Dofinansowanie Unijne

152 pomysły na rozwój
:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 152 im. Elizy Orzeszkowej
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 949 496,78 zł
Kwota dofinansowania: 883 032,01 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.04-10-0015/17-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałania XI.1.4 Kształcenie ogólne - Miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.09.2018-31.08.2020
Cel: Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u 170 uczniów i wyrównanie deficytu u 20 uczniów oraz poprawa wyników nauczania poprzez: wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania i rozwijania nowych kompetencji kluczowych, podniesienie kwalifikacji i kompetencji 25 nauczycieli, doposażenie pracowni w środki dydaktyczne.
Grupa docelowa: Grupa docelowa: uczniowie i uczennice Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi - 190 osób (90K/100M), 25 nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 152 oraz Szkoła Podstawowa nr 152 w Łodzi
Działanie/zakupy:
ZADANIA: realizacja zajęć dla uczniów z zakresie kształtowania i rozwijania umiejętności kluczowych, realizacja zajęć dla uczniów w zakresie treści przyrodniczych z zastosowaniem metody eksperymentu, realizacja zajęć dla uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych, realizacja zajęć dla uczniów w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozw. i edukacyjnymi, doposażanie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych, doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.
Liczba osób objętych wsparciem: 190 uczniów + 25 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
175 SPosobów n@ wiedzę
:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 497 178,75 zł
Kwota dofinansowania: 462 376,24 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.04-10-0018/17-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałania XI.1.4 Kształcenie ogólne - Miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.09.2018 - 31.08.2020
Cel: Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u 150 uczniów, wyrównanie deficytów u 30 uczniów oraz poprawa wyników nauczania w wyniku: wsparcia uczniów w zakresie pozyskiwania i rozwijania nowych kompetencji kluczowych, podniesienia kwalifikacji i kompetencji nauczyciele, doposażenia pracowni w środki dydaktyczne.
Grupa docelowa: Grupa docelowa to 180 uczniów i uczennic (96K i 84M) Szkoły Podstawowej nr 175 w Łodzi; 29 nauczycieli (29K, 0M) oraz Szkoła Podstawowa nr 175 w Łodzi.
Działanie/zakupy:
Działania projektowe: realizacja zajęć dla uczniów z zakresu: kształtowania i rozwijania umiejętności kluczowych, treści przyrodniczych z zastosowaniem metody eksperymentu, podnoszenia kompetencji cyfrowych i indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK, a także doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.
Liczba osób objętych wsparciem: 180 uczniów + 29 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Akademia Kreatywnego Rozwoju – wsparcie uczniów i nauczycieli szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi
:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 152 w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 475 643,53 zł
Kwota dofinansowania: 475 643,53 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.02-10-B059/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie VIII.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie VIII.1.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 01.12.2018 r.
Strona www projektu: sp152lodz.edupage.org/text47/
Cel: Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u 182 uczniów SP nr 152 w Łodzi oraz poprawa wyników nauczania.
Grupa docelowa: Grupę docelowa projektu stanowią:182 uczniów szkoły, 30 nauczycieli oraz sama Szkoła Podstawowa nr 152 w Łodzi.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • wyposażenie pracowni szkolnej w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych.
 • wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK 
 • doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli
 • realizacja zajęć dla uczniów w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • realizacja zajęć z wykorzystaniem metody eksperymentu w zakresie rozwoju umiejętności przyrodniczych
 • realizacja zajęć dla uczniów w zakresie podnoszenia umiejętności cyfrowych
 • realizacja zajęć dla uczniów z zakresu rozwoju umiejętności kluczowych
Liczba osób objętych wsparciem: 182 uczniów i 30 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Akademia młodych naukowców
:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 160 im. Powstańców Śląskich
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 725 946,00 zł
Kwota dofinansowania: 674 829,20 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.04-10-0016/17-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałania XI.1.4 Kształcenie ogólne - Miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.08.2018 - 31.07.2020
Cel: Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u 150 uczniów i wyrównanie deficytu u 50 uczniów oraz poprawa wyników nauczania w wyniku wsparcia uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych, podniesienia kwalifikacji i kompetencji 32 nauczycieli, doposażenia pracowni w środki dydaktyczne.
Grupa docelowa: Grupę docelową stanowią uczniowie Szkoły Podstawowej nr 160 w Łodzi - łącznie 200 osób, (91K i 109M), nauczyciele i nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 160, w tym 29K/3M oraz Szkoła Podstawowa nr 160 w Łodzi.
Działanie/zakupy:
Zadania: realizacja zajęć dla uczniów z zakresu rozwijania umiejętności kluczowych, realizacja zajęć dla uczniów z zakresu rozwoju umiejętności przyrodniczych, realizacja zajęć dla uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych, realizacja zajęć dla uczniów w zakresie indywidualnego nauczania, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, doposażenie pracowni szkolnych w pomoce do nauczania przedmiotów przyrodniczych, doposażenie pracowni szkolnej w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK.
Liczba osób objętych wsparciem: 200 uczniów + 32 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi
:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 1 919 848,56 zł
Kwota dofinansowania: 1 727 498,56 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0055/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.02.2017 r. do 31.01.2019 r.
Strona www projektu: sites.google.com/view/akademia-zawodowcow
Cel: Cel główny projektu to dostosowanie 4 kierunków kształcenia zawodowego prowadzonych w Technikum nr 13 do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 214 absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego.
Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowią uczniowie i uczennice Technikum nr 13, nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu oraz sama szkoła. Wsparciem objętych zostanie 214 uczniów i 4 nauczycieli.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • doposażenie 4 pracowni szkolnych w środki i pomoce dydaktyczne,
 • podniesienie kwalifikacji i kompetencji u 4 nauczycieli kształcenia zawodowego,
 • wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów,
 • zapewnienie uczniom doświadczenia zawodowego w ramach staży w przedsiębiorstwach.
Liczba osób objętych wsparciem: 214 uczniów i 4 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Ambitny uczeń
:
Placówka realizująca projekt: Publiczne Gimnazjum nr 16 w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 461 708,35 zł
Kwota dofinansowania: 429 338,35 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.02-10-B052/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie VIII.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie VIII.1.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.
Strona www projektu: www.gimnazjum16.edu.pl/index.php/projekt-ambitny-uczen-materialy
Cel: Celem projektu jest podniesienie u uczniów gimnazjum w Łodzi kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia w wyniku wsparcia uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, w tym cyfrowych i przyrodniczych, podniesienia kwalifikacji i kompetencji 34 nauczycieli, doposażenia pracowni w środki dydaktyczne.
Grupa docelowa: Grupę docelową stanowią uczniowie i uczennice szkoły - łącznie 200osób, nauczyciele i nauczycielki, Publiczne Gimnazjum nr 16 w Łodzi.
Działanie/zakupy:

Zadania w projekcie:

 • Wyposażenie pracowni szkolnej w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych
 • Wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce i narzędzia TIK 
 • Realizacja zajęć w zakresie rozwoju umiejętności kluczowych 
 • Realizacja zajęć w zakresie nauk przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu 
 • Realizacja zajęć w zakresie korzystania z TIK 
 • Realizacja zajęć w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli
Liczba osób objętych wsparciem: 234
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Autostrada nowoczesnej ekonomii i logistyki
:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 788.488,75 zł
Kwota dofinansowania: 709.638,75 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0036/17
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. - 31.08.2020 r.
Cel: Celem projektu jest dostosowanie kierunku kształcenia zawodowego: technik ekonomista i technik logistyk prowadzonych w Zespole Szkół Ekonomii i Usług do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 60 absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego w wyniku realizacji zadań projektowych.
Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowią uczniowie i uczennice Zespołu Szkół Ekonomii i Usług - łącznie 60 osób; nauczyciele szkoły oraz sama placówka. ZSEiU w Łodzi kształci młodzież ponadgimnazjalną na 4 kierunkach technicznych: technik logistyk, technik ekonomista, technik obsługi turystycznej oraz technik organizacji reklamy. Łącznie w szkole uczy się 399 uczniów (237K i 162M). Przeprowadzona analiza wskazuje na konieczność wsparcia kierunku kształcenia technik logistyk i technik ekonomista. Łącznie na kierunkach uczy się 201 osób. Uczniowie uzyskują niezadowalające wyniki egzaminów zawodowych. Na kierunkach technik ekonomista i technik logistyki ponad 10% to uczniowie o specjalnych potrzebach edukacujmych, co wskazuje na konieczność indywidualnego podejścia i dodatkowego wsparcia. Uczniowie szkoły pochodzą ze średnio-zamożnych rodzin, gdzie nie otrzymują odpowiedniego wsparcia. W grupie docelowej nie występują osoby niepełnosprawne, ponieważ takie nie uczą się w szkole. Potrzeba objęcia wsparciem nauczycieli umotywowana jest dezaktualizowanymi kwalifikacjami wobec wymagań rynku edukacyjnego/pracy, koniecznością przekazywania uczniom najbardziej aktualnej wiedzy teoretycznej i rozwijania umiejętności praktycznych.
Działanie/zakupy:

Zadania: 

 • objęcie uczniów doradztwem zawodowym, 
 • wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów i szkoleń (Kurs operatora wózków widłowych, Kurs Prawo jazdy kat. B, Szkolenie Wirtualny Magazyn i Wirt. Transport, kurs kancelaryjno-archiwalny, obsługi kas fiskalnych, szkolenie narzędzia multimedialne w pracy ekonomisty),
 • umożliwienie uczniom praktycznego nabywania doświadczenia poprzez zapewnienie wysokiej jakości staży w przedsiębiorstwach,
 • doposażenie i modernizacja 2 pracowni w środki dydaktyczne (pracowni logistyki i pracowni techniki biurowej), 
 • podniesienie kwalifikacji i kompetencji 4 nauczycieli kształcenia zawodowego.
Liczba osób objętych wsparciem: 60 uczniów i 4 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Awangarda techniczna
:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 950.575,00 zł
Kwota dofinansowania: 855.517,50 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0032/17
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. - 31.08.2020 r.
Cel: Projekt realizowany będzie w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi, a jego uczestnikami będą uczniowie i nauczyciele przedmiotów zawodowych tej szkoły. Dynamicznie zmieniający się rynek pracy wymusza potrzebę dostosowywania i rozszerzania umiejętności zawodowych uczniów. Podstawy programowe nie nadążają za zmianami. Celem projektu jest wsparcie szkoły w podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów, zwłaszcza w praktycznych formach kształcenia poprzez staże w zakładach pracy, dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły, doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego, wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy. Wsparcie nauczycieli w doskonaleniu umiejętności stosowania tech IT i nowoczesnych technologii w przemyśle wpłynie na jakość kształcenia uczniów.
Grupa docelowa: Grupę docelową stanowią dziewczęta i chłopcy uczący się i nauczyciele przedmiotów zawodowych pracujący w Technikum nr 17 Zespołu Szkół Techniczno Informatycznych w Łodzi . Wsparciem objętych będzie 70 uczniów oraz 4 nauczycieli kształcenia zawodowego. Uczestnikami projektu będą uczniowie klas 2 i 3 technikum.
Działanie/zakupy:

Działania w projekcie:

 • 30 uczniów rozszerzy umiejętności z cyfrowej obróbki mater graf i zarządzania aplikacjami,
 • 20 uczniów podniesie umiejętności z programowania i obrabiania CNC,
 • 12 uczniów rozwinie zdolności w programowaniu urządzeń mechatronicznych,
 • 8 uczniów podniesie umiejętności z zakresu spawania,
 • 4 nauczycieli zwiększy swoje umiejętności zawodowe,
 • zakupione zostaną: programy komputerowe, drukarka i tonery, pamięci zewnętrzne i wewnętrzne, rzutniki, laptop, stan dydaktyczne do montażu i eksploatacji ukł. pneumat i elekt, moduły do symulatorów sterow proces technolog, narzędzia pomocnicze, generatory, oscyloskop, rezystory suwakowe, słuchawki, tablety graf, stan spawalnicze, dydaktyczne obrabiarka cnc, podręczniki.

Zadania: kursy spawania, programowania i ob obrabiarek CNC, cyfrowej obr. materiałów graf, na upraw SEP do 1 kV, program urządzeń mechatronicznych, zawodowe kursy doskonalenia dla nauczycieli, uczniowie odbędą staże zawodowe.

Liczba osób objętych wsparciem: 70 uczniów i 4 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług
:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Ekonomii i Usług
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 438 499,13 zł
Kwota dofinansowania: 394 649,13 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0054/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.
Strona www projektu: zseiu.pl/index.php/projekty/projekty-przewidziane-do-realizacji-od-2017-r
Cel: Cel główny projektu to dostosowanie - na podstawie diagnozy zatwierdzonej przez organ prowadzący - kierunku kształcenia zawodowego: technik obsługi turystycznej prowadzonych w Zespole Szkół Ekonomii i Usług do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 30 absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego.
Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowią uczniowie i uczennice z Zespołu Szkół Ekonomii i Usług - łącznie 30 osób, 1 nauczyciel oraz sama szkoła - Technikum nr 2 w ZSEiU w Łodzi.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • objęcie uczniów doradztwem zawodowym,
 • wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji zawodowych w ramach kursów i szkoleń (szkolenia animatorów, kurs dla rezydentów, zajęcia językowe z native speakerem, kurs pilotów wycieczek, szkolenie perfekcyjna służba piętra),
 • umożliwienie uczniom praktycznego nabywania doświadczenia poprzez zapewnienie wysokiej jakości staży w przedsiębiorstwach,
 • doposażenia pracowni turystyczno-geograficznej i komunikacji w języku obcym w środki dydaktyczne,
 • podniesienia kwalifikacji i kompetencji 1 nauczyciela kształcenia zawodowego.
Liczba osób objętych wsparciem: 30 uczniów i 1 nauczyciel
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Ciekawi świata
:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa Nr 37 w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 467 125,50 zł
Kwota dofinansowania: 434 449,50 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.02-10-B042/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie VIII.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie VIII.1.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.10.2016 r. do 30.09.2018 r.
Cel: Celem projektu jest wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych 20 nauczycieli oraz rozwinięcie u 150 uczniów klas I–VI Szkoły Podstawowej nr 37 kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy, poprzez przeprowadzenie 1902 godzin zajęć dodatkowych dla uczniów oraz 412h szkoleń dla nauczycieli.
Grupa docelowa: Grupą docelową wsparcia w ramach proj będą uczniowie, nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 37 im.J.Kusocioskiego w Łodzi oraz sama szkoła. Projekt skierowany do grupy docelowej z obszaru woj. łódzkiego. Grupę docelową projektu będą tworzyli uczennice i uczniowie klas I-VI(rok szkol 2016/2017)oraz kl I(2017r).
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • przeprowadzenie 1902 h zajęć dodatkowych dla 150 uczniów klas I–VI oraz 412 h szkoleń dla 20 nauczycieli. Zajęcia skupią się na kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji cyfrowych uczniów, w tym także nauki kodowania–programowania, podnoszenie kompetencji i rozwijanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym korzystanie z narzędzi TIK oraz indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (klasy IV-VI);
 • rozwój kompetencji kluczowych uczniów, w tym przede wszystkim porozumiewanie się w języku obcym,
 • rozwój kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych;
 • uczniowie będą utrwalać i sprawdzać nabytą wiedzę i umiejętności podczas: Ekologicznej Zielonej Szkoły, obozu naukowo-językowego, obozu naukowo-matematycznego oraz Pikniku Naukowo-Informatycznego;
 • doposażenie 2 sal: przyrodniczej i narzędzi TIK - „Pracownia tabletów”;
 • innowacją w projekcie, niedostępną do tej pory w innych SP będzie szkolenie dla nauczycieli z Systemów Informacji Geograficznej (GIS) prowadzonej przez pracowników naukowych-specjalistów;
 • istotnym elementem projektu będzie tutoring (metoda indywidualnej opieki nad podopiecznym, oparta na relacji mistrz-uczeń, która dzięki integralnemu spojrzeniu na rozwój człowieka stara się o pełny rozwój jego potencjału);
 • przygotowanie Pikniku Naukowo-Informatycznego dla uczniów, rodziców, zaproszonych gości z możliwością wypróbowania sprzętów zakupionych w projekcie, spróbowania swoich sił w zadaniach z najnowszymi technologiami i prezentacją osiągnięć.
Liczba osób objętych wsparciem: 150 uczniów i 20 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Czterdziestka kreuje przyszłość
:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 40 w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 277 104,31 zł
Kwota dofinansowania: 257 707,00 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.02-10-B073/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Informacje o projekcie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie VIII.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie VIII.1.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.02.2017 r. do 31.01.2019 r.
Strona www projektu: www.wikom.pl/sp40lodz/strona126.htm
Cel: Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej nr 40 im. Bohaterów Rewolucji 1905 r. w Łodzi, ukierunkowane na podniesienie wśród uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do 32 uczniów młodszych i/lub o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Grupa docelowa: Grupę docelową stanowią: Szkoła Podstawowa nr 40 im.Bohaterów Rewolucji 1905 r. w Łodzi, placówka kształcenia ogólnego, 90 uczniów, w tym 32 uczniów młodszych i/lub o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz 15 nauczycieli.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • doposażenie pracowni przedmiotowych,
 • wyposażenie w nowoczesne pomoce edukacyjne i narzędzia TIK,
 • doskonalenie kompetencji nauczycieli,
 • organizacja zajęć wyrównawczych (matematyka, język angielski, przyroda), kółek zainteresowań (matematyka, przyroda, informatyka, język angielski) oraz zajęć specjalistycznych (logopedia, terapia pedagogiczna).
Liczba osób objętych wsparciem: 90 uczniów i 15 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Dobry start w dorosłość
:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 170 im. Anieli Krzywoń w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 1 129 794,30 zł
Kwota dofinansowania: 1 045 094,30 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.04-10-0005/17-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałania XI.1.4 Kształcenie ogólne - Miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. - 30.06.2020 r.
Cel: Celem projektu jest wzrost wiedzy w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i języków obcych, nabycie wiedzy w zakresie przedsiębiorczości oraz umiejętności posługiwania się TIK przez 236 uczniów Szkoły Podstawowej nr 170 w Łodzi a także nabycie dodatkowych kompetencji zawodowych przez 30 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 170 w Łodzi oraz modernizacja zaplecza dydaktycznego placówki.
Grupa docelowa: Grupa docelowa to uczniowie/uczennice z klas I-VIII SP 170 w Łodzi - 236 osób (104K i 132M), 30 nauczycieli (26K, 4M), oraz Szkoła Podstawowa nr 170 w Łodzi.
Działanie/zakupy:

Zadania w ramach projektu:

 • kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych - zajęcia pozalekcyjne,
 • kształtowanie i rozwój u uczniów kompetencji kluczowych - zajęcia wyrównawcze,
 • kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych - zajęcia metodą eksperymentu,
 • kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów.
Liczba osób objętych wsparciem: 236 uczniów + 30 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Dobry zawód - lepsza przyszłość
:
Placówka realizująca projekt: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 561 234,00 zł
Kwota dofinansowania: 513 529,11 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0024/15-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r.
Strona www projektu: www.wikom.pl/sosw6lodz/strona118.htm
Cel: Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 23 w Łodzi, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 23 niepełnosprawnych uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia szkoły do regionalnego rynku pracy.
Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowią: Technikum nr 23 w Łodzi, uczniowie oraz nauczyciele kształcenia zawodowego. Projekt skierowany do zawodów: technik masażysta, technik prac biurowych. W skład grupy docelowej projektu wchodzi 23 niepełnosprawnych uczniów szkoły i 1 nauczyciel.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych,
 • organizacja dla uczniów dodatkowych zajęć specjalistycznych (fizjoterapii, masażu, obsługi klienta, komputer w pracy biurowej, obsługa kas fiskalnych),
 • staże u pracodawców,
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe (w tym studia podyplomowe dla 1 nauczyciela).
Liczba osób objętych wsparciem: 23 uczniów i 1 nauczyciel
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę
:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 970 089,50 zł
Kwota dofinansowania: 887 631,89 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0038/15-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r.
Strona www projektu: zss-lodz.pl/index.php/pl/z-zycia-szkoly/projekty/71-projekty-unijne/254-projekt-dodatkowe-kompetencje-i-kwalifikacje-szansa-na-pewna-prace
Cel: Celem projektu jest podniesienie - we współpracy z pracodawcami - jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samochodowych w Łodzi, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 88 uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez doposażenie warsztatów szkolnych, organizację dla 88 uczniów: doradztwa edukacyjno-zawodowego, staży i praktyk, dodatkowych zajęć specjalistycznych/praktycznych w zakresie: kwalifikacji wstępnej, prawa jazdy kategorii C, badania układu ABS/ASR, badania układu zasilania silnika.
Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowi Technikum oraz Zasadnicza szkoła Zawodowa, placówki kształcenia zawodowego funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół Zawodowych w Łodzi oraz uczniowie szkoły. Projekt skierowany do zawodów: technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik pojazdów samochodowych, mechanik, elektro-mechanik pojazdów samochodowych, blacharz, lakiernik. Wsparciem objętych zostanie 88 uczestników projektu.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • badania układu ABS/ASR,
 • badania układu zasilania silnika ZS EDC,
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • doposażenie warsztatów szkolnych,
 • kwalifikacji wstępnej oraz prawa jazdy kat.C,
 • 100% uczestników zostanie objętych stażami i praktykami.
Liczba osób objętych wsparciem: 88 uczniów
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Doświadczony uczeń
:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 950 536,00 zł
Kwota dofinansowania: 869 740,44 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10/0026/15-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w przez Miasto Łódź / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi.
Okres realizacji projektu: od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r.
Strona www projektu: warecka.edu.pl/projekt-unijny-doswiadczony-uczen
Cel: Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 94 uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy.
Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowią: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20, placówka kształcenia zawodowego oraz jej uczniowie. Projekt skierowany do zawodów: elektryk, mechatronik, mechanik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Wsparciem objętych zostanie 94 uczniów.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • specjalistycznych/praktycznych kursów dla uczniów (uzyskanie certyfikatu Certified IPC Specialist, systemów inteligentnego budynku, kursu kwalifikacyjnego SEP, spawania metodą TIG/MAG, wykonywania instalacji i eksploatacji urządzeń OZE, warsztatów prototypowania),
 • doradztwo zawodowe,
 • doposażenie pracowni/warsztatów.
Liczba osób objętych wsparciem: 94 uczniów
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi
:
Placówka realizująca projekt: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" nr 1 w Łodzi.
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 461 996,31 zł
Kwota dofinansowania: 428 734,13 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.02-10-BS043/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie VIII.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie VIII.1.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w przez Miasto Łódź / Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" nr 1 w Łodzi.
Okres realizacji projektu: od 1.01.2017 r. do 31.12.2018 r.
Strona www projektu: mossos1.swiata.pl/edukacyjne-sos/o-projekcie/
Cel: Podniesienie jakości kształcenia poprzez realizację zajęć dodatkowych oraz zwiększenie zakresu wsparcia terapeutycznego w grupie uczniów Gimnazjum nr 54 przy MOS „SOS” nr 1 w Łodzi oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w grupie pracowników kadry pedagogicznej.
Grupa docelowa: 64 uczniów Gimnazjum nr 54 oraz 12 pracowników kadry pedagogicznej.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • zajęcia dodatkowe umożliwiające rozwijanie kompetencji kluczowych;
 • doposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych;
 • wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK;
 • doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • szkolenie umożliwiające nabycie kompetencji zawodowych przez kadrę pedagogiczną w zakresie korzystania z narzędzi TIK;
 • zajęcia z zakresu TIK;
 • wsparcie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem;
 • wycieczki edukacyjne i wyjazdy tematyczne.
Liczba osób objętych wsparciem: 76
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Egzamin zawodowy bez stresu
:
Placówka realizująca projekt: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 720 669,10 zł
Kwota dofinansowania: 659 412,03 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0017/15-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r.
Strona www projektu: www.wckp.lodz.pl/content/egzamin-zawodowy-bez-stresu
Cel: wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży poprzez lepsze przygotowanie uczniów szkół zawodowych, mających trudności w nauce, o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zagrożonych przerwaniem obowiązku szkolnego, obowiązku nauki lub zakończeniem edukacji na niższym poziomie kształcenia oraz pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Grupa docelowa: Bezpośrednim wsparciem objętych zostanie 9 szkół zawodowych: ZSP nr 15, 20, 22, CKZiU, ZS Samochodowych, ZS Ekonomii i Usług, oraz ZS Techniczno-Informatycznym w Łodzi, ZSP w Kleszczowie, SOSW w Łasku oraz 30 nauczycieli i uczących się z tych szkół. Projekt skierowany do zawodów: technik informatyk, technik mechatronik, monter mechatronik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, kucharz, technik logistyk. Projektem objętych zostanie 70 uczniów oraz 30 nauczycieli.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • kurs przygotowujący 30 nauczycieli do pełnienia roli egzaminatora w 5 branżach, 
 • przygotowanie uczniów do części praktycznej egzaminu zawodowego w 7 zawodach,
 • staże zawodowe dla 70 uczniów zorganizowane zgodnie z dokumentacją konkursową,
 • doposażenie ŁCDNiKP i szkół w sprzęt do realizacji zajęć.
Liczba osób objętych wsparciem: 70 uczniów i 30 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV
:
Placówka realizująca projekt: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 353 954,19 zł
Kwota dofinansowania: 329 177,40 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.02-10-B053/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie VIII.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie VIII.1.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w przez Miasto Łódź / Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
Okres realizacji projektu: od 1.02.2017 r. do 30.07.2018 r.
Strona www projektu: www.wckp.lodz.pl/content/eksperyment-z-wykorzystaniem-technologii-tik-i-cyfrowych-system%C3%B3w-pomiarowych-jako-optymalna
Cel: Celem projektu jest nabycie przez 120 uczniów kompetencji kluczowych, w tym kompetencji cyfrowych.
Grupa docelowa: 5 liceów ogólnokształcących (120 uczniów i 17 nauczycieli)
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • Doposażenie szkolnych pracowni chemicznych w niezbędny sprzęt laboratoryjny, odczynniki i mobilne CSP i inny sprzęt TIK, dzięki czemu możliwe będzie prowadzenie zajęć z zakresu chemii z wykorzystaniem metody eksperymentu i cyfrowych urządzeń pomiarowych.
 • Warsztaty dla nauczycieli i lekcje modelowe,
 • Wykorzystanie eksperymentu w rozwoju umiejętności badawczych w edukacji chemicznej z wykorzystaniem technologii TIK,
 • Badania fizyko-chemiczne otoczenia i przetwarzania wyników pomiarów z zastosowaniem cyfrowych systemów pomiarowych.
Liczba osób objętych wsparciem: 137
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Elektronik - tradycja i nowoczesność
:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 1.802.487,52 zł
Kwota dofinansowania: 1.622.238,77 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0001/17
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.10.2018 r. - 30.09.2020 r.
Cel: Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów ZSP10 w Łodzi poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych wzmacniających kompetencje naukowo-techniczne z zakresu nowoczesnej elektroniki/informatyki/teleinformatyki, doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz zapewnienie staży zawodowych w firmach. Uzupełnieniem działań w projekcie jest zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowych zgodnie z podstawą programową i katalogiem MEN.
Grupa docelowa: W skład grupy docelowej wejdą uczniowie kierunków: technik elektronik, mechatronik, informatyk, teleinformatyk. Na etapie tworzenia projektu zostało wytypowanych 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy wezmą udział w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje/kompetencje zawodowe Grupę docelową stanowią: 100 uczniów i 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych z Technikum nr 10 z ZSP 10 w Łodzi oraz Technikum nr 10, które otrzyma wsparcie w postaci wyposażenia pracowni zawodowych oraz w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Działanie/zakupy:

Główne zadania:

 • dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu elektroniki, informatyki, teleinformatyki - łącznie dla 100 uczniów,
 • realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego (w tym utworzenie SPInKi),
 • przeszkolenie 4 nauczycieli z zakresu nowoczesnej informatyki i teleinformatyki (programowanie, zaawansowane zarządzanie bazami danych, administrowanie infrastrukturą baz danych, podstawy technik światłowodowych, spawanie światłowodów oraz zaawansowane pomiary reflektometrem OTDR)
 • zakup specjalistycznego sprzętu do 5 pracowni zawodowych,
 • zapewnienie płatnych staży zawodowych w firmach regionu łódzkiego (w tym w sektorach RSI).
Liczba osób objętych wsparciem: 100 uczniów i 4 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Elektronik przyszłości
:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 1 382 580,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 265 060,70 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0036/15-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.10.2016 r. do 30.09.2018 r.
Strona www projektu: www.zse.toya.net.pl/zsp10-lodz-ue-elektronik_przyszlosci.html
Cel: Cele projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów ZSP10 w Łodzi poprzez organizację zajęć dodatkowych wzmacniających kompetencje naukowo-techniczne z zakresu nowoczesnej elektroniki, wyjazd naukowy do Parku Technologicznego IPC we Włocławku oraz zapewnienie staży zawodowych w firmach m.in. prowadzących działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowi 100 uczniów zawodów: technik elektronik, technik mechatronik, technik teleinformatyk oraz 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • zajęcia z nowoczesnej elektroniki,
 • wyjazd naukowy do najnowocześniejszego Centrum(Parku) Technologicznego IPC w Polsce jako uzupełnienie zajęć dodatkowych,
 • przeszkolenie 3 nauczycieli z zakresu nowoczesnej elektroniki,
 • zakup specjalistycznych urządzeń i komputerów do pracowni zawodowej, program doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • zapewnienie płatnych letnich staży zawodowych w firmach m.in.z ŁSSE.
Liczba osób objętych wsparciem: 100 uczniów i 3 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Energetyczny instalator
:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 1 006 659,12 zł
Kwota dofinansowania: 904 967,12 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0067/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.
Strona www projektu: zsp3.com/projekt3/to/projekt.html
Cel: Projekt ma na celu poprawę jakości kształcenia w Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki w Łodzi prowadzącą do zwiększenia szans 32 uczniów na zatrudnienie na lokalnym rynku pracy poprzez rozwój kompetencji zawodowych oraz uzyskanie dodatkowych kwalifikacji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkoły. Podjęte działania przyczynią się do dostosowania oferty szkoły do potrzeb rynku pracy i będą cechowały się kompleksowością i trwałością. W efekcie nastąpi trwała poprawa jakości procesu kształcenia poprzez rozwój kompetencji kadry, wyposażenie szkół oraz połączenie szkół z rynkiem pracy. Wyposażenie uczniów w dodatkowe kompetencje i kwalifikacje zwiększy ich szansę na zatrudnienie.
Grupa docelowa: W projekcie udział weźmie 10 nauczycieli. Projekt zaadresowany jest również do 32 uczniów. Ponadto grupę docelową stanowi również sama placówka - Zespół szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • staże zawodowe dla uczniów obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami,
 • dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczono-gospodarczego szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
 • wsparcie uczniów lub słuchaczy w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • szkolenie doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem dla nauczycieli,
 • wyposażenie i doposażenie pracowni i warsztatów zawodów w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.
Liczba osób objętych wsparciem: 32 uczniów i 10 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Energia Kompetencji
:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 786 837,18 zł
Kwota dofinansowania: 707 681,44 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0010/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
Strona www projektu: zsp15.ldi.pl/wp-content/uploads/2016/12/Regulamin-projektu.pdf
Cel: Cel główny projektu stanowi podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej 2 szkół prowadzących kształcenie zawodowe w ramach ZSP nr 15 w Łodzi (technikum i ZSZ), służące podniesieniu zdolności 124 uczniów do przyszłego zatrudnienia oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 13 nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez realizację programu rozwoju, obejmującego dodatkowe szkolenia, doradztwo zawodowe i staże dla uczniów oraz szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe nauczycieli i doposażenie szkoły.
Grupa docelowa: Grupa docelowa projektu to 124 uczniów i 13 nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów i nauczycieli podnoszące kwalifikacje zawodowe,
 • wysokiej jakości staże i praktyki dla uczniów,
 • doradztwo edukacyjne i zawodowe,
 • doposażenie placówki.
Liczba osób objętych wsparciem: 124 uczniów i 13 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności
:
Placówka realizująca projekt: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 1 239 474,62 zł
Kwota dofinansowania: 1 115 527,16 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0032/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 02.01.2017 r. do 31.12 2018 r.
Strona www projektu: www.wckp.lodz.pl/content/fabryka-robot%C3%B3w-fabryk%C4%85-wiedzy-i-umiej%C4%99tno%C5%9Bci
Cel: Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 80 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9, nr 20, nr 22, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi poprzez realizację dodatkowych, specjalistycznych zajęć z obszaru nowoczesnych metod wytwarzania oraz programowania i montowania układów elektronicznych i elektrycznych a także staży zawodowych w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Grupa docelowa: Projekt jest skierowany do uczniów technikum o profilu mechanicznym, mechatronicznym,elektronicznym, informatycznym uczących się w placówkach prowadzących kształcenie zawodowe, łącznie dla 80 uczniów. W grupie docelowej znajdują się również nauczyciele kształcenia zawodowego, którzy w ramach projektu zostaną przygotowani do wykorzystania zakupionego nowoczesnego sprzętu do prowadzenia zajęć edukacyjnych z uczącymi się.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • dodatkowe, specjalistyczne zajęcia realizowane we współpracy z pracodawcami dla uczniów szkół kształcących w zawodach technik mechanik, mechatronik i elektronik w obszarze nowoczesnych metod wytwarzania (m.in. obrabiarki CNC i druk 3D), projektowania, programowania i montowania układów elektronicznych i elektrycznych (SMD) oraz zarządzania produkcją,
 • przeprowadzenie zajęć edukacyjnych mających na celu przygotowanie uczniów do egzaminów kwalifikacyjnych na stanowisko eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach eksploatacji,
 • staże w przedsiębiorstwie produkcyjnym zajmującym się produkcją robotów mobilnych i urządzeń mechatronicznych,
 • doposażenie Pracowni Mechatroniki w ŁCDNiKP.
Liczba osób objętych wsparciem: 80 uczniów i 6 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Fach mam, rade sobie dam
:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 722 752,00 zł
Kwota dofinansowania: 650 476,80 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0012/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. - 31.12.2018 r.
Strona www projektu: www.zszs2.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,71,384
Cel: Celem głównym jest podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 77 uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi poprzez udział w zajęciach dodatkowych, kursach zawodowych oraz praktykach u pracodawców oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych przez 9 nauczycieli kształcenia zawodowego tej placówki poprzez umożliwienie im udziału szkoleniach i studiach podyplomowych.
Grupa docelowa: Grupę docelową stanowią uczniowie i nauczyciele zawodu z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 24 z ZSZS nr 2 w Łodzi: 77 uczniów klas I-III z klas zawodowych: kucharz, cukiernik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, monter zabudowy i robót wykończeniowych oraz 9 nauczycieli tych zawodów.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • podniesienie kompetencji uczniów: 77 uczniów weźmie udział w zajęciach dodatkowych na terenie szkoły (będą to zajęcia zawodowe dla uczniów z klas o profilach: cukiernik, kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie), uczniowie wezmą też udział w zewnętrznych kursach specjalistycznych, które zwiększą ich możliwości zatrudnienia na rynku pracy,
 • podniesienie kompetencji i nabycie kwalifikacji przez 9 nauczycieli, którzy wezmą udział w kursach podnoszących kwalifikacje z przedmiotów których uczą,
 • 1 nauczyciel weźmie udział w studiach podyplomowych.
 • 100% uczniów weźmie udział w praktykach u łódzkich pracodawców, z którymi zostanie zawarta pisemna umowa;
 • doposażenie szkoły w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego;
 • nauczyciele zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi nowoczesnego sprzętu.
Liczba osób objętych wsparciem: 77 uczniów i 9 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Gotowi na sukces
:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 36 w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 430 162,75 zł
Kwota dofinansowania: 400 050,85 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.02-10-A026/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie VIII.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie VIII.1.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w przez Miasto Łódź / Szkołę Podstawową nr 36 w Łodzi.
Okres realizacji projektu: od 01.11.2016 r. do 31.08.2018 r.
Strona www projektu: sp36lodz.edupage.org/text3/?subpage=10
Cel: Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 36 w Łodzi oraz poprawa wyników nauczania
Grupa docelowa: Uczniowie i uczennice Szkoły Podstawowej nr 36 w Łodzi - łącznie 251 osób, nauczyciele i nauczycielki - 46 osób.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • realizacja zajęć dla uczniów z zakresu rozwoju umiejętności kluczowych;
 • realizacja zajęć dla uczniów z zakresu rozwoju umiejętności przyrodniczych;
 • realizacja zajęć dla uczniów w zakresie indywidualizacji nauczania;
 • realizacja zajęć dla uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych;
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli;
 • doposażanie pracowni szkolnych
Liczba osób objętych wsparciem: 297
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Gotowi na sukces 2
:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 36 w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 317 965,25 zł
Kwota dofinansowania: 295 696,85 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.02-10-B075/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie VIII.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie VIII.1.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w przez Miasto Łódź / Szkołę Podstawową nr 36 w Łodzi.
Okres realizacji projektu: od 01.09.2017 r. do 30.06.2019 r.
Strona www projektu: sp36lodz.edupage.org/text/?text=text/text3&subpage=10
Cel: Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u uczniów szkoły oraz poprawa wyników nauczania w wyniku wsparcia uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych, podniesienia kwalifikacji i kompetencji 46 nauczycieli, doposażenie pracowni w środki dydaktyczne.
Grupa docelowa: 277 uczniów i 46 nauczycieli
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • doposażanie pracowni szkolnej w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych;
 • doposażanie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK;
 • realizacja zajęć dla uczniów z zakresu rozwoju umiejętności kluczowych;
 • realizacja zajęć dla uczniów z zakresu rozwoju umiejętności przyrodniczych;
 • realizacja zajęć dla uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych;
 • realizacja zajęć dla uczniów w zakresie indywidualizacji nauczania;
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.
Liczba osób objętych wsparciem: 323
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Innowacyjni na rynku pracy
:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 1 631 004,29 zł
Kwota dofinansowania: 1 467 903,86 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0008/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.09.2017 r. do 30.09.2019 r.
Strona www projektu: zsp9.pl/nasze-projekty/
Cel: Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczestników/czek projektu; poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Grupa docelowa: Grupę docelowa projektu stanowi 100 uczniów kierunku technik elektronik, elektryk, mechatronik i 5 nauczycieli/ek szkoły. Grupą docelową jest również ZSP 9,które otrzyma wsparcie w postaci wyposażenia pracowni zawodowych dla kierunku technik elektronik.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • współpraca szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 • udział 100 uczniów w stażach zawodowych u pracodawców umożliwiających nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu przez absolwenta;
 • uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez 90 uczniów zwiększających ich szanse na rynku pracy poprzez udział uczniów w szkoleniach z naprawy pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla elementów SPACE z elementami języka angielskiego technicznego (uzupełnienie podstawy programowej) kończących się uzyskaniem Międzynarodowych Imiennych Certyfikatów IPC i Ministerstwa Edukacji Narodowej;
 • doposażonie pracowni zawodowej w szkole oraz 5 przeszkolonych nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu podniesie jakość kształcenia zawodowego,
 • udział 100 uczniów w warsztatach z doradcą zawodowym i spotkaniach z psychologiem.
Liczba osób objętych wsparciem: 100 uczniów i 5 nauczycielek
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Integracja przemysłu i edukacji - kontynuacja
:
Placówka realizująca projekt: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 909 262,25 zł
Kwota dofinansowania: 814 432,65 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0035/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 30.09 2018 r.
Strona www projektu: www.wckp.lodz.pl/content/integracja-przemys%C5%82u-i-edukacji-kontynuacja
Cel: Celem projektu jest dostosowanie szkolenia zawodowego w zawodach mechatronicznych do zapotrzebowania rynku pracy w dziedzinie organizacji i zarządzania produkcją dla 96 uczniów 6 techników z województwa łódzkiego oraz 6 nauczycieli z tych techników.
Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowi 96 uczniów z 6 techników w ramach zawodowych szkół ponadgimnazjalnych: ZSP 9, 22, ZSP Techniczno-Informatycznych, ZS Samochodowych, ZSP Kleszczów, ZSCEZiU Rawa Mazowiecka z klas III i IV o kierunku: elektryk, elektronik, mechatronik i mechanik oraz 6 nauczycieli kształcenia zawodowego.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • przeprowadzenie specjalistycznych zajęć dodatkowych - zajęcia teoretyczne z zakresu organizacji i zarządzania produkcją,
 • przeprowadzenie specjalistycznych zajęć dodatkowych - zajęcia praktyczne z zakresu organizacji i zarządzania produkcją,
 • zakup wyposażenia pracowni mechatronicznej i szkolenie nauczycieli w zakresie jego obsługi,
 • realizacja wysokiej jakości staży zawodowych dla uczniów.
Liczba osób objętych wsparciem: 96 uczniów i 6 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Inwestuję w siebie
:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 173 im. I Dywizji Kościuszkowskiej
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 771 097,63 zł
Kwota dofinansowania: 717 120,80 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.04-10-0017/17-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałania XI.1.4 Kształcenie ogólne - Miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.09.2018 - 30.06.2020
Cel: Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej nr 173 w Łodzi, ukierunkowane na podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz objęcie wsparciem w zakresie indywidualizacji nauczania uczniów tej placówki poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych, wyposażenie w pomoce edukacyjne i narzędzia TIK; doskonalenie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli oraz poprzez organizację zajęć wyrównawczych (z matematyki, jęz.polskiego), kółek zainteresowań (z języka angielskiego, przedsiębiorczości, koła szachowego, informatycznego, przyrodniczego) oraz kompleksowych programów wspierających szkołę w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, w tym zajęć specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych, logopedii, arteterapii, socjoterapii, terapii pedagogicznej).
Grupa docelowa: Grupa docelowa to Szkoła Podstawowa 173 w Łodzi oraz jej 255 uczniów (115K/140M) - klasy I-VIII i 30 nauczycieli (25K/5M) kształcenia ogólnego. Liczba uczniów młodszych i/lub o specjalnych potrzebach edukacyjnych w projekcie wynosi 90 (36K/54M).
Działanie/zakupy:
Działania: doposażenie w nowoczesne pomoce edukacyjne i narzędzia TIK, wyposażenie pracowni przedmiotowych, realizację 10 zadań, w tym zajęcia dla uczniów: wyrównawcze, rozwijające zainteresowania uczniów, specjalistyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wsparcie nauczycieli.
Liczba osób objętych wsparciem: 255 uczniów + 30 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Klucz do sukcesu
:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 10 im. Władysława Broniewskiego
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 1 049 191,44 zł
Kwota dofinansowania: 975 624,24 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.04-10-0006/17-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałania XI.1.4 Kształcenie ogólne - Miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.08.2018 - 31.07.2020
Cel: Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz poprawa wyników nauczania u 300 uczniów SP10 w wyniku: wsparcia uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych, podniesienia kwalifikacji i kompetencji 26 nauczycieli, doposażenia pracowni w środki dydaktyczne.
Grupa docelowa: Grupę docelową stanowią uczniowie i uczennice Szkoły Podstawowej nr 10 w Łodzi. Łącznie 300 osób (145K, 155M), nauczyciele i nauczycielki SP 10 (w tym 24 kobiety i 2 mężczyzn) oraz Szkoła Podstawowa nr 10 w Łodzi.
Działanie/zakupy:

ZADANIA:

 • realizacja zajęć dla uczniów z zakresu rozwijania umiejętności kluczowych,
 • realizacja zajęć dla uczniów z zakresu rozwoju umiejętności przyrodniczych,
 • realizacja zajęć dla uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych,
 • realizacja zajęć dla uczniów w zakresie indywidualnego nauczania, 
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli,
 • doposażenie pracowni szkolnych w pomoce do nauczania przedmiotów przyrodniczych, 
 • doposażenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, 
 • doposażenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt w zakresie indyw. dla kl. IV-VIII.
Liczba osób objętych wsparciem: 300 uczniów + 26 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Klucz do zatrudnienia - analiza uwarunkowań i doradztwo zawodowe - pilotaż
:
Placówka realizująca projekt: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 989 458,45 zł
Kwota dofinansowania: 905 354,48 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0020/15-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.09.2016 r. do 31.09.2017 r.
Strona www projektu: www.wckp.lodz.pl/content/klucz-do-zatrudnienia-analiza-uwarunkowa%C5%84-i-doradztwo-zawodowe-%E2%80%93-pilota%C5%BC
Cel: Celem projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy przez wypracowanie i wdrożenie metodologii programu doradztwa edukacyjno-zawodowego i coachingu, utworzenie i doposażenie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery, zorganizowanie staży zawodowych w przedsiębiorstwach pilotażowo dla 72 uczących się w 3 szkołach Zespole Szkół Poligraficznych, Zespole Szkół Gastronomicznych i Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi.
Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowią uczniowie Zespołu Szkół Poligraficznych, Zespołu Szkół Gastronomicznych oraz Zespołu Szkół Ekonomi i Usług oraz same szkoły. Łączenie działaniami projektu objętych zostanie 72 uczących się z klas II-IV z tych szkół.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • 72 uczącym się oferowane będzie zidywidualizowane podejście, odpowiadające na ich zdiagnozowane potrzeby - kompleksowe wsparcie będzie obejmowało m.in. szkolenia, coaching i staże zawodowe,
 • Model zostanie wypracowany m.in. we współpracy z pracodawcami, dzięki czemu nastąpi transfer nowych rozwiązań ich zaadaptowanie oraz wdrożenie, jak również wymiana informacji i doświadczeń (sieci współpracy).
Liczba osób objętych wsparciem: 72 uczniów
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Kompetentni zawodowcy w ZSP 5
:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 800 817,50 zł
Kwota dofinansowania: 731 757,50 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0033/15-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.09.2016 r. do 30.06.2018 r.
Strona www projektu: www.zsp5lodz.pl/
Cel: Projekt skierowany do zawodów: technik handlowiec, technik transportu kolejowego, technik dróg i mostów kolejowych, sprzedawca, ukierunkowany na podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, szkół prowadzących kształcenie zawodowe wchodzących w skład ZSP 5 w Łodzi o 30% w ciągu 22 miesięcy.
Grupa docelowa: Grupę docelowa projektu stanowi 168 uczniów w wieku 16-19 lat, kształcących się w zawodzie sprzedawca, ekonomista, handlowiec i kolejarskich, szkół prowadzących kształcenie zawodowe (Technikum nr 5, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5) wchodzących w skład ZSP nr 5 w Łodzi, uczęszczających do klas II i III w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • zajęcia pozalekcyjne z dwóch bloków tematycznych: zawodowego, grupowego doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • indywidualne doradztwo zawodowe (pozwoli na świadomy wybór dalszej ścieżki kariery i edukacji),
 • wyjazd studyjny do zakładów pracy, pozwalający na zapoznanie się z rzeczywistymi warunkami pracy, obowiązkami na danym stanowisku oraz zasadami panującymi w przedsiębiorstwach,
 • warsztaty tematyczne zawodowe.
Liczba osób objętych wsparciem: 168 uczniów
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi
:
Placówka realizująca projekt: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 736 580,00 zł
Kwota dofinansowania: 662 922,00 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0040/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r.
Strona www projektu: cez.lodz.pl/fundusze/kz/kz.html
Cel: Celem projektu jest dostosowanie 4 kierunków kształcenia zawodowego (technik logistyk, spedytor, włókiennik i analityk) prowadzonych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 80 absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego.
Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowi 80 uczniów i uczennic z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 kształcących się w zawodach technik: logistyk, spedytor, włókiennik, analityk, jak również sama placówka.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • doposażenie 2 pracowni i warsztatów szkolnych w środki dydaktyczne,
 • objęcie 80 uczniów doradztwem zawodowym,
 • wsparcie 80 uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów i szkoleń,
 • zapewnienie 80 uczniom doświadczenia zawodowego w ramach staży w przedsiębiorstwach.
Liczba osób objętych wsparciem: 80 uczniów
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic ZSP 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi
:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 612 918,75 zł
Kwota dofinansowania: 560 820,65 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0034/15-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.09.2016 r. do 31.07.2018 r.
Strona www projektu: projekty.syntea.pl/kompleksowy-program-rozwoju-uczniow-i-uczennic/
Cel: Celem projektu jest podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi, służące podniesieniu zdolności 90 uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez realizację w placówce programu rozwojowego obejmującego dodatkowe zajęcia, doradztwo zawodowe i staże dla uczniów rozwijające ich umiejętności i kompetencje zawodowe oraz doposażenie placówki.
Grupa docelowa: Grupa docelowa to 90 uczniów ZSP nr 9. Projekt skierowany do zawodów: technik informatyk zakładający specjalistyczne kursy i staże u pracodawców, pozwalające na nabycie praktycznych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem oraz doposażenie placówki w niezbędny sprzęt i oprogramowanie.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • specjalistyczne kursy pozwalające na nabycie praktycznych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem,
 • staże zawodowe u pracodawców zgodne z kierunkiem kształcenie,
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • doposażenie szkoły w niezbędny sprzęt i oprogramowanie.
Liczba osób objętych wsparciem: 90 uczniów
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Krok w przyszłość
:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 173 w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 470 106,13 zł
Kwota dofinansowania: 437 198,63 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.02-10-A017/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie VIII.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie VIII.1.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r.
Strona www projektu: www.sp173.eu/index.php/krok-w-przyszlosc
Cel: Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej nr 173 im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Łodzi, ukierunkowane na podniesienie u uczestników projektu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do 100 uczestników projektu, uczniów młodszych i/lub o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Grupa docelowa: 197 uczestników projektu i 100 uczestników projektu (uczniów młodszych i/lub o specjalnych potrzebach edukacyjnych) oraz 45 nauczycieli
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • doposażenie pracowni przedmiotowych,
 • wyposażenie w nowoczesne pomoce edukacyjne i narzędzia TIK,
 • doskonalenie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli,
 • organizacja zajęć wyrównawczych (matematyka, język angielski, język polski), kółek zainteresowań (przyroda, informatyka, język angielski) oraz zajęć specjalistycznych (logopedia, socjoterapia, terapia pedagogiczna).
Liczba osób objętych wsparciem: 335
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej
:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 1 851 246,24 zł
Kwota dofinansowania: 1 666 121,61 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0041/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.04.2017 r. do 31.03.2019 r.
Strona www projektu: zsg.ddns.net/str_gas/opis_p_d.pdf
Cel: Celem projektu jest zwiększenie - we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym - jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów/absolwentów szkoły, poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych oraz poprzez organizację dla uczniów: staży/praktyk zawodowych, dodatkowych zajęć (Kuchnie regionalne i śródziemnomorska; Cukiernictwo; Kelnerstwo i miksologia; Baristyka; Carving; Food Design), doradztwa zawodowego.
Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowią: Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi w ramach którego funkcjonuje Technikum kierunek: Kelner i Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz ZSZ (kierunek: Kucharz), placówki prowadzące kształcenie zawodowe, ich uczniowie oraz nauczyciele kształcenia zawodowego. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 192 uczniów oraz 27 nauczycieli.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • specjalistyczne dotyczące zdobywania dodatkowych umiejętności i kompetencji w zakresie: kuchni regionalnych i śródziemnomorskiej, cukiernictwa, kelnerstwa/miksologii, baristyki, carvingu, food design, doradztwa zawodowego,
 • staże/praktyki, doskonalenie umiejętności/kompetencji nauczycieli,
 • doposażenie pracowni.
Liczba osób objętych wsparciem: 192 uczniów i 27 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Kurs na wykształcenie - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi
:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 91 Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 488 064,35 zł
Kwota dofinansowania: 452 071,91 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.02-10-B069/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie VIII.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie VIII.1.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.08.2017 r. do 30.06.2019 r.
Cel: Zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych 167 uczniów szkoły poprzez realizację projektu edukacyjnego rozwijającego kompetencje kluczowe, właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy oraz redukującego niedobory społeczno-emocjonalne wśród uczniów, poszerzającego kompetencje zawodowe 34 nauczycieli, a także umożliwiającego modernizację zaplecza dydaktycznego placówki.
Grupa docelowa: 167 uczniów i 34 nauczycieli
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • wsparcie w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (zajęcia pozalekcyjne),
 • wsparcie w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze),
 • zajęcia specjalistyczne w ramach indywidualizacji nauczania,
 • wsparcie szkoły w zakresie tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
 • wsparcie szkoły w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Liczba osób objętych wsparciem: 201
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Laboratorium szans - droga do sukcesu
:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 26 im. Armii „Łódź”
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 1 182 397,44 zł
Kwota dofinansowania: 1 099 211,44 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.04-10-0010/17-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałania XI.1.4 Kształcenie ogólne - Miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.08.2018 r. - 30.06.2020 r.
Cel: Celem projektu jest podniesienie poziomu i jakości kształcenia, wyrównanie dysproporcji z zakresu kompetencji kluczowych, społecznych, cyfrowych oraz poziomu wiedzy z zakresu przedmiotów przyrodniczych, a tym samym podniesienie poziomu osiąganych wyników egzaminów i pełniejsze przygotowanie uczniów do dalszej edukacji, a w przyszłości do wejścia na rynek pracy. Ponadto cel stanowi podniesienie kwalifikacji zatrudnionej w placówce kadry. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie doposażenie pracowni przyrodniczej, zakup nowoczesnych narzędzi TIK i pomocy dydaktycznych z zakresu wspomagania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pozwalających stworzyć lepsze warunki do nauki. Podniesiona zostanie także efektywność kształcenia w placówce.
Grupa docelowa: Grupę docelową stanowi 250 uczniów (125K, 125M), 20 nauczycieli (19K, 1M) oraz sama placówka.
Działanie/zakupy:

DZIAŁANIA:

 • Strefa kompetencji kluczowych - zajęcia dodatkowe i kursy dla nauczycieli,
 • Strefa eksperymentu - zajęcia dodatkowe i kursy dla nauczycieli,
 • Strefa eksperymentu - zakup doposażenia,
 • Strefa TIK - zajęcia dodatkowe i kursy dla nauczycieli, Strefa TIK - zakup doposażenia,
 • Strefa Specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych - klasy I - III - zajęcia specjalistyczne dla uczniów,
 • Strefa Specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych - klasy IV - VI (+ młodzież w wieku gimnazjalnym - przyszłe klasy VII - VIII), zajęcia specjalistyczne dla uczniów, kursy dla nauczycieli i zakup wyposażania.
Liczba osób objętych wsparciem: 250 uczniów + 20 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Lepsze perspektywy
:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 45 im. Jana Matejki
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 886 650,00 zł
Kwota dofinansowania: 822 770,00 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.04-10-0004/17-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałania XI.1.4 Kształcenie ogólne - Miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. - 31.08.2020 r.
Cel: Cel projektu stanowi wsparcie uczniów poprzez dodatkowe zajęcia szkolne i pozaszkolne w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, doposażeniu szkoły w sprzęt TIK i nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz unowocześnienie pracy nauczycieli.
Grupa docelowa: Grupa docelowa to 280 uczniów - wszyscy uczniowie klas IV – VIII w każdym roku szkolnym (2 lata); 16 nauczycieli (15K, 1M) oraz Szkoła Podstawowa nr 45 w Łodzi.
Działanie/zakupy:

DZIAŁANIA:

 • warsztaty i projekty ukierunkowane na kształcenie postaw przedsiębiorczości i umiejętności ważnych dla rozwoju społecznego i zwiększających w przyszłości szanse na rynku pracy;
 • doradztwo zawodowe kierowane będzie do 100 uczniów;
 • uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zapewniona zostanie specjalistyczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna i terapeutyczną w celu złagodzenia deficytów rozwojowych i wyrównywania szans;

Społecznej aktywizacji środowiska sprzyjać będą zajęcia realizowane w nowoczesnych instytucjach pozaszkolnych oraz angażowanie rodziców w działania merytoryczne w ramach doradztwa zawodowego i terapii; doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne stworzy dobre warunki do realizacji nowej podstawy programowej,do nowoczesnego kształcenia z wykorzystaniem TIK (w tym e-podręczników) i metody eksperymentu; nauczyciele zostaną objęci nowa formą doskonalenia: programem kompleksowego wsparcia w celu podniesienia kompetencji w obszarach merytorycznych projektu.

Liczba osób objętych wsparciem: 280 uczniów + 16 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Łódzcy specjaliści branży turystycznej- PROFESJONALNY HOTELARZ
:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Ekonomiczno -Turystyczno - Hotelarskich w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 940.092,28 zł
Kwota dofinansowania: 846.083,05 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0009/17
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. - 30.04.2020 r.
Cel: Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych u 4 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 100 uczniów szkoły kształcących się na kierunku technik hotelarstwa w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Ma to ułatwić przechodzenie uczniom z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia przez organizację wysokiej jakości staży,udział w zajęciach specjalistycznych, spotkaniach i doradztwie edukacyjno-zawodowym, spotkaniach z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt.
Grupa docelowa: Grupą docelową projektu będą uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno–Turystyczno–Hotelarskich w Łodzi, nauczyciele oraz sama szkoła. W Zespole Szkół Ekonomiczno Turystyczno Hotelarskich kształci się 525 osób, a naucza 54 nauczycieli. Grupę docelową projektu będą tworzyli uczennice i uczniowie klas I-III (rok szkol 2018/2019) oraz klas I (2019r) z kierunku technik hotelarstwa. Liczba kobiet i mężczyzn biorących udział w projekcie będzie proporcjonalna do liczby uczniów obydwu płci w szkole. Do projektu zrekrutowani zostaną uczniowie w liczbie 100 osób oraz 4 nauczyciele.
Działanie/zakupy:
Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu 480h specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych, 9 różnych kursów zawodowych i 7 szkoleń podnoszących kwalifikacje,ścieżki doradztwa zawodowego. Ponadto w ramach projektu zaplanowanych zostało 10 spotkań z otoczeniem społeczo-gospodarczym oraz wysokiej jakości staże u potencjalnych pracodawców dla 100 uczniów szkoły. Dla 4 nauczycieli przewidziano 2 szkolenia podnoszące ich kwalifikacje zawodowe w nauczaniu kierunku technik hotelarstwa. Wszystkie aktywności projektowe będą zgodne z planem rozwoju szkoły i będą rozszerzeniem podstawy programowej profilu kształcenia. Otoczenie społeczno-gospodarcze (pracodawcy,pracownicy naukowi) będą mieli swój czynny udział w każdej aktywności projektu. Ponadto, dzięki przeprowadzeniu Indywidualnych Planów Działania, każdy ze 100 uczestników projektu otrzyma spersonalizowaną koncepcję uczestnictwa w projekcie, a aktywności dostosowane zostaną do jego umiejętności, potrzeb oraz możliwości dalszego rozwoju zawodowego. Innowacją w projekcie będą zajęcia pozalekcyjne z GIS prowadzone przez pracownika naukowego - specjalistę, szkolenie z savoir-vivre w obsłudze gościa niepełnosprawnego, jęz.migowy czy zawarcie kursów dedykowanych przez pracodawcę jako istotne w wykształceniu przyszłych pracowników – barmana, baristy, kelnerski. W ramach projektu doposażone zostaną 4 pracownie do nauki przedmiotów zawodowych, a uczniowie będą mogli skorzystać z informatorów zawodowych dostępnych w SPInKa. W konsekwencji realizacji projektu 100 uczniów ZSETH zostanie wyposażonych w dodatkowe kwalifikacje i umiejętności, wymieniane przez pracodawców jako pożądane, które uczynią ich bardziej konkurencyjnymi na rynku pracy i zwiększą ich prawdopodobieostwo do zatrudnienia.
Liczba osób objętych wsparciem: 100 uczniów i 4 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Łódzcy specjaliści branży turystycznej- PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI
:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Ekonomiczno -Turystyczno - Hotelarskich w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 955.769,30 zł
Kwota dofinansowania: 860.192,37 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0011/17
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. - 30.04.2020 r.
Cel: Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych u 4 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 90 uczniów kierunków technik obsługi turystycznej i technik eksploatacji portów i terminali w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Działania projektowe ułatwią przechodzenie uczniów z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia przez organizację wysokiej jakości staży, udział w zajęciach specjalistycznych, spotkań i doradztwie edukacyjno-zawodowym, spotkań z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt.
Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowią uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno–Turystyczno–Hotelarskich w Łodzi, nauczyciele oraz sama szkoła. W szkole kształci się 525osób, a naucza 54 nauczycieli.Grupę docelową projektu będą tworzyli uczennice i uczniowie klas I-III (rok szkol 2018/2019) oraz klas I(2019r) z 2 kierunków –technik obsługi turystycznej - 60osób i technik eksploatacji portów i terminali - 30osób (16K/14M) oraz 4 nauczycieli. W projekcie wezmą udział 94 osoby.
Działanie/zakupy:
Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu 580h specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych, 10 różnych kursów zawodowych dla uczniów i 12 szkoleń podnoszących kwalifikacje, ścieżki doradztwa zawodowego, 10 spotkań z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz wysokiej jakości staży u potencjalnych pracodawców dla 90 uczniów ZSETH kierunku technik obsługi turystycznej i technik eksploatacji portów i terminali. Ponadto, dla 4 nauczycieli 2 kursy i 2 szkolenia podnoszące ich kwalifikacje zawodowe. Wszystkie aktywności projektowe będą zgodne z planem rozwoju szkoły i będą rozszerzeniem podstawy programowej. Otoczenie społeczno -gospodarcze (pracodawcy,pracownicy naukowi) będą mieli swój czynny udział w każdej aktywności proj.Ponadto,dzięki przeprowadzeniu Indywidualnych Planów Działania każdy z 90 uczestników projektu otrzyma spersonalizowaną koncepcję uczestnictwa w projekcie, a aktywności dostosowane zostaną do jego umiejętności, potrzeb oraz możliwości dalszego rozwoju zawodowego. Innowacją w projekcie, niedostępną w innych szkołach będą zajęcia pozalekcyjne z GIS prowadzone przez pracownika naukowego - specjalistę, szkolenie z savoir-vivre w obsłudze gościa niepełnosprawnego, jęz.migowy czy zawarcie kursów dedykowanych przez pracodawców jako istotne w wykształceniu przyszłych pracowników–barmana,baristy,animatora czasu wolnego. W ramach proj doposaż zgodnie z KOWEZIU zostaną 4 sale do nauki przedmiot zaw, a uczniowie będą mogli skorzystać z informatorów zawodowych dostępnych w SPInKa. W konsekwencji 90 uczniów ZSETH zostanie wyposaż w dodatkowe kwalifikacje i umiejętności, wymieniane przez pracodawców jako pożądane, które uczynią ich bardziej konkurencyjnymi na rynku pracy i zwiększą ich prawdopodobieństwo do zatrudnienia. Projekt zakłada wykorzystanie rozwiązań wypracowanych z udziałem środków EFS w poprzednich perspektywach finansowania i jest komplement z rozwiązaniami wypracowanymi w obecnej perspektywie.
Liczba osób objętych wsparciem: 90 uczniów i 4 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA
:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Ekonomiczno -Turystyczno - Hotelarskich w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 465.441,43 zł
Kwota dofinansowania: 418.897,29 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0034/17
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. - 30.04.2020 r.
Cel: Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych u 50 uczniów z ZSETH kierunku technik ekonomista w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym, co ułatwi przechodzenie uczniom z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia przez organizację wysokiej jakości staży (we współpracy z ŁSSE), udział w zajęciach specjalistycznych, spotkaniach i doradztwie edukacyjno-zawodowym, spotkaniach z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt.
Grupa docelowa: Grupą docelową wsparcia w ramach projektu będą uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno–Turystyczno–Hotelarskich w Łodzi oraz szkoła. Projekt skierowany jest do grupy docelowej z obszaru woj. łódzkiego. W szkole kształci się 525 osób (344K/181M )a naucza 54 nauczycieli. Grupę docelową projektu będą tworzyli uczennice i uczniowie klas I-III (2018/2019) oraz klas I (2019) z kierunku technik ekonomista. Liczba kobiet i mężczyzn biorących udział w projekcie będzie proporcjonalna do liczby uczniów obydwu płci na kierunku technik ekonomista, na którym kształcą się 102 osoby.
Działanie/zakupy:
Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu 460h specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych, 2 różnych kursów zawodowych i 4 szkoleń podnoszących kwalifikacje,ścieżki doradztwa zawodowego oraz wysokiej jakości staży u potencjalnych pracodawców dla 50 uczniów ZSETH kierunku technik ekonomista. Wszystkie aktywności projektowe będą zgodne z planem rozwoju szkoły i będą rozszerzeniem podstawy programowej. Otoczenie społeczno-gospodarcze (pracodawcy i uczelnie wyższe,pracownicy naukowi) będą mieli swój czynny udział w każdej aktywności projektowej. Ponadto, dzięki przeprowadzeniu Indywidualnych Planów Działania każdy z 50 uczestników projektu otrzyma spersonalizowaną koncepcję uczestnictwa w projekcie, a aktywności dostosowane zostaną do jego umiejętności, potrzeb oraz możliwości dalszego rozwoju zawodowego. Innowacją w projekcie będą zajęcia pozalekcyjne z rachunkowości oraz obsługi programów branżowych. W ramach projektu doposażone zostaną 2 pracownie do nauki przedmiotów zawodowych, a uczniowie będą mogli skorzystać z informatorów zawodowych dostępnych w SPInKa. W konsekwencji realizacji projektu,dzięki informacjom zwrotnym otrzymanym od otoczenia społeczno-gospodarczego dot. treści kształcenia zawodowego, 50 uczniów szkoły zostanie wyposażonych w dodatkowe kwalifikacje i umiejętności, wymieniane przez pracodawców jako pożądane, które uczynią ich bardziej konkurencyjnymi na rynku pracy i zwiększą ich prawdopodobieństwo do zatrudnienia.
Liczba osób objętych wsparciem: 50 uczniów
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi
:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 497 774,01 zł
Kwota dofinansowania: 462 473,25 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.02-10-B062/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie VIII.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie VIII.1.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.09.2017 r. do 30.06.2019 r.
Cel: Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 111 w Łodzi poprzez realizację projektu edukacyjnego rozwijającego kompetencje kluczowe, właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy oraz redukującym niedobory społeczno-emocj. wśród 190 uczniów. Ponadto cel stanowi poszerzenie kompetencji zawodowych 27 nauczycieli, a także modernizacja zaplecza dydaktycznego placówki.
Grupa docelowa: Grupa docelowa projektu to: *Szkoła Podstawowa nr 111 w Łodzi, *190 uczniów/-nnic szkoły (z kl. I-VI), *27 nauczycieli (26 kobiet i 1mężczyzna), którzy będą prowadzili zajęcia w projekcie.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • wsparcie w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy poprzez zajęcia pozalekcyjne i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • zajęcia specjalistyczne w ramach indywidualizacji nauczania,
 • wsparcie szkoły w zakresie tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
 • wsparcie szkoły w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Liczba osób objętych wsparciem: 217
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Mali odkrywcy z SP Nr 113 w Łodzi
:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 113 im. Adolfa Dygasińskiego
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 835 068,99 zł
Kwota dofinansowania: 776 614,16 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.04-10-0003/17-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałania XI.1.4 Kształcenie ogólne - Miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. - 31.05.2020 r.
Cel: Cel projektu stanowi przeprowadzenie działań ukierunkowanych na wzrost kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych 17 nauczycieli oraz rozwinięcie u 120 uczestników projektu wszystkich klas SP 113 kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy, poprzez przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni. Efektem zaplanowanym w wyniku realizacji projektu interwencji będzie kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych, w tym kompetencji TIK, umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy - metoda eksperymentu (przyroda) a także pobudzenie uczniów do kreatywnego działania na rzecz poprawy ich sytuacji. Osiągnięcie tego efektu odbędzie się poprzez podnoszenie kompetencji i rozwijanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym korzystanie z narzędzi TIK, indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dodatkowo zajęć rewalidacyjnych oraz doposażenie pracowni.
Grupa docelowa: Grupą docelową wsparcia w ramach projektu będą uczniowie (7-14lat), nauczyciele Szkoły Podstawowej oraz sama szkoła.
Działanie/zakupy:
DZIAŁANIA projektu ukierunkowane będą na rozwój kompetencji kluczowych uczestników projektu, w tym: porozumiewanie się w języku obcym, rozwój kompetencji matematycznych, naukowo-technicznych, TIK oraz przyrody. Doposażone zostaną pracownie: przyrodnicza, TIK-u, logopedyczna, rewalidacji i terapii, w tym socjologiczna, językowa, matematyczna. Istotnym elementem proj będzie wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych - SOCJOTERAPIA.
Liczba osób objętych wsparciem: 120 uczniów + 17 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Mali Witkacy
:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa Nr 44 (od 01/09/2018 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3)
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 1.897.316,02
Kwota dofinansowania: 1.612.718,62
Nr projektu: RPLD.11.01.01-10-B012/17
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji XI.1.1 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. - 31.08.2019 r.
Cel: Celem głównym projektu jest zwiększenie uczestnictwa 100 dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w nowo utworzonym ośrodku wychowania przedszkolnego w obecnej Szkole Podstawowej nr 44 w Łodzi (która od 01/09/2018 r. stanie się Zespołem Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 oraz wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych 8 nauczycieli i 2 specjalistów poprzez stworzenie nowego OWP w istniejacej bazie oświatowej po wygaszanym Gimnazjum nr 22, doposażenie i prace adaptacyjno modernizacyjne budynku oraz szkolenia dla nauczycieli.
Grupa docelowa: Ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach projektu będą uczniowie i nauczyciele nowoutworzonego ośrodka wychowania przedszkolnego w budynku wygaszanego Gimnazjum nr 22 oraz sam ośrodek. W projekcie weźmie udział 100 dzieci wieku 3-6 lat, nauczyciele i pracownicy nowopowstałego ośrodka wychowania przedszkolnego oraz sam OWP.
Działanie/zakupy:
W ramach projektu nastąpi wsparcie ośrodka wychowania przedszkolnego w tym doposażenie sal i prace adaptacyjno-modernizacyjne, podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli, prowadzenie wychowania przedszkolnego oraz dodatkowe zajęcia terapeutyczno-rewalidalizacyjne (choreoterapia/artterapia/logopedia) i psychoruchowe oraz rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne u dzieci. Działania projektu ukierunkowane będą na zwiększanie szans edukacyjnych dzieci w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów.
Liczba osób objętych wsparciem: 100 uczniów + 10 nauczycieli
Typ kształcenia: Edukacja przedszkolna
Mechanik taboru tramwajowego
:
Placówka realizująca projekt: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 601 980,24 zł
Kwota dofinansowania: 541 782,23 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0027/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 31.07.2018 r.
Strona www projektu: www.wckp.lodz.pl/content/mechanik-taboru-tramwajowego
Cel: Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 50 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9, nr 22, Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych, Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne, uzyskanie kompetencji z zakresu naprawy i eksploatacji taboru tramwajowego i kwalifikacji uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci.
Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowi 50 uczniów przystępujących do projektu z własnej inicjatywy z następujących szkół prowadzących kształcenie zawodowe: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9, nr 22 z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych, Zespołu Szkół Samochodowych (z klas II i II ZSZ i klas II, III techników dla młodzieży). Projektem zostaną objęci uczniowie chcący uzyskać dodatkowe umiejętności pożądane na rynku pracy. Nauczyciele kształcenia zawodowego zostaną przeszkoleni z zakresu obsługi najnowszego sprzętu elektromechaniczny zakupionego w ramach projektu.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • specjalistyczne zadania edukacyjne z zakresu eksploatacji i naprawy taboru tramwajowego,
 • zajęcia edukacyjne przygotowujące uczniów do egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach eksploatacji,
 • egzamin kwalifikacyjny przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki uprawniający do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 • staże/praktyki u pracodawcy MPK Łódź,
 • zajęcia z doradztwa zawodowego z wykorzystaniem technik coachingowych- indywidualnego doradztwa i 4 h grupowego na każdego ucznia,
 • doposażenie pracowni montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych dla zawodu technik elektromechanik,
 • przeszkolenie 3 nauczycieli w zakresie jego obsługi.
Liczba osób objętych wsparciem: 50 uczniów i 4 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Mistrz poligrafii
:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Poligraficznych w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 929 732,50 zł
Kwota dofinansowania: 836 759,25 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0005/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.
Strona www projektu: www.poligrafik-lodz.pl/?url=projekty/mistrz-poligrafii.html
Cel: Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia w Zespole Szkół Poligraficznych w Łodzi poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 6 nauczycieli oraz zakup wyposażenia, a także zwiększenie szans na rynku pracy 70 uczniów ww. Zespołu poprzez podniesienie ich kompetencji i osiągnięcie kwalifikacji zawodowych.
Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowi: Zespół Szkół Poligraficznych im.M.Reja z Łodzi kształcący w zawodach: technik cyfrowych procesów graficznych, technik procesów drukowania, technik organizacji reklamy; 6 nauczycieli zawodu i 70 uczniów szkoły.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • studia podyplomowe,
 • szkolenia z obsługi programu Adobe,
 • obsługa programu do projektowania opakowań;
 • zajęcia specjalistyczne wykraczające poza program nauczania, kurs obsługi wózków widłowych, staże zawodowe i doradztwo edukacyjno-zawodowe.
Liczba osób objętych wsparciem: 70 uczniów i 6 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Młodzi cukiernicy - mistrzowie deserów
:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 1.127.427,82 zł
Kwota dofinansowania: 1.014.685,04 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0039/17
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. - 30.04.2020 r.
Cel: Celem projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi poprzez doskonalenie umiejętności z zakresu wytwarzania deserów i ich dekorowania i kompetencji zawodowych 60 uczniów, rozwój współpracy z firmami z regionu łódzkiego zaangażowanymi w organizację wysokiej jakości staży i praktyk dla uczniów, zwiększenie kompetencji zawodowych 9 nauczycieli szkoły w obszarach ważnych z punktu widzenia potrzeb pracodawców branży cukierniczej i hotelarsko-gastronomicznej regionu łódzkiego oraz stworzenie w szkole warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy dla nauczania w zawodach cukiernik i technik cukiernik.
Grupa docelowa: Grupę docelową stanowi 60 uczniów i 9 nauczycieli Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi: 30 uczniów Technikum nr 6 oraz 30 uczniów Szkoły Branżowej 1 Stopnia.
Działanie/zakupy:

Projekt przewiduje wyposażenie uczniów naszej szkoły, szczególnie dziewcząt, w umiejętności, które pozwolą im na znalezienie pracy w działach deserowni restauracji (w tym hotelowych) lub kawiarni. Jest to odpowiedź na rosnący w Łodzi sektor usług gastronomiczno-hotelarskich. Działania projektu:

 • realizacja szkoleń doskonalących dla nauczycieli,
 • realizacja praktyk i staży zawodowych dla uczniów,
 • realizacja dodatkowych warsztatowych zajęć zawodowych dla uczniów w szkole,
 • realizacja dodatkowych warsztatowych zajęć zawodowych dla uczniów poza szkołą,
 • realizacja dodatkowych warsztatowych zajęć zawodowych dla uczniów poza szkołą.
Liczba osób objętych wsparciem: 60 uczniów i 9 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Łodzi
:
Placówka realizująca projekt: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 995 201,25 zł
Kwota dofinansowania: 895 149,25 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0021/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.
Strona www projektu: www.sosw1.szkoly.lodz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=780&Itemid=214
Cel: Celem projektu jest dostosowanie 5 kierunków kształcenia zawodowego prowadzonych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 1 do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 105 absolwentów kształcenia i szkolnictwa zawodowego.
Grupa docelowa: Grupę docelowa projektu stanowi Specjalny Ośrodek szkolno Wychowawczy nr 1 w Łodzi (tj. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 22 i Technikum Specjalne nr 24); uczniowie i uczennice tychże szkół oraz nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • doposażenia 4 pracowni i warsztatów szkolnych w środki dydaktyczne,
 • podniesienia kwalifikacji i kompetencji 8 nauczycieli kształcenia zawodowego,
 • objęcia uczniów doradztwem zawodowym,
 • wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów i szkoleń,
 • zapewnienie uczniom doświadczenia zawodowego w ramach praktyk i staży w przedsiębiorstwach.
Liczba osób objętych wsparciem: 105 uczniów i 8 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Moja szkoła - moją szansą
:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 5 w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 1 050 286,87 zł
Kwota dofinansowania: 976 756,87 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.04-10-0008/17-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałania XI.1.4 Kształcenie ogólne - Miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.08.2018 r. - 31.07.2020 r.
Cel: Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, efektywnej nauk, a także kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej u uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Łodzi. Ponadto rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poszerzenie kompetencji zawodowych u nauczycieli/ek oraz unowocześnienie zaplecza dydaktycznego szkoły.
Grupa docelowa: Grupą docelową projektu jest: 1) 240 uczniów/-nnic szkoły, zamieszkujących woj. łódzkie z klas I-VIII, 2) 26 nauczycieli, 3) Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Stefana Batorego w Łodzi.
Działanie/zakupy:

ZADANIA:

 • realizacja zajęć dla uczniów z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych – zajęcia z przedsiębiorczości;
 • realizacja zajęć dla uczniów z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych – zajęcia z matematyki i informatyki;
 • realizacja zajęć dla uczniów z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych – zajęcia językowe;
 • realizacja zajęć dla uczniów z zakresu treści przyrodniczych z zastosowaniem metody eksperymentu;
 • doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK;
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli;
 • wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Liczba osób objętych wsparciem: 240 uczniów + 26 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Moje umiejętności, moja przyszłość
:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 1.165.962,72 zł
Kwota dofinansowania: 1.049.366,45 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0025/17
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 04.04.2018 r. - 31.03.2020 r.
Cel: Celem projektu jest zwiększenie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 58 uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, realizację szkoleń dla 20 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz poprzez organizację dla uczniów szkoły: doradztwa edukacyjno-zawodowego, praktyk zawodowych, dodatkowych zajęć specjalistycznych w ramach zawodów: kucharz, blacharz, cukiernik, krawiec, sprzedawca, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowią: Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi, placówka kształcenia specjalnego, prowadząca kształcenie zawodowe (w tym: ZSZ nr 24, Szkoła Branżowa I stopnia oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy), jej uczniowie oraz nauczyciele kształcenia zawodowego.
Działanie/zakupy:

W projekcie zaplanowano realizację 10 zadań obejmujących:

 • doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych,
 • realizację szkoleń dla 20 nauczycieli kształcenia zawodowego,
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • praktyki zawodowe,
 • dodatkowe zajęcia specjalistyczne, w tym dla 6 uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
Liczba osób objętych wsparciem: 58 uczniów i 20 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Na skrzydłach wiedzy i umiejętności
:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 111
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 1 071 529,44 zł
Kwota dofinansowania: 996 175,24 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.04-10-0014/17-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałania XI.1.4 Kształcenie ogólne - Miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.08.2018 r. - 30.06.2020 r.
Cel: Cel projektu stanowi podniesienie poziomu i jakości kształcenia, wyrównanie dysproporcji z zakresu kompetencji kluczowych, społecznych, cyfrowych oraz poziomu wiedzy z zakresu przedmiotów przyrodniczych, a tym samym podniesienie poziomu osiąganych wyników egzaminów i pełniejsze przygotowanie uczniów do dalszej edukacji, a w przyszłości do wejścia na rynek pracy. Celem jest także podniesienie kwalifikacji zatrudnionej w placówce kadry. Dzięki realizowanym działaniom możliwe będzie doposażenie pracowni przyrodniczej, zakup nowoczesnych narzędzi TIK i pomocy dydaktycznych z zakresu wspomagania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pozwalających stworzyć lepsze warunki do nauki; podniesiona zostanie także efektywność kształcenia w placówce.
Grupa docelowa: Grupa docelowa to 200 uczniów (100K, 100M), 34 nauczycieli (34K, 0M) oraz sama placówka - Szkoła Podstawowa nr 111 w Łodzi.
Działanie/zakupy:

DZIAŁANIA:

 • strefa kompetencji kluczowych - zajęcia dodatkowe i kursy dla nauczycieli;
 • strefa eksperymentu - zajęcia dodatkowe i kursy dla nauczycieli;
 • strefa eksperymentu - zakup doposażenia;
 • strefa TIK - zajęcia dodatkowe kursy dla nauczycieli;
 • strefa TIK - zakup doposażenia;
 • strefa specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych - klasy I - III - zajęcia specjalistyczne dla uczniów;
 • strefa specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych - klasy IV - VI (+ młodzież w wieku gimnazjalnym - przyszłe klasy VII - VIII) zajęcia specjalistyczne dla uczniów;
 • kursy dla nauczycieli;
 • zakup wyposażania.
Liczba osób objętych wsparciem: 200 uczniów + 34 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Nauka inwestycją w Twoją przyszłość
:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 441 025,00 zł
Kwota dofinansowania: 410 153,25 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.02-10-B064/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie VIII.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie VIII.1.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.
Strona www projektu: www.poligrafik-lodz.pl/?url=projekty/nauka-inwestycja-w-twoja-przyszlosc.html
Cel: Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia w Zespole Szkół Poligraficznych w Łodzi poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 10 nauczycieli oraz zakup wyposażenia, a także właściwych postaw i umiejętności niezbędnych w procesie nauczania i na egzaminach oraz dostępu uczniów do studiów wyższych.
Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowi: Zespół Szkół Poligraficznych im.M.Reja z Łodzi kształcący w zawodach: technik cyfrowych procesów graficznych, technik procesów drukowania, technik organizacji reklamy; 10 nauczycieli i 80 uczniów.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 10 nauczycieli poprzez kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych w procesie nauczania i na egzaminach (również na studia wyższe) poprzez podniesienie ich kompetencji kluczowych;
 • zajęcia dla uczniów szkoły z dziedziny TIK, jęz. obcego, matematyczno-przyrodnicze, a także z zakresu kompetencji społecznych;
 • zakup wyposażenia.
Liczba osób objętych wsparciem: 80 uczniów i 10 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Nowoczesna edukacja szansą na sukces
:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Gastronomicznych im. I Armii Wojska Polskiego
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 684 377,00 zł
Kwota dofinansowania: 636 470,61 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.04-10-0020/17-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałania XI.1.4 Kształcenie ogólne - Miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. - 31.12.2019 r.
Cel: Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego w Technikum nr 4 przy ZSG w Łodzi, ukierunkowane na podniesienie u 360 uczniów tej placówki kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Osiągnięty zostanie poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych, wyposażenie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK (w tym zapewnienie infrastruktury sieciowo- usługowej), doskonalenie kompetencji/kwalifikacji 24 nauczycieli oraz poprzez organizację zajęć wyrównawczych (matematyka, j.angielski), przygotowujących do matury (matematyka, j.angielski,biologia,geografia) oraz kółek i szkoleń rozwijających zainteresowania (informatycznych,z przedsiębiorczości, matematycznych, z języka angielskiego, biologicznych, geograficznych).
Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowią Technikum nr 4 przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi, jego uczniowie oraz nauczyciele. Aktualna liczba uczniów wynosi 561. Liczba uczestników objętych wsparciem w projekcie wynosi 360 uczniów oraz 24 nauczycieli (21K/3M) kształcenia ogólnego. Są to osoby pracujące, z wykształceniem wyższym. Liczba uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych wynosi 15%.
Działanie/zakupy:

W projekcie zaplanowano realizację 10 zadań, w tym doposażenie w nowoczesne pomoce edukacyjne i narzędzia TIK, wyposażenie pracowni przedmiotowych, wsparcie 10 nauczycieli, zajęcia dla uczniów: przygotowujące do matury, szkolenia i koła zainteresowań, wyrównawcze.

Liczba osób objętych wsparciem: 360 uczniów + 24 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Nowoczesna szkoła szerokich horyzontów
:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 819 457,75 zł
Kwota dofinansowania: 762 095,72 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.04-10-0019/17-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałania XI.1.4 Kształcenie ogólne - Miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.08.2018 r. - 30.06.2020 r.
Cel: Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły, a także zmniejszenie deficytów w obszarze wiedzy i umiejętności uczniów. Wsparcie przewidziane w ramach projektu pozwoli na zwiększenie motywacji uczniów do działania poprzez rozwój zainteresowań przez podniesienie atrakcyjności i dostępności zajęć dodatkowych. Działania projektowe pozwolą na wyrównanie poziomu wiedzy uczniów w obszarze kompetencji kluczowych, cyfrowych oraz przyrodniczych. Wsparcie da także efekt w postaci nabycia przez uczniów umiejętności wspomagających dalszy proces kształcenia. Nauczyciele poprzez realizację kursów nabędą dodatkowe kompetencje, wykorzystywane zarówno w ramach projektu jak i po jego zakończeniu. Doposażenie pracowni stworzy innowacyjne warunki do nauki zwiększając poziom wykorzystania nowoczesnych metod nauczania, w tym nauczania eksperymentalnego oraz TIK.
Grupa docelowa: Grupę docelową stanowią uczniowie Technikum nr 22 w Łodzi, nauczyciele oraz sama placówka. Uczniowie, ze względu na trudną sytuację domową mają ograniczone możliwości edukacyjne i nie mają możliwości uczestniczenia w płatnych kursach i samodzielnego zdobywania dodatkowych kwalifikacji. Do szkoły uczęszcza aktualnie 314 uczniów. Nauczyciele ZSP nr 22 w Łodzi to grupa 22 osób stanowiących 71% kadry zatrudnionej w placówce. ZSP nr 22 w Łodzi to placówka, w której skład wchodzi Technikum nr 22 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 22. Wsparcie w ramach projektu obejmie wyłącznie uczniów Technikum.
Działanie/zakupy:

Działania przewidziane w projekcie:

 • Strefa kompetencji kluczowych - zajęcia dodatkowe dla uczniów i kursy dla nauczycieli,
 • Strefa eksperymentu - zajęcia dodatkowe dla uczniów i kursy dla nauczycieli,
 • Strefa eksperymentu - zakup doposażenia do pracowni fizycznej,
 • Strefa TIK - zajęcia dodatkowe dla uczniów i kursy dla Nauczycieli, 
 • Strefa TIK - zakup doposażenia.
Liczba osób objętych wsparciem: 144 uczniów + 22 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego
:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Rzemiosła w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 1.095.059,18 zł
Kwota dofinansowania: 985.553,26 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0013/17
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. - 31.08.2020 r.
Cel: Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym, jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rzemiosła w Łodzi, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 62 uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, realizację szkoleń dla 13 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz poprzez organizację dla uczniów szkoły: doradztwa edukacyjno-zawodowego, staży zawodowych, dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie pielęgnacji, konserwacji obiektów małej architektury, fryzjerstwa, AutoCad, pomiarów warsztatowych, nowoczesnych technologii w optyce i specjalistycznych pomocy wzrokowych,paszoznawstwa i zaleceń żywieniowych, obsługi maszyn i urządzeń rolniczych, warsztatów jeździeckich.
Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowią: Zespół Szkół Rzemiosła, placówka prowadząca kształcenie zawodowe, jej uczniowie oraz nauczyciele kształcenia zawodowego. Zespół Szkół Rzemiosła prowadzi kształcenie w zawodach: technik optyk; technik hodowca koni; technik usług fryzjerskich; technik architektury krajobrazu. Wsparciem objętych zostanie 62 uczniów, uczestników projektu oraz 13 nauczycieli kształcących w w/w zawodach. Uczniowie technikum stanowią 100 % grupy docelowej. Około 17% uczestników projektu pochodzi z obszarów wiejskich.
Działanie/zakupy:

Projekt zakłada realizację zadań, w ramach których zaplanowano:

 • zajęcia specjalistyczne dla uczniów,
 • doradztwo zawodowe,
 • doskonalenie kompetencji nauczycieli,
 • staże zawodowe,
 • doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych.
Liczba osób objętych wsparciem: 62 uczniów i 13 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Odkryjmy bogactwo w nas drzemiące w Szkole Podstawowej Nr 128 i Publicznym Gimnazjum Nr 58 w Łodzi
:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Łodzi: Szkoła Podstawowa Nr 128 i Publiczne Gimnazjum Nr 58 w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 845 870,46 zł
Kwota dofinansowania: 786 620,46 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.02-10-Bo61/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie VIII.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie VIII.1.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 30.08.2018 r.
Strona www projektu: www.zss4.edu.pl/dla_rodzicow
Cel: Podniesienie kompetencji społecznych uczniów, indywidualizacja procesu kształcenia, podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli, doposażenie szkoły w sprzęt TIK, nowoczesny sprzęt diagnostyczno-terapeutyczny, 2 pracowni informatycznych i 5 sal lekcyjnych.
Grupa docelowa: Grupę docelową stanowi grupa 104 uczniów, 69 nauczycieli oraz sama placówka - Szkoła Podstawowa Nr 128 i Publiczne Gimnazjum Nr 58. Uczniowie stanowią grupę 104 osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, dzieci z zespołem Downa, z zespołem Aspergera, dzieci ze spektrum autyzmu z normą intelektualną oraz z niepełnosprawnością sprzężoną, dzieci niemówiące, od 7 do 21 roku życia.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • realizacja zajęć dodatkowych, z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) i specjalistycznych m.in.: Tomatis, Warnke, Biofeedback, terapii bilateralnej, terapii behawioralnej,
 • podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej,
 • doposażenie szkoły w sprzęt TIK, specjalistyczny i pomoce dydaktyczne.
Liczba osób objętych wsparciem: 104 uczniów i 69 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Odkrywamy nowe horyzonty
:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 3 w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 487 327,50 zł
Kwota dofinansowania: 430 569,07 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.02-10-A025/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie VIII.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie VIII.1.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r.
Strona www projektu: www.sp3lodz.webd.pl/index.php/onh/726-informacja-o-projekcie
Cel: Celem projektu jest wyposażenie objętych projektem uczniów w kompetencje kluczowe i umiejętności wyrównujące ich szanse edukacyjne. Dodatkowe zajęcia edukacyjne i warsztaty, indywidualizacja procesu nauczania, wykorzystywanie narzędzi TIK i metody eksperymentu w procesie nauczania. Doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK, przeszkolenie nauczycieli w zakresie ich wykorzystania Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów przez rozwijanie kompetencji porozumiewania się w j. ang., metamatematyczne, naukowo – technicznych oraz umiejętności uczenia się i kompetencji społecznych, kompetencji cyfrowych oraz rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia. Ponadto przez wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach zajęć specjalistycznych. Cel stanowi również podniesienie umiejętności nauczycieli w korzystaniu z narzędzi TIK, także w nauczaniu przedmiotowym, prowadzeniu procesu nauczania metodą eksperymentu, indywidualizacji i pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Grupa docelowa: Uczniowie klas 2-5 szkoły, łącznie 300 osób oraz 30 nauczycieli prowadzących zajęcia w projekcie.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów,
 • pozyskanie pomocy dydaktycznych służących nauczaniu metoda eksperymentu, przeszkolenie nauczycieli, prowadzenie zajęć dodatkowych - edukacja przyrodnicza;
 • TIK - pracownia, upowszechnianie technologii,
 • prowadzenie zajęć specjalistycznych i indywidualizacji,
 • szkolenia nauczycieli - praca metodą eksperymentu, z wykorzystaniem narzędzi TIK, indywidualizacja
Liczba osób objętych wsparciem: 300 uczniów + 30 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Otwarci na świat
:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 36 w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 662 121,03 zł
Kwota dofinansowania: 615 772,56 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.04-10-0011/17-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałania XI.1.4 Kształcenie ogólne - Miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. -31.08.2020 r.
Cel: Cel stanowi podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u 100 uczniów (48K/52M) i wyrównanie deficytu u 30 uczniów (14K/16M) oraz poprawa wyników nauczania poprzez: wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania i rozwijania nowych kompetencji kluczowych, podniesienie kwalifikacji i kompetencji 36 nauczycieli, doposażenie pracowni w środki dydaktyczne.
Grupa docelowa: Grupa docelowa: uczniowie i uczennice Szkoły Podstawowej nr 36 w Łodzi - 130 osób, 36 nauczycieli oraz sama Szkoła Podstawowa nr 36 w Łodzi.
Działanie/zakupy:

ZADANIA:

 • realizacja zajęć dla uczniów z zakresie kształcenia i rozwijania umiejętności kluczowych,
 • realizacja zajęć dla uczniów w zakresie treści przyrodniczych z zastosowaniem metody eksperymentu,
 • realizacja zajęć dla uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych,
 • realizacja zajęć dla uczniów w zakresie indywidualizacji, pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,
 • doposażanie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych,
 • doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK,
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.
Liczba osób objętych wsparciem: 130 uczniów + 36 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Otwarci na wiedzę
:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 24 im. Hanki Sawickiej
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 967 787,73 zł
Kwota dofinansowania: 894 827,73 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.04-10-0002/17-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałania XI.1.4 Kształcenie ogólne - Miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.08.2018 r. - 30.06.2020 r.
Cel: Cel projektu stanowi podniesienie poziomu i jakości kształcenia, wyrównanie dysproporcji z zakresu kompetencji kluczowych, społecznych, cyfrowych oraz poziomu wiedzy z zakresu przedmiotów przyrodniczych, a tym samym podniesienie poziomu osiąganych wyników egzaminów i pełniejsze przygotowanie uczniów do dalszej edukacji, a w przyszłości do wejścia na rynek pracy. Projekt ma na celu także podniesienie kwalifikacji zatrudnionej w placówce kadry. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie doposażenie pracowni przyrodniczych, zakup nowoczesnych narzędzi TIK i pomocy dydaktycznych z zakresie wspomagania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pozwalających stworzyć lepsze warunki do nauki. Podniesiona zostanie także efektywność kształcenia w placówce.
Grupa docelowa: 1. 175 uczniów - wielu z nich to dzieci pochodzące z rodzin zaniedbanych środowiskowo, dotkniętych bezrobociem i symptomem dziedziczenia biedy, często także z problemem alkoholowym. Większość uczniów żyje w trudnych warunkach lokalowych. 2. Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 24 w Łodzi - w placówce zatrudnionych jest obecnie 28 pedagogów 3. Szkoła Podstawowa nr 24 w Łodzi - wsparcie obejmie doposażenie w nowoczesny sprzęt TIK, innowacyjne materiały i pomoce dydaktyczne z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz wsparcia uczniów z SPE i SPR, pozwalające na podniesienie jakości kształcenia, wspierające realizację podstawy programowej i umożliwiające realizację warsztatów i zajęć dodatkowych przewidzianych w ramach projektu dla uczniów i nauczycieli.
Działanie/zakupy:

Wśród zadań realizowanych w projekcie znajdują się: 

 • Strefa kompetencji kluczowych - zajęcia dodatkowe dla uczniów i kursy dla nauczycieli,
 • Strefa eksperymentu - zajęcia dodatkowe dla uczniów i kursy dla nauczycieli,
 • Strefa eksperymentu - zakup doposażenia, 
 • Strefa TIK - zajęcia dodatkowe dla uczniów i kursy dla nauczycieli,
 • Strefa TIK - zakup doposażenia, 
 • Strefa Specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych - klasy I - III - zajęcia specjalistyczne dla uczniów, 
 • Strefa Specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych - klasy IV - VI (+ młodzież w wieku gimnazjalnym - przyszłe klasy VII - VIII), zajęcia specjalistyczne dla uczniów, kursy dla nauczycieli i zakup wyposażania.
Liczba osób objętych wsparciem: 175 uczniów + 20 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista ZSETH
:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 443 025,90 zł
Kwota dofinansowania: 405 385,74 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0029/15-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.05.2016 r. do 30.04.2018 r.
Strona www projektu: zseth.edu.lodz.pl/?url=aktualnosci/projekty-unijne/130,a,podniesienie-kwalifikacji-i-umiejetnosci-zawodowych-technik-ekonomista.html
Cel: Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych u 50 uczniów ZSETH z terenu województwa łódzkiego kierunku technik ekonomista w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym województwa łódzkiego.
Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowi 50 uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi z terenu województwa łódzkiego kierunku technik ekonomista, jak również sama szkoła.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • cykl 759 h specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
 • 1 kurs zawodowy podnoszących kwalifikacje,
 • ścieżki doradztwa zawodowego oraz wysokiej jakości staże u potencjalnych pracodawców dla 50 uczniów Technikum Ekonimicznego ZSETH,
 • zajęcia laboratoryjno-wykładowe oraz spotkania z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Liczba osób objętych wsparciem: 50 uczniów
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów ZSETH
:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 837 044,53 zł
Kwota dofinansowania: 765 937,50 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0035/15-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.05.2016 r. do 30.04.2018 r.
Strona www projektu: zseth.edu.lodz.pl/?url=aktualnosci/projekty-unijne/129,a,podniesienie-kwalifikacji-i-umiejetnosci-zawodowych-uczniow-zseth.html
Cel: Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji uczestników projektu poprzez specjalistyczne zajęcia pozalekcyjne, organizację szkoleń i współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz doposażenie placówki edukacyjnej.
Grupa docelowa: Grupę docelowa projektu stanowią uczniowie i uczennice Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi. Jest to grupa 90 osób z klas I-III. Ponadto w skład grupy docelowej wchodzi również sama placówka.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • 9 różnych kursów zawodowych,
 • 9 szkoleń podnoszących kwalifikacje,
 • ścieżki doradztwa zawodowego,
 • staże u potencjalnych pracodawców.
Liczba osób objętych wsparciem: 90 uczniów
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi
:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Specjalnych nr 7 w Łodzi - Gimnazjum Specjalne nr 61 w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 498 743,45 zł
Kwota dofinansowania: 461 357,53 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.02-10-B028/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie VIII.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie VIII.1.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.
Strona www projektu: zss7.pl/rpld110102-10-b02816
Cel: Poprawa jakości edukacji w Gimnazjum nr 61 w Łodzi poprzez wzrost poziomu nauczania, poprawę warunków dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego uczniów, doposażenie bazy dydaktycznej szkoły, wzmocnienie jakości oferty edukacyjnej, stworzenie sprzyjających warunków do korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Grupa docelowa: Grupę docelową stanowią 32 uczniowie, z czego 24 to uczniowie niepełnosprawni w stopniu lekkim (w tym 3 uczniów ze sprzężeniami: autyzm, niedosłuch), 8 uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym (w tym 1 uczeń ze sprzężeniem: niedosłuch); 16 nauczycieli oraz Gimnazjum Specjalne nr 61 w Łodzi realizujące podstawę programową kształcenia ogólnego.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • realizacja dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe u uczniów,
 • wsparcie GS nr 61 w tworzeniu warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
 • wsparcie GS nr 61 w zakresie TIK,
 • podniesienie kompetencji oraz kwalifikacji nauczycieli GS nr 61 w zakresie pedagogiki specjalnej,
 • realizacja zajęć specjalistycznych dla uczniów GS nr 61,
 • doposażenie pracowni szkolnych GS nr 61 w pomoce i materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt.
Liczba osób objętych wsparciem: 32 uczniów i 16 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194
:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 194 w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 476 883,25 zł
Kwota dofinansowania: 443 501,42 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.02-10-A019/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie VIII.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie VIII.1.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r.
Strona www projektu: zss7.pl/rpld110102-10-a01916
Cel: Celem projektu jest poprawa jakości edukacji w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi poprzez wzrost poziomu nauczania na poziomie podstawowym, poprawę warunków dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci, doposażenie bazy dydaktycznej szkoły, wzmocnienie jakości oferty edukacyjnej, stworzenie sprzyjających warunków do korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Grupa docelowa: Grupę docelową stanowi 55 uczniów, z czego 23 uczniowie niepełnosprawni w stopniu lekkim, 23 uczniowie niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym i 9 głębokim oraz 20 nauczycieli, jak również sama placówka.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • wsparcie SPS nr 194 w zakresie TIK;
 • podniesienie kompetencji oraz kwalifikacji nauczycieli SPS nr 194 z zakresu pedagogiki specjalnej;
 • realizacja zajęć specjalistycznych dla uczniów SPS nr 194;
 • doposażenie pracowni szkolnych SPS nr 194 w pomoce i materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt.
Liczba osób objętych wsparciem: 55 uczniów i 20 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Praktyczna szkoła sukcesu
:
Placówka realizująca projekt: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 614 489,38 zł
Kwota dofinansowania: 549 564,88 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0009/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 02.11.2016 r. do 31.08.2018 r.
Strona www projektu: cez.lodz.pl/fundusze/pss/pss.html
Cel: Celem projektu jest podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – ZSP nr 19 w Łodzi, służące podniesieniu zdolności uczniów kierunku technik informatyk do przyszłego zatrudnienia oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli przedmiotów zawodowych informatyka i fototechnika.
Grupa docelowa: Wsparciem objętych zostanie 50 uczniów kierunku technik informatyk i 12 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Działaniami projektu objęta zostanie również sama placówka.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • dodatkowe szkolenia prowadzące do zdobycia nowych uprawnień,
 • doradztwo zawodowe,
 • staże dla wszystkich uczniów objętych wsparciem, rozwijające ich kompetencje,
 • certyfikowane szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe nauczycieli,
 • doposażenie placówki (pracowni komputerowej dla zawodu technik informatyk).
Liczba osób objętych wsparciem: 50 uczniów i 12 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Praktyka czyni mistrza
:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 858 459,38 zł
Kwota dofinansowania: 785 489,95 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0037/15-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.10.2016 r. do 30.09.2018 r.
Strona www projektu: zst-i.pl/projekty/
Cel: Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów szkoły poprzez organizację zajęć dodatkowych wzmacniających kompetencje naukowo-techniczne z zakresu nowoczesnej elektroniki, zapewnienie staży zaw.m.in.w firmach prowadzących działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, wdrożenie w szkole programu doradztwa zawodowego, zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowych, podniesienie kwalifikacji przez 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowi 100 uczniów kierunków technik elektronik, mechatronik, teleinformatyk oraz 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Ponadto, grupę docelową stanowi również sama placówka - Technikum nr 10.
Działanie/zakupy:

Główne zadania realizowane w ramach projektu:

 • zajęcia z nowoczesnej elektroniki dla 100 uczniów,
 • wyjazd naukowy do najnowocześniejszego Centrum(Parku) Technologicznego IPC w Polsce jako uzupełnienie zajęć dodatkowych,
 • przeszkolenie 3 nauczycieli z zakresu nowoczesnej elektroniki,
 • zakup specjalistycznych urządzeń i komputerów do pracowni zawodowej,
 • program doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • zapewnienie płatnych letnich staży zawodowych w firmach m.in.z ŁSSE.
Liczba osób objętych wsparciem: 100 uczniów i 3 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca
:
Placówka realizująca projekt: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 1 639 329,02 zł
Kwota dofinansowania: 1 499 986,00 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0019/15-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r.
Strona www projektu: www.wckp.lodz.pl/content/programowanie-obrabiarek-sterowanych-numerycznie-dzi%C5%9B-sta%C5%BC-jutro-praca
Cel: Cel główny projektu stanowi uzyskanie przez uczniów nowych, atrakcyjnych na rynku pracy kwalifikacji w zakresie programowania i użytkowania maszyn sterowanych numerycznie.
Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do 96 uczniów zawodów: technik mechanik, technik mechatronik, technik elektryk, technik elektronik.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

Dla każdego uczestnika zostanie zrealizowanych:

 • 220 godz. zajęć w zakresie programowania i użytkowania maszyn sterowanych numerycznie (tokarki, frezarki, drukarki 3D, plotery tnące),
 • 150 godz. staży u pracodawców (przedsiębiorstwa z branży mechanicznej i mechatronicznej),
 • 30 godzin zajęć przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych, uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
Liczba osób objętych wsparciem: 96 uczniów
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja druga
:
Placówka realizująca projekt: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 988.415,00 zł
Kwota dofinansowania: 889.573,50 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0043/17
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. - 31.08.2020 r.
Strona www projektu: wckp.lodz.pl/content/programowanie-obrabiarek-sterowanych-numerycznie-dzi%C5%9B-sta%C5%BC-jutro-praca-edycja-druga
Cel: Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 96 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9, nr 10, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi poprzez: dodatkowe zajęcia specjalistyczne, nabycie i potwierdzenie kompetencji w zakresie programowania maszyn sterowanych numerycznie oraz realizację staży zawodowych w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowi 96 uczniów przystępujących do projektu z własnej inicjatywy ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9, nr 10, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi. Grupę docelową stanowi również 8 nauczycieli kształcenia zawodowego o profilu mechanicznym i mechatronicznym.
Liczba osób objętych wsparciem: 96 uczniów i 8 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Przyszłość z Czwórką
:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 962 853,74 zł
Kwota dofinansowania: 895 393,62 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.04-10-0007/17-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałania XI.1.4 Kształcenie ogólne - Miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.08.2018 r. - 30.06.2020 r.
Cel: Celem projektu jest podniesienie poziomu i jakości kształcenia, wyrównanie dysproporcji z zakresu kompetencji kluczowych, społecznych, cyfrowych oraz poziomu wiedzy z zakresu przedmiotów przyrodniczych, a tym samym podniesienie poziomu osiąganych wyników egzaminów i pełniejsze przygotowanie uczniów do dalszej edukacji, a w przyszłości do wejścia na rynek pracy. Ponadto cel stanowi podniesienie kwalifikacji zatrudnionej w placówce kadry oraz doposażenie pracowni przyrodniczej, zakup nowoczesnych narzędzi TIK i pomocy dydaktycznych z zakresu wspomagania uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pozwalających stworzyć warunki do nauki umożliwiające realizowanie ww. celów. Podniesiona zostanie także efektywność kształcenia w placówce.
Grupa docelowa: Grupę docelową stanowią uczniowie, nauczyciele oraz sama placówka. Projekt obejmie wsparciem 174 uczniów oraz grupę 18 nauczycieli.
Działanie/zakupy:

DZIAŁANIA:

 • Strefa kompetencji kluczowych - zajęcia dodatkowe i kursy dla nauczycieli,
 • Strefa eksperymentu - zajęcia dodatkowe i kursy dla nauczycieli,
 • Strefa eksperymentu - zakup doposażenia,
 • Strefa TIK - zajęcia dodatkowe i kursy dla nauczycieli,
 • Strefa TIK - zakup doposażenia (3a),
 • Strefa Specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych - klasy I - III - zajęcia specjalistyczne dla uczniów,
 • Strefa Specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych - klasy IV - VI (+ młodzież w wieku gimnazjalnym - przyszłe klasy VII - VIII) zajęcia specjalistyczne dla uczniów, studia podyplomowe i kursy dla nauczycieli zakup wyposażania.
Liczba osób objętych wsparciem: 174 uczniów + 18 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Rewitalizacja naszą szansą
:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 54 w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 790 075,84 zł
Kwota dofinansowania: 734 763,84 zł
Nr projektu: RPLD.11.01.04-10-0013/17-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałania XI.1.4 Kształcenie ogólne - Miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.08.2018 r. - 31.07.2020 r.
Cel: Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, efektywnej nauk, a także kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej uczniów. Cel stanowi również rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także poszerzenie kompetencji zawodowych u nauczycieli i nauczycielek oraz unowocześnienia zaplecza dydaktycznego szkoły.
Grupa docelowa: Grupę docelową stanowi 150 uczniów z klas I-VIII i 13 nauczycieli oraz sama Szkoła Podstawowa nr 54 w Łodzi przy ul. Wróbla 5
Działanie/zakupy:

DZIAŁANIA:

 • wyposażenie pracowni TIK,
 • wyposażenie pracowni przyrodniczej,
 • zajęcia z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych - języki obce,
 • zajęcia z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych - matematyka,
 • zajęcia z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych - przedsiębiorczość,
 • zajęcia z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych -zaj. komputerowe,
 • zajęcia z zakresu rozwijania metody eksperymentu - przyroda,
 • zajęcia specjalistyczne,
 • wsparcie nauczycieli.
Liczba osób objętych wsparciem: 150 uczniów + 13 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie ogólne
Start w przyszłość
:
Placówka realizująca projekt: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 508.952,74
Kwota dofinansowania: 432.609,82
Nr projektu: RPLD.11.01.01-10-B003/17
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji XI.1.1 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.07.2018 r.-31.10.2019 r.
Cel: Celem projektu jest zwiększenie dostępności 9 dzieci z niepełnosprawnościami do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez: dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodku wychowania przedszkolnego (OWP) przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 6 w Łodzi, do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, wydłużenie godzin pracy OWP, realizację doskonalenie zawodowego dla 15 nauczycieli zatrudnionych w OWP oraz prowadzenie dodatkowych zajęć (zwiększających szanse edukacyjne w/w dzieci) w zakresie: logopedii, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wczesnego wspomagania rozwoju, terapii SI, terapii metodą Tomatisa, zajęć rozwijających kompetencje społeczno- emocjonalne oraz rozwój psychoruchowy.
Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowią: Ośrodek Wychowania Przedszkolnego funkcjonujący w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 w Łodzi prowadzący wychowanie przedszkolne specjalne, jego dzieci - 9 wychowanków w wieku przedszkolnym oraz 15 nauczycieli w nim zatrudnionych.
Działanie/zakupy:
W ramach pr.zaplanowano realizację 10 zadań obejmujących: dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego, realizację dosonalenia zawodowego dla 15 nauczycieli oraz prowadzenie dodatkowych zajęć w zakresie: logopedii, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wczesnego wspomagania rozwoju, terapii SI, terapii metodą Tomatisa, zajęć rozwijających kompetencje społeczno- emocjonalne oraz rozwój psychoruchowy.
Liczba osób objętych wsparciem: 9 uczniów + 15 nauczycieli
Typ kształcenia: Edukacja przedszkolna
Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych
:
Placówka realizująca projekt: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 1 380 729,53 zł
Kwota dofinansowania: 1 214 643,65 zł
Nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0068/16-00
Informacja o projekcie/typ akcji: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 02.01.2017 r. do 31.07.2018 r.
Strona www projektu: zsp3.com/projekt3/tustg/
Cel: celem projetu jest przeprowadzenie działań związanych z poprawą zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno gospodarczym. Zaplanowane działania pozwolą na lepsze przygotowanie uczniów ZSP nr 3 jako pracowników do funkcjonowania na rynku pracy. Nadrzędnym celem projektu jest również dopasowanie oferty szkoły do potrzeb lokalnego rynku pracy i oczekiwań społecznych.
Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowią uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi. Projektem będzie objętych łącznie 50 osób. Do projektu zrekrutowanych zostanie 40 uczniów z trzecich klas Technikum gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych. Ponadto w projekcie udział wezmą nauczyciele kształcenia zawodowego w wymienionych specjalnościach - łącznie 10 osób.
Działanie/zakupy:

Działania realizowane w ramach projektu:

 • staże zawodowe dla uczniów obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami i przedsiębiorcami,
 • wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego,
 • dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówki systemu oświaty, prowadzących kształcenie zawodowe, wsparcie uczniów lub słuchaczy w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
 • realizacja szkolnych form kształcenia zawodowego/ustawicznego,
 • szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem dla nauczycieli,
 • budowanie sieci współpracy nauczycieli i samokształcenia,
 • wyposażenie i doposażenie pracowni i warsztatów zawodów w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.
Liczba osób objętych wsparciem: 40 uczniów i 10 nauczycieli
Typ kształcenia: Kształcenie zawodowe
Sukces w zasięgu możliwości
:
Placówka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi