Kronika Miasta Łodzi

W styczniu 1991 roku Rada Miejska w Łodzi postanowiła powołać czasopismo Samorządu Łódzkiego. W tamtym bardzo trudnym czasie, gdy Łódź boleśnie dotknął kryzys strukturalny, była to śmiała lecz ważna decyzja dla rozwinięcia merytorycznej dyskusji o mieście i umacniania tożsamości jego mieszkańców.

Łódź jako rozwijająca się metropolia niesie ze sobą niekończącą się mozaikę tematów. Te mniej lub bardziej poznane obszary życia miasta potrzebują opisania i spopularyzowania. Wraz ze zmianą koncepcji redakcyjnej w 2004 roku, każdy numer Kroniki ma swój temat przewodni. Pozostałe teksty grupujemy w większe tematyczne bloki poświęcone łódzkiej kulturze, historii, nauce, działalności społecznej oraz konkretnym miejscom na mapie naszego miasta. Na łamach Kroniki wspominamy zasłużone dla miasta osoby, które w ostatnim czasie odeszły oraz  recenzujemy poświęcone Łodzi publikacje. Kronika trafia do instytucji i bibliotek w Polsce i za granicą, jest też dostępna bezpłatnie w ograniczonej ilości limitowanej nakładem czasopisma  w Centrum Informacji Turystycznej oraz w formie elektronicznej w internecie.

Na naszych łamach publikują zarówno doświadczeni jak i obiecujący młodzi dziennikarze, piszą  i dzielą się swoją wiedzą łodzianie różnych zawodów,  publicyści i recenzenci. Jesteśmy otwarci na propozycje oryginalnych i odkrywczych tekstów mogących pogłębić wiedzę na temat naszego miasta. Od wielu lat na łamach Kroniki publikujemy także historie osiadłych od pokoleń łódzkich rodzin.Dlatego prosimy o kontakt osoby chcące udostępnić redakcji archiwa rodzinne i opowiedzieć związane z dokumentami historie. Zostaną one opracowane w profesjonalny sposób przez naszych autorów.

Tematy najbliższych numerów:


Łódzcy architekci
W tym numerze przedstawimy historie i sylwetki wybranych łódzkich architektów, których działalność wywarła istotny wpływ na wizerunek naszego miasta. Spróbujemy zaprezentować nie tylko ich dzieła, i projekty ale i poglądy oraz szerszy społeczny, kontekst ich działalności. W numerze znajdą się także historie związanych z Łodzią urbanistów i ich koncepcje oraz pomysły na formowanie struktur  miasta.


 Redaktor naczelny
Gustaw Romanowski

 

Biblioteka Kroniki Miasta Łodzi

Istnieje niedostatecznie rozpoznany dotąd fragment historii Łodzi z czasów PRL wiążący się z indywidualnymi losami osób niegodzących się aktywnie z komunistyczną rzeczywistością i podejmujących różne formy sprzeciwu wobec totalitaryzmu. Takie samotne na ogół wysiłki idące pod prąd wynaturzeniom systemu i konformizmowi otoczenia, często noszące cechy wielkiego cywilnego bohaterstwa, zazwyczaj są znane tylko niewielkiej grupie osób – środowisku pracowniczemu, otoczeniu sąsiedzkiemu, rodzinie. Przypadki publicznych, czasem spektakularnych przejawów cywilnego oporu, były zazwyczaj zacierane przez działania SB, a ślady wielu indywidualnych protestów są na ogół nieobecne w prasie tamtych czasów. Wiadomo jedynie, że osoby zdobywające się na akty cywilnej odwagi w sprzeciwie wobec systemu były zaciekle represjonowane.

Redakcja kwartalnika „Kronika Miasta Łodzi” zwraca się do wszystkich łodzian, którzy znają przejawy obywatelskiego oporu w okresie 1945–1989 i pamiętają towarzyszące im przykłady – często wybitnej – odwagi, aby pomogli wydobyć je z niepamięci społecznej. Temu celowi ma służy seria wydawnicza „Bohaterowie trudnych czasów”. W dwunastu wydanych tomach opublikowaliśmy 60 biografii osób nieznanych ogółowi mieszkańców Łodzi, które wbrew powszechnej apatii i strachowi przed represjami systemu zdobyli się na czynny protest. Osoby badające podobną tematykę lub mające udokumentowane informacje prosimy o kontakt tel. 42 638-44-39, lub pocztą elektroniczną pod adresem: kronika@uml.lodz.pl


Redaktor naczelny
Gustaw Romanowski

 

 

KONTAKT

Redakcja:
Łódź, ul. Piotrkowska 113 (prawa oficyna)
tel. +48 42 638-44-39
kronika@uml.lodz.pl

Wydawca:
Urząd Miasta Łodzi
Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.