Projekty współfinansowane z funduszy unijnych w Łodzi


Po wejściu Polski do Unii Europejskiej fundusze strukturalne, jako podstawowe instrumenty polityki UE wspierają władze samorządowe w rozwiązywaniu najważniejszych problemów rozwojowych.

Od 2004 r., jako gmina Miasto Łódź, zawarliśmy ponad 600 umów na realizację projektów o łącznej wartości blisko 10 miliardów PLN. Ponad 5 miliardów PLN z tej kwoty to unijne dofinansowanie, pozyskane przede wszystkim z Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Jednak dla Łodzi, jako miasta, globalna ilość zrealizowanych projektów i łączna wartość pozyskanego dofinansowania są dużo wyższe niż wskazane powyżej, z uwagi na fakt, że nie w każdym przypadku to gmina była beneficjentem, np. przy budowie dworca Fabrycznego (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.), czy budowie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.). Wiele projektów zrealizowały w Łodzi także instytucje kultury (m.in. Muzeum Sztuki w Łodzi, Teatr Wielki w Łodzi, Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina), uczelnie (m.in. Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi) oraz łódzcy przedsiębiorcy.DODATKOWE INFORMACJE

Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 -2020

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowało dokument pt. Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 wraz z Listami sprawdzającymi dla postępowań dotyczących udzielenia zamówień publicznych realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności i rozeznaniem rynku opisanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Publikacja ma charakter informacyjny i edukacyjny. Poradnik skierowany jest do wszystkich planujących zawierać umowy, których przedmiotem będą dostawy, usługi lub roboty budowlane współfinansowane z funduszy unijnych, do których zastosowanie mają lub będą miały ww. Wytyczne, a w szczególności dla beneficjentów oraz wnioskodawców.

Dokumenty dostępne na stronie Portalu Funduszy Europejskich (bezpośredni link).

***********************************************************************************************************************

Nieprawidłowości

Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w PO IiŚ 2014 – 2020

Instytucja Zarządzająca PO IiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza na stronie https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ . Zgłoszenia można również kierować na adres e-mail kontrola@cupt.gov.pl .

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Co należy zgłaszać?

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi kierujemy się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń

  1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
  2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
  3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.
  4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

Więcej informacji ws. zgłaszania nieprawidłowości przy realizacji projektów finansowanych z perspektywy 2014-2020: tutaj

Kontakt