Projekty infrastrukturalne

Projekty infrastrukturalne UE

Aranżacja i wykonanie ekspozycji i wyposażenia Centrum Nauki i Techniki w Łodzi
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-01-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2018-08-31 (Projekt zakończony)
Beneficjent: EC-1 Łódź - Miasto Kultury
Realizator: EC-1 Łódź - Miasto Kultury
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny:
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Cel:
Głównym celem projektu było zaprojektowanie i zbudowanie nowoczesnej interaktywnej wystawy prezentującej dorobek kulturowy i naukowy współczesnej cywilizacji.
Całkowita wartość projektu: 45 564 948,57 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 18 390 375,71 zł
Krótki opis projektu:
Celem projektu było stworzenie w Centrum Nauki i Techniki w Łodzi nowoczesnej, interaktywnej wystawy, prezentującej dorobek kulturowy ludzkości, w tym naukowy, przy wykorzystaniu skansenu urządzeń elektrowni oraz nowych eksponatów. Wystawa interaktywna przyjęła formę ścieżek dydaktycznych, co pozwoliło na uzyskanie synergii działań kulturalnych i edukacyjnych. W ramach projektu powstała wystawa stała, obejmująca 3 ścieżki: Przetwarzanie energii; Mikroświat-Makroświat; Rozwój wiedzy i cywilizacji. Aktualnie w zrewitalizowanym obiekcie EC-1 Zachód w Łodzi zlokalizowany jest skansen odnowionych zabytkowych maszyn przemysłowych, który został „ożywiony” dzięki realizowanemu projektowi. Realizacja projektu umożliwiła efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego miasta Łodzi. Dodatkowo projekt pozytywnie wpływa na rozwój turystyki kulturowej i biznesowej oraz poprawia sytuację na rynku pracy poprzez stymulowanie przemysłów kreatywnych.
Typ projektu: Kultura
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 – budowa III Etapu Trasy Górna
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-08-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2023-12-31 (Projekt zakończony)
Beneficjent: Województwo Łódzkie
Partnerzy: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt zrealizowany w ramach Osi priorytetowej III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.1 Drogi wojewódzkie
Cel:

Głównym celem projektu było uzyskanie lepszej dostępności transportowej województwa łódzkiego w ruchu drogowym.

Całkowita wartość projektu: 123 345 816 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 107 967 573 zł
Krótki opis projektu:

Projekt wzmocnił integrację sieci drogowej o znaczeniu regionalnym z układem drogowym transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Celem projektu było podłączenie miejskiego układu drogowego Łodzi do projektowanego przez GDDKiA węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A-1. Wybudowano nowy odcinek drogi o przekroju 2/1, której długość na terenie miasta Łodzi to ok. 5,6 km. Zakres rzeczowy projektu obejmował: budowę drogi, przebudowę i rozbudowę istniejących skrzyżowań, przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej, budowę ciągu pieszo-rowerowego, budowę i przebudowę chodników, budowę zatok i przystanków autobusowych, zagospodarowanie terenów zielonych w pasie drogowym, przebudowę oświetlenia ulicznego i odwodnienia.

Typ projektu: Infrastruktura drogowa
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-12-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2023-12-30
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski
Cel:
Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania transportu publicznego w Łodzi poprzez poprawę wewnętrznej dostępności komunikacyjnej miasta dzięki usprawnieniu powiązań komunikacyjnych oraz poprawie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego, poprzez poprawę stanu infrastruktury tramwajowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów komunikacji publicznej.
Całkowita wartość projektu: 138 170 347,29 zł [stan na dzień 21.11.2021 r., zgodnie z Umową o dofinansowanie wraz z aneksami nr 1-4]
Wartość dofinansowania unijnego: 61 127 552,69 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 3 862 330,69 zł
Krótki opis projektu:

Zakres rzeczowy projektu: obejmuje m.in.: przebudowę / budowę: torowiska tramwajowego wraz z wynikającym z tego układem drogowym, przystanków, peronów, wiat przystankowych, sieci trakcyjnej, sterowania i ogrzewania zwrotnic, systemu odwodnienia, oświetlenia, trakcyjnych linii kablowych, sygnalizacji świetlnych, linii energetycznych niskiego i średniego napięcia, urządzeń teletechnicznych, istniejącej podstacji trakcyjnej, sieci gazowej wysoko/średnio/niskoprężnej, sieci ciepłowniczych, obiektów inżynierskich, tablic informacji pasażerskiej, wyburzenie budynków mieszkalnych, wykonanie i montaż elementów małej architektury. Przyczyni się do zwiększenia mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców oraz poprawy dostępu do rynku pracy, edukacji i usług społecznych.

Zadania: 1. Dokumentacja projektowa 2. Nabycie praw do nieruchomości 3. Roboty budowlane 4. Inżynier kontraktu 5. Działania informacyjne i promocyjne.

Grupy docelowe - użytkownicy transportu zbiorowego, mieszkańcy łodzi oraz gmin ościennych, turyści.

Typ projektu: Infrastruktura drogowa
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Budowa systemów telefinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-07-30
Data zakończenia realizacji projektu: 2021-06-30 (Projekt zakończony)
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Łódzki Ośrodek Geodezji
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno - komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.3 Technologie informacyjno - komunikacyjne - Miasto Łódź
Cel:
Głównym celem projektu był rozwój elektronicznych usług oraz optymalizacja procesów i usprawnienie obiegu informacji w obszarze polityki społecznej w mieście Łodzi oraz zapewnienie interoperacyjności systemów teleinformatycznych
Całkowita wartość projektu: 10 567 581,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 5 951 890,00 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 778 410 zł
Krótki opis projektu:

W wyniku realizacji projektu nastąpił rozwój elektronicznych usług oraz optymalizacja procesów i usprawnienie obiegu informacji w obszarze polityki społecznej w mieście łodzi oraz zapewnienie interoperacyjności systemów teleinformatycznych.

Użytkownikami projektu są: klienci głównych jednostek obszaru IPS (MOPS, PUP, Centrum Świadczeń Socjalnych, Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, łódzka karta dużej rodziny i elektroniczna karta zdrowia ucznia, Zarządu Lokali Miejskich), pracownicy jednostek z obszaru polityki społecznej (MOPS, PUP, Centrum Świadczeń Socjalnych, Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - odpowiedzialni za łódzką kartę dużej rodziny i elektroniczną kartę zdrowia ucznia, pielęgniarki zatrudnione w ZOZ na terenie miasta Łodzi współpracujące z szkołami, Zarząd Lokali Miejskich).

Typ projektu: E-usługi
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego.
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2014-11-26
Data zakończenia realizacji projektu: 2019-06-30 (Projekt zakończony)
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne
Cel:

Celem podstawowym projektu było zapewnienie lepszej dostępności transportowej województwa łódzkiego w ruchu drogowym, zapewnienie bezpośredniego połączenia drogowego do dworca Łódź Fabryczna, będącego elementem punktowym sieci TEN-T, poprawa bezpieczeństwa, jakości sieci drogowej i jej przepustowości.

Całkowita wartość projektu: 20 367 030,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 12 383 864,23 zł
Krótki opis projektu:

Inwestycja obejmowała m.in.: budowę nawierzchni ul. Nowowęglowej na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego, rozbudowę skrzyżowania ul. Nowowęglowej z ul. Kopcińskiego (skrzyżowanie 2 poziomowe), przebudowę ul. Wydawniczej, stanowiącej łącznicę południową skrzyżowania, przebudowę ul. Tuwima, w tym zmianę jej przebiegu w sąsiedztwie pętli autobusowej oraz przebudowę pętli autobusowej. W toku prac wykonano m.in. nowe nawierzchnie jezdni i zatok dla stanowisk autobusowych na pętli, parkingu, chodników, nawierzchni ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych (wraz z montażem nawierzchni sygnalizacyjnych dla osób niedowidzących). Ponadto wybudowano sieć kanalizacji deszczowej, przebudowano sieci wodociągową i gazową. Zamontowano oświetlenie uliczne oraz sygnalizację świetlną wraz z zasilaniem. Wykonano nasadzenia zieleni wzdłuż pasa drogowego nowo projektowanej ul. Nowowęglowej oraz przebudowywanych ulic: Tuwima, Wydawniczej oraz łącznika Kopcińskiego – Wydawnicza.

Grupę docelową projektu stanowią użytkownicy infrastruktury drogowej.

Typ projektu: Infrastruktura drogowa
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Budowanie nowoczesnego muzeum dzieki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną.
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-09-22
Data zakończenia realizacji projektu: 2019-06-28 (Projekt zakończony)
Beneficjent: Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
Realizator: Muzeum Tradycji Niepodległościowychw Łodzi
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT
Cel:
Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych miasta Łodzi poprzez nadanie nowych funkcji Muzeum Tradycji Niepodległościowych - Oddział Martyrologii Radogoszcz i Oddział Stacja Radegast.
Całkowita wartość projektu: 7 865 314,07 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 4 018 049,11 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 94 542,33 zł
Krótki opis projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmował:

 • Oddział Stacja Radegast: roboty budowlane (m.in. w zakresie remontu ścian, rampy kolejowej z otoczeniem, remontu i termomodernizacji dachu, przebudowy instalacji c.o., wod.-kan.), zagospodarowanie terenu (m.in.: naprawa dylatacji, nowe pokrycie stropu przy budynku Tunelu- Pomnik Zagłady Żydów; naprawa nawierzchni brukowej), zakup wyposażenia (montaż nowoczesnej infrastruktury technicznej i multimedialnej umożliwiającej elastyczne aranżowanie wystaw);
 • Oddział Martyrologii Radogoszcz: roboty budowlane (polegające m.in. na poprawie stanu technicznego budynków, dostosowania budynku wystawienniczego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dostosowanie budynku administracyjno-magazynowego do prawidłowego przechowywania zbiorów historycznych, prace remontowe związane z zagospodarowaniem terenu), zakup wyposażenia (montaż nowoczesnej infrastruktury technicznej i multimedialnej umożliwiającej elastyczne aranżowanie wystaw).

W oparciu przede wszystkim o zakup nowego wyposażenia, obu oddziałom Muzeum zostały nadane nowe funkcje w postaci utworzenia nowego programu merytorycznego (wraz ze ścieżkami edukacyjnymi), bazującego na nowoczesnych technikach wystawienniczych, co przyczyniło się do poszerzenia oferty kulturalnej. W ramach zarządzania projektem zrealizowano usługi promocji projektu, nadzoru autorskiego i inżyniera kontraktu. Ponadto zatrudniono osobę odpowiedzialneą za zarządzanie projektem.

Grupą docelową projektu stanowią mieszkańcy miasta Łodzi i całego województwa łódzkiego – wszyscy odwiedzający miejsca martyrologii.

Typ projektu: Kultura
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-07-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2024-03-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Miasto Łódź
Źródła dofinansowania: Fundusz Spójności
Program Operacyjny:
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Cel:

Głównym celem projektu jest ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych oraz gruntów ściekami powstającymi na terenie Łódzkiej Aglomeracji poprzez zastosowanie systemów ulepszonego oczyszczania ścieków i poprawy ich jakości na wylocie z oczyszczalni ścieków – GOŚ ŁAM. Cel ten będzie realizowany poprzez wykonanie robót budowlanych i modernizacyjnych na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków wpływających na podniesienie poziomu jakości oczyszczanych ścieków, odbieranych z terenu Aglomeracji Łódź. Zaplanowane działania modernizacyjne w ramach systemu oczyszczania ścieków na GOŚ ŁAM wpłyną na poprawę jakości odprowadzanych ścieków do rzeki Ner, co zmniejszy stopień zanieczyszczenia wód powierzchniowych, podziemnych i gleb. Długofalowe skutki tych działań będą zauważalne w sferze poprawy jakości zdrowia mieszkańców i osób, na których w sposób bezpośredni i pośredni będą oddziaływać parametry jakościowe odprowadzanych ścieków oczyszczonych do rzeki. Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych oczyszczalni ścieków komunalnych – 1 szt. w tym: Liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków komunalnych – 1 szt. Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych wspartych w zakresie przeróbki/zagospodarowania osadów ściekowych – 1 szt. Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddanych procesom przetwarzania – 25,8 tys. Mg/rok.

Całkowita wartość projektu: 170 717 052,75 zł [stan na dzień 09.02.2022 r., zgodnie z Umową o dofinansowanie wraz z aneksami nr 1-4]
Wartość dofinansowania unijnego: 88 244 694,37 zł
Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych oraz gruntów, ściekami powstającymi na terenie Łódzkiej Aglomeracji poprzez zastosowanie systemów ulepszonego oczyszczania ścieków i poprawy ich jakości na wylocie z oczyszczalni ścieków – GOŚ ŁAM. Cel ten będzie realizowany na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków GOŚ ŁAM, zlokalizowanej przy ul. Sanitariuszek 70/72 poprzez wykonanie działań budowlanych i modernizacyjnych wpływających na podniesienie poziomu jakości oczyszczanych ścieków, odbieranych z terenu Aglomeracji Łódź.

W ramach przedmiotowego projektu będą realizowane działania:

Zadanie 1: Budowa zbiorników retencyjnych na GOŚ ŁAM.

Realizacja zbiorników retencyjnych nr I i II pozwoli na przejęcie 85% ścieków pogody mokrej (z systemu ogólnospławnego), (nie dotyczy opadów ciągłych trwających dłużej niż jeden dzień). Po ustaniu opadów zgromadzone ścieki zostaną przepompowane do oczyszczenia biologicznego w okresach obniżonych napływów (godziny poranne, dni świąteczne). Brak zbiorników powoduje brak możliwości pełnego biologicznego oczyszczenia ścieków dopływających do oczyszczalni w okresach deszczowych, a przekraczających godzinową przepustowość oczyszczalni.

Zadanie 2: Modernizacja instalacji odwadniania osadów.

Zadanie polega na wymianie urządzeń do odwadniania osadu prasy taśmowe na wirówki dekantacyjne o wyższych parametrach. Przewiduje się wykonanie w obiekcie prac demontażowych istniejących urządzeń i instalacji oraz drobnych prac budowlanych dostosowujących obiekt do nowych urządzeń. Przewiduje się zastosowanie dwóch przenośników centralnych, do których dochodzić będą transportery spod wirówek. W ramach kontraktu przewiduje się demontaż istniejących urządzeń tj. 7 pras, pomp nadawy, okapów wraz z wentylatorami nawiewnymi i wyciągowymi nad prasami, układu transportu osadu do ITPO, stanowisk kontenerów.

Zadanie 3: Zwiększenie przepustowości linii 6 i 7.

Przewiduje się, iż założony cel zostanie osiągnięty poprzez modernizację technologii oczyszczania ścieków oaz wyposażenia technologicznego istniejących komór osadu czynnego na liniach Nr 6 i 7. Modernizacja nie będzie wymagać budowy nowych obiektów technologicznych, a jedynie zastosowanie nowych technologii oczyszczania ścieków w istniejących kubaturach KOC 3.6 i 3.7 z ewentualnym zastosowaniem nowych urządzeń i dostosowaniem kubatur do wybranej technologii.

Zadanie 4: Modernizacja węzła piaskowego.

Realizacja zadania polega na wymianie urządzeń tj. zastawki, zgarniacze oraz na wydzieleniu ośmiu ciągów technologicznych. Istniejące cztery piaskowniki zostaną przebudowane. W ramach podziału ciągów wymienione zostaną istniejące zastawki z napędem elektrycznym w kanałach wlotowych przed kratami na nowe zastawki z napędem elektrycznym, umożliwiające wyłączenie z eksploatacji każdej nowo powstałej linii.

Zadanie 5: Instalacja termicznej hydrolizy osadów.

Osiągnięcie w wyniku wprowadzenie procesu hydrolizy redukcji suchej masy organicznej do poziomu nie większego niż 60%.

Zadanie 6: Instalacja do usuwania azotu z odcieków.

Osiągnięcie w wyniku procesu usuwania azotu (deamonifikacji) redukcji azotu amonowego w odciekach minimum 75%. Dotyczy to odcieków z odwadniania osadu poddanego wcześniej procesowi hydrolizy.

Zadanie 7: Instalacja do odzysku fosforu z odcieków.

Minimalna redukcja fosforu z odcieków 85%. Dotyczy to odcieków z zagęszczania osadu nadmiernego.

Typ projektu: Środowisko
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-08-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2023-03-31 (Projekt zakończony)
Beneficjent: Łódzki Ośrodek Geodezji
Realizator: Łódzki Ośrodek Geodezji
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno - komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.1 Technologie informacyjno - komunikacyjne - ZIT
Cel:
Głównym celem projektu było zwiększenie stopnia stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w działalności gospodarczej i społecznej na terenie miasta Łodzi.
Całkowita wartość projektu: 11 546 178,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 6 900 921,56 zł
Krótki opis projektu:
Celem głównym projektu było zwiększenie stopnia stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w działalności gospodarczej i społecznej na terenie miasta Łodzi. Celami szczegółowymi były: udostępnienie przestrzennej informacji publicznej do ponownego wykorzystania, wdrożenie nowych usług elektronicznych dla przedsiębiorców i instytucji publicznych, uruchomienie elektronicznego systemu monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi. Projekt zrealizowano jako powiązane ze sobą następujące zadania: uruchomienie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), ortofotomapa, monitoring i wizualizacja procesu rewitalizacji w zakresie zmian architektoniczno- urbanistycznych i społeczno-ekonomicznych, modelowanie i wizualizacja 3D, budowa infrastruktury na potrzeby projektu, opracowanie dokumentacji, promocji projektu, zarządzania projektem. W wyniku realizacji projektu udostępnione zostały usługi on-line na 3 poziomie dojrzałości (5 szt.) oraz na 4 poziomie dojrzałości (1 szt.). W obszarze oddziaływania projektu można wskazać następujące grupy docelowe: mieszkańcy, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organy władzy publicznej, podmioty prowadzące działalność naukową, media, podmioty prowadzące statystyki, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą, przedsiębiorcy i instytucje władający elementami sieci uzbrojenia terenu.
Typ projektu: E-usługi
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - część II
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-07-28
Data zakończenia realizacji projektu: 2022-12-31 (Projekt zakończony)
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2. Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.3. Promocja gospodarcza regionu - miasto Łódź
Cel:
Głównym celem projektu były: intensyfikacja działań związanych z opracowywaniem i wdrażaniem kompleksowej oferty promocji gospodarczej Łodzi i regionu łódzkiego, zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w Łodzi i regionie, zwiększenie międzynarodowej rangi Łodzi i regionu poprzez budowanie sieci międzynarodowej współpracy gospodarczej, a także wsparcie sektora MŚP z regionu łódzkiego działającego w regionalnych inteligentnych specjalizacjach (RIS) w internacjonalizacji działalności i wzmocnieniu konkurencyjności.
Całkowita wartość projektu: 5 779 503,76 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 3 993 966,00 zł
Krótki opis projektu:
Projekt zakładał realizację szeregu przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych, m.in.: promocję gospodarczą regionu łódzkiego i miasta Łodzi w trakcie międzynarodowych targów inwestycyjnych i branżowych wydarzeń gospodarczych, promocję poprzez opracowanie i wydruk wydawnictw promocyjnych, promocję poprzez realizację study-tour’ów i study-press’ów, promocję w ramach wydarzeń służących nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów z inwestorami, izbami gospodarczymi, podmiotami okołobiznesowymi itp., promocję gospodarczą w mediach branżowych. Z rezultatów projektu mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa, działające na terenie miasta Łodzi lub w regionie łódzkim.
Typ projektu: Promocja miasta
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy.
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-06-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2019-12-31 (Projekt zakończony)
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2. Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.3. Promocja gospodarcza regionu - miasto Łódź
Cel:
Głównym celem projektu było zwiększenie poziomu handlu zagranicznego poprzez rozwój powiązań gospodarczych pomiędzy MŚP z regionu łódzkiego działającymi w regionalnych inteligentnych specjalizacjach (RIS) a partnerami zagranicznymi.
Całkowita wartość projektu: 14 834 415,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 10 251 425,00 zł
Krótki opis projektu:

Celami pośrednimi projektu były: wzrost konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej Łodzi oraz regionu, w oparciu o istniejący potencjał gospodarczy i społeczny, promocja łódzkich przedsiębiorców, stworzenie aktualnej oferty inwestycyjnej Łodzi wraz z wizytówkami łódzkich przedsiębiorców, promocja Łodzi jako miejsca atrakcyjnego dla inwestorów oraz stymulowanie internacjonalizacji łódzkich przedsiębiorstw. Projekt w swoim zakresie obejmował działania promujące specjalizacje regionalne, określone w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego – LORIS 2030, w szczególności poprzez zastosowanie preferencji do udziału w projekcie przedsiębiorców działających w regionalnych inteligentnych branżach. W ramach projektu zostały wykonane zadania polegające na organizacji i udziale w targach inwestycyjnych oraz wydarzeniach branżowych o charakterze międzynarodowym oraz organizacji i udziale w misjach gospodarczych za granicą oraz realizacji kampanii informacyjno – promocyjnej. Projekt stanowił odpowiedź na zdiagnozowane problemy związane z niewystarczającym poziomem wiedzy o potencjale i ofercie biznesowej łódzkich przedsiębiorstw, szczególnie z sektora MŚP, niezadawalającego poziomu wiedzy o potencjale i ofercie biznesowej Łodzi oraz regionu, przewadze innych dużych miast w zakresie promocji ofert gospodarczych.

Grupą docelową i głównymi odbiorcami projektu są przedsiębiorcy z łódzkiego.

Typ projektu: Promocja miasta
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej „Zdrowie” do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2021-10-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2023-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT
Cel:

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania transportu publicznego oraz osiągnięcie niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności w mieście.

Całkowita wartość projektu: 57 649 440,79 zł [stan na dzień 27.10.2021 r., zgodnie z Umową o dofinansowanie]
Wartość dofinansowania unijnego: 39 762 544,44 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 4 677 946,40 zł
Krótki opis projektu:

Zakres robót obejmuje kompleksową przebudowę linii tramwajowej w ulicy Konstantynowskiej w Łodzi na odcinku od pętli tramwajowej „Zdrowie” do granicy miasta na odcinku ok. 3 km, w tym m.in. przebudowę torowiska i sieci trakcyjnej oraz modernizację budynku podstacji trakcyjnej „BRUS” (zasilającej linię na tym odcinku) wraz z jej wyposażeniem.

Typ projektu: Transport
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2014-03-07
Data zakończenia realizacji projektu: 2024-09-30
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Źródła dofinansowania: Fundusz Spójności
Program Operacyjny: POIiŚ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach
Cel:

Głównym celem projektu jest: poprawa oferty transportu publicznego na terenie Miasta Łódź poprzez budowę nowej i przebudowę istniejącej infrastruktury oraz wymianę taboru.

Całkowita wartość projektu: 843 672 694,69 PLN
Wartość dofinansowania unijnego: 471 739 367,75 PLN
Krótki opis projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 • Przebudowę linii tramwajowej w al. Śmigłego-Rydza na odcinku od ul. Przybyszewskiego (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Dąbrowskiego (bez skrzyżowania)
 • Przebudowa linii tramwajowej w al. Śmigłego-Rydza - Przebudowa wiaduktów na al. Śmigłego- Rydza na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Przybyszewskiego.
 • Przebudowa torowiska wraz z niezbędną infrastrukturą w ulicy Przybyszewskiego na odcinku od ul. Kilińskiego (wraz ze skrzyżowaniem) do al. Śmigłego- Rydza (bez skrzyżowania 
 • Przebudowa torowiska wraz z niezbędną infrastrukturą na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego i al. Śmigłego-Rydza oraz odcinka ul. Dąbrowskiego od skrzyżowania al. Śmigłego-Rydza do ul. Dąbrowskiego 34a wraz ze skrzyżowaniem z ul. Podgórną
 • Przebudowa torowiska wraz z niezbędną infrastrukturą w ulicy Dąbrowskiego na odc. od al. Śmigłego – Rydza do ul. Rzgowskiej i dalej do pl. Niepodległość.
 • Zakup 30 nowoczesnych jednostek do obsługi linii komunikacyjnych
 • Modernizacja zajezdni tramwajowej Chocianowice
 • Dostawa autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania oraz niezbędną infrastrukturą
Typ projektu: Infrastruktura drogowa, Środowisko, Transport
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Łódź OdNowa – promocja gospodarcza Łodzi i regionu łódzkiego podczas organizowanego w Łodzi międzynarodowego kongresu gospodarczego
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-09-05
Data zakończenia realizacji projektu: 2021-12-31 (Projekt zakończony)
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, poddziałanie I.2.3 Promocja gospodarcza regionu – Miasto Łódź.
Cel:
Celem głównym projektu było zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP, poprzez intensyfikację działań związanych z opracowaniem i wdrożeniem kompleksowej oferty promocji gospodarczej województwa łódzkiego i Łodzi, rozwój powiązań gospodarczych pomiędzy MŚP z regionu łódzkiego działającymi w regionalnych inteligentnych specjalizacjach (RIS) a partnerami zagranicznymi, podniesienie międzynarodowej gospodarczej rangi regionu łódzkiego i Łodzi.
Całkowita wartość projektu: 1 313 640,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 907 800,00 zł
Krótki opis projektu:

W ramach projektu wykonano zadania polegające na realizacji wydarzenia o charakterze międzynarodowego kongresu gospodarczego (kongresu w temacie rewitalizacji). Projekt był odpowiedzią na zdiagnozowane problemy związane z niewystarczającym poziomem wiedzy o potencjale i ofercie biznesowej łódzkich przedsiębiorstw, szczególnie z sektora MŚP, niezadowalającym poziomem wiedzy o potencjale i ofercie biznesowej Łodzi oraz regionu, przewagą innych dużych miast w zakresie promocji ofert gospodarczych.

Realizacja projektu przyczyniła się do silniejszej identyfikacja łódzkich przedsiębiorców jako dobrej marki, a tym samym poprawy wizerunku Łodzi jako miasta wspierającego sektor MŚP, działających w regionalnych inteligentnych specjalizacjach, zwiększenia wiedzy o ofercie inwestycyjnej miasta i regionu łódzkiego podczas organizowanego w Łodzi międzynarodowego kongresu gospodarczego, budowania przewagi konkurencyjnej regionu łódzkiego i Łodzi nad innymi kluczowymi regionami gospodarczymi i dużymi miastami w kraju, stymulowania wzrostu liczby inicjatyw gospodarczych w sektorze mikroprzedsiębiorstw i MŚP, promocji potencjału gospodarczego i oferty inwestycyjnej regionu łódzkiego i Łodzi na arenie międzynarodowej oraz stymulowania internacjonalizacji łódzkich przedsiębiorstw.

Typ projektu: Promocja miasta
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-12-19
Data zakończenia realizacji projektu: 2019-10-30 (Projekt zakończony)
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział Kultury
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT
Cel:
Głównym celem projektu był wzrost liczby osób korzystających z oferty kulturalnej łódzkich bibliotek.
Całkowita wartość projektu: 8 083 502,25 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 5 456 167,42 zł
Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu był rozwój potencjału infrastrukturalnego i sprzętowego łódzkich bibliotek publicznych, celem stworzenia warunków do rozwoju prowadzonej przez nie działalności kulturalnej oraz ułatwienia dostępu do zasobów bibliotecznych. Głównym celem projektu był wzrost liczby osób korzystających z oferty kulturalnej łódzkich bibliotek. Cele na poziomie rezultatu to: otwarcie łódzkich bibliotek na potrzeby mieszkańców poprzez rozszerzenie oferty kulturalnej (lokalne centra kultury), ułatwienie i usprawnienie dostępu do oferty kulturalnej łódzkich bibliotek. Cele na poziomie produktu to: przebudowa i rozbudowa budynków 2 filii bibliotecznych wraz z „pierwszym wyposażeniem”, wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnej w postaci jednolitego oprogramowania bibliotecznego i Łódzkiej Karty Bibliotecznej wraz z doposażeniem filii. W wyniku realizacji projektu budynki dwóch filii bibliotecznych przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3 w Łodzi oraz przy ul. Boya-Żeleńskiego 15 w Łodzi zostały poddane kompleksowej przebudowie i rozbudowie o nowe przestrzenie wielofunkcyjne umożliwiające rozszerzenie prowadzonej w nich działalności kulturalnej. Filie wszystkich Miejskich Bibliotek Publicznych w Łodzi otrzymały nowe wyposażenie. Wdrożony został zintegrowany system biblioteczny.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy Łodzi i pozostałych gmin Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. 

Typ projektu: Kultura
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Narodowe Centrum Kultury Filmowej - rozwój funkcji i usług oferowanych przez "EC1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-08-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2023-10-31 (Projekt zakończony)
Beneficjent: EC-1 Łódź - Miasto Kultury
Realizator: EC-1 Łódź - Miasto Kultury
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny:
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Cel:

Głównym celem projektu było stworzenie nowoczesnej, interaktywnej oferty Narodowego Centrum Kultury Filmowej, która umożliwia prezentację i popularyzację historii kina polskiego oraz stanowi punkt wyjścia dla dalszego rozwoju w zakresie edukacji, cyfryzacji oraz ekspozycji dorobku kinematografii polskiej i światowej.

Całkowita wartość projektu: 36 399 979 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 25 409 332 zł
Krótki opis projektu:

Celem projektu było stworzenie nowoczesnej, interaktywnej oferty Narodowego Centrum Kultury Filmowej, która umożliwia prezentację i popularyzację historii kina polskiego oraz stanowi punkt wyjścia dla dalszego rozwoju w zakresie edukacji, cyfryzacji oraz ekspozycji dorobku kinematografii polskiej i światowej. Cel został osiągnięty dzięki utworzeniu atrakcyjnych i dostępnych funkcjonalności: atrakcyjnej ścieżki dydaktycznej oraz przestrzeni edukacji filmowej i cyfryzacji.

Projekt obejmował:

 1. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz pozostałe prace przygotowawcze;
 2. Zaprojektowanie i przygotowanie wystawy oraz zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem na potrzeby ścieżki dydaktycznej „Kino Polonia”;
 3. Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z montażem na cele edukacji filmowej (w zakresie: warsztatów manualnych, przestrzeni warsztatów, edukacyjnego studio dźwięku, warsztatów realizatorskich, warsztatów efektów specjalnych, pracowni postprodukcyjnych);
 4. Zakup sprzętu i wyposażenia na cele zaplecza wystawowego oraz obsługi wystaw;
 5. Zakup sprzętu i wyposażenia na cele pracowni digitalizacji wraz z montażem;
 6. Zakup sprzętu i wyposażenia do „przechwytywania” trójwymiarowych ruchów aktorów i zapisywania ich przez komputer wraz z montażem i instalacją oprogramowania;
 7. Zakup sprzętu i wyposażenia oraz jego montaż na cele ogólne Instytucji (na potrzeby: obsługi odwiedzających, w tym niepełnosprawnych i seniorów, pomocy przedmedycznej w obiektach EC1, uruchomienia sieci bezprzewodowej w obiektach EC1, systemu komunikacji i sygnalizacji wewnątrz budynków EC1, techniczne i akustyczne budynku EC1-Wschód, wdrożenia systemu analizy przepływu odwiedzających, magazynu technicznego oraz magazynu podręcznego i inwentarzowego z funkcją montażu i oprawy wystaw);
 8. Promocję projektu;
 9. Zarządzanie projektem.
Typ projektu: Kultura
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Niskoemisyjny transport w Łodzi - Zakup 12 niskopodłogowych tramwajów wraz z pakietem eksploatacyjno-naprawczym, specjalistycznym wyposażeniem obsługowym i wybudowaniem hali przeglądowo-naprawczej
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-01-27
Data zakończenia realizacji projektu: 2019-03-31 (Projekt zakończony)
Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o.
Realizator: Miejskie Przesiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi sp. z o.o.
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.3 Niskoemisyjny transport miejski - miasto Łódź
Cel:
Głównym celem projektu było zwiększenie wykorzystania przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców Łodzi i przyjeżdżających.
Całkowita wartość projektu: 117 229 209,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 70 526 662,00 zł
Krótki opis projektu:
Projekt przewidywał zakup 12 niskopodłogowych tramwajów. Nowy tabor obsługuje linię nr 14 kursującą w relacji „DĄBROWA - Dąbrowskiego, Śmigłego-Rydza, Piłsudskiego, Mickiewicza, Włókniarzy, Limanowskiego - Dworzec Łódź Żabieniec”. Trasa linii przebiega w pobliżu trzech punktów przesiadkowych integrujących transport miejski i regionalny (Łódzka Kolej Aglomeracyjna). Łącząc dw. Łódź Żabieniec, dw. Łódź Kaliska oraz przystanek Łódź Dąbrowa linia oferuje przejazd przez centrum miasta trasą W-Z. Na potrzeby obsługi nowego taboru wybudowana została hala przeglądowo-naprawcza wraz z pakietem eksploatacyjno-naprawczym i specjalistycznym wyposażeniem obsługowym, zlokalizowana na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Telefonicznej.
Typ projektu: Środowisko, Transport
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-09-30
Data zakończenia realizacji projektu: 2021-02-28 (Projekt zakończony)
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział Kultury
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktury – ZIT
Cel:

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych miasta Łodzi poprzez nadanie nowych funkcji łódzkim domom kultury i ośrodkom kultury (głównej siedziby Poleskiego Ośrodka Sztuki, Widzewskich Domów Kultury – Domu Kultury „502” i Ośrodka Kultury „Górna”).

Całkowita wartość projektu: 8 000 000,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 5 213 948,38 zł
Krótki opis projektu:

Projekt polegał na poprawie stanu infrastruktury kultury i zakup wyposażenia w 3 instytucjach kultury. Prace pozwoliły m.in. na udostępnienie pomieszczeń do tej pory wyłączonych z użytkowania ze względu na zły stan techniczny i estetyczny.

W Ośrodku Kultury Górna modernizacja przestrzeni pozwoliła na uruchomienie przestrzeni klubowej dla dzieci i młodzieży i wprowadzenie nowych, kreatywnych formy aktywności artystycznej, edukacyjnej i kulturalnej (teatr, taniec, muzyka, historia Łodzi, pedagogika, zabawy). Nowe wyposażenie umożliwiło organizację zajęć komputerowych dla osób z dysfunkcjami ruchowymi, słuchowymi i wzrokowymi, specjalistycznych zajęć dla młodzieży (jak bezpiecznie surfować po Internecie, jak korzystać z zasobów internetowych) oraz warsztatów z wykorzystaniem nowych technologii (tworzenie małych form filmowych, montaż obrazu, animacja komputerowa, tworzenie słuchowisk).

W Poleskim Ośrodku Sztuki wykonano przebudowę piwnicy w celu adaptacji do realizacji różnorodnych zajęć artystycznych, ruchowych i plastycznych, także dla osób z dysfunkcjami ruchowymi. Powstała pracownia rękodzieła artystycznego - w zajęciach ceramicznych mogą uczestniczyć osoby o różnym stopniu sprawności i różnych możliwościach. W pracowni realizowane są również warsztaty florystyczne, form z wikliny i rękodzieła. Doposażenie w sprzęt nagłośnieniowy multimedialny poszerzyło ofertę programową o plenerowe projekcje filmowe, spektakle plenerowe i profesjonalne koncerty dostępne dla szerokiej publiczności, w tym osób z niepełnosprawnościami.

W Domu Kultury „502” wykonany remont (w tym zabudowa tarasu) pozwoliły na stworzenie nowej przestrzeni wystawienniczej oraz miejsca do spotkań autorskich w sezonie letnim. Modernizacja sali baletowo-gimnastycznej umożliwiła rozszerzenie oferty o nowe formy zajęć tanecznych i sportowych (crossfit, zumba) dla dzieci.

Typ projektu: Kultura
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Odwodnienie Miasta Łodzi
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-07-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2023-12-31 (Projekt zakończony)
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział Gospodarki Komunalnej
Źródła dofinansowania: Fundusz Spójności
Program Operacyjny:
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska
Cel:

Głównym celem projektu było zwiększenie ilości retencjonowanej wody, poprawa jakości podczyszczonych wód deszczowych oraz poprawa efektywności zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi w Łodzi. Cele szczegółowe projektu określono następująco: - wzrost efektywności zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi w tym rozwiązanie problemów związanych z podtopieniami działek przyległych - kompleksowe odwodnienie Osiedla Wiskitno i Mileszki, ul. Telefonicznej oraz ul. Starogardzkiej i terenów przyległych - poprawa jakości podczyszczonych wód deszczowych w tym zapewnienie efektu oczyszczania poniżej 100 mg/dm3 zawiesiny ogólnej i 15 mg/dm3 substancji ropopochodnych tym samym spełniając wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 1800) - zwiększenie atrakcyjności terenów dla mieszkańców i ewentualnych inwestorów - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu oczyszczania ścieków deszczowych - zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego rzek na terenie miasta Łodzi - umożliwienie zagospodarowania podczyszczonych wód opadowych i roztopowych na cele komunalne, zastosowania metod naturalnych poprzez inwestycję w podczyszczalnie hydrofitowe - wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianą klimatu oraz zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym w szczególności podtopieniom poprzez spowalnianie odpływu wywołanego opadami nawalnymi a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa przejścia wód wielkich - zwiększenia zagospodarowania wód opadowych poprzez zwiększenie ilości wód trafiających do gruntu poprzez infiltrację opływu wywołanego opadami nawalnymi.

Całkowita wartość projektu: 57 313 087,36 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 38 484 144,60 zł
Krótki opis projektu:

Projekt pn. „Odwodnienie Miasta Łodzi” zrealizowano na obszarze miasta Łódź. Projekt dotyczył realizacji poniżej wymienionych działań budowlanych i modernizacyjnych w obszarze odwodnienia miasta:

 • Zadanie 1.1 - Budowa kolektora deszczowego ul. Zygmunta (na odcinku od ul. Kolumny do rzeki Olechówki).
 • Zadanie 1.2 - Budowa kolektora deszczowego w ul. Pomorskiej i w ul. Mileszki
 • Zadanie 1.3 - Budowa kanału deszczowego w ul. Telefonicznej.
 • Zadanie 1.4 - Budowa kanału deszczowego w ul. Starogardzkiej.
 • Zadanie 1.5 - Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (południowy brzeg Sokołówki ul. Łagiewnicka).
 • Zadanie 1.6 - Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (wschodni brzeg rzeki Łódki ul. Krakowska).
 • Zadanie 1.7 - Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (zachodni brzeg Łódki ul. Konstantynowska).
 • Zadanie 1.8 - Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (wschodni brzeg Łódzki ul. Konstantynowska).
 • Zadanie 1.9 - Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (południowy brzeg rzeki Ner ul. Pabianicka).
 • Zadanie 1.10 - Budowa zbiornika – osadnika „Strykowska” na rzece Łódce w Łodzi.
 • Zadanie 1.11 - Modernizacja podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Liściastej (strona zachodnia).
 • Zadanie 1.12 - Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Pomorskiej.
 • Zadanie 1.13 - Budowa zbiornika retencyjnego przy rzece Ner w rejonie ul. Frezjowej.
 • Zadanie 1.14 - Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Ner w rejonie ul. Sołeckiej.
 • Zadanie 1.15 - Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Ner, w rejonie ul. Mileszki.

Więcej informacji na stronie poświęconej realizacji Projektu

Typ projektu: Środowisko
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2021-03-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2023-11-30 (Projekt zakończony)
Beneficjent: EC-1 Łódź - Miasto Kultury
Realizator: EC-1 Łódź - Miasto Kultury
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT
Cel:

Głównym celem projektu było poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi prowadzące do pozyskania nowych odbiorców tejże oferty wśród zidentyfikowanych grup docelowych. Cel został osiągnięty dzięki utworzeniu interaktywnej wystawy stałej oraz budowie zespołu sal kinowych wraz z systemem komunikacyjnym będącym łącznikiem usług oferowanych przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej.

Całkowita wartość projektu: 40 202 121 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 17 680 000 zł
Krótki opis projektu:

Zakres projektu obejmował prace niezbędne do dostosowania istniejących obiektów EC-1 Wchód do pełnienia nowych funkcji kulturalnych oraz wykończenie wnętrz, montaż sprzętu i wyposażenia w powierzchni objętej projektem celem dostosowania go do poszerzonej oferty instytucji kultury. Efektem realizacji projektu jest adaptacja budynku N w kompleksie, w ujęciu całościowym, tj. powstanie wystawy stałej “Materia Kina” wraz z foyer, Zespołu Sal Kinowych wraz z foyer głównej sali kinowej, a także powstanie przestrzeni komunikacyjnej dostosowanej do zapewnienia dostępu odwiedzających do poszczególnych poziomów budynku. Projekt miał unikatowy charakter ze względu na pełnione funkcje upowszechniające i promujące kulturę filmową. Wystawa “Materia Kina” będzie poświęcona kolejnym fazom realizacji filmu. Zespół Sal Kinowych składa się z 3 sal kina studyjnego, będącego przestrzenią prezentacji ambitnego repertuaru filmowego, organizacji festiwali, przeglądów i spotkań z twórcami. Ideą projektu były działania prezentujące historię kina, jego ewolucję w kontekstach kulturowych oraz przemian zachodzących w technologii produkcji filmowej, ukazujące proces powstawania filmu, pobudzające zainteresowanie szeroko pojętą kulturą filmową, archiwizujące i upowszechniające multimedialny dorobek kinematografii polskiej i światowej, budujące tożsamość miejsca, jego charakter i znaczenie dla społeczności lokalnej.

Typ projektu: Kultura
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Program edukacji ogólnej – Szkoła Podstawowa Nr 173 w Łodzi
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-06-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2022-10-31 (Projekt zakończony)
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział Edukacji / Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.5 Edukacja ogólna – miasto Łódź
Cel:
Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji ogólnej poprzez modernizację i unowocześnienie bazy edukacyjnej oraz dostosowanie infrastruktury wewnętrznej, do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w placówce szkolnictwa ogólnego, mieszczącej się na terenie Miasta Łodzi w obszarze objętym Gminnym Programem Rewitalizacji. Projekt miał na celu również poprawę warunków rozwoju kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego oraz zwiększenie potencjału edukacyjnego placówki, odnoszącego się do edukacji ucznia z niepełnosprawnością.
Całkowita wartość projektu: 1 206 299,14 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 833 886,27 zł
Krótki opis projektu:

W wyniku realizacji projektu nastąpiła modernizacja infrastruktury oraz zapewnienie wydajnej edukacji wszystkim uczniom, zwłaszcza uczniom z zaburzeniami, poprzez zakup odpowiedniego wyposażenia. Działania te przyczyniły się do unowocześnienia zaplecza dydaktycznego Szkoły, podniesienia standardu nauczania, umożliwienia indywidualizacji pracy z uczniem, a w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Obecna infrastruktura szkolna pozbawiona jest barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Nowa infrastruktura edukacyjna, oparta na koncepcji uniwersalnego projektowania, pozwala na dostosowanie warunków w szkole do obowiązujących standardów i wymagań oraz przyczynia się do wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej podczas nauki i pracy, w tym podczas zajęć eksperymentalnych oraz poprawia dostępność do wysokiej jakości usług edukacyjnych na poziomie edukacji ogólnej. Dodatkowe działania, mające na celu modernizację infrastruktury pod względem potrzeb osób niepełnosprawnych, są uzupełnieniem rozwiązań i zwieńczeniem innowacyjnego podejścia do potrzeb edukacyjnych bez barier i niedyskryminacji.

Typ projektu: Edukacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Program edukacji ogólnej – Szkoła Podstawowa Nr 175 w Łodzi
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-06-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2022-10-31 (Projekt zakończony)
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział Edukacji / Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.5 Edukacja ogólna – miasto Łódź
Cel:
Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji ogólnej poprzez modernizację i unowocześnienie bazy edukacyjnej oraz dostosowanie infrastruktury wewnętrznej, do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w placówce szkolnictwa ogólnego, mieszczącej się na terenie Miasta Łodzi w obszarze objętym Gminnym Programem Rewitalizacji. Projekt miał na celu również poprawę warunków rozwoju kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego oraz zwiększenie potencjału edukacyjnego placówki, odnoszącego się do edukacji ucznia z niepełnosprawnością.
Całkowita wartość projektu: 538 405 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 374 061 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 5,00 zł
Krótki opis projektu:
W wyniku realizacji projektu nastąpiła modernizacja infrastruktury i zakup wyposażenia w SP 175. Grupą docelową projektu są w głównej mierze uczniowie modernizowanej placówki oraz pośrednio wszyscy inni interesariusze. W placówce objętej projektem zastosowano koncepcję projektowania uniwersalnego – jest ona w pełni dostępna dla wszystkich osób bez względu na wiek, płeć, czy stopień niepełnosprawności. Równość dostępu została zapewniona m.in. przez działania takie jak dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto zakres rzeczowy modernizacji szkoły w ramach projektu został dobrany tak, by w miarodajny sposób niwelował problemy placówki i pozwalał na zaspokojenie potrzeb jej użytkowników.
Typ projektu: Edukacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Program edukacji ogólnej – Szkoła Podstawowa Nr 36 w Łodzi
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-06-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2022-10-31 (Projekt zakończony)
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział Edukacji / Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.5 Edukacja ogólna – miasto Łódź
Cel:

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji ogólnej poprzez unowocześnienie bazy edukacyjnej oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości świadczonych usług w placówce szkolnictwa ogólnego na terenie Miasta Łodzi. Ponadto nastąpiło zwiększenie potencjału edukacyjnego placówki szkolnictwa ogólnego, w tym potencjału odnoszącego się do edukacji ucznia z niepełnosprawnością. Projekt miał na celu również zwiększenie dostępności obiektów dla osób z niepełnosprawnościami, zarówno infrastruktury wewnętrznej, jak i zewnętrznej oraz poprawę warunków rozwoju kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością.

Całkowita wartość projektu: 2 066 345,31 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 1 428 227,11 zł
Krótki opis projektu:

W wyniku realizacji projektu nastąpiło zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji ogólnej poprzez modernizację i unowocześnienie bazy edukacyjnej oraz infrastruktury wewnętrznej dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Grupą docelową projektu są w głównej mierze uczniowie SP 36 oraz pośrednio wszyscy inni interesariusze, dlatego też w placówce objętej projektem zastosowano koncepcję projektowania uniwersalnego, dzięki czemu stała się ona w pełni dostępna dla wszystkich osób bez względu na wiek, płeć, czy stopień niepełnosprawności. Równość dostępu została zapewniona m.in. przez działania takie jak dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Realizacja projektu przyczyniła się także do poprawy warunków rozwoju kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego uczniów. Zwiększył się potencjał edukacyjny placówki szkolnictwa ogólnego, w tym potencjał odnoszący się do edukacji ucznia z niepełnosprawnością.

Typ projektu: Edukacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Program edukacji ogólnej – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łodzi
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-06-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2022-10-31 (Projekt zakończony)
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział Edukacji / Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.5 Edukacja ogólna – miasto Łódź
Cel:
Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji ogólnej poprzez unowocześnienie bazy edukacyjnej oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości świadczonych usług w placówce szkolnictwa ogólnego na terenie Miasta Łodzi. Ponadto nastąpiło zwiększenie potencjału edukacyjnego placówki szkolnictwa ogólnego, w tym potencjału odnoszącego się do edukacji ucznia z niepełnosprawnością. Projekt miał na celu również zwiększenie dostępności obiektów dla osób z niepełnosprawnościami, zarówno infrastruktury wewnętrznej, jak i zewnętrznej oraz poprawę warunków rozwoju kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością.
Całkowita wartość projektu: 800 414,54 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 457 031,00 zł
Krótki opis projektu:

W wyniku realizacji projektu nastąpiła modernizacja infrastruktury i zakup wyposażenia w SP 5. W ramach projektu zastosowano mechanizmy uwzględniające wszystkich użytkowników zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania. Zmodernizowana infrastruktura jest dostępna bez ograniczeń wynikających z niepełnosprawności ruchowej i umysłowej oraz nie wymaga od użytkowników posiadania specjalistycznego wyposażenia. Rezultaty projektu służą możliwie najszerszej liczbie osób, w tym osobom z niepełnosprawnościami i wszystkim tym, którzy mają różne potrzeby funkcjonalne. Grupą docelową projektu są w głównej mierze uczniowie SP5 oraz pośrednio wszyscy inni interesariusze. W placówce objętej projektem, zastosowano koncepcję projektowania uniwersalnego – jest ona w pełni dostępna dla wszystkich osób bez względu na wiek, płeć, czy stopień niepełnosprawności. Równość dostępu została zapewniona m.in. przez działania takie jak dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, usuwanie barier architektonicznych, czy też dodawanie elementów ułatwiających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.

Typ projektu: Edukacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Program edukacji ogólnej – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 111 w Łodzi
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-06-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2022-10-31 (Projekt zakończony)
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział Edukacji / Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.5 Edukacja ogólna – miasto Łódź
Cel:
Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji ogólnej poprzez unowocześnienie bazy edukacyjnej oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości świadczonych usług w placówce szkolnictwa ogólnego na terenie Miasta Łodzi. Ponadto nastąpiło zwiększenie potencjału edukacyjnego placówki szkolnictwa ogólnego, w tym potencjału odnoszącego się do edukacji ucznia z niepełnosprawnością. Projekt miał na celu również zwiększenie dostępności obiektów dla osób z niepełnosprawnościami, zarówno infrastruktury wewnętrznej, jak i zewnętrznej oraz poprawę warunków rozwoju kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością.
Całkowita wartość projektu: 1 808 053,57 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 1 249 732,82 zł
Krótki opis projektu:

Placówka objęta projektem zapewnia dostępność dla osób z niepełnosprawnych – uzupełniające działania w tym zakresie zostały podjęte w ramach niniejszego projektu, należą do nich: dostosowywanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, usuwanie barier architektonicznych, dodawanie elementów ułatwiających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. W ramach realizacji zmodernizowana została infrastruktura, która dostępna jest bez ograniczeń wynikających z niepełnosprawności ruchowej i umysłowej oraz nie wymaga od użytkowników specjalistycznego wyposażenia. Infrastruktura ta nie przyczynia się do dyskryminacji, niesamodzielności lub nierównego traktowania. Rezultaty projektu służą możliwie najszerszej liczbie osób w tym osobom z niepełnosprawnościami i wszystkim tym, którzy mają różne potrzeby funkcjonalne.

Typ projektu: Edukacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Program kształcenia zawodowego i ustawicznego – Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-06-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2022-10-31 (Projekt zakończony)
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział Edukacji / Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.4 Kształcenie zawodowe i ustawiczne - miasto Łódź
Cel:
Głównym celem projektu było zwiększenie potencjału edukacyjnego placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych, poprawa warunków rozwoju kompetencji praktycznych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości kształcenia zawodowego oraz zwiększenie dostępności obiektów dla osób z niepełnosprawnościami.
Całkowita wartość projektu: 1 786 841,90 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 1 235 074,34 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 14 530,29 zł
Krótki opis projektu:

W ramach projektu zakupiono niezbędne wyposażenie i przeprowadzono prace remontowe (prace modernizacyjne), w celu zwiększenia dostępu do wysokiej jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego. Przyczynia się to do możliwości zaoferowania uczniom bardziej indywidualnej i wyspecjalizowanej opieki edukacyjnej oraz kształcenia wyższej jakości dopasowanego do potrzeb rynku pracy. Przekłada się to na nabywanie przez nich kompetencji opartych na indywidualnych predyspozycjach i posiadanie umiejętności ułatwiających dostosowanie do zmieniających się warunków i potrzeb rynku pracy. Projekt objął działania zmierzające do dopasowania infrastruktury do potrzeb osób z różnym stopniem niepełnosprawności.

Typ projektu: Edukacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Program kształcenia zawodowego i ustawicznego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łodzi (od 01.09.2018 r. Technikum nr 3)
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-06-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2022-10-31 (Projekt zakończony)
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział Edukacji / Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.4 Kształcenie zawodowe i ustawiczne - miasto Łódź
Cel:
Głównym celem Projektu było zwiększenie dostępu do wysokiej jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego poprzez unowocześnienie bazy edukacyjnej placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego na terenie Miasta Łodzi, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.
Całkowita wartość projektu: 3 055 440,59 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 2 179 446,87 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 25 640,55 zł
Krótki opis projektu:

W ramach projektu zakupiono niezbędne wyposażenie i przeprowadzono prace remontowe (prace modernizacyjne), w celu zwiększenia dostępu do wysokiej jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego. Przyczynia się to do możliwości zaoferowania uczniom bardziej indywidualnej i wyspecjalizowanej opieki edukacyjnej oraz kształcenia wyższej jakości dopasowanego do potrzeb rynku pracy. Przekłada się to na nabywanie przez nich kompetencji opartych na indywidualnych predyspozycjach i posiadanie umiejętności ułatwiających dostosowanie do zmieniających się warunków i potrzeb rynku pracy. Projekt objął działania zmierzające do dopasowania infrastruktury do potrzeb osób z różnym stopniem niepełnosprawności.

Typ projektu: Edukacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Program kształcenia zawodowego i ustawicznego – Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 2 w Łodzi
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-06-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2022-06-30 (Projekt zakończony)
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział Edukacji / Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.4 Kształcenie zawodowe i ustawiczne - miasto Łódź
Cel:
Głównym celem projektu było zwiększenie potencjału edukacyjnego placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych, poprawa warunków rozwoju kompetencji praktycznych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości kształcenia zawodowego oraz zwiększenie dostępności obiektów dla osób z niepełnosprawnościami.
Całkowita wartość projektu: 728 408,51 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 503 636,64 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 5 925,14 zł
Krótki opis projektu:

W wyniku realizacji projektu nastąpiło zwiększenie potencjału edukacyjnego placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych, poprawa warunków rozwoju kompetencji praktycznych, zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości kształcenia zawodowego oraz zwiększenie dostępności obiektów dla osób z niepełnosprawnościami. Grupą docelową projektu są w głównej mierze uczniowie modernizowanej placówki oraz pośrednio inni interesariusze. W ZSZS2 zastosowano koncepcję projektowania uniwersalnego, która jest w pełni dostępna dla wszystkich osób bez względu na płeć, wiek, czy stopień niepełnosprawności. Równość dostępu została zapewniona m.in. przez działania takie jak dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Typ projektu: Edukacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – Przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-07-15
Data zakończenia realizacji projektu: 2023-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.3 Niskoemisyjny transport miejski – Miasto Łódź
Cel:
Głównym celem projektu jest zwiększone wykorzystanie transportu publicznego w Łodzi poprzez poprawę wewnętrznej dostępności komunikacyjnej miasta dzięki usprawnieniu powiązań komunikacyjnych oraz poprawę jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.
Całkowita wartość projektu: 137 494 267,26 zł [stan na dzień 29.07.2021 r., zgodnie z Umową o dofinansowanie]
Wartość dofinansowania unijnego: 92 087 547,39 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 10 304 360,16 zł
Krótki opis projektu:

Zakres projektu obejmuje: przebudowę drogi i torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od placu im. Reymonta do ul. Kilińskiego, budowę węzła przesiadkowego tj. przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego nad torami kolejowymi wraz z rozbudową układu drogowego w rejonie tych obiektów oraz przebudowę torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów w ul. Przybyszewskiego do ul. Lodowej). Realizacja działania przyczyni się do stworzenia na obszarze miasta Łodzi sprawnego i bezpiecznego systemu publicznego transportu zbiorowego, o wysokiej jakości świadczonych usług, spełniającego standardy unijne w zakresie ochrony środowiska, konkurencyjnego względem transportu indywidualnego.

Typ projektu: Środowisko, Transport
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – zakup 17 autobusów elektrycznych wraz z wybudowaniem infrastruktury niezbędnej do ich obsługi.
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-04-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2023-11-30 (Projekt zakończony)
Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o.
Partnerzy: Miasto Łódź
Realizator: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o.
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.3 Niskoemisyjny transport miejski - miasto Łódź
Cel:

Głównym celem projektu było zwiększenie wykorzystania przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców Łodzi

Całkowita wartość projektu: 63 025 915 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 44 000 090 zł
Krótki opis projektu:

W ramach projektu zakupiono 17 autobusów elektrycznych jednoczłonowych z możliwością doładowania poprzez pantografowe stacje szybkiego ładowania zlokalizowane na pętlach oraz stacje wolnego ładowania zlokalizowane na terenie Zajezdni Autobusowej EA1 przy ul. Limanowskiego 147/148.

Typ projektu: Środowisko, Transport
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2015-09-21
Data zakończenia realizacji projektu: 2017-12-31 (Projekt zakończony)
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział ds. Zarządzania Projektami
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu
Cel:
Głównym celem projektu była promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego na arenie międzynarodowej poprzez budowanie sieci międzynarodowej współpracy gospodarczej.
Całkowita wartość projektu: 2 297 000,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 1 952 450,00 zł
Krótki opis projektu:

Projekt polegał na promocji gospodarczej łódzkiego sektora kreatywnego poprzez udział w wybranych wydarzeniach o randze międzynarodowej w kraju i zagranicą oraz organizację kampanii promocyjnej. W ramach projektu przewidzianego do realizacji na lata 2016 i 2017 nastąpiła promocja łódzkich firm z branży kreatywnej. Miasto przeprowadziło kampanię promocyjną przedstawiającą ofertę łódzkich firm z sektora kreatywnego za pośrednictwem różnych narzędzi marketingowych. Do udziału w kampanii zaproszeni zostali łódzcy przedsiębiorcy prowadzący działalność w sektorze kreatywnym, którzy zgłosili się ze swoimi produktami.

Grupą docelową projektu był sektor kreatywny obejmujący branże, takie jak: moda, wzornictwo, film, architektura, oprogramowanie, gry komputerowe, rynek wydawniczy.

Typ projektu: Promocja miasta
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Przyjedź, zobacz, zainwestuj
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2015-09-28
Data zakończenia realizacji projektu: 2018-09-30 (Projekt zakończony)
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu
Cel:
Głównym celem projektu była promocja gospodarcza Miasta Łodzi, jego atutów, szans, możliwości dla inwestorów poprzez zwiększenie międzynarodowej rangi regionu, a także wsparcie sektora MŚP w internacjonalizacji swojej działalności.
Całkowita wartość projektu: 1 681 000,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 1 428 850,00 zł
Krótki opis projektu:

Projekt powstał w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy związane z niewystarczającymi działaniami w zakresie promocji gospodarczej z jednej strony na rzecz biznesu, a z drugiej także miasta, gdyż ze względu na ograniczone możliwości finansowe podejmowanie wszystkich niezbędnych aktywności jest po prostu niemożliwe. Projekt wspierał następujące przedsięwzięcia informacyjno-promocyjne o charakterze międzynarodowym: 1) promocja miasta w mediach branżowych polskich i zagranicznych poprzez zamieszczanie reklam, artykułów sponsorowanych itp., 2) promocja miasta poprzez organizację wydarzeń dla firm, 3) promocja miasta poprzez własne wydawnictwa promocyjne. W wyniku realizacji projektu miasto przeprowadziło szereg działań promocyjnych, mających na celu skłonienie jak największej ilości firm/osób opiniotwórczych do odwiedzenia naszego miasta, co w konsekwencji ma przełożyć się na wzrost liczby inwestycji.

Typ projektu: Promocja miasta
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 162, SP nr 172 i ZSE-T-H
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-10-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2017-12-29 (Projekt zakończony)
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Szkoła Podstawowa nr 162, Szkoła Podstawowa nr 172, Zespół Szkół Ekonomiczno - Tutystyczno - Hotelarskich im. Władysława Grabskiego
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków
Cel:
Głównym celem projektu była poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację 3 budynków edukacyjnych w m. Łodzi.
Całkowita wartość projektu: 9 003 714,51 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 6 117 548,21 zł
Krótki opis projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów (pełny i wentylowany), wymianę okien, wymianę drzwi, modernizację systemu grzewczego (instalacji c.o. w zakresie poprawy izolacyjności, wymiany grzejników, zastosowanie termostatów i zaworów podpionowych),częściową modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej w SP nr 172. Na potrzeby realizacji projektu została opracowana dokumentacja projektowa oraz audyty energetyczne. Poprawa efektywności energetycznej w odniesieniu do staniu początkowego została obliczona na poziomie 71,64% (dla poszczególnych budynków: SP nr 162 - 76,95%, SP nr 172 - 77,15%, ZSE-T-H - 60,81%).

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie i pracownicy szkół oraz pośrednio wszyscy mieszkańcy Łodzi.

Typ projektu: Środowisko, Termomodernizacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-10-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2017-12-29 (Projekt zakończony)
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Szkoła Podstawowa nr 205, Publiczne Gimnazjum nr 36, XXXI Liceum Ogólnokształcące
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków
Cel:
Głównym celem projektu była poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację 4 budynków edukacyjnych w m. Łodzi
Całkowita wartość projektu: 9 241 281,13 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 6 248 946,79 zł
Krótki opis projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian części piwnicznej, stropodachów, stropu ostatniej kondygnacji w SP nr 55, wymianę okien, wymianę luksferów na okna w XLIV LO, wymianę drzwi, modernizację systemu grzewczego (instalacji c.o. w zakresie poprawy izolacyjności, wymiana grzejników, zastosowanie termostatów i zaworów podpionowych), modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej w XLIV LO.

Na potrzeby realizacji projektu została opracowana dokumentacja projektowa oraz audyty energetyczne. Poprawa efektywności energetycznej w odniesieniu do staniu początkowego została obliczona na poziomie 76,01% (dla poszczególnych budynków: SP nr 55 - 74,07%, XXIV LO - 74,49%, XLIV LO - 79,48%).

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie i pracownicy szkół oraz pośrednio wszyscy mieszkańcy Łodzi.

Typ projektu: Środowisko, Termomodernizacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-10-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2017-12-29 (Projekt zakończony)
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Szkoła Podstawowa nr 55, XXIV Liceum Ogólnokształcące, XLIV Liceum Ogólnokształcące
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków
Cel:
Głównym celem projektu była poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację 3 budynków edukacyjnych w m. Łodzi.
Całkowita wartość projektu: 5 747 608,33 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 3 761 015,24 zł
Krótki opis projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian części piwnicznej, stropodachów, stropu ostatniej kondygnacji w SP nr 55, wymianę okien, wymianę luksferów na okna w XLIV LO, wymianę drzwi, modernizację systemu grzewczego (instalacji c.o. w zakresie poprawy izolacyjności, wymiana grzejników, zastosowanie termostatów i zaworów podpionowych), modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej w XLIV LO. Na potrzeby realizacji projektu została opracowana dokumentacja projektowa oraz audyty energetyczne. Poprawa efektywności energetycznej w odniesieniu do staniu początkowego została obliczona na poziomie 76,01% (dla poszczególnych budynków: SP nr 55 - 74,07%, XXIV LO - 74,49%, XLIV LO - 79,48%).

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie i pracownicy szkół oraz pośrednio wszyscy mieszkańcy Łodzi.

Typ projektu: Środowisko, Termomodernizacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II – część 1
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-09-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2020-12-31 (Projekt zakończony)
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Miasto Łódź
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT
Cel:
Głównym celem projektu była poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację 4 budynków edukacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Łodzi.
Całkowita wartość projektu: 8 000 000,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 5 124 791,96 zł
Krótki opis projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmował: docieplenie ścian fundamentowych, stropodachów, wymianę okien, wymianę drzwi, modernizację systemu grzewczego (instalacji c.o. w zakresie poprawy izolacyjności, wymiana grzejników, zastosowanie termostatów i zaworów podpionowych) oraz przeprowadzenie niezbędnych robót towarzyszących. Na potrzeby realizacji projektu została opracowana dokumentacja projektowa oraz audyty energetyczne. Poprawa efektywności energetycznej w odniesieniu do stanu początkowego została obliczona na poziomie 64,5%.

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie i pracownicy szkół oraz pośrednio wszyscy mieszkańcy Łodzi.

Typ projektu: Środowisko, Termomodernizacja
galeria zdjęć: uml.lodz.pl/index.php?id=5697&no_cache=1&ADMCMD_cooluri=1
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Racjonalizacja zużycia energii – termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-01-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2020-12-31 (Projekt zakończony)
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział Gospodarki Komunalnej
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT
Cel:
Głównym celem projektu była poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację 66 budynków edukacyjnych w m. Łodzi.
Całkowita wartość projektu: 86 600 438,80 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 57 544 348,58 zł
Krótki opis projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian części piwnicznej, ścian fundamentowych, stropodachów, stropu ostatniej kondygnacji, wymianę okien, wymianę luksferów na okna, wymianę drzwi, modernizację systemu grzewczego (instalacji c.o. w zakresie poprawy izolacyjności, wymianę grzejników, zastosowanie termostatów i zaworów podpionowych), modernizację oświetlenia wewnętrznego oraz przeprowadzenie niezbędnych robót towarzyszących. Na potrzeby realizacji projektu została opracowana dokumentacja projektowa oraz audyty energetyczne. Poprawa efektywności energetycznej w odniesieniu do stanu początkowego została obliczona na poziomie 62,27%.

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie i pracownicy szkół oraz pośrednio wszyscy mieszkańcy Łodzi.

Typ projektu: Środowisko, Termomodernizacja
galeria zdjęć: uml.lodz.pl/index.php?id=5521&no_cache=1&ADMCMD_cooluri=1
zdjęcia:
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rewitalizacja EC-1 Południowy-Wschód
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-12-21
Data zakończenia realizacji projektu: 2023-09-30 (Projekt zakończony)
Beneficjent: EC-1 Łódź - Miasto Kultury
Realizator: EC-1 Łódź - Miasto Kultury
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT
Cel:

Głównym celem projektu był rozwój potencjału gospodarczego i turystycznego miasta i regionu poprzez stworzenie oferty edukacyjnej, rozrywkowej i kulturalnej w zakresie branży technologii wizualnych, gier komputerowych i komiksu prowadzący do pozyskania nowych odbiorców tejże oferty wśród zidentyfikowanych grup docelowych.

Całkowita wartość projektu: 35 441 759,86 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 23 392 463,07 zł
Krótki opis projektu:

Zakres projektu przewidywał powstanie Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej - istotnego w skali kraju i regionu ośrodka działań kulturalno-edukacyjnych i ekspozycyjnych w obszarze kultury cyfrowej, silnie związanej z przemysłami kreatywnymi, w tym w szczególności z produkcją gier wideo i innymi projektami z obszaru mediów interaktywnych. Oferta Centrum poświęcona komiksowi składa się z ekspozycji stałej, wystaw czasowych oraz ścieżki tworzenia komiksu – warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Oferta Centrum poświęcona narracji interaktywnej obejmuje strefę poświęconą historii gier komputerowych w Polsce i na świecie; strefę VR i AR oraz ścieżkę tworzenia gier wzbogaconą o komponent warsztatowy. Centrum będzie także realizować inne funkcje kulturalne i społeczne: organizowane będą festiwale, wystawy i inne przedsięwzięcia kulturalne np. game jamy, wydarzenia e-sportowe, premiery gier i komiksów, spotkania z twórcami gier i komiksów, mające na celu upowszechnianie sztuk audiowizualnych i multimedialnych, wspieranie i promocję twórców oraz budowanie więzi społecznych.

Typ projektu: Kultura
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-10-02
Data zakończenia realizacji projektu: 2024-06-30
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - miasto Łódź
Cel:

Głównym celem projektu jest rewitalizacja obszaru o powierzchni 7,5 ha ograniczonego ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic

Całkowita wartość projektu: 228 953 559,67 zł [stan na dzień 10.01.2022 r., zgodnie z Umową o dofinansowanie wraz z aneksami nr 1-3]
Wartość dofinansowania unijnego: 101 218 478,79 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 4 481 954,68 zł
Krótki opis projektu:

Celem głównym Projektu jest rewitalizacja obszaru o powierzchni ok. 7,5 ha ograniczonego ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 • Stworzenie przyjaznej, żywej i ciekawej przestrzeni życia i pracy dla mieszkańców
 • Zmniejszenie skali występowania negatywnych zjawisk społecznych poprzez poprawę warunków życia i rozwoju społeczności lokalnej
 • Promowanie zatrudnienia i lokalnej przedsiębiorczości poprzez tworzenie przestrzeni atrakcyjnych dla prowadzenia działalności gospodarczej
 • Wzbogacenie potencjału kulturalnego i turystycznego obszaru Projektu

Zakres został podzielony na zadania obejmujące:

 • Zad. 1. Rewitalizacja budynków wraz zagospodarowaniem terenu (w tym remont bud. wraz zagospodarowaniem terenu znajdującego się bezpośrednio wokół nich)
 • Zad. 2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej funkcjonalnie powiązanej z obiektami poddawanymi rewitalizacji (w tym działania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenu na obszarze projektu)
 • Zad. 3. Działania w obszarze społecznym (cross-financing) - obejmujące działania edukacyjno-kulturalne oraz szkoleniowo-instruktażowe dla mieszkańców obszaru objętego projektem stanowiące niezbędne uzupełnienie zadań infrastrukturalnych
 • Zad. 4. Przygotowanie projektu (w tym etap wyboru wykonawców projektów i robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych, opracowanie projektów budowlanych oraz uzyskanie pozwoleń, decyzji i uzgodnień niezbędnych do realizacji prac budowlanych)
 • Zad. 5. Zarządzanie projektem (pozostałe działania administracyjno-techniczne niezbędne do realizacji projektu, takie jak nadzór nad robotami budowlanymi, działania promocyjne oraz inne działania administracyjne związane z obsługą Projektu)

Użytkownikami projektu będą:

 • UMŁ
 • Organizacje pozarządowe działające na obszarze Projektu 
 • Mieszkańcy obszaru Projektu 1
 • Mieszkańcy Łodzi/odwiedzający Miasto.
Typ projektu: Rewitalizacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-09-30
Data zakończenia realizacji projektu: 2024-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Partnerzy: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT
Cel:

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia Łodzian oraz uwydatnienie wartości przestrzenno-kulturowych Łodzi, budowanie tożsamości miasta, a także zachęcenie mieszkańców do powrotu do centrum.

Całkowita wartość projektu: 152 692 925,06 zł (w tym Partner Wiodący - Miasto Łódź: 108 027 353,09 zł) [stan na dzień 26.08.2022 r., zgodnie z Umową o dofinansowanie wraz z aneksami nr 1-4]
Wartość dofinansowania unijnego: 67 739 288,35 zł (w tym Partner Wiodący - Miasto Łódź: 37 778 983,99 zł)
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 1 827 625,28 zł (w tym Partner Wiodący - Miasto Łódź: 1 827 625,28 zł)
Krótki opis projektu:

Projekt obejmuje obszar ograniczony ulicami: Piotrkowska, Narutowicza, Kilińskiego, Tuwima (dotyczy: ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Tuwima, przebicia międzykwartałowego (budowa drogi), kwartału ulic Narutowicza-Sienkiewicza-Traugutta-Piotrkowska, budowy ul. Traugutta na odc. ul. Sienkiewicza-Kilińskiego wraz z budową układu ulic uzupełniających w kwartale ulic Traugutta – Sienkiewicza – Tuwima – Kilińskiego).

Projekt jest realizowany przez Miasto Łódź oraz komendę Wojewódzką Policji w Łodzi w całości na obszarze rewitalizacji, w centrum rdzenia strefy wielkomiejskiej. Zakres projektu to zestaw działań o charakterze inwestycyjnym obejmujących remont/przebudowę/rozbudowę/nadbudowę/prace konserwatorskie/prace restauratorskie kamienic gminnych i Skarbu Państwa.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje też działania inwestycyjne w odniesieniu do układu komunikacyjnego i zagospodarowania terenu na obszarze projektu. Planowane działania mają na celu stworzenie przestrzeni publicznej wewnątrz kwartału ograniczonego ulicami: Piotrkowską, Narutowicza, Sienkiewicza, Traugutta z dużą ilością zieleni, małą architekturą, która będzie połączona z pasażami i placami miejskimi.

W ramach projektu będą realizowane remonty istniejącej tkanki miejskiej z przeznaczeniem na funkcje usługowe, mieszkalne z uwzględnieniem lokalizacji mieszkań chronionych, wprowadzone nasadzenia w formie szpalerów przyulicznych, ścian urbanistycznych, zieleni urządzonej stanowiącej element kompozycji przestrzennej oraz zostanie zwiększona dostępność przestrzeni miejskiej m.in. poprzez dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Planowane działania maja na celu też także poprawę komunikacji poprzez realizację inwestycji drogowych, obejmujących budowę przedłużenia ulic (Wschodniej i Traugutta), oraz budowę dróg wewnątrz kwartału.

Bezpośrednio z rezultatów projektu skorzystają osoby zamieszkujące obszar podlegający rewitalizacji. Do szczególnie istotnych grup społecznych z punktu widzenia Miasta należą: przedsiębiorcy, studenci i absolwenci łódzkich uczelni, osoby bezrobotne, dzieci, seniorzy i rodziny o niskich dochodach.

Typ projektu: Rewitalizacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-09-30
Data zakończenia realizacji projektu: 2023-12-31 (Projekt zakończony)
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT
Cel:

Głównym celem projektu było podniesienie jakości życia Łodzian oraz uwydatnienie wartości przestrzenno-kulturowych Łodzi, budowanie tożsamości miasta, a także zachęcenie mieszkańców do powrotu do centrum.

Całkowita wartość projektu: 81 571 640 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 36 038 043 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 2 938 100 zł
Krótki opis projektu:

Projekt obejmował obszar ograniczony ulicami: Kilińskiego, Narutowicza, Składowa/Targowa, Tuwima oraz pierzeje ul. Kilińskiego na odcinku od Jaracza do Narutowicza (dotyczy: ul. Tuwima na odc. od ul. Kilińskiego do ul. Targowej, renowacji Parku im. Stanisława Moniuszki). Projekt był realizowany w całości na obszarze rewitalizacji, w centrum rdzenia strefy wielkomiejskiej.

Zakres projektu obejmował zestaw działań o charakterze inwestycyjnym obejmujących remont/przebudowę/rozbudowę/nadbudowę/prace konserwatorskie/prace restauratorskie kamienic gminnych.

Zakres rzeczowy projektu objął też działania inwestycyjne związane z układem komunikacyjnym i zagospodarowaniem terenu na obszarze projektu. Działania miały na celu odnowę i ożywienie obszaru rdzenia strefy wielkomiejskiej, podniesienie jakości przestrzeni publicznych poprzez modernizację nawierzchni, wprowadzenie dodatkowej i wykorzystanie istniejącej zieleni – rewitalizację parku im. Stanisława Moniuszki, stworzenie nowych skwerów, elementów małej architektury, oświetlenia, ograniczenie barier architektonicznych w przestrzeniach publicznych, stworzenie nowych i modernizacje istniejących przestrzeni o zróżnicowanym charakterze: place, targowisko. Uspokojenie ruchu w ramach przebudowywanych ulic, poprawę komunikacji poprzez realizację inwestycji drogowych, obejmujących wymianę chodników i infrastruktury towarzyszącej (oświetlenia, zjazdy na posesję, utworzenie przystanku tramwajowego); podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wprowadzenie systemu monitoringu, podniesienie standardu technicznego budynków, wprowadzenie różnorodnych funkcji, w tym społecznych, usługowych, mieszkalnych – mieszkań chronionych, lokali użytkowych, pracowni twórczych, miejsca obsługi mieszkańców i realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, funkcji kulturalnej i biurowej.

Bezpośrednio z rezultatów projektu korzystają osoby zamieszkujące obszar podlegający rewitalizacji. Do szczególnie istotnych grup społecznych z punktu widzenia miasta należą: przedsiębiorcy, studenci i absolwenci łódzkich uczelni, osoby bezrobotne, dzieci, seniorzy i rodziny o niskich dochodach.

Typ projektu: Rewitalizacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 4 - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-10-02
Data zakończenia realizacji projektu: 2024-06-30
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - miasto Łódź
Cel:

Głównym celem projektu jest rewitalizacja obszaru o powierzchni 32,5 ha graniczonego ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic

Całkowita wartość projektu: 214 150 987,03 zł [stan na dzień 12.08.2022 r., zgodnie z Umową o dofinansowanie wraz z aneksami nr 1-4]
Wartość dofinansowania unijnego: 75 238 907,20 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 5 302 322,44 zł
Krótki opis projektu:

Celem głównym Projektu jest rewitalizacja obszaru o pow. ok. 32,5 ha ograniczonego ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic. Rewitalizacja obejmuje budynki, Park Staromiejski, Plac Wolności, Stary Rynek.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 • Stworzenie przyjaznej, żywej i ciekawej przestrzeni życia i pracy dla mieszkańców
 • Zmniejszenie skali występowania negatywnych zjawisk społ. poprzez poprawę warunków życia i rozwoju społeczności lokalnej
 • Promowanie zatrudnienia i lokalnej przedsiębiorczości poprzez tworzenie przestrzeni atrakcyjnych dla prowadzenia dział. gosp.
 • Wzbogacenie potencjału kulturalnego i turystycznego obszaru Projektu

Zakres został podzielony na zadania:

 • Zad.1.Rewitalizacja budynków wraz zagospodarowaniem terenu (remont bud. wraz z zagospodarowaniem terenu znajdującego się bezpośrednio wokół nich)
 • Zad.2.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej funkcjonalnie powiązanej z obiektami poddawanymi rewitalizacji (działania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenu na obszarze projektu)
 • Zad.3.Działania w obszarze społecznym (cross-financing) obejmujące działania edukacyjno-kulturalne oraz szkoleniowo-instruktażowe dla mieszkańców obszaru objętego projektem stanowiące niezbędne uzupełnienie zadań infrastrukturalnych
 • Zad.4.Przygotowanie projektu (w tym etap wyboru wykonawców projektów i robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych, opracowanie projektów budowlanych, uzyskanie pozwoleń, decyzji i uzgodnień niezbędnych do realizacji prac bud.)
 • Zad.5.Zarządzanie projektem (w tym działania admin.-techn. niezbędne do realizacji projektu, jak nadzór nad robotami budowlanymi, działania promocyjne oraz inne działania admin. związane z obsługą

Projektu Użytkownikami projektu będą:

 • UMŁ
 • Organizacje pozarządowe działające na obszarze Projektu
 • Mieszkańcy obszaru Projektu
 • Mieszkańcy Łodzi/odwiedzają.
Typ projektu: Rewitalizacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-09-30
Data zakończenia realizacji projektu: 2024-06-30
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT
Cel:

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia Łodzian oraz uwydatnienie wartości przestrzenno-kulturowych Łodzi, budowanie tożsamości miasta, a także zachęcenie mieszkańców do powrotu do centrum.

Całkowita wartość projektu: 117 525 434,37 zł [stan na dzień 21.12.2021 r., zgodnie z Umową o dofinansowanie wraz z aneksami nr 1-4]
Wartość dofinansowania unijnego: 62 967 705,11 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 6 345 105,24 zł
Krótki opis projektu:

Projekt obejmuje obszar ograniczony ulicami: Piotrkowska, Tuwima, Kilińskiego, Nawrot (dotyczy: ul. Nawrot na odc. od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilińskiego oraz ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Tuwima do ul. Nawrot, rekultywacji parku im. H. Sienkiewicza, zagospodarowanie Pasażu Schillera oraz Placu Komuny Paryskiej. Projekt jest realizowany w całości na obszarze rewitalizacji, w centrum rdzenia strefy wielkomiejskiej.

Zakres projektu to zestaw działań o charakterze inwestycyjnym obejmujących remont/przebudowę/rozbudowę/nadbudowę/prace konserwatorskie/prace restauratorskie kamienic w 100% gminnych.

W projekcie zostanie wykorzystany potencjał budynków, podniesiony ich standard techniczny, wprowadzone różnorodne funkcje, w tym społeczne, usługowe, mieszkalne (mieszkania chronione, lokale użytkowe, pracownie twórcze, miejsca obsługi mieszkańców i realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej). Zakres projektu obejmuje też działania inwestycyjne w odniesieniu do układu komunikacyjnego i zagospodarowania terenu na obszarze projektu.

Planowane działania mają na celu odnowę i ożywienie obszaru rdzenia strefy wielkomiejskiej, podniesienie jakości przestrzeni publicznych poprzez modernizację nawierzchni, wprowadzenie dodatkowej i wykorzystanie potencjału istniejącej zieleni (rewitalizacja parku im. H. Sienkiewicza), przebudowę miejsc rekreacji (Pasaż Schillera, Plac Komuny Paryskiej), elementów małej architektury, oświetlenia, ograniczenie ilości barier architektonicznych w przestrzeniach publicznych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wprowadzenie systemu monitoringu, uzupełnienie układu komunikacyjnego (przebicie wewnątrzkwartałowe) o nowoprojektowaną drogę łączącą ulicę Plac Komuny Paryskiej z ul. Nawrot w formie woonerfu’u wraz z kołnierzem skwerów i placów publicznych o wysokiej jakości przestrzeni i dużym udziale zieleni, uporządkowanie lokalizacji miejsc postojowych.

Bezpośrednio z rezultatów projektu skorzystają osoby zamieszkujące obszar podlegający rewitalizacji. Do szczególnie istotnych grup społecznych z punktu widzenia Miasta należą: przedsiębiorcy, bezrobotni, studenci i absolwenci łódzkich uczelni, seniorzy i osoby o niskich dochodach.

Typ projektu: Rewitalizacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-03-10
Data zakończenia realizacji projektu: 2023-10-31 (Projekt zakończony)
Beneficjent: Miasto Łódź
Partnerzy: Województwo Łódzkie
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT
Cel:

Głównym celem projektu było podniesienie jakości życia Łodzian oraz uwydatnienie wartości przestrzenno-kulturowych Łodzi, budowanie tożsamości miasta, a także zachęcenie mieszkańców do powrotu do centrum.

Całkowita wartość projektu: 105 263 272 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 37 125 541 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 2 516 817 zł
Krótki opis projektu:

Projekt zrealizowany na obszarze rewitalizacji ograniczonym ulicami: Piotrkowską, Nawrot, Sienkiewicza, Piłsudskiego. Zakres projektu to zestaw działań o charakterze inwestycyjnym obejmujących remont/przebudowę/rozbudowę/nadbudowę/prace konserwatorskie/prace restauratorskie 6 kamienic i zabudowy pofabrycznej.

Zakres rzeczowy projektu obejmował działania inwestycyjne w odniesieniu do układu komunikacyjnego i zagospodarowanie terenu na obszarze projektu.

Działania miały na celu odnowę i ożywienie obszaru, stworzenie nowych przestrzeni publicznych o zróżnicowanym charakterze, uzupełnienie układu komunikacyjnego o nowoprojektowany ciąg pieszy, pieszo-jezdny, łączący ul. Nawrot z ul. Roosvelta, o wysokiej jakości przestrzeni i dużym udziale zieleni, uporządkowanie lokalizacji miejsc postojowych oraz parkingów kubaturowych przy ul. Nawrot, ograniczenie tranzytu przez centrum miasta, wprowadzenie strefy uspokojonego ruchu, stosowanie rozwiązań priorytetyzujących komunikację zbiorową oraz rozbudowę ścieżek rowerowych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wprowadzenie systemu monitoringu, wykorzystanie potencjału budynków, podniesienie ich standardu technicznego, wprowadzenie różnorodnych funkcji, w tym społecznych, usługowych, mieszkalnych – mieszkań chronionych, lokali użytkowych (w tym pracowni twórczych), siedzibę Teatru Pinokio, miejsc realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – dom dziennego pobytu oraz administracyjnych – siedziba sejmiku województwa, ograniczenie ilości barier architektonicznych w przestrzeniach publicznych.

Bezpośrednio z rezultatów projektu korzystają osoby zamieszkujące obszar podlegający rewitalizacji. Do szczególnie istotnych grup społecznych z punktu widzenia Miasta należą: seniorzy, dzieci, przedsiębiorcy, osoby ubogie, osoby zadłużone, bezrobotni, ofiary przestępstw.

Typ projektu: Rewitalizacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 8 - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-09-30
Data zakończenia realizacji projektu: 2024-06-30
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - miasto Łódź
Cel:

Głównym celem projektu jest rewitalizacja obszaru ograniczonego ulicami Ogrodową, Gdańską, Legionów i Zachodnią w Łodzi poprzez zintegrowane i kompleksowe działania odnoszące się do sfery materialno-przestrzennej, społecznej, gospodarczej oraz środowiskowej.

Całkowita wartość projektu: 51 907 926,38 zł [stan na dzień 25.01.2022 r., zgodnie z Umową o dofinansowanie wraz z aneksami nr 1-3]
Wartość dofinansowania unijnego: 23 225 365,24 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 1 215 134,97 zł
Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest rewitalizacja obszaru ograniczonego ulicami Legionów, Zachodnią, Ogrodową i Gdańską w Łodzi poprzez zintegrowane i kompleksowe działania odnoszące się do sfery materialno-przestrzennej, społecznej, gospodarczej oraz środowiskowej. Projekt realizuje szereg celów szczegółowych odnoszących się do każdej ze sfer rewitalizacji, spełniając założenie o kompleksowości całego Projektu.

Są to m.in.:

 • poprawa warunków zamieszkania, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz przywrócenie i nadanie nowych funkcji na obszarze;
 • poprawa jakości przestrzeni publicznej i dostępności Obszaru oraz dostępności usług publicznych i bezpieczeństwa na drogach, jak i w samym Obszarze z uwzględnieniem udogodnień dla osób niepełnosprawnych;
 • utworzenie infrastruktury społecznej wraz działaniami kulturalno - edukacyjnymi, szkoleniowymi, promocyjno-informacyjnymi, mającymi na celu włączenie społeczne osób wykluczonych jak i przeciwdziałanie wykluczeniu;
 • działania sprzyjające ochronie środowiska i poprawie jego stanu, głównie w zakresie redukcji poziomu hałasu oraz zwiększenia ilości zieleni i zorganizowanych terenów zielonych.

Projekt obejmuje 5 głównych zadań:

 1. Przygotowanie projektu - Dokumentacja projektowa;
 2.   Zarządzanie projektem i jego obsługa;
 3. Działania szkoleniowe, kulturalno-edukacyjne;
 4. Remont konserwatorski i przebudowa kamienic z zagospodarowaniem podwórek wraz z wprowadzeniem nowych funkcji i zakupem niezbędnego wyposażenia, w budynkach przy ul. Legionów 20 i ul. Gdańskiej 8;
 5. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej funkcjonalnie powiązanej z obiektami poddawanymi rewitalizacji, w tym przebudowa ulic Legionów, Zachodniej, Ogrodowej, zagospodarowanie i utworzenie zielonych przestrzeni publicznych oraz utworzenie przebić wewnątrzkwartałowych.

Grupą docelową Projektu są mieszkańcy Obszaru 8 i Starego Polesia, a także wszyscy odwiedzający w celach handlowych, czy turystycznych.

Typ projektu: Rewitalizacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7 - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-09-30
Data zakończenia realizacji projektu: 2024-06-30
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - miasto Łódź
Cel:

Głównym celem projektu jest: rewitalizacja obszaru ograniczonego ulicami Legionów, Cmentarną, Ogrodową i Gdańską w Łodzi poprzez zintegrowane i kompleksowe działania odnoszące się do sfery materialno-przestrzennej, społecznej, gospodarczej oraz środowiskowej.

Całkowita wartość projektu: 136 282 807,42 zł [stan na dzień 21.12.2021 r., zgodnie z Umową o dofinansowanie wraz z aneksami nr 1-4]
Wartość dofinansowania unijnego: 59 688 538,17 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 3 059 491,35 zł
Krótki opis projektu:

Obszar ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną (dotyczy ul. Mielczarskiego między ul. Cmentarną a ul. Gdańską, układu drogowego Ogrodowa (od ul. Gdańskiej do ul. Cmentarnej) - Cmentarna wraz z przebiciem wewnątrzkwartałowym do ul. Mielczarskiego, ul. Gdańskiej na odc. od ul. Ogrodowej do ul. Legionów, ul. Legionów na odc. od ul. Gdańskiej do ul. Żeligowskiego, budowy I etapu Żeligowskiego/Karskiego na odcinku Cmentarna – ul. Ogrodowa).

Projekt obejmuje:

 • kompleksowy remont budynków wraz z zagospodarowaniem terenu nieruchomości (przeznaczone na funkcję o charakterze mieszanym tj. mieszkalną oraz na działalność gospodarczą),
 • kompleksową przebudowę oświetlenia ulicy oraz chodników wraz z projektami branżowymi,
 • zakup mebli miejskich.
Typ projektu: Rewitalizacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2014-12-19
Data zakończenia realizacji projektu: 2023-03-31 (Projekt zakończony)
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.1. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT
Cel:
Głównym celem projektu była rewitalizacja w kwartale ulic Piotrkowska, Tuwima, Moniuszki i Sienkiewicza, polegająca na przebudowie budynków przy ul. Tuwima 10, rewaloryzacji budynków przy ul. Moniuszki 3 i 5 oraz otwarciu kwartału poprzez budowę drogi łączącej ul. Tuwima z ul. Moniuszki.
Całkowita wartość projektu: 70 117 373,34 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 32 073 003,37 zł
Krótki opis projektu:

Celem projektu była rewitalizacja w kwartale ulic: Piotrkowska, Tuwima, Moniuszki i Sienkiewicza, polegająca na przebudowie budynków przy ul. Tuwima 10, rewaloryzacji budynków przy ul. Moniuszki 3 i 5 oraz otwarciu kwartału poprzez budowę drogi łączącej ul. Tuwima z ul. Moniuszki.

Pozostałe cele szczegółowe:

 • materialno-przestrzenne: rewitalizacja kwartałów zabudowy wielkomiejskiej, poprawa jakości przestrzeni publicznej, rozwój centralnych obszarów miasta, wzrost atrakcyjności śródmieścia Łodzi w ujęciu ponadregionalnym, budowanie pozytywnego wizerunku Łodzi, twórcze wykorzystanie unikatowej, zabytkowej tkanki urbanistycznej przełomu XIX i XX wieku przy jednoczesnym zachowaniu istotnych jej elementów;
 • społeczne: przeciwdziałające pogłębianiu się patologii społecznej, wykluczeniu społecznemu, wzrost jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do innowacyjnej biblioteki - Mediateki MEMO, podniesienie atrakcyjności mieszkaniowej obszaru realizacji projektu, poprawa bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości;
 • gospodarcze: poprawa warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pozytywny wpływ na zatrudnienie, poprawa funkcjonalności systemu komunikacyjnego.

Ponadto Projekt pozytywnie wpłynął na sferę środowiskową.

W Projekcie zrealizowano następujące zadania:

 1. Rewitalizacja i wyposażenie budynku przy ul. Moniuszki 5 z przeznaczeniem na użyteczność publiczną – Mediateka MEMO.
 2. Remont i przebudowa budynku Moniuszki 3 z przeznaczeniem go na cele administracyjne UMŁ.
 3. Remont oraz przebudowa budynku Tuwima 10, z przeznaczeniem go na cele administracyjne UMŁ.
 4. Otwarcie kwartału poprzez budowę drogi łączącej ul. Tuwima z ul. Moniuszki.
 5. Przebudowa ul. Moniuszki.

Grupę docelową Projektu stanowią mieszkańcy miasta Łódź. Ze względu na charakter Mediateki MEMO przewiduje się, że z obiektu korzystać będą również osoby niebędące mieszkańcami miasta.

Typ projektu: Rewitalizacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury zabytkowego obiektu Muzeum Miasta Łodzi - Pałac Poznańskich w części użytkowanej przez Muzeum Miasta Łodzi
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2015-12-13
Data zakończenia realizacji projektu: 2020-10-31 (Projekt zakończony)
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Budżet Państwa
Program Operacyjny: POIiŚ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Cel:
Głównym celem projektu jest rozwój, ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego poprzez prace renowacyjne, modernizacyjne dawnego Pałacu Poznańskich w Łodzi i poprawę infrastruktury zabytkowego obiektu Muzeum Miasta Łodzi przy ul. Ogrodowej 15 w Łodzi.
Całkowita wartość projektu: 20 912 115,61 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 14 164 617,96 zł
Krótki opis projektu:

Projekt obejmował kompleksowe prace restauracyjne, modernizacyjne i remontowe części zespołu fabryczno-rezydencjonalnego Izraela K. Poznańskiego w Łodzi. Realizacja projektu umożliwiła rozwój instytucji kultury, jaką jest Muzeum Miasta Łodzi (MMŁ) oraz przywrócenie reprezentacyjnemu budynkowi dawnej świetności. Zakres rzeczowy obejmował udostępnienie nowej przestrzeni wystawienniczej do prowadzenia działalności kulturalnej wraz z zakupem wyposażenia, a także prace konserwatorskie, restauratorskie, adaptacyjne i roboty budowlane w części użytkowanej przez MMŁ. Zakres prac konserwatorskich oraz robót budowlanych obejmował w szczególności naprawę tynków, remont balkonów, konserwację gzymsów, sztukaterii i detali architektonicznych, konserwację figur wieńczących elewację, renowację lub wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, uporządkowanie i usystematyzowanie okuć, zamków okiennych i drzwiowych oraz inne elementy. Na potrzeby wystawiennicze zakupiono nowoczesny sprzęt multimedialny, służący ekspozycji treści dla zwiedzających.

Na udostępnionej powierzchni powstała nowa wystawa poświęcona historii regionu pt. „Ziemia Obiecana wczoraj i dziś Łódź w Europie Europa w Łodzi”. Jest to multimedialna wystawa, która wykorzystuje rozwiązania techniczne, znacząco podnoszące jej atrakcyjność. Wystawa traktuje o historii Miasta oraz całego regionu. Dzięki wzbogaceniu oferty MMŁ o nową wystawę nastąpił rozwój instytucji kultury i poprawiły się warunki prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej. Wystawa stała prezentuje dzieje miasta, które w bezprecedensowy sposób w skali światowej, w ciągu kilkudziesięciu lat awansowało z szeregu małych, lokalnych ośrodków miejskich o charakterze rzemieślniczo-rolniczym do grona wielkich metropolii europejskich ukazując ważne wydarzenia, zjawiska o charakterze gospodarczym, społecznym, kulturalnym i naukowym oraz wybitne osoby, które miały znaczący wpływ na rozwój miasta.

Typ projektu: Kultura
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rozbudowa drogi wojewódzkiej 713 – dojazd do Autostrady A1 – Rozbudowa ul. Rokicińskiej od ul. Malowniczej do granic miasta
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-07-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2020-08-15 (Projekt zakończony)
Beneficjent: Województwo Łódzkie
Partnerzy: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.1 Drogi wojewódzkie
Cel:
Głównym celem projektu była lepsza dostępność transportowa województwa w ruchu drogowym, zapewnienie bezpośredniego połączenia drogowego do autostrady A1, poprawa bezpieczeństwa, jakości sieci drogowej i jej przepustowości.
Całkowita wartość projektu: 40 611 413,32 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 31 044 354,12 zł
Krótki opis projektu:

Projekt zrealizowany w partnerstwie z Województwem Łódzkim.

Realizowany przez Partnera - Miasto Łódź zakres inwestycji obejmował rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku jej przejścia przez Miasto Łódź – tj. ul. Rokicińskiej od ul. Malowniczej do granicy miasta. Przedmiotem projektu było m.in. wzmocnienie nawierzchni i strukturalna likwidacja kolein (w tym zwiększenie nośności jezdni z 40-60kN/oś do 115kN/oś), uporządkowanie i zagospodarowanie pasa ulicy w tym: obustronne chodniki oraz ścieżka rowerowa na całej długości odcinka, zatoki autobusowe, wiaty przystankowe, przebudowa skrzyżowań (wraz z nową sygnalizacją świetlną), przebudowa przejazdów kolejowych (w tym m.in. budowa urządzeń rogatkowych na przejazdach), przebudowa przepustu drogowego nad rzeką Ner, zastosowanie elementów uspokojenia ruchu, barier energochłonnych, stalowych ochronnych (odgradzających pieszych), ogrodzeń panelowych i wygrodzeń segmentowych (płotków w pasie dzielącym). Ponadto wykonano kanalizację deszczową, zbiorniki retencyjno-infiltracyjne, wykonanie oświetlenia ulicznego, przebudowę i zabezpieczenie urządzeń telekomunikacyjnych, przebudowę sieci elektrycznej na całej długości odcinka, przebudowę wodociągu, wjazdy do posesji oraz dojazdy do miejsc handlowo-usługowych. Uporządkowano zieleń.

Grupę docelową projektu stanowią użytkownicy infrastruktury drogowej.

Typ projektu: Infrastruktura drogowa
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-08-18
Data zakończenia realizacji projektu: 2021-09-30 (Projekt zakończony)
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona Środowiska, Działania V.2 Gospodarka odpadami
Cel:
Głównym celem projektu była poprawa stanu środowiska poprzez uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie miasta Łodzi dzięki rozbudowie miejskiej kompostowni.
Całkowita wartość projektu: 6 954 710,54 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 4 773 037,66 zł
Krótki opis projektu:

Projekt polegał na rozbudowie istniejącej instalacji biologicznego przetwarzania odpadów zielonych oraz biodegradowalnych poprzez uruchomienie instalacji biologicznego przetwarzania selektywnie zebranych odpadów roślinnych i innych bioodpadów z wykorzystaniem żelbetowych bioreaktorów.

Inwestycja znacząco przyczyniła się do wzrostu masy odpadów poddanych innym niż składowanie sposobom zagospodarowania, co wpływa na zachowanie i poprawę jakości środowiska naturalnego, jak również na ochronę zasobów naturalnych.

Zakres inwestycji obejmował:

 • rozbiórkę istniejącej wiaty garażowej
 • zagospodarowanie terenu czyli:
  • budowę placu,
  • budowę rampy,
  • budowę drogi wewnętrznej
 • zakup nowoczesnych maszyn - mieszarko-rozdrabniarki do rozdrabniania i mieszania odpadów kierowanych do instalacji kompostowania oraz ładowarki kołowej teleskopowej, służącej obsłudze instalacji kompostowania
Typ projektu: Ochrona przyrody, Środowisko
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym.
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-11-30
Data zakończenia realizacji projektu: 2021-09-30 (Projekt zakończony)
Beneficjent: EC-1 Łódź - Miasto Kultury
Realizator: EC-1 Łódź - Miasto Kultury
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT
Cel:
Głównym celem projektu było poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi, w tym Centrum Nauki i Techniki, dla osiągnięcia trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, dzięki podnoszeniu poziomu kompetencji przyszłych pracowników.
Całkowita wartość projektu: 21 574 000,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 13 821 138,00 zł
Krótki opis projektu:

Projekt miał na celu popularyzację tematyki związanej z nauką i kulturą wśród dzieci, poprzez ich aktywność własną, podejmowaną podczas zabawy w ruchu oraz gier i warsztatów naukowych i poprawę partycypacji w kulturze i edukacji przez dzieci w wieku 3 – 10 lat poprzez stworzenie strefy dla dzieci.

Stworzenie „inteligentnej” Strefy dla Dzieci pozwala na wykorzystanie potencjału endogennego miejsca oraz umożliwia budowanie nowej tożsamości zbiorowej i spójności społecznej wśród odbiorców. Miejsce to tworzy szansę wzmocnienia potencjału społecznego (rozwój kompetencji), gospodarczego (nowe miejsca pracy) oraz antropologicznego (zjawiska kulturowo-edukacyjne podejmowane w niemal naturalnym środowisku). Samodzielna aktywność dziecka pozwala na lepsze poznanie i zrozumienie przez niego rzeczywistości. Poza działaniami w strefie ruchu, która łączy potrzeby intelektualno-motoryczne dziecka, młody Odwiedzający ma możliwość skorzystania z Escape room czy z oferty gier i warsztatów naukowych. Rodzice uzyskali możliwość pozostawienia dzieci pod opieką fachowców, by oni sami w tym czasie mogli skorzystać z przebogatej oferty EC1.

Typ projektu: Kultura
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
wygeneruj PDF
Kontakt