i uczniowie klas I-VI(rok szkol 2016/2017)oraz kl I(2017r).
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • przeprowadzenie 1902 h zajęć dodatkowych dla 150 uczniów klas I–VI oraz 412 h szkoleń dla 20 nauczycieli. Zajęcia skupią się na kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji cyfrowych uczniów, w tym także nauki kodowania–programowania, podnoszenie kompetencji i rozwijanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym korzystanie z narzędzi TIK oraz indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (klasy IV-VI)
 • rozwój kompetencji kluczowych uczniów, w tym przede wszystkim porozumiewanie się w języku obcym,
 • rozwój kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych
 • uczniowie będą utrwalać i sprawdzać nabytą wiedzę i umiejętności podczas: Ekologicznej Zielonej Szkoły, obozu naukowo-językowego, obozu naukowo-matematycznego oraz Pikniku Naukowo-Informatycznego
 • doposażenie 2 sal: przyrodniczej i narzędzi TIK - „Pracownia tabletów”
 • innowacją w projekcie, niedostępną do tej pory w innych SP będzie szkolenie dla nauczycieli z Systemów Informacji Geograficznej (GIS) prowadzonej przez pracowników naukowych-specjalistów
 • istotnym elementem projektu będzie tutoring (metoda indywidualnej opieki nad podopiecznym, oparta na relacji mistrz-uczeń, która dzięki integralnemu spojrzeniu na rozwój człowieka stara się o pełny rozwój jego potencjału)
 • przygotowanie Pikniku Naukowo-Informatycznego dla uczniów, rodziców, zaproszonych gości z możliwością wypróbowania sprzętów zakupionych w projekcie, spróbowania swoich sił w zadaniach z najnowszymi technologiami i prezentacją osiągnięć.
Liczba osób objętych wsparciem: 150 uczniów i 20 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Czterdziestka kreuje przyszłość
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 40 w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 277 104,31 zł
Kwota dofinansowania: 257 707,00 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.02-10-B073/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Informacje o projekcie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie VIII.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie VIII.1.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.02.2017 r. do 31.01.2019 r.
Strona www projektu: http://www.wikom.pl/sp40lodz/strona126.htm
Cel: Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej nr 40 im. Bohaterów Rewolucji 1905 r. w Łodzi, ukierunkowane na podniesienie wśród uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do 32 uczniów młodszych i/lub o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Grupa docelowa: Grupę docelową stanowią: Szkoła Podstawowa nr 40 im.Bohaterów Rewolucji 1905 r. w Łodzi, placówka kształcenia ogólnego, 90 uczniów, w tym 32 uczniów młodszych i/lub o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz 15 nauczycieli.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • doposażenie pracowni przedmiotowych,
 • wyposażenie w nowoczesne pomoce edukacyjne i narzędzia TIK,
 • doskonalenie kompetencji nauczycieli,
 • organizacja zajęć wyrównawczych (matematyka, język angielski, przyroda), kółek zainteresowań (matematyka, przyroda, informatyka, język angielski) oraz zajęć specjalistycznych (logopedia, terapia pedagogiczna).
Liczba osób objętych wsparciem: 90 uczniów i 15 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Dobry start w dorosłość
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 170 im. Anieli Krzywoń w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 1 129 794,30 zł
Kwota dofinansowania: 1 045 094,30 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.04-10-0005/17-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałania XI.1.4 Kształcenie ogólne - Miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. - 30.06.2020 r.
Cel: Celem projektu jest wzrost wiedzy w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i języków obcych, nabycie wiedzy w zakresie przedsiębiorczości oraz umiejętności posługiwania się TIK przez 236 uczniów Szkoły Podstawowej nr 170 w Łodzi a także nabycie dodatkowych kompetencji zawodowych przez 30 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 170 w Łodzi oraz modernizacja zaplecza dydaktycznego placówki.
Grupa docelowa: Grupa docelowa to uczniowie/uczennice z klas I-VIII SP 170 w Łodzi - 236 osób (104K i 132M), 30 nauczycieli (26K, 4M), oraz Szkoła Podstawowa nr 170 w Łodzi.
Działanie/zakupy:

Zadania w ramach projektu:

 • kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych - zajęcia pozalekcyjne,
 • kształtowanie i rozwój u uczniów kompetencji kluczowych - zajęcia wyrównawcze,
 • kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych - zajęcia metodą eksperymentu,
 • kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów.
Liczba osób objętych wsparciem: 236 uczniów + 30 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Dobry zawód - lepsza przyszłość
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 561 234,00 zł
Kwota dofinansowania: 513 529,11 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0024/15-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r.
Strona www projektu: http://www.wikom.pl/sosw6lodz/strona118.htm
Cel: Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 23 w Łodzi, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 23 niepełnosprawnych uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia szkoły do regionalnego rynku pracy.
Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowią: Technikum nr 23 w Łodzi, uczniowie oraz nauczyciele kształcenia zawodowego. Projekt skierowany do zawodów: technik masażysta, technik prac biurowych. W skład grupy docelowej projektu wchodzi 23 niepełnosprawnych uczniów szkoły i 1 nauczyciel.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych,
 • organizacja dla uczniów dodatkowych zajęć specjalistycznych (fizjoterapii, masażu, obsługi klienta, komputer w pracy biurowej, obsługa kas fiskalnych),
 • staże u pracodawców,
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe (w tym studia podyplomowe dla 1 nauczyciela).
Liczba osób objętych wsparciem: 23 uczniów i 1 nauczyciel
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Dobry zawód - lepszy start
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Technikum nr 22 w Zespole Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 1 320 910,56 zł
Kwota dofinansowania: 1 188 819,50 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.02-10-0006/18
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe XI.3.2 Kształcenie zawodowe - miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.08.2019 - 31.07.2021
Cel: Celem głównym projektu jest podwyższenie kompetencji zawodowych, zwiększających szanse na regionalnym rynku pracy uczniów ZSSiM w Łodzi (Uczniowiowie Technikum nr 22) kształcących się w zawodach: Technik pojazdów samochodowych,Technik Mechatronik. Projekt obejmie wsparciem 48 uczniów i 6 nauczycieli.
Grupa docelowa: Grupą docelową wsparcia będą:1. UCZNIOWIE - Uczniowiowie Technikum nr 22, 2. NAUCZYCIELE I INSTRUKTORZY ZAWODU ZSSiM w Łodzi - 6os.Nauczyciele objęci wsparciem dzięki uczestnictwu w szkoleniu zdobędą nowe niezbędne dla dalszej pracy kompetencje.
Działanie/zakupy: Wśród zadań realizowanych w projekcie znajdą się: 1.Stefa rozwoju osobistego ucznia(zajęcia z doradcą zawod., warsztaty)2.Strefa wzmacniania kompetencji ucznia i nauczyciela (zajęcia uzup. dla uczniów,kursy kwalifikacyjne dla uczniów i n-li, szkolenie dokształcające dla n-li, doposaż.pracowni) 3.Strefa staży zawodowych (organizacja staży zawodowych dla uczniów).
Liczba osób objętych wsparciem: 48 uczniów i 6 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 970 089,50 zł
Kwota dofinansowania: 887 631,89 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0038/15-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r.
Strona www projektu: https://zss-lodz.pl/index.php/pl/z-zycia-szkoly/projekty/71-projekty-unijne/254-projekt-dodatkowe-kompetencje-i-kwalifikacje-szansa-na-pewna-prace
Cel: Celem projektu jest podniesienie - we współpracy z pracodawcami - jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samochodowych w Łodzi, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 88 uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez doposażenie warsztatów szkolnych, organizację dla 88 uczniów: doradztwa edukacyjno-zawodowego, staży i praktyk, dodatkowych zajęć specjalistycznych/praktycznych w zakresie: kwalifikacji wstępnej, prawa jazdy kategorii C, badania układu ABS/ASR, badania układu zasilania silnika.
Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowi Technikum oraz Zasadnicza szkoła Zawodowa, placówki kształcenia zawodowego funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół Zawodowych w Łodzi oraz uczniowie szkoły. Projekt skierowany do zawodów: technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik pojazdów samochodowych, mechanik, elektro-mechanik pojazdów samochodowych, blacharz, lakiernik. Wsparciem objętych zostanie 88 uczestników projektu.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • badania układu ABS/ASR,
 • badania układu zasilania silnika ZS EDC,
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • doposażenie warsztatów szkolnych,
 • kwalifikacji wstępnej oraz prawa jazdy kat.C,
 • 100% uczestników zostanie objętych stażami i praktykami.
Liczba osób objętych wsparciem: 88 uczniów
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Dolina Krzemowa Kopra
logotyp:
Placówka realizująca projekt: I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2037
Wartość projektu: 694 620,49 zł
Kwota dofinansowania: 645 997,05 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.02-10-0024/18
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.09.2019-31.08.2021
Cel: CEL: wzrost kwalifikacji umiejętności i kompetencji zawodowych 12 nauczycieli oraz rozwinięcie u 96 uczniów wszystkich klas I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz kompetencji cyfrowych z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni poprzez przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni.
Grupa docelowa: Grupę docelową stanowią uczniowie, nauczyciele oraz sama placówka.
Działanie/zakupy: DZIAŁANIA: podnoszenie kompetencji i rozwijanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym korzystanie z narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotów, indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dodatkowe zajęcia z kompetencji kluczowych i matematyczno-przyrodniczych oraz doposażenie pracowni.
Liczba osób objętych wsparciem: 96 uczniów + 12 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Doświadczony uczeń
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 950 536,00 zł
Kwota dofinansowania: 869 740,44 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10/0026/15-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w przez Miasto Łódź / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi.
Okres realizacji projektu: od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r.
Strona www projektu: http://warecka.edu.pl/projekt-unijny-doswiadczony-uczen
Cel: Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 94 uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy.
Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowią: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20, placówka kształcenia zawodowego oraz jej uczniowie. Projekt skierowany do zawodów: elektryk, mechatronik, mechanik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Wsparciem objętych zostanie 94 uczniów.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • specjalistycznych/praktycznych kursów dla uczniów (uzyskanie certyfikatu Certified IPC Specialist, systemów inteligentnego budynku, kursu kwalifikacyjnego SEP, spawania metodą TIG/MAG, wykonywania instalacji i eksploatacji urządzeń OZE, warsztatów prototypowania),
 • doradztwo zawodowe,
 • doposażenie pracowni/warsztatów.
Liczba osób objętych wsparciem: 94 uczniów
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Edukacja na poziomie europejskim. Kształcenie kompetencji kluczowych
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2031
Wartość projektu: 958 445,45 zł
Kwota dofinansowania: 890 009,45 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.02-10-0112/18
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.08.2019-31.07.2021
Cel: CEL: wzrost kompetencji kluczowych w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i przedsiębiorczości u min.80% spośród 255 uczniów Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poszerzenie kompetencji zawodowych, nakierowane m.in. na nowoczesne metody nauczania oraz pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych u 100% spośród 21 nauczycieli, a także unowocześnienie zaplecza dydaktycznego SP do 31.07.2021 r.
Grupa docelowa: Grupę docelową stanowią uczniowie, nauczyciele oraz sama placówka.
Działanie/zakupy: DZIAŁANIA: 1.Doposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych2.Doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK3.Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli4.Realizacja zajęć dla uczniów w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych - zajęcia językowe5.Realizacja zajęć dla uczniów w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych -zajęcia z zakresu przedsiębiorczości i umiejętności uczenia się6.Realizacja zajęć dla uczniów w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych -zajęcia z matematyki7.Realizacja zajęć dla uczniów w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych -zajęcia z przyrody z zastosowaniem metody eksperymentu8.Realizacja zajęć dla uczniów w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych -zajęcia z informatyki9.Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Liczba osób objętych wsparciem: 255 uczniów + 21 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii SOS" nr 1 w Łodzi."
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 461 996,31 zł
Kwota dofinansowania: 428 734,13 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.02-10-BS043/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie VIII.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie VIII.1.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w przez Miasto Łódź / Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii SOS" nr 1 w Łodzi."
Okres realizacji projektu: od 1.01.2017 r. do 31.12.2018 r.
Strona www projektu: http://mossos1.swiata.pl/edukacyjne-sos/o-projekcie/
Cel: Podniesienie jakości kształcenia poprzez realizację zajęć dodatkowych oraz zwiększenie zakresu wsparcia terapeutycznego w grupie uczniów Gimnazjum nr 54 przy MOS „SOS” nr 1 w Łodzi oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w grupie pracowników kadry pedagogicznej.
Grupa docelowa: 64 uczniów Gimnazjum nr 54 oraz 12 pracowników kadry pedagogicznej.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • zajęcia dodatkowe umożliwiające rozwijanie kompetencji kluczowych
 • doposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych
 • wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK
 • doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • szkolenie umożliwiające nabycie kompetencji zawodowych przez kadrę pedagogiczną w zakresie korzystania z narzędzi TIK
 • zajęcia z zakresu TIK
 • wsparcie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem
 • wycieczki edukacyjne i wyjazdy tematyczne.
Liczba osób objętych wsparciem: 76
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Egzamin zawodowy bez stresu
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 720 669,10 zł
Kwota dofinansowania: 659 412,03 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0017/15-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r.
Strona www projektu: http://www.wckp.lodz.pl/content/egzamin-zawodowy-bez-stresu
Cel: wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży poprzez lepsze przygotowanie uczniów szkół zawodowych, mających trudności w nauce, o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zagrożonych przerwaniem obowiązku szkolnego, obowiązku nauki lub zakończeniem edukacji na niższym poziomie kształcenia oraz pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Grupa docelowa: Bezpośrednim wsparciem objętych zostanie 9 szkół zawodowych: ZSP nr 15, 20, 22, CKZiU, ZS Samochodowych, ZS Ekonomii i Usług, oraz ZS Techniczno-Informatycznym w Łodzi, ZSP w Kleszczowie, SOSW w Łasku oraz 30 nauczycieli i uczących się z tych szkół. Projekt skierowany do zawodów: technik informatyk, technik mechatronik, monter mechatronik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, kucharz, technik logistyk. Projektem objętych zostanie 70 uczniów oraz 30 nauczycieli.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • kurs przygotowujący 30 nauczycieli do pełnienia roli egzaminatora w 5 branżach
 • przygotowanie uczniów do części praktycznej egzaminu zawodowego w 7 zawodach,
 • staże zawodowe dla 70 uczniów zorganizowane zgodnie z dokumentacją konkursową,
 • doposażenie ŁCDNiKP i szkół w sprzęt do realizacji zajęć.
Liczba osób objętych wsparciem: 70 uczniów i 30 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 353 954,19 zł
Kwota dofinansowania: 329 177,40 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.02-10-B053/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie VIII.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie VIII.1.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w przez Miasto Łódź / Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
Okres realizacji projektu: od 1.02.2017 r. do 30.07.2018 r.
Strona www projektu: http://www.wckp.lodz.pl/content/eksperyment-z-wykorzystaniem-technologii-tik-i-cyfrowych-system%C3%B3w-pomiarowych-jako-optymalna
Cel: Celem projektu jest nabycie przez 120 uczniów kompetencji kluczowych, w tym kompetencji cyfrowych.
Grupa docelowa: 5 liceów ogólnokształcących (120 uczniów i 17 nauczycieli)
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • Doposażenie szkolnych pracowni chemicznych w niezbędny sprzęt laboratoryjny, odczynniki i mobilne CSP i inny sprzęt TIK, dzięki czemu możliwe będzie prowadzenie zajęć z zakresu chemii z wykorzystaniem metody eksperymentu i cyfrowych urządzeń pomiarowych.
 • Warsztaty dla nauczycieli i lekcje modelowe,
 • Wykorzystanie eksperymentu w rozwoju umiejętności badawczych w edukacji chemicznej z wykorzystaniem technologii TIK,
 • Badania fizyko-chemiczne otoczenia i przetwarzania wyników pomiarów z zastosowaniem cyfrowych systemów pomiarowych.
Liczba osób objętych wsparciem: 137
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Eksperymentuj uczeniem
logotyp:
Placówka realizująca projekt: IV Liceum Ogólnokształcąceim. E. Sczanieckiej
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2038
Wartość projektu: 1 067 241,24 zł
Kwota dofinansowania: 992 534,35 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.02-10-0058/18
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.01.2019-31.12.2020
Cel: CEL: zwiększenie jakości kształcenia ogólnego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi, ukierunkowane na podniesienie u 122 uczniów szkoły kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, poprzez wzrost kompetencji/kwalifikacji 16 nauczycieli kształcenia ogólnego, adaptację i doposażenie pracowni przedmiotowych, wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce edukacyjne i narzędzia TIK, oraz poprzez organizację dla uczniów zajęć przygotowujących do matury (z matematyki, jęz. angielskiego, fizyki, chemii, biologii), kółek zainteresowań/laboratoriów (jęz. obce, matematyka, fizyka, geografia, chemia, biologia, informatyka) oraz z przedsiębiorczości i doradztwa edukacyjno-zawodowego, w terminie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.
Grupa docelowa: Grupę docelową stanowią uczniowie, nauczyciele oraz sama placówka.
Działanie/zakupy: DZIAŁANIA: wsparcie nauczycieli, adaptacja i wyposażenie pracowni przedmiotowych (matematycznej, fizycznej, geograficznej, chemicznej i biologicznej), doposażenie w pomoce edukacyjne i narzędzia TIK, zajęcia dla uczniów: doradztwo edukacyjno-zawodowe, przedsiębiorczość, przygotowujące do matury oraz rozwijające zainteresowania (laboratoria/kółka zainteresowań).
Liczba osób objętych wsparciem: 122 uczniów + 16 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Elektronik - tradycja i nowoczesność
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 1.802.487,52 zł
Kwota dofinansowania: 1.622.238,77 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0001/17
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.10.2018 r. - 30.09.2020 r.
Cel: Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów ZSP10 w Łodzi poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych wzmacniających kompetencje naukowo-techniczne z zakresu nowoczesnej elektroniki/informatyki/teleinformatyki, doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz zapewnienie staży zawodowych w firmach. Uzupełnieniem działań w projekcie jest zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowych zgodnie z podstawą programową i katalogiem MEN.
Grupa docelowa: W skład grupy docelowej wejdą uczniowie kierunków: technik elektronik, mechatronik, informatyk, teleinformatyk.Na etapie tworzenia projektu zostało wytypowanych 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy wezmą udział w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje/kompetencje zawodoweGrupę docelową stanowią: 100 uczniów i 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych z Technikum nr 10 z ZSP 10 w Łodzi orazTechnikum nr 10, które otrzyma wsparcie w postaci wyposażenia pracowni zawodowych oraz w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Działanie/zakupy:

Główne zadania:

 • dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu elektroniki, informatyki, teleinformatyki - łącznie dla 100 uczniów,
 • realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego (w tym utworzenie SPInKi),
 • przeszkolenie 4 nauczycieli z zakresu nowoczesnej informatyki i teleinformatyki (programowanie, zaawansowane zarządzanie bazami danych, administrowanie infrastrukturą baz danych, podstawy technik światłowodowych, spawanie światłowodów oraz zaawansowane pomiary reflektometrem OTDR)
 • zakup specjalistycznego sprzętu do 5 pracowni zawodowych,
 • zapewnienie płatnych staży zawodowych w firmach regionu łódzkiego (w tym w sektorach RSI).
Liczba osób objętych wsparciem: 100 uczniów i 4 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Elektronik przyszłości
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 1 382 580,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 265 060,70 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0036/15-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.10.2016 r. do 30.09.2018 r.
Strona www projektu: http://www.zse.toya.net.pl/zsp10-lodz-ue-elektronik_przyszlosci.html
Cel: Cele projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów ZSP10 w Łodzi poprzez organizację zajęć dodatkowych wzmacniających kompetencje naukowo-technicznez zakresu nowoczesnej elektroniki, wyjazd naukowy do Parku Technologicznego IPC we Włocławku oraz zapewnienie staży zawodowych w firmach m.in. prowadzących działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowi 100 uczniów zawodów: technik elektronik, technik mechatronik, technik teleinformatyk oraz 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • zajęcia z nowoczesnej elektroniki,
 • wyjazd naukowy do najnowocześniejszego Centrum(Parku) Technologicznego IPC w Polsce jako uzupełnienie zajęć dodatkowych,
 • przeszkolenie 3 nauczycieli z zakresu nowoczesnej elektroniki,
 • zakup specjalistycznych urządzeń i komputerów do pracowni zawodowej, program doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • zapewnienie płatnych letnich staży zawodowych w firmach m.in.z ŁSSE.
Liczba osób objętych wsparciem: 100 uczniów i 3 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Energetyczny instalator
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 1 006 659,12 zł
Kwota dofinansowania: 904 967,12 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0067/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.
Strona www projektu: http://zsp3.com/projekt3/to/projekt.html
Cel: Projekt ma na celu poprawę jakości kształcenia w Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki w Łodzi prowadzącą do zwiększenia szans 32 uczniów na zatrudnienie na lokalnym rynku pracy poprzez rozwój kompetencji zawodowych oraz uzyskanie dodatkowych kwalifikacji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkoły. Podjęte działania przyczynią się do dostosowania oferty szkoły do potrzeb rynku pracy i będą cechowały się kompleksowością i trwałością. W efekcie nastąpi trwała poprawa jakości procesu kształcenia poprzez rozwój kompetencji kadry, wyposażenie szkół oraz połączenie szkół z rynkiem pracy. Wyposażenie uczniów w dodatkowe kompetencje i kwalifikacje zwiększy ich szansę na zatrudnienie.
Grupa docelowa: W projekcie udział weźmie 10 nauczycieli. Projekt zaadresowany jest również do 32 uczniów. Ponadto grupę docelową stanowi również sama placówka - Zespół szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • staże zawodowe dla uczniów obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami,
 • dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczono-gospodarczego szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
 • wsparcie uczniów lub słuchaczy w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • szkolenie doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem dla nauczycieli,
 • wyposażenie i doposażenie pracowni i warsztatów zawodów w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.
Liczba osób objętych wsparciem: 32 uczniów i 10 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Energia Kompetencji
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 786 837,18 zł
Kwota dofinansowania: 707 681,44 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0010/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
Strona www projektu: http://zsp15.ldi.pl/wp-content/uploads/2016/12/Regulamin-projektu.pdf
Cel: Cel główny projektu stanowi podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej 2 szkół prowadzących kształcenie zawodowe w ramach ZSP nr 15 w Łodzi (technikum i ZSZ), służące podniesieniu zdolności 124 uczniów do przyszłego zatrudnienia oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 13 nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez realizację programu rozwoju, obejmującego dodatkowe szkolenia, doradztwo zawodowe i staże dla uczniów oraz szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe nauczycieli i doposażenie szkoły.
Grupa docelowa: Grupa docelowa projektu to 124 uczniów i 13 nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów i nauczycieli podnoszące kwalifikacje zawodowe,
 • wysokiej jakości staże i praktyki dla uczniów,
 • doradztwo edukacyjne i zawodowe,
 • doposażenie placówki.
Liczba osób objętych wsparciem: 124 uczniów i 13 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Energia przyszłości - energią Twojej kariery
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 890 567,00 zł
Kwota dofinansowania: 801 510,30 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.02-10-0012/18
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe XI.3.2 Kształcenie zawodowe - miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.03.2019-28.02.2021
Cel: Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 48 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi (dalej ZSP3) oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 (dalej ZSP15) poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne, nabycie i potwierdzenie kompetencji w obszarze technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz realizację staży zawodowych w powiązaniu z otoczeniem społ.-gospodarczym.
Grupa docelowa: Projekt jest skierowany do uczniów o profilu technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń sanitarnych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, technik odnawialnych źródeł energii.Grupę docelową projektu stanowi 48 uczniów przystępujących do projektu z własnej inicjatywy ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe ZSP3 i ZSP15 w Łodzi. Projektem objęci zostaną uczniowie chcący uzyskać dodatkowe umiejętności i kompetencje pożądane na rynku pracy.
Działanie/zakupy: Działania w projekcie: dla każdego uczestnika zostanie zrealizowanych 140 godz. zajęć z zakresu technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, 150 godz. staży (przedsiębiorstwa z branży OZE), 40 godz. zajęć przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
Liczba osób objętych wsparciem: 48 uczniów i 4 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 1 239 474,62 zł
Kwota dofinansowania: 1 115 527,16 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0032/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 02.01.2017 r. do 31.12 2018 r.
Strona www projektu: http://www.wckp.lodz.pl/content/fabryka-robot%C3%B3w-fabryk%C4%85-wiedzy-i-umiej%C4%99tno%C5%9Bci
Cel: Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 80 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9, nr 20, nr 22, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi poprzez realizację dodatkowych, specjalistycznych zajęć z obszaru nowoczesnych metod wytwarzania oraz programowania i montowania układów elektronicznych i elektrycznych a także staży zawodowych w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Grupa docelowa: Projekt jest skierowany do uczniów technikum o profilu mechanicznym, mechatronicznym,elektronicznym, informatycznym uczących się w placówkach prowadzących kształcenie zawodowe, łącznie dla 80 uczniów. W grupie docelowej znajdują się również nauczyciele kształcenia zawodowego, którzy w ramach projektu zostaną przygotowani do wykorzystania zakupionego nowoczesnego sprzętu do prowadzenia zajęć edukacyjnych z uczącymi się.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • dodatkowe, specjalistyczne zajęcia realizowane we współpracy z pracodawcami dla uczniów szkół kształcących w zawodach technik mechanik, mechatronik i elektronik w obszarze nowoczesnych metod wytwarzania (m.in. obrabiarki CNC i druk 3D), projektowania, programowania i montowania układów elektronicznych i elektrycznych (SMD) oraz zarządzania produkcją,
 • przeprowadzenie zajęć edukacyjnych mających na celu przygotowanie uczniów do egzaminów kwalifikacyjnych na stanowisko eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach eksploatacji,
 • staże w przedsiębiorstwie produkcyjnym zajmującym się produkcją robotów mobilnych i urządzeń mechatronicznych,
 • doposażenie Pracowni Mechatroniki w ŁCDNiKP.
Liczba osób objętych wsparciem: 80 uczniów i 6 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Fach mam, rade sobie dam
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 722 752,00 zł
Kwota dofinansowania: 650 476,80 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0012/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. - 31.12.2018 r.
Strona www projektu: http://www.zszs2.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,71,384
Cel: Celem głównym jest podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 77 uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi poprzez udział w zajęciach dodatkowych, kursach zawodowych oraz praktykach u pracodawców oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych przez 9 nauczycieli kształcenia zawodowego tej placówki poprzez umożliwienie im udziału szkoleniach i studiach podyplomowych.
Grupa docelowa: Grupę docelową stanowią uczniowie i nauczyciele zawodu z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 24 z ZSZS nr 2 w Łodzi: 77 uczniów klas I-III z klas zawodowych: kucharz, cukiernik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, monter zabudowy i robót wykończeniowych oraz 9 nauczycieli tych zawodów.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • podniesienie kompetencji uczniów: 77 uczniów weźmie udział w zajęciach dodatkowych na terenie szkoły (będą to zajęcia zawodowe dla uczniów z klas o profilach: cukiernik, kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie), uczniowie wezmą też udział w zewnętrznych kursach specjalistycznych, które zwiększą ich możliwości zatrudnienia na rynku pracy,
 • podniesienie kompetencji i nabycie kwalifikacji przez 9 nauczycieli, którzy wezmą udział w kursach podnoszących kwalifikacje z przedmiotów których uczą,
 • 1 nauczyciel weźmie udział w studiach podyplomowych.
 • 100% uczniów weźmie udział w praktykach u łódzkich pracodawców, z którymi zostanie zawarta pisemna umowa
 • doposażenie szkoły w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego
 • nauczyciele zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi nowoczesnego sprzętu.
Liczba osób objętych wsparciem: 77 uczniów i 9 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Fajna sprawa, być Mistrzem nauczania!
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 44
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2025
Wartość projektu: 600 018,25 zł
Kwota dofinansowania: 557 685,26 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.02-10-0100/18
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.07.2019-30.06.2021
Cel: CEL: podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u 192 uczniów Szkoły Podstawowej nr 44 w Łodzi poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, doposażenie pracowni TIK i podniesienie kompetencji 45 nauczycieli.
Grupa docelowa: Grupę docelową stanowią uczniowie, nauczyciele oraz sama placówka.
Działanie/zakupy: DZIAŁANIA: 1. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli2. Zaj kształtujące u uczniów kompetencje kluczowe, umiejętności uniwersalne oraz kompetencje cyfrowe3.Doposażenie placówki w sprzęt TIK oraz doposażenie pracowni przyrodniczych
Liczba osób objętych wsparciem: 192 uczniów + 45 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Gotowi na sukces
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 36 w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 430 162,75 zł
Kwota dofinansowania: 400 050,85 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.02-10-A026/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie VIII.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie VIII.1.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w przez Miasto Łódź / Szkołę Podstawową nr 36 w Łodzi.
Okres realizacji projektu: od 01.11.2016 r. do 31.08.2018 r.
Strona www projektu: https://sp36lodz.edupage.org/text3/?subpage=10
Cel: Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 36 w Łodzi oraz poprawa wyników nauczania
Grupa docelowa: Uczniowie i uczennice Szkoły Podstawowej nr 36 w Łodzi - łącznie 251 osób, nauczyciele i nauczycielki - 46 osób.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • realizacja zajęć dla uczniów z zakresu rozwoju umiejętności kluczowych
 • realizacja zajęć dla uczniów z zakresu rozwoju umiejętności przyrodniczych
 • realizacja zajęć dla uczniów w zakresie indywidualizacji nauczania
 • realizacja zajęć dla uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli
 • doposażanie pracowni szkolnych
Liczba osób objętych wsparciem: 297
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Gotowi na sukces 2
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 36 w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 317 965,25 zł
Kwota dofinansowania: 295 696,85 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.02-10-B075/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie VIII.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie VIII.1.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w przez Miasto Łódź / Szkołę Podstawową nr 36 w Łodzi.
Okres realizacji projektu: od 01.09.2017 r. do 30.06.2019 r.
Strona www projektu: https://sp36lodz.edupage.org/text/?text=text/text3&subpage=10
Cel: Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u uczniów szkoły oraz poprawa wyników nauczania w wyniku wsparcia uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych, podniesienia kwalifikacji i kompetencji 46 nauczycieli, doposażenie pracowni w środki dydaktyczne.
Grupa docelowa: 277 uczniów i 46 nauczycieli
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • doposażanie pracowni szkolnej w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych
 • doposażanie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK
 • realizacja zajęć dla uczniów z zakresu rozwoju umiejętności kluczowych
 • realizacja zajęć dla uczniów z zakresu rozwoju umiejętności przyrodniczych
 • realizacja zajęć dla uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych
 • realizacja zajęć dla uczniów w zakresie indywidualizacji nauczania
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.
Liczba osób objętych wsparciem: 323
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Horyzont nowoczesnej edukacji
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 1 179 009,36 zł
Kwota dofinansowania: 1 061 050,16 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0012/18
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.01.2019-31.12.2020
Cel: Celem projektu jest dostosowanie 7 kierunków kształcenia zawodowego prowadzonych w SOSW nr 1 do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społ.-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 56 absolwentów w wyniku:• doposazenia 8 pracowni szkolnych w środki dydaktyczne• podniesienia kwalifikacji i kompetencji 37 nauczycieli kształcenia zawodowego• objęcia uczniów doradztwem zawodowym• wsparcia uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych i uniwersalnych• wsparcia uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych w ramach kursów i szkoleń• zapewnienie uczniom doświadczenia zawodowego w ramach praktyk i staży w przedsiębiorstwach.
Grupa docelowa: Grupa docelowa projektu:1. uczniowie z Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia nr 22 (BSS), Technikum Specjalnego nr 24 (TS), Szkoły Policealnej Specjalnej nr 23 (SPS). Łącznie 56os. 2. nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu z SOSW 13. szkoły w SOSW 1 (tj. BSS nr 22, TS nr 24, SPS nr 23). Wsparciem zostaną objęci uczniowie kierunków: A) Technik cyfrowych procesów graficznychB) Technik informatyk - SPS C) Kucharz D) Fryzjer E) Monter sieci i instalacji sanitarnychF) Ogrodnik G) Pracownik pomocniczy mechanika.
Działanie/zakupy: Działania projektowe polegają na: • doposażeniu 8 pracowni szkolnych w środki dydaktyczne• podniesieniu kwalifikacji i kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego• objęciu uczniów doradztwem zawodowym• wsparciu uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych i uniwersalnych• wsparciu uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych w ramach kursów i szkoleń• zapewnieniu uczniom doświadczenia zawodowego w ramach praktyk i staży w przedsiębiorstwach.
Liczba osób objętych wsparciem: 56 uczniów i 37 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Inni - tacy sami
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Przedszkole Specjalne nr 1
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 1 269 623,76 zł
Kwota dofinansowania: 1 079 161,36 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.03-10-0013/19
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji XI.1.3 Edukacja przedszkolna - miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.06.2020 - 31.07.2021
Cel: Cel główny projektu to stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla wychowanków Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi oraz ograniczenie barier i dysproporcji wdostępie do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dzieci z niepełnosprawnościami.
Grupa docelowa: Grupą docelowa projektu jest:a) 20 wychowanków Przedszkola Specjalnego nr 1 posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i potrzebie kształcenia specjalnego (3K i 17M)b) 18 nauczycieli (16K i 2M) zatrudnionychn w placówce, dla których udział w projekcie jest szansą na rozwój w zakresie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościąc) PS nr 1 w formie doposażenia gabinetów i sal terapeutycznych w pomoce dydaktyczne i terapeutyczne.
Działanie/zakupy: Wśród zadań realizowanych w projekcie znajdą się:1. Strefa Przedszkolaka II - wsparcie skierowane do dzieci niepełnosprawnych - zajęcia specjalistyczne i terapeutyczne,3. Strefa Nauczyciela - doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi4. Doposażenie PS nr 1
Liczba osób objętych wsparciem: 20 dzieci +18 nauczycieli
Typ kształcenia: Edukacja przedszkolna
Inni ale tacy sami
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Przedszkole Miejskie nr 137 Integracyjne
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 615 785,50 zł
Kwota dofinansowania: 521 344,30 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.03-10-0008/19
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji XI.1.3 Edukacja przedszkolna - miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.08.2020 - 31.07.2021
Cel: Wyrównanie deficytów wynikających z niepełnosprawności u 20 dzieci (13ch, 7dz) w wieku 3-9 lat, uczęszczających do PM nr 137 – Integracyjnego w Łodzi poprzez doposażenie przedszkola, realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej w okresie od dnia 01.08.2020r. do dnia 31.07.2021r. oraz podniesienie umiejętności i kompetencji u 5 nauczycieli, 5 pedagogów specjalnych, 2 logopedów poprzez udział w studiach podyplomowych i szkoleniach niezbędnych do pracy z D niepełnosprawnymi w okresie od dnia 01.08.2020r do dnia 31.07.2021r
Grupa docelowa: Grupą docelową jest 20 dzieci (13ch, 7dz) o specjalnych potrzebach edukacyjnych i 12 nauczycieli PM137. Projekt skierowany jest do dzieci posiadających orzeczenia do kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność ruchową: 6 dzieci (4ch, 2dz), autyzm: 8 dzieci (5ch, 3dz), niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim:6dzieci (4ch, 2dz), które z uwagi na brak możliwości nie są objęte dodatkowym wsparciem.
Działanie/zakupy: Zaprojektowane dla dzieci zajęcia: treningi terapeutyczne rozwijające i utrwalające umiejętności społeczne, terapia muzyką, zajęcia rozwijające kompetencje, językowa terapia zmysłów, terapia ruchowa, niwelować będą zaburzenia rozwoju społecznego, emocjonalnego, przetwarzania sensorycznego, umiejętności komunikowania się, sprzyjać poprawie sprawności ruchowej. Przygotują dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.
Liczba osób objętych wsparciem: 20 dzieci + 12 nauczycieli
Typ kształcenia: Edukacja przedszkolna
Innowacyjni na rynku pracy
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 1 631 004,29 zł
Kwota dofinansowania: 1 467 903,86 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0008/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.09.2017 r. do 30.09.2019 r.
Strona www projektu: http://zsp9.pl/nasze-projekty/
Cel: Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczestników/czek projektu poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Grupa docelowa: Grupę docelowa projektu stanowi 100 uczniów kierunku technik elektronik, elektryk, mechatronik i 5 nauczycieli/ek szkoły. Grupą docelową jest również ZSP 9,które otrzyma wsparcie w postaci wyposażenia pracowni zawodowych dla kierunku technik elektronik.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • współpraca szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym
 • udział 100 uczniów w stażach zawodowych u pracodawców umożliwiających nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu przez absolwenta
 • uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez 90 uczniów zwiększających ich szanse na rynku pracy poprzez udział uczniów w szkoleniach z naprawy pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla elementów SPACE z elementami języka angielskiego technicznego (uzupełnienie podstawy programowej) kończących się uzyskaniem Międzynarodowych Imiennych Certyfikatów IPC i Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • doposażonie pracowni zawodowej w szkole oraz 5 przeszkolonych nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu podniesie jakość kształcenia zawodowego,
 • udział 100 uczniów w warsztatach z doradcą zawodowym i spotkaniach z psychologiem.
Liczba osób objętych wsparciem: 100 uczniów i 5 nauczycielek
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Integracja przemysłu i edukacji - kontynuacja
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 909 262,25 zł
Kwota dofinansowania: 814 432,65 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0035/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 30.09 2018 r.
Strona www projektu: http://www.wckp.lodz.pl/content/integracja-przemys%C5%82u-i-edukacji-kontynuacja
Cel: Celem projektu jest dostosowanie szkolenia zawodowego w zawodach mechatronicznych do zapotrzebowania rynku pracy w dziedzinie organizacji i zarządzania produkcją dla 96 uczniów 6 techników z województwa łódzkiego oraz 6 nauczycieli z tych techników.
Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowi 96 uczniów z 6 techników w ramach zawodowych szkół ponadgimnazjalnych: ZSP 9, 22, ZSP Techniczno-Informatycznych, ZS Samochodowych, ZSP Kleszczów, ZSCEZiU Rawa Mazowiecka z klas III i IV o kierunku: elektryk, elektronik, mechatronik i mechanik oraz 6 nauczycieli kształcenia zawodowego.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • przeprowadzenie specjalistycznych zajęć dodatkowych - zajęcia teoretyczne z zakresu organizacji i zarządzania produkcją,
 • przeprowadzenie specjalistycznych zajęć dodatkowych - zajęcia praktyczne z zakresu organizacji i zarządzania produkcją,
 • zakup wyposażenia pracowni mechatronicznej i szkolenie nauczycieli w zakresie jego obsługi,
 • realizacja wysokiej jakości staży zawodowych dla uczniów.
Liczba osób objętych wsparciem: 96 uczniów i 6 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Inwestuję w siebie
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 173 im. I Dywizji Kościuszkowskiej
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 771 097,63 zł
Kwota dofinansowania: 717 120,80 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.04-10-0017/17-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałania XI.1.4 Kształcenie ogólne - Miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.09.2018 - 30.06.2020
Cel: Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej nr 173 w Łodzi, ukierunkowane na podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz objęcie wsparciem w zakresie indywidualizacji nauczania uczniów tej placówki poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych, wyposażenie w pomoce edukacyjne i narzędzia TIK doskonalenie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli oraz poprzez organizację zajęć wyrównawczych (z matematyki, jęz.polskiego), kółek zainteresowań (z języka angielskiego, przedsiębiorczości, koła szachowego, informatycznego, przyrodniczego) oraz kompleksowych programów wspierających szkołę w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, w tym zajęć specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych, logopedii, arteterapii, socjoterapii, terapii pedagogicznej).
Grupa docelowa: Grupa docelowa to Szkoła Podstawowa 173 w Łodzi oraz jej 255 uczniów (115K/140M) - klasy I-VIII i 30 nauczycieli (25K/5M) kształcenia ogólnego. Liczba uczniów młodszych i/lub o specjalnych potrzebach edukacyjnych w projekcie wynosi 90 (36K/54M).
Działanie/zakupy: Działania: doposażenie w nowoczesne pomoce edukacyjne i narzędzia TIK, wyposażenie pracowni przedmiotowych, realizację 10 zadań, w tym zajęcia dla uczniów: wyrównawcze, rozwijające zainteresowania uczniów, specjalistyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wsparcie nauczycieli.
Liczba osób objętych wsparciem: 255 uczniów + 30 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Klucz do sukcesu
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 10 im. Władysława Broniewskiego
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 1 049 191,44 zł
Kwota dofinansowania: 975 624,24 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.04-10-0006/17-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałania XI.1.4 Kształcenie ogólne - Miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.08.2018 - 31.07.2020
Cel: Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz poprawa wyników nauczania u 300 uczniów SP10 w wyniku: wsparcia uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych, podniesienia kwalifikacji i kompetencji 26 nauczycieli, doposażenia pracowni w środki dydaktyczne.
Grupa docelowa: Grupę docelową stanowią uczniowie i uczennice Szkoły Podstawowej nr 10 w Łodzi. Łącznie 300 osób (145K, 155M), nauczyciele i nauczycielki SP 10 (w tym 24 kobiety i 2 mężczyzn) oraz Szkoła Podstawowa nr 10 w Łodzi.
Działanie/zakupy:

ZADANIA:

 • realizacja zajęć dla uczniów z zakresu rozwijania umiejętności kluczowych,
 • realizacja zajęć dla uczniów z zakresu rozwoju umiejętności przyrodniczych,
 • realizacja zajęć dla uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych,
 • realizacja zajęć dla uczniów w zakresie indywidualnego nauczania
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli,
 • doposażenie pracowni szkolnych w pomoce do nauczania przedmiotów przyrodniczych
 • doposażenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK
 • doposażenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt w zakresie indyw. dla kl. IV-VIII.
Liczba osób objętych wsparciem: 300 uczniów + 26 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Klucz do zatrudnienia - analiza uwarunkowań i doradztwo zawodowe - pilotaż
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 989 458,45 zł
Kwota dofinansowania: 905 354,48 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0020/15-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.09.2016 r. do 31.09.2017 r.
Strona www projektu: http://www.wckp.lodz.pl/content/klucz-do-zatrudnienia-analiza-uwarunkowa%C5%84-i-doradztwo-zawodowe-%E2%80%93-pilota%C5%BC
Cel: Celem projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy przez wypracowanie i wdrożenie metodologii programu doradztwa edukacyjno-zawodowego i coachingu, utworzenie i doposażenie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery, zorganizowanie staży zawodowych w przedsiębiorstwach pilotażowo dla 72 uczących się w 3 szkołach Zespole Szkół Poligraficznych, Zespole Szkół Gastronomicznych i Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi.
Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowią uczniowie Zespołu Szkół Poligraficznych, Zespołu Szkół Gastronomicznych oraz Zespołu Szkół Ekonomi i Usług oraz same szkoły. Łączenie działaniami projektu objętych zostanie 72 uczących się z klas II-IV z tych szkół.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • 72 uczącym się oferowane będzie zidywidualizowane podejście, odpowiadające na ich zdiagnozowane potrzeby - kompleksowe wsparcie będzie obejmowało m.in. szkolenia, coaching i staże zawodowe,
 • Model zostanie wypracowany m.in. we współpracy z pracodawcami, dzięki czemu nastąpi transfer nowych rozwiązań ich zaadaptowanie oraz wdrożenie, jak również wymiana informacji i doświadczeń (sieci współpracy).
Liczba osób objętych wsparciem: 72 uczniów
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Kompetentni zawodowcy w ZSP 5
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 800 817,50 zł
Kwota dofinansowania: 731 757,50 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0033/15-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.09.2016 r. do 30.06.2018 r.
Strona www projektu: http://www.zsp5lodz.pl/
Cel: Projekt skierowany do zawodów: technik handlowiec, technik transportu kolejowego, technik dróg i mostów kolejowych, sprzedawca, ukierunkowany na podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, szkół prowadzących kształcenie zawodowe wchodzących w skład ZSP 5 w Łodzi o 30% w ciągu 22 miesięcy.
Grupa docelowa: Grupę docelowa projektu stanowi 168 uczniów w wieku 16-19 lat, kształcących się w zawodzie sprzedawca, ekonomista, handlowiec i kolejarskich, szkół prowadzących kształcenie zawodowe (Technikum nr 5, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5) wchodzących w skład ZSP nr 5 w Łodzi, uczęszczających do klas II i III w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • zajęcia pozalekcyjne z dwóch bloków tematycznych: zawodowego, grupowego doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • indywidualne doradztwo zawodowe (pozwoli na świadomy wybór dalszej ścieżki kariery i edukacji),
 • wyjazd studyjny do zakładów pracy, pozwalający na zapoznanie się z rzeczywistymi warunkami pracy, obowiązkami na danym stanowisku oraz zasadami panującymi w przedsiębiorstwach,
 • warsztaty tematyczne zawodowe.
Liczba osób objętych wsparciem: 168 uczniów
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 736 580,00 zł
Kwota dofinansowania: 662 922,00 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0040/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r.
Strona www projektu: http://cez.lodz.pl/fundusze/kz/kz.html
Cel: Celem projektu jest dostosowanie 4 kierunków kształcenia zawodowego (technik logistyk, spedytor, włókiennik i analityk) prowadzonych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 80 absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego.
Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowi 80 uczniów i uczennic z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 kształcących się w zawodach technik: logistyk, spedytor, włókiennik, analityk, jak również sama placówka.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • doposażenie 2 pracowni i warsztatów szkolnych w środki dydaktyczne,
 • objęcie 80 uczniów doradztwem zawodowym,
 • wsparcie 80 uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów i szkoleń,
 • zapewnienie 80 uczniom doświadczenia zawodowego w ramach staży w przedsiębiorstwach.
Liczba osób objętych wsparciem: 80 uczniów
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic ZSP 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 612 918,75 zł
Kwota dofinansowania: 560 820,65 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0034/15-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.09.2016 r. do 31.07.2018 r.
Strona www projektu: http://projekty.syntea.pl/kompleksowy-program-rozwoju-uczniow-i-uczennic/
Cel: Celem projektu jest podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi, służące podniesieniu zdolności 90 uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez realizację w placówce programu rozwojowego obejmującego dodatkowe zajęcia, doradztwo zawodowe i staże dla uczniów rozwijające ich umiejętności i kompetencje zawodowe oraz doposażenie placówki.
Grupa docelowa: Grupa docelowa to 90 uczniów ZSP nr 9. Projekt skierowany do zawodów: technik informatyk zakładający specjalistyczne kursy i staże u pracodawców, pozwalające na nabycie praktycznych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem oraz doposażenie placówkiw niezbędny sprzęt i oprogramowanie.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • specjalistyczne kursy pozwalające na nabycie praktycznych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem,
 • staże zawodowe u pracodawców zgodne z kierunkiem kształcenie,
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • doposażenie szkoły w niezbędny sprzęt i oprogramowanie.
Liczba osób objętych wsparciem: 90 uczniów
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Kreatywni w Centrum
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 1 849 727,52 zł
Kwota dofinansowania: 1 664 754,76 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.02-10-0007/18
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe XI.3.2 Kształcenie zawodowe - miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.01.2019-31.12.2020
Cel: Cel projektu to dostosowanie 5 kierunków kształcenia zawodowego: technik weterynarii, technik analityk, technik włókiennik, technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych i fototechnik, prowadzonych w CKZIU do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społ.-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 120 absolwentów.
Grupa docelowa: Grupa docelowa wsparcia:1. uczniowie CKZIU tj. Technikum nr 19, łącznie 120 os. z 5 kierunków 2. nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu z CKZIU - 18 os.3. CKZIU w ramach którego funkcjonuje Technikum nr 19 . Kierunki kształcenia objęte projektem:- technik analityk- technik weterynarii- technik włokiennik- technik włokienniczych wyrobów dekoracyjnych- fototechnik.
Działanie/zakupy: Głowne działania:1. Dodatkowe zajęcia dla uczniów:a) specjalistyczne b) rozwijające kompetencje kluczowe2. Utworzenie i prowadzenie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery 3. Doskonalenie umiejętności kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli:a) związanych z kierunkiem kształcenia zawodowegob) w zakresie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 4. Doposażenie pracowni.
Liczba osób objętych wsparciem: 120 uczniów i 18 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Krok w lepszą przyszłość
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Przedszkole Miejskie nr 137 - Integracyjne
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 569 334,09 zł
Kwota dofinansowania: 483 123,39 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.01-10-0006/18
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji XI.1.1 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.08.2019 - 31.07.2020
Cel: Wyrównanie deficytów wynikających z niepełnosprawności u 22 dzieci (12ch, 10 dz) w wieku 3-7 lat, uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 137 – Integracyjnego Łodzipoprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej w okresie od dnia 01.08.2019r. do dnia 31.07.2020r. oraz podniesienie umiejętności i kompetencji u 7 pedagogów i specjalistów poprzez udział w szkoleniach niezbędnych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w okresie od dnia 01.08.2019r do dnia 31.08.2019r.
Grupa docelowa: Grupą docelową stanowić będą dzieci uczęszczające do PM nr 137 – Integracyjnego w Łodzi z następującymi niepełnosprawnościami: niepełnosprawność ruchowa (3 dzieci 1 ch, 2 dz.), autyzm, afazja (9 dzieci 4ch, 5dz.) niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim (8 dzieci 5 ch. 3 dz.), niepełnosprawność sprzężona (2 dzieci 2 ch.) oraz 7 pedagogów i specjalistów.
Działanie/zakupy: Zadania w projekcie:1. Realizacja szkoleń dla nauczycieli2. Wsparcie dzieci z niepełnosprawnych o specjalnych potrzebach edukacyjnych w ramach zajęć uzupełniających ofertę przedszkola - realizacja zajęć terapii EEG Biofeedback3. Wsparcie dzieci z niepełnosprawnych o specjalnych potrzebach edukacyjnych w ramach zajęć uzupełniających ofertę przedszkola - realizacja zajęć terapii Snoezelen.4. Wsparcie dzieci z niepełnosprawnych o specjalnych potrzebach edukacyjnych w ramach zajęć uzupełniających ofertę przedszkola - realizacja zajęć terapii neurrozwojowej.5. Wsparcie dzieci z niepełnosprawnych o specjalnych potrzebach edukacyjnych w ramach zajęć uzupełniających ofertę przedszkola - realizacja zajęć terapii pedagogicznej6. Wsparcie dzieci z niepełnosprawnych o specjalnych potrzebach edukacyjnych w ramach zajęć uzupełniających ofertę przedszkola - realizacja zajęć Integracji sensorycznej7. Wsparcie dzieci z niepełnosprawnych o specjalnych potrzebach edukacyjnych w ramach zajęć uzupełniających ofertę przedszkola - realizacja zajęć terapii w wodzie.
Liczba osób objętych wsparciem: 22 dzieci +7 nauczycieli
Typ kształcenia: Edukacja przedszkolna
Krok w przód - rozwój i terapia
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Przedszkole Miejskie nr 114 Integracyjne
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 1 021 625,00 zł
Kwota dofinansowania: 866 677,00 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.03-10-0005/19
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji XI.1.3 Edukacja przedszkolna - miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.01.2020 - 31.12.2021
Cel: Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia 20 dzieci w wieku przedszkolnym posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (SPE) oraz pozostałych 80 dzieci z terenuwojewództwa łódzkiego w Przedszkolu Miejskim nr 114 w Łodzi.
Grupa docelowa: Grupą docelową są dzieci w wieku przedszkolnym z PM 114 w Łodzi realizujący podstawę programową kształcenia ogólnego wPM 114 - 100 dzieci (49K i 51M) uczęszczające do PM 114 zeszczególnym wsparciem skierowanym na grupę 20 dzieci ze SPE (8K,12M) , 15 nauczycielek oraz PM nr 114.
Działanie/zakupy: 1.Poszerzenie oferty zajęć specjalisycznych skierowanych do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w ramach terapii indywidualnej2.Uruchomienie terapii Snoezelen dla dzieci ze SPE – wyposażenie Sali Doświadczania Świata3.Wzbogacenie oferty o zajęcia specjalne dla dzieci ze SPE realizowane w formie zajęć grupowych4.Wzbogacenie oferty o dodatkowe zajęcia integracyjne dla wszystkich dzieci uczęszczających do PM 1145.Uruchomienie plenerowej terapii dla dzieci ze SPE - wyposażenie plenerowej ścieżki sensorycznej6.Podniesienie kwalifikacji nauczycielek pracujących z dziećmi ze SPE w zakresie pedagogiki specjalnej i terapeutycznej
Liczba osób objętych wsparciem: 100 dzieci + 15 nauczycielek
Typ kształcenia: Edukacja przedszkolna
Krok w przyszłość
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 173 w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 470 106,13 zł
Kwota dofinansowania: 437 198,63 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.02-10-A017/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie VIII.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie VIII.1.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r.
Strona www projektu: http://www.sp173.eu/index.php/krok-w-przyszlosc
Cel: Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej nr 173 im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Łodzi, ukierunkowane na podniesienie u uczestników projektu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do 100 uczestników projektu, uczniów młodszych i/lub o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Grupa docelowa: 197 uczestników projektu i 100 uczestników projektu (uczniów młodszych i/lub o specjalnych potrzebach edukacyjnych) oraz 45 nauczycieli
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • doposażenie pracowni przedmiotowych,
 • wyposażenie w nowoczesne pomoce edukacyjne i narzędzia TIK,
 • doskonalenie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli,
 • organizacja zajęć wyrównawczych (matematyka, język angielski, język polski), kółek zainteresowań (przyroda, informatyka, język angielski) oraz zajęć specjalistycznych (logopedia, socjoterapia, terapia pedagogiczna).
Liczba osób objętych wsparciem: 335
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 1 851 246,24 zł
Kwota dofinansowania: 1 666 121,61 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0041/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.04.2017 r. do 31.03.2019 r.
Strona www projektu: http://zsg.ddns.net/str_gas/opis_p_d.pdf
Cel: Celem projektu jest zwiększenie - we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym - jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów/absolwentów szkoły, poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych oraz poprzez organizację dla uczniów: staży/praktyk zawodowych, dodatkowych zajęć (Kuchnie regionalne i śródziemnomorska Cukiernictwo Kelnerstwo i miksologia Baristyka Carving Food Design), doradztwa zawodowego.
Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowią: Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi w ramach którego funkcjonuje Technikum kierunek: Kelner i Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz ZSZ (kierunek: Kucharz), placówki prowadzące kształcenie zawodowe, ich uczniowie oraz nauczyciele kształcenia zawodowego. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 192 uczniów oraz 27 nauczycieli.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • specjalistyczne dotyczące zdobywania dodatkowych umiejętności i kompetencji w zakresie: kuchni regionalnych i śródziemnomorskiej, cukiernictwa, kelnerstwa/miksologii, baristyki, carvingu, food design, doradztwa zawodowego,
 • staże/praktyki, doskonalenie umiejętności/kompetencji nauczycieli,
 • doposażenie pracowni.
Liczba osób objętych wsparciem: 192 uczniów i 27 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Kurs na wykształcenie - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 91 Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 488 064,35 zł
Kwota dofinansowania: 452 071,91 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.02-10-B069/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie VIII.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie VIII.1.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.08.2017 r. do 30.06.2019 r.
Cel: Zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych 167 uczniów szkoły poprzez realizację projektu edukacyjnego rozwijającego kompetencje kluczowe, właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy oraz redukującego niedobory społeczno-emocjonalne wśród uczniów, poszerzającego kompetencje zawodowe 34 nauczycieli, a także umożliwiającego modernizację zaplecza dydaktycznego placówki.
Grupa docelowa: 167 uczniów i 34 nauczycieli
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • wsparcie w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (zajęcia pozalekcyjne),
 • wsparcie w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze),
 • zajęcia specjalistyczne w ramach indywidualizacji nauczania,
 • wsparcie szkoły w zakresie tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
 • wsparcie szkoły w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Liczba osób objętych wsparciem: 201
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Laboratorium szans - droga do sukcesu
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 26 im. Armii „Łódź”
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 1 182 397,44 zł
Kwota dofinansowania: 1 099 211,44 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.04-10-0010/17-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałania XI.1.4 Kształcenie ogólne - Miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.08.2018 r. - 30.06.2020 r.
Cel: Celem projektu jest podniesienie poziomu i jakości kształcenia, wyrównanie dysproporcji z zakresu kompetencji kluczowych, społecznych, cyfrowych oraz poziomu wiedzy z zakresu przedmiotów przyrodniczych, a tym samym podniesienie poziomu osiąganych wyników egzaminów i pełniejsze przygotowanie uczniów do dalszej edukacji, a w przyszłości do wejścia na rynek pracy. Ponadto cel stanowi podniesienie kwalifikacji zatrudnionej w placówce kadry. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie doposażenie pracowni przyrodniczej, zakup nowoczesnych narzędzi TIK i pomocy dydaktycznych z zakresu wspomagania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pozwalających stworzyć lepsze warunki do nauki. Podniesiona zostanie także efektywność kształcenia w placówce.
Grupa docelowa: Grupę docelową stanowi 250 uczniów (125K, 125M), 20 nauczycieli (19K, 1M) oraz sama placówka.
Działanie/zakupy:

DZIAŁANIA:

 • Strefa kompetencji kluczowych - zajęcia dodatkowe i kursy dla nauczycieli,
 • Strefa eksperymentu - zajęcia dodatkowe i kursy dla nauczycieli,
 • Strefa eksperymentu - zakup doposażenia,
 • Strefa TIK - zajęcia dodatkowe i kursy dla nauczycieli, Strefa TIK - zakup doposażenia,
 • Strefa Specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych - klasy I - III - zajęcia specjalistyczne dla uczniów,
 • Strefa Specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych - klasy IV - VI (+ młodzież w wieku gimnazjalnym - przyszłe klasy VII - VIII), zajęcia specjalistyczne dla uczniów, kursy dla nauczycieli i zakup wyposażania.
Liczba osób objętych wsparciem: 250 uczniów + 20 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Lepsze perspektywy
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 45 im. Jana Matejki
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 886 650,00 zł
Kwota dofinansowania: 822 770,00 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.04-10-0004/17-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałania XI.1.4 Kształcenie ogólne - Miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. - 31.08.2020 r.
Cel: Cel projektu stanowi wsparcie uczniów poprzez dodatkowe zajęcia szkolne i pozaszkolne w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, doposażeniu szkoły w sprzęt TIK i nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz unowocześnienie pracy nauczycieli.
Grupa docelowa: Grupa docelowa to 280 uczniów - wszyscy uczniowie klas IV – VIII w każdym roku szkolnym (2 lata) 16 nauczycieli (15K, 1M) oraz Szkoła Podstawowa nr 45 w Łodzi.
Działanie/zakupy:

DZIAŁANIA:

 • warsztaty i projekty ukierunkowane na kształcenie postaw przedsiębiorczości i umiejętności ważnych dla rozwoju społecznego i zwiększających w przyszłości szanse na rynku pracy
 • doradztwo zawodowe kierowane będzie do 100 uczniów
 • uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zapewniona zostanie specjalistyczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna i terapeutyczną w celu złagodzenia deficytów rozwojowych i wyrównywania szans

Społecznej aktywizacji środowiska sprzyjać będą zajęcia realizowane w nowoczesnych instytucjach pozaszkolnych oraz angażowanie rodziców w działania merytoryczne w ramach doradztwa zawodowego i terapii doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne stworzy dobre warunki do realizacji nowej podstawy programowej,do nowoczesnego kształcenia z wykorzystaniem TIK (w tym e-podręczników) i metody eksperymentu nauczyciele zostaną objęci nowa formą doskonalenia: programem kompleksowego wsparcia w celu podniesienia kompetencji w obszarach merytorycznych projektu.

Liczba osób objętych wsparciem: 280 uczniów + 16 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Liczyć, Badać, Poznać Świat - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 29 w Łodzi
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Kochanowskiego
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2021
Wartość projektu: 1 343 315,47 zł
Kwota dofinansowania: 1 244 214,32 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.02-10-0041/18
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.08.2019-30.06.2021
Cel: CEL: Wzrost kompetencji kluczowych w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, j. obcych, przedsiębiorczości u 80% spośród 288 uczniów Szkoły Podstawowej nr 29, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), poszerzenie kompetencji zawodowych u 80% spośród 15 () nauczycieli oraz unowocześnienie zaplecza dydaktycznego szkoły do 30.06.2021 r.
Grupa docelowa: Grupę docelową stanowią uczniowie, nauczyciele oraz sama placówka.
Działanie/zakupy: DZIAŁANIA: 1. Wsparcie rozwoju kompetencji zawodowych nauczycieli2. Zakup wyposażenia3. Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi4. Zajęcia dla uczniów z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych5. Realizacja zajęć dla uczniów w zakresie treści przyrodniczych z zastosowaniem metody eksperymentu
Liczba osób objętych wsparciem: 401 uczniów + 30 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Ekonomiczno -Turystyczno - Hotelarskich w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 955.769,30 zł
Kwota dofinansowania: 860.192,37 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0011/17
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. - 30.04.2020 r.
Cel: Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych u 4 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 90 uczniów kierunków technik obsługi turystycznej i technik eksploatacji portów i terminali w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Działania projektowe ułatwią przechodzenie uczniów z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia przez organizację wysokiej jakości staży, udział w zajęciach specjalistycznych, spotkań i doradztwie edukacyjno-zawodowym, spotkań z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt.
Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowią uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno–Turystyczno–Hotelarskich w Łodzi, nauczyciele oraz sama szkoła. W szkole kształci się 525osób, a naucza 54 nauczycieli.Grupę docelową projektu będą tworzyli uczennice i uczniowie klas I-III (rok szkol 2018/2019) oraz klas I(2019r) z 2 kierunków –technik obsługi turystycznej - 60osób i technik eksploatacji portów i terminali - 30osób (16K/14M) oraz 4 nauczycieli. W projekcie wezmą udział 94 osoby.
Działanie/zakupy: Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu 580h specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych, 10 różnych kursów zawodowych dla uczniów i 12 szkoleń podnoszących kwalifikacje, ścieżki doradztwa zawodowego, 10 spotkań z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz wysokiej jakości staży u potencjalnych pracodawców dla 90 uczniów ZSETH kierunku technik obsługi turystycznej i technik eksploatacji portów i terminali. Ponadto, dla 4 nauczycieli 2 kursy i 2 szkolenia podnoszące ich kwalifikacje zawodowe. Wszystkie aktywności projektowe będą zgodne z planem rozwoju szkoły i będą rozszerzeniem podstawy programowej. Otoczenie społeczno -gospodarcze (pracodawcy,pracownicy naukowi) będą mieli swój czynny udział w każdej aktywności proj.Ponadto,dzięki przeprowadzeniu Indywidualnych Planów Działania każdy z 90 uczestników projektu otrzyma spersonalizowaną koncepcję uczestnictwa w projekcie, a aktywności dostosowane zostaną do jego umiejętności, potrzeb oraz możliwości dalszego rozwoju zawodowego. Innowacją w projekcie, niedostępną w innych szkołach będą zajęcia pozalekcyjne z GIS prowadzone przez pracownika naukowego - specjalistę, szkolenie z savoir-vivre w obsłudze gościa niepełnosprawnego, jęz.migowy czy zawarcie kursów dedykowanych przez pracodawców jako istotne w wykształceniu przyszłych pracowników–barmana,baristy,animatora czasu wolnego. W ramach proj doposaż zgodnie z KOWEZIU zostaną 4 sale do nauki przedmiot zaw, a uczniowie będą mogli skorzystać z informatorów zawodowych dostępnych w SPInKa. W konsekwencji 90 uczniów ZSETH zostanie wyposaż w dodatkowe kwalifikacje i umiejętności, wymieniane przez pracodawców jako pożądane, które uczynią ich bardziej konkurencyjnymi na rynku pracy i zwiększą ich prawdopodobieństwo do zatrudnienia. Projekt zakłada wykorzystanie rozwiązań wypracowanych z udziałem środków EFS w poprzednich perspektywach finansowania i jest komplement z rozwiązaniami wypracowanymi w obecnej perspektywie.
Liczba osób objętych wsparciem: 90 uczniów i 4 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Łódzcy specjaliści branży turystycznej- PROFESJONALNY HOTELARZ
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Ekonomiczno -Turystyczno - Hotelarskich w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 940.092,28 zł
Kwota dofinansowania: 846.083,05 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0009/17
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. - 30.04.2020 r.
Cel: Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych u 4 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 100 uczniów szkoły kształcących się na kierunku technik hotelarstwa w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Ma to ułatwić przechodzenie uczniom z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia przez organizację wysokiej jakości staży,udział w zajęciach specjalistycznych, spotkaniach i doradztwie edukacyjno-zawodowym, spotkaniach z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt.
Grupa docelowa: Grupą docelową projektu będą uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno–Turystyczno–Hotelarskich w Łodzi, nauczyciele oraz sama szkoła. W Zespole Szkół Ekonomiczno Turystyczno Hotelarskich kształci się 525 osób, a naucza 54 nauczycieli. Grupę docelową projektu będą tworzyli uczennice i uczniowie klas I-III (rok szkol 2018/2019) oraz klas I (2019r) z kierunku technik hotelarstwa. Liczba kobiet i mężczyzn biorących udział w projekcie będzie proporcjonalna do liczby uczniów obydwu płci w szkole. Do projektu zrekrutowani zostaną uczniowie w liczbie 100 osób oraz 4 nauczyciele.
Działanie/zakupy: Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu 480h specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych, 9 różnych kursów zawodowych i 7 szkoleń podnoszących kwalifikacje,ścieżki doradztwa zawodowego. Ponadto w ramach projektu zaplanowanych zostało 10 spotkań z otoczeniem społeczo-gospodarczym oraz wysokiej jakości staże u potencjalnych pracodawców dla 100 uczniów szkoły. Dla 4 nauczycieli przewidziano 2 szkolenia podnoszące ich kwalifikacje zawodowe w nauczaniu kierunku technik hotelarstwa. Wszystkie aktywności projektowe będą zgodne z planem rozwoju szkoły i będą rozszerzeniem podstawy programowej profilu kształcenia. Otoczenie społeczno-gospodarcze (pracodawcy,pracownicy naukowi) będą mieli swój czynny udział w każdej aktywności projektu. Ponadto, dzięki przeprowadzeniu Indywidualnych Planów Działania, każdy ze 100 uczestników projektu otrzyma spersonalizowaną koncepcję uczestnictwa w projekcie, a aktywności dostosowane zostaną do jego umiejętności, potrzeb oraz możliwości dalszego rozwoju zawodowego. Innowacją w projekcie będą zajęcia pozalekcyjne z GIS prowadzone przez pracownika naukowego - specjalistę, szkolenie z savoir-vivre w obsłudze gościa niepełnosprawnego, jęz.migowy czy zawarcie kursów dedykowanych przez pracodawcę jako istotne w wykształceniu przyszłych pracowników – barmana, baristy, kelnerski. W ramach projektu doposażone zostaną 4 pracownie do nauki przedmiotów zawodowych, a uczniowie będą mogli skorzystać z informatorów zawodowych dostępnych w SPInKa. W konsekwencji realizacji projektu 100 uczniów ZSETH zostanie wyposażonych w dodatkowe kwalifikacje i umiejętności, wymieniane przez pracodawców jako pożądane, które uczynią ich bardziej konkurencyjnymi na rynku pracy i zwiększą ich prawdopodobieostwo do zatrudnienia.
Liczba osób objętych wsparciem: 100 uczniów i 4 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Ekonomiczno -Turystyczno - Hotelarskich w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 465.441,43 zł
Kwota dofinansowania: 418.897,29 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0034/17
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. - 30.04.2020 r.
Cel: Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych u 50 uczniów z ZSETH kierunku technik ekonomista w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym, co ułatwi przechodzenie uczniom z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia przez organizację wysokiej jakości staży (we współpracy z ŁSSE), udział w zajęciach specjalistycznych, spotkaniach i doradztwie edukacyjno-zawodowym, spotkaniach z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt.
Grupa docelowa: Grupą docelową wsparcia w ramach projektu będą uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno–Turystyczno–Hotelarskich w Łodzi oraz szkoła. Projekt skierowany jest do grupy docelowej z obszaru woj. łódzkiego. W szkole kształci się 525 osób (344K/181M )a naucza 54 nauczycieli. Grupę docelową projektu będą tworzyli uczennice i uczniowie klas I-III (2018/2019) oraz klas I (2019) z kierunku technik ekonomista. Liczba kobiet i mężczyzn biorących udział w projekcie będzie proporcjonalna do liczby uczniów obydwu płci na kierunku technik ekonomista, na którym kształcą się 102 osoby.
Działanie/zakupy: Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu 460h specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych, 2 różnych kursów zawodowych i 4 szkoleń podnoszących kwalifikacje,ścieżki doradztwa zawodowego oraz wysokiej jakości staży u potencjalnych pracodawców dla 50 uczniów ZSETH kierunku technik ekonomista. Wszystkie aktywności projektowe będą zgodne z planem rozwoju szkoły i będą rozszerzeniem podstawy programowej. Otoczenie społeczno-gospodarcze (pracodawcy i uczelnie wyższe,pracownicy naukowi) będą mieli swój czynny udział w każdej aktywności projektowej. Ponadto, dzięki przeprowadzeniu Indywidualnych Planów Działania każdy z 50 uczestników projektu otrzyma spersonalizowaną koncepcję uczestnictwa w projekcie, a aktywności dostosowane zostaną do jego umiejętności, potrzeb oraz możliwości dalszego rozwoju zawodowego. Innowacją w projekcie będą zajęcia pozalekcyjne z rachunkowości oraz obsługi programów branżowych. W ramach projektu doposażone zostaną 2 pracownie do nauki przedmiotów zawodowych, a uczniowie będą mogli skorzystać z informatorów zawodowych dostępnych w SPInKa. W konsekwencji realizacji projektu,dzięki informacjom zwrotnym otrzymanym od otoczenia społeczno-gospodarczego dot. treści kształcenia zawodowego, 50 uczniów szkoły zostanie wyposażonych w dodatkowe kwalifikacje i umiejętności, wymieniane przez pracodawców jako pożądane, które uczynią ich bardziej konkurencyjnymi na rynku pracy i zwiększą ich prawdopodobieństwo do zatrudnienia.
Liczba osób objętych wsparciem: 50 uczniów
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Łódzki Ogród Jordanowski
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 38 im. dr Henryka Jordana
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2023
Wartość projektu: 624 435,71 zł
Kwota dofinansowania: 580 725,21 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.02-10-0083/18
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.09.2019-31.08.2021
Cel: CEL: wzrost kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych 11 nauczycieli oraz rozwinięcie u 200 uczniów wszystkich klas Szkoły Podstawowej nr 38, kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, kompetencji matematyczno-przyrodniczych, kompetencji cyfrowych z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi poprzez przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni.
Grupa docelowa: Grupę docelową stanowią uczniowie, nauczyciele oraz sama placówka.
Działanie/zakupy: DZIAŁANIA: podnoszenie kompetencji i rozwijanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym korzystanie z narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotów, indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dodatkowe zajęcia z kompetencji kluczowych i matematyczno-przyrodniczych oraz doposażenie pracowni. Działania projektowe ukierunkowane będą na rozwój u uczniów kompetencji kluczowych, matematyczno-przyrodniczych, TIK. Doposażone zostaną pracownie: przyrodnicza, TIK-u, logopedyczna i fizyczno-chemiczna. Dodatkowo zakłada się w projekcie przeprowadzenia prac adaptacyjno-modernizacyjnych pracowni TIK oraz przyrodniczych.
Liczba osób objętych wsparciem: 200 uczniów + 11 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Magiczne Elfy
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 1 600 189,20 zł
Kwota dofinansowania: 1 360 044,20 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.03-10-0006/19
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji XI.1.3 Edukacja przedszkolna - miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 02.01.2020 - 28.02.2022
Cel: Celem główny projektu jest poprawa jakości kształcenia 20 dzieci (6K,14M) z wadami słuchu i afazją w wieku przedszkolnym z terenu woj. łódzkiego w Oddziałach Przedszkolnych przy SzkolePodstawowej Specjalnej nr 97 w okresie od 02.01.2020 r. do 28.02.2022 r. poprzez poszerzenie oferty edukacyjnejOWP, podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej 16 nauczycieli (15K, 1M), doposażenie bazy technodydaktycznej OWP.
Grupa docelowa: Grupą docelową projektu są:a) 20 uczniów w wieku przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych przy SP 97 w Łodzi realizujący podstawę programu kształceniaogólnego OWP zgodnie z diagnoząb) 16 nauczycieli (15K, 1M) prowadzący zajęcia w OWP posiadający kwalifikacje z zakresu surdopedagogiki i oligofrenopedagogikic) SPS 97 jako doposażenie placówki.
Działanie/zakupy: W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:Zad.1 Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościąZad.2 Doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi, w tym z dziećmi ze SPE.Zad. 3 Realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dzieciom z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawości.
Liczba osób objętych wsparciem: 20 uczniów + 16 nauczycieli
Typ kształcenia: Edukacja przedszkolna
Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 497 774,01 zł
Kwota dofinansowania: 462 473,25 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.02-10-B062/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie VIII.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie VIII.1.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.09.2017 r. do 30.06.2019 r.
Cel: Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 111 w Łodzi poprzez realizację projektu edukacyjnego rozwijającego kompetencje kluczowe, właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy oraz redukującym niedobory społeczno-emocj. wśród 190 uczniów. Ponadto cel stanowi poszerzenie kompetencji zawodowych 27 nauczycieli, a także modernizacja zaplecza dydaktycznego placówki.
Grupa docelowa: Grupa docelowa projektu to:*Szkoła Podstawowa nr 111 w Łodzi,*190 uczniów/-nnic szkoły (z kl. I-VI),*27 nauczycieli (26 kobiet i 1mężczyzna), którzy będą prowadzili zajęcia w projekcie.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • wsparcie w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy poprzez zajęcia pozalekcyjne i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • zajęcia specjalistyczne w ramach indywidualizacji nauczania,
 • wsparcie szkoły w zakresie tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
 • wsparcie szkoły w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Liczba osób objętych wsparciem: 217
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Mali odkrywcy z SP Nr 113 w Łodzi
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 113 im. Adolfa Dygasińskiego
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 835 068,99 zł
Kwota dofinansowania: 776 614,16 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.04-10-0003/17-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałania XI.1.4 Kształcenie ogólne - Miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. - 31.05.2020 r.
Cel: Cel projektu stanowi przeprowadzenie działań ukierunkowanych na wzrost kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych 17 nauczycieli oraz rozwinięcie u 120 uczestników projektu wszystkich klas SP 113 kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy, poprzez przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni. Efektem zaplanowanym w wyniku realizacji projektu interwencji będzie kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych, w tym kompetencji TIK, umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy - metoda eksperymentu (przyroda) a także pobudzenie uczniów do kreatywnego działania na rzecz poprawy ich sytuacji. Osiągnięcie tego efektu odbędzie się poprzez podnoszenie kompetencji i rozwijanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym korzystanie z narzędzi TIK, indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dodatkowo zajęć rewalidacyjnych oraz doposażenie pracowni.
Grupa docelowa: Grupą docelową wsparcia w ramach projektu będą uczniowie (7-14lat), nauczyciele Szkoły Podstawowej oraz sama szkoła.
Działanie/zakupy: DZIAŁANIA projektu ukierunkowane będą na rozwój kompetencji kluczowych uczestników projektu, w tym: porozumiewanie się w języku obcym, rozwój kompetencji matematycznych, naukowo-technicznych, TIK oraz przyrody. Doposażone zostaną pracownie: przyrodnicza, TIK-u, logopedyczna, rewalidacji i terapii, w tym socjologiczna, językowa, matematyczna. Istotnym elementem proj będzie wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych - SOCJOTERAPIA.
Liczba osób objętych wsparciem: 120 uczniów + 17 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Mali Witkacy
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa Nr 44 (od 01/09/2018 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3)
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 1.897.316,02
Kwota dofinansowania: 1.612.718,62
Nr projektu: RPLD.11.01.01-10-B012/17
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji XI.1.1 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. - 31.08.2019 r.
Cel: Celem głównym projektu jest zwiększenie uczestnictwa 100 dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w nowo utworzonym ośrodku wychowania przedszkolnego w obecnej Szkole Podstawowej nr 44 w Łodzi (która od 01/09/2018 r. stanie się Zespołem Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 oraz wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych 8 nauczycieli i 2 specjalistów poprzez stworzenie nowego OWP w istniejacej bazie oświatowej po wygaszanym Gimnazjum nr 22, doposażenie i prace adaptacyjno modernizacyjne budynku oraz szkolenia dla nauczycieli.
Grupa docelowa: Ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach projektu będą uczniowie i nauczyciele nowoutworzonego ośrodka wychowania przedszkolnego w budynku wygaszanego Gimnazjum nr 22 oraz sam ośrodek. W projekcie weźmie udział 100 dzieci wieku 3-6 lat, nauczyciele i pracownicy nowopowstałego ośrodka wychowania przedszkolnego oraz sam OWP.
Działanie/zakupy: W ramach projektu nastąpi wsparcie ośrodka wychowania przedszkolnego w tym doposażenie sal i prace adaptacyjno-modernizacyjne, podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli, prowadzenie wychowania przedszkolnego oraz dodatkowe zajęcia terapeutyczno-rewalidalizacyjne (choreoterapia/artterapia/logopedia) i psychoruchowe oraz rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne u dzieci. Działania projektu ukierunkowane będą na zwiększanie szans edukacyjnych dzieci w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów.
Liczba osób objętych wsparciem: 100 uczniów + 10 nauczycieli
Typ kształcenia: Edukacja przedszkolna
Maluch, zuch i chwat w przedszkolu poznaje świat
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Przedszkole Miejskie nr 202
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 700 858,99 zł
Kwota dofinansowania: 595 730,08 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.03-10-0002/19
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji XI.1.3 Edukacja przedszkolna - miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.02.2020 - 31.08.2021
Cel: Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla co najmniej 83 dzieci(37K/46M) z terenu gminy miejskiej Łódź poprzez utworzeniedodatkowych 25 miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 202 (PM/202), wsparcie przez 12 m-cy funkcjonowania nowo utworzonej grupy przedszkolnej,wzrost umiejętności/kwalifikacji 10 n-li (9K/1M), rozszerzenie oferty PM/202 i organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych (terapii pedagogicznej, logopedycznej,edukacji przezruch,terapii ręki,SI,metody Tomatisa, muzykoterapii,terapii EEG- Biofeedback i terapii światłem) wyrównujących szanse edukacyjne 83 dzieci(37K/46M) oraz organizację zajęćrozwijające kompetencje kluczowe 45 dzieci(22K/23M) w okresie realizacji projektu od 01.02.2020 r. do 31.08.2021 r.
Grupa docelowa: Grupą docelową pojektu stanowią:1.Przedszkole Miejskie nr 202 w Łodzi (PM/202),2.Dzieci objęte edukacją przedszkolną w PM/202 w nowo utworzonej grupie: 25(13K/12M)osób w wieku: 3-4lat oraz 58dzieci(24K/34M) z grup istniejących (zajęcia dodatkowe).3.N-le i pracownicy pedagogiczni PM/202:10(9K/1M) osób z wykształceniem wyższym.
Działanie/zakupy: Projekt obejmuje realizację 10 Zadań:1. Utworzenie dodatkowych 25 miejsc wychowania przedszkolnego,2. Zapewnienie(przez 12 m-cy) działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego,3.Terapia logopedyczna,/pedagogiczna4.Terapia ręki/edukacja przez ruch5.Terapia SI,6 Metoda Tomatisa.7. Muzykoterapia,8. EEG-Biofeedback z terapią światłem,9. Kompetencje kluczowe,0.Doskonalenie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli.
Liczba osób objętych wsparciem: 83 dzieci + 10 nauczycieli
Typ kształcenia: Edukacja przedszkolna
Mechanik taboru tramwajowego
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 601 980,24 zł
Kwota dofinansowania: 541 782,23 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0027/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 31.07.2018 r.
Strona www projektu: http://www.wckp.lodz.pl/content/mechanik-taboru-tramwajowego
Cel: Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 50 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9, nr 22, Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych, Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne, uzyskanie kompetencji z zakresu naprawy i eksploatacji taboru tramwajowego i kwalifikacji uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci.
Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowi 50 uczniów przystępujących do projektu z własnej inicjatywy z następujących szkół prowadzących kształcenie zawodowe: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9, nr 22 z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych, Zespołu Szkół Samochodowych (z klas II i II ZSZ i klas II, III techników dla młodzieży). Projektem zostaną objęci uczniowie chcący uzyskać dodatkowe umiejętności pożądane na rynku pracy. Nauczyciele kształcenia zawodowego zostaną przeszkoleni z zakresu obsługi najnowszego sprzętu elektromechaniczny zakupionego w ramach projektu.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • specjalistyczne zadania edukacyjne z zakresu eksploatacji i naprawy taboru tramwajowego,
 • zajęcia edukacyjne przygotowujące uczniów do egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach eksploatacji,
 • egzamin kwalifikacyjny przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki uprawniający do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 • staże/praktyki u pracodawcy MPK Łódź,
 • zajęcia z doradztwa zawodowego z wykorzystaniem technik coachingowych- indywidualnego doradztwa i 4 h grupowego na każdego ucznia,
 • doposażenie pracowni montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych dla zawodu technik elektromechanik,
 • przeszkolenie 3 nauczycieli w zakresie jego obsługi.
Liczba osób objętych wsparciem: 50 uczniów i 4 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Mistrz poligrafii
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Poligraficznych w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 929 732,50 zł
Kwota dofinansowania: 836 759,25 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0005/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.
Strona www projektu: http://www.poligrafik-lodz.pl/?url=projekty/mistrz-poligrafii.html
Cel: Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia w Zespole Szkół Poligraficznych w Łodzi poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 6 nauczycieli oraz zakup wyposażenia, a także zwiększenie szans na rynku pracy 70 uczniów ww. Zespołu poprzez podniesienie ich kompetencji i osiągnięcie kwalifikacji zawodowych.
Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowi: Zespół Szkół Poligraficznych im.M.Reja z Łodzi kształcący w zawodach: technik cyfrowych procesów graficznych, technik procesów drukowania, technik organizacji reklamy 6 nauczycieli zawodu i 70 uczniów szkoły.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • studia podyplomowe,
 • szkolenia z obsługi programu Adobe,
 • obsługa programu do projektowania opakowań
 • zajęcia specjalistyczne wykraczające poza program nauczania, kurs obsługi wózków widłowych, staże zawodowe i doradztwo edukacyjno-zawodowe.
Liczba osób objętych wsparciem: 70 uczniów i 6 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Mistrzowie gastronomii
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Gastronomicznych im. I Armii Wojska Polskiego
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 2 054 338,26 zł
Kwota dofinansowania: 1 848 904,42 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.02-10-0010/18
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe XI.3.2 Kształcenie zawodowe - miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.08.2019-31.07.2021
Cel: Celem projektu jest zwiększenie - we współpracy z pracodawcami -jakości kształcenia zawodowego w ZSG im.I Armii Wojska Polskiego,ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 220 uczniow.
Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowią: Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi w ramach którego funkcjonuje Technikum kierunek: Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Szkoła Branżowa I stopnia, kierunek: Kucharz, ich uczniowie oraz nauczyciele kształcenia zawodowego. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 220 uczniów oraz 22 nauczycieli, w tym 198 uczniów Technikum i 220 uczniów Szkoły Branzowej.
Działanie/zakupy: Projekt przewiduje podniesienie kompetencji/ kwalifikacji 22 nauczycieli kształcenia zawodowego, adaptację i doposażenie pracowni szkolnych oraz organizację dla uczniów: staży/praktyk ,doradztwa zawodowego, dodatkowych zajęć z zakresu kuchni obcych narodów (w tym orientalnej), dietetyki, zdrowego odżywiania, cukiernictwa, barmaństwa/miksologii, synchronicznej obsługi gości, carvingu, sporządzania potraw przy gościu,baristyki, kelnerstwa, kuchni fusion ,barmańskiej żonglerki, jęz.farncuskiego branżowego.
Liczba osób objętych wsparciem: 220 uczniów i 22 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
MISTRZOWIE W ZAWODZIE
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 1 850 598,24 zł
Kwota dofinansowania: 1 665 538,41 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0017/18
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.10.2019-30.09.2021
Cel: Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów ZSP nr 9 w Łodzi poprzez organizację zajęć dodatkowych podnoszących kwalifikacje zawodowe, kompetencje, zapewnienie staży zawodowych dla 100 uczniów, zakup sprzętu do pracowni zawodowej dla kierunku Technik informatyk, przeszkolenie 8 nauczycieli m.in.z obsługi zakupionego sprzętu.
Grupa docelowa: Grupą docelową w projekcie jest 100 uczniówi 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych z Technikum nr 9 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im.Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi. W skład grupy docelowej wejdą uczniowie klas II i III w roku szkolnym 19/20 a w roku szkolnym 20/21 kl.III i ewentualnie klas młodszych w przypadku wolnych miejsc.
Działanie/zakupy: Główne zadania: dla uczniów zajęcia dodatkowe z Nowoczesnych metod montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej (IPC), z CISCO ICND 1 i 2, z LINUX (poziom podstawowy i zaawansowany), Autodesk AutoCAD zapewnienie płatnych letnich staży zawodowych w firmach z woj. łódzkiego.Dla nauczycieli ZSP nr 9 będą organizowane szkolenia z: Autodesk AutoCAD (bazowy i zaawansowany), programowania w Pythonie, obsługi zakupionego sprzętu. Dodatkowo zakup specjalistycznych urządzeń i nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowej.
Liczba osób objętych wsparciem: 100 uczniów i 8 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Młodzi cukiernicy - mistrzowie deserów
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 1.127.427,82 zł
Kwota dofinansowania: 1.014.685,04 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0039/17
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. - 30.04.2020 r.
Cel: Celem projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi poprzez doskonalenie umiejętności z zakresu wytwarzania deserów i ich dekorowania i kompetencji zawodowych 60 uczniów, rozwój współpracy z firmami z regionu łódzkiego zaangażowanymi w organizację wysokiej jakości staży i praktyk dla uczniów, zwiększenie kompetencji zawodowych 9 nauczycieli szkoły w obszarach ważnych z punktu widzenia potrzeb pracodawców branży cukierniczej i hotelarsko-gastronomicznej regionu łódzkiego oraz stworzenie w szkole warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy dla nauczania w zawodach cukiernik i technik cukiernik.
Grupa docelowa: Grupę docelową stanowi 60 uczniów i 9 nauczycieli Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi: 30 uczniów Technikum nr 6 oraz 30 uczniów Szkoły Branżowej 1 Stopnia.
Działanie/zakupy:

Projekt przewiduje wyposażenie uczniów naszej szkoły, szczególnie dziewcząt, w umiejętności, które pozwolą im na znalezienie pracy w działach deserowni restauracji (w tym hotelowych) lub kawiarni. Jest to odpowiedź na rosnący w Łodzi sektor usług gastronomiczno-hotelarskich. Działania projektu:

 • realizacja szkoleń doskonalących dla nauczycieli,
 • realizacja praktyk i staży zawodowych dla uczniów,
 • realizacja dodatkowych warsztatowych zajęć zawodowych dla uczniów w szkole,
 • realizacja dodatkowych warsztatowych zajęć zawodowych dla uczniów poza szkołą,
 • realizacja dodatkowych warsztatowych zajęć zawodowych dla uczniów poza szkołą.
Liczba osób objętych wsparciem: 60 uczniów i 9 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Łodzi
logotyp:
Placówka realizująca projekt: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 995 201,25 zł
Kwota dofinansowania: 895 149,25 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0021/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: