Projekty infrastrukturalne

Projekty infrastrukturalne UE

Aranżacja i wykonanie ekspozycji i wyposażenia Centrum Nauki i Techniki w Łodzi
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-01-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2018-08-31
Beneficjent: EC-1 Łódź - Miasto Kultury
Realizator: EC-1 Łódź - Miasto Kultury
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny:
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Cel: Głównym celem projektu jest zaprojektowanie i zbudowanie nowoczesnej interaktywnej wystawy prezentującej dorobek kulturowy i naukowy współczesnej cywilizacji.
Całkowita wartość projektu: 45 564 948,57 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 18 390 375,71 zł
Krótki opis projektu:
Celem projektu jest stworzenie w Centrum Nauki i Techniki w Łodzi nowoczesnej, interaktywnej wystawy, prezentującej dorobek kulturowy ludzkości, w tym naukowy, przy wykorzystaniu skansenu urządzeń elektrowni oraz nowych eksponatów. Wystawa interaktywna przyjmie formę ścieżek dydaktycznych, co pozwoli na uzyskanie synergii działań kulturalnych i edukacyjnych. W ramach projektu powstanie wystawa stała, obejmująca 3 ścieżki: Przetwarzanie energii; Mikroświat-Makroświat; Rozwój wiedzy i cywilizacji. Aktualnie w zrewitalizowanym obiekcie EC-1 Zachód w Łodzi zlokalizowany jest skansen odnowionych zabytkowych maszyn przemysłowych, który zostanie „ożywiony” dzięki realizowanemu projektowi. Realizacja projektu umożliwi efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego miasta Łodzi. Dodatkowo projekt wpłynie na rozwój turystyki kulturowej i biznesowej oraz poprawi sytuację na rynku pracy poprzez stymulowanie przemysłów kreatywnych.
Typ projektu: Kultura
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-12-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2021-03-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski
Cel: Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania transportu publicznego w Łodzi poprzez poprawę wewnętrznej dostępności komunikacyjnej miasta dzięki usprawnieniu powiązań komunikacyjnych oraz poprawie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego, poprzez poprawę stanu infrastruktury tramwajowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów komunikacji publicznej.
Całkowita wartość projektu: 113 160 000 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 73 950 000 zł
Krótki opis projektu:

Zakres rzeczowy projektu: obejmuje m.in.: przebudowę / budowę: torowiska tramwajowego wraz z wynikającym z tego układem drogowym, przystanków, peronów, wiat przystankowych, sieci trakcyjnej, sterowania i ogrzewania zwrotnic, systemu odwodnienia, oświetlenia, trakcyjnych linii kablowych, sygnalizacji świetlnych, linii energetycznych niskiego i średniego napięcia, urządzeń teletechnicznych, istniejącej podstacji trakcyjnej, sieci gazowej wysoko/średnio/niskoprężnej, sieci ciepłowniczych, obiektów inżynierskich, tablic informacji pasażerskiej, wyburzenie budynków mieszkalnych, wykonanie i montaż elementów małej architektury. Przyczyni się do zwiększenia mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców oraz poprawy dostępu do rynku pracy, edukacji i usług społecznych.

Zadania: 1. Dokumentacja projektowa 2. Nabycie praw do nieruchomości 3. Roboty budowlane 4. Inżynier kontraktu 5. Działania informacyjne i promocyjne.

Grupy docelowe - użytkownicy transportu zbiorowego, mieszkańcy łodzi oraz gmin ościennych, turyści.

Typ projektu: Infrastruktura drogowa
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Budowa ogrodu różanego w stylu wiktoriańskim na terenie Ogrodu Botanicznego w Łodzi
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 30.03.2020 rok
Data zakończenia realizacji projektu: 30.12.2022 rok
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Zieleni Miejskiej
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2. Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej.
Cel: Podstawowym celem jaki ma zostać osiągnięty dzięki realizacji projektu jest zwiększone wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych dla rozwoju gospodarki turystycznej w regionie łódzkim.
Całkowita wartość projektu: 5 630 106,82 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 3 476 946,82 zł
Krótki opis projektu:

Zadanie polega na budowie ogrodu różanego w stylu wiktoriańskim na terenie Ogrodu Botanicznego i obejmuje niwelację terenu, wymianę ziemi, założenie instalacji nawadniania i monitoringu obiektu, budowę alejek i małej architektury ogrodowej oraz prace ogrodnicze związane z założeniem kolekcji róż prezentowanych na mieszanych rabatach. Zadanie obejmuje również modernizację placu zabaw przystosowanego dla dzieci niepełnosprawnych. Ogólna powierzchnia zaprojektowanego ogrodu różanego wynosi 11 100 m2 z czego powierzchnia utwardzona 2 400m2, powierzchnia biologicznie czynna 8 700m2.

W ogrodzie różanym zostanie utworzona najliczniejsza odmianowo kolekcja róż w Polsce, wyodrębnione zostaną cztery podstawowe działy, tj. dział róż historycznych, odmian retro, róż odpornych na niskie temperatury oraz róż zasłużonych, które Światowa Federacja Towarzystw Różanych uznała za godne miejsca w galerii sław. Wiktoriański styl ogrodu podkreślać będzie mała architektura, sposób prezentacji roślin jak również detale związane z ich oznakowaniem. Realizacja projektu sprzyjać będzie: • wzrostowi wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych służących rozwojowi gospodarki turystycznej, • wprowadzeniu na rynek turystyczny nowych, innowacyjnych w skali regionu i kraju produktów i usług turystycznych opartych na unikatowych rozwiązaniach przestrzenno-funkcjonalnych, unikatowych kolekcjach róż oraz promocji promotorów ogrodów różanych w Europie i Kanadzie, • wzrostowi ruchu turystycznego, • stworzeniu wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej w atrakcyjnej przyrodniczo i kulturowo przestrzeni turystycznej, • stworzeniu warunków do integracji mieszkańców Łodzi i regionu, w tym włączenie społeczne osób z niepełnosprawnościami, • poprawie bezpieczeństwa poprzez montaż monitoringu, włączonego w system miejski, • rozwojowi społeczno-gospodarczemu, opartemu na rozwoju gospodarki turystycznej, wykorzystującego potencjał endogeniczny Łodzi, • tworzeniu i utrzymywaniu miejsc pracy w branży turystycznej, w tym np. noclegowej, gastronomicznej, usługowej, pamiątkarskiej, przewodnickiej itp.

Typ projektu: Infrastruktura, Środowisko
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Budowa systemów telefinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-07-30
Data zakończenia realizacji projektu: 2019-12-30
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Łódzki Ośrodek Geodezji
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno - komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.3 Technologie informacyjno - komunikacyjne - Miasto Łódź
Cel: Głównym celem jest rozwój elektronicznych usług oraz optymalizacja procesów i usprawnienie obiegu informacji w obszarze polityki społecznej w mieście Łodzi oraz zapewnienie interoperacyjności systemów teleinformatycznych
Całkowita wartość projektu: 9 677 040,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 5 951 890,00 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 778 410,00 zł
Krótki opis projektu:

Celem projektu jest rozwój elektronicznych usług oraz optymalizacja procesów i usprawnienie obiegu informacji w obszarze polityki społecznej w mieście łodzi oraz zapewnienie interoperacyjności systemów teleinformatycznych.

Użytkownikami projektu będą: klienci głównych jednostek obszaru IPS (MOPS, PUP, Centrum Świadczeń Socjalnych, Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, łódzka karta dużej rodziny i elektroniczna karta zdrowia ucznia, zarząd lokali miejskich), - pracownicy jednostek z obszaru polityki społecznej (MOPS, PUP, Centrum Świadczeń Socjalnych, Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - odpowiedzialni za łódzką kartę dużej rodziny i elektroniczną kartę zdrowia ucznia, pielęgniarki zatrudnione w ZOZ na terenie miasta Łodzi współpracujące z szkołami, zarząd lokali miejskich).

Typ projektu: E-usługi
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego.
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2014-11-26
Data zakończenia realizacji projektu: 2018-08-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne
Cel: Głównym celem projektu jest lepsza dostępność transportowa województwa w ruchu drogowym, zapewnienie bezpośredniego połączenia drogowego do dworca Łódź Fabryczna będącego elementem punktowych sieci TEN-T oraz poprawa bezpieczeństwa, jakości sieci drogowej i jej przepustowości.
Całkowita wartość projektu: 20 367 030,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 12 383 864,23 zł
Krótki opis projektu:
Inwestycja obejmuje m.in. budowę nawierzchni ul. Nowowęglowej na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego, rozbudowę skrzyżowania ul. Nowowęglowej z ul. Kopcińskiego, przebudowę ul. Wydawniczej, przebudowę ul. Tuwima, oraz przebudowę pętli autobusowej. W ramach ww. odcinków zrealizowane zostaną zadania towarzyszące m.in.: wykonanie przebudowy istniejących nawierzchni, montaż obramowań jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów, wykonanie zatok/ stanowisk autobusowych, wykonanie nawierzchni parkingu, montaż nawierzchni sygnalizacyjnych dla osób niedowidzących, budowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej i gazowej, budowa oświetlenia ulicznego, budowa sygnalizacji świetlnej wraz z zasilaniem, nasadzenia zieleni wzdłuż pasa drogowego nowoprojektowanej ww. ulicy oraz przebudowywanych ulic Tuwima, Wydawniczej oraz łącznika Kopcińskiego - Wydawnicza.
Typ projektu: Infrastruktura drogowa
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Budowanie nowoczesnego muzeum dzieki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną.
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-09-22
Data zakończenia realizacji projektu: 2018-12-31
Beneficjent: Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
Realizator: Muzeum Tradycji Niepodległościowychw Łodzi
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT
Cel: Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych miasta Łodzi poprzez nadanie nowych funkcji Muzeum Tradycji Niepodległościowych - Oddział Martyrologii Radogoszcz i Oddział Stacja Radegast.
Całkowita wartość projektu: 8 135 720,37 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 4 108 798,13 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 96 677,60 zł
Krótki opis projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 • Oddział Stacja Radegast: roboty budowlane (m.in. w zakresie remontu ścian, rampy kolejowej z otoczeniem, remontu i termomodernizacji dachu, przebudowy instalacji c.o., wod.-kan.), zagospodarowanie terenu (m.in.: naprawa dylatacji, nowe pokrycie stropu przy budynku Tunelu- Pomnik Zagłady Żydów; naprawa nawierzchni brukowej), zakup wyposażenia (montaż nowoczesnej infrastruktury technicznej i multimedialnej umożliwiającej elastyczne aranżowanie wystaw);
 • Oddział Martyrologii Radogoszcz: roboty budowlane (polegające m.in. na poprawie stanu technicznego budynków, dostosowania budynku wystawienniczego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dostosowanie budynku administracyjno-magazynowego do prawidłowego przechowywania zbiorów historycznych, prace remontowe związane z zagospodarowaniem terenu), zakup wyposażenia (montaż nowoczesnej infrastruktury technicznej i multimedialnej umożliwiającej elastyczne aranżowanie wystaw).

W oparciu przede wszystkim o zakup nowego wyposażenia, obu oddziałom Muzeum zostaną nadane nowe funkcje w postaci utworzenia nowego programu merytorycznego (wraz ze ścieżkami edukacyjnymi), bazującego na nowoczesnych technikach wystawienniczych, co przyczyni się do poszerzenia oferty kulturalnej. W ramach zarządzania projektem przewidziano realizację usługi promocji projektu, nadzoru autorskiego i inżyniera kontraktu. Ponadto przewidziano zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za zarządzanie projektem.

Grupą docelową projektu będą: mieszkańcy miasta Łodzi, i całego województwa łódzkiego – wszyscy odwiedzający miejsca martyrologii.

Typ projektu: Kultura
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-07-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2022-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Miasto Łódź
Źródła dofinansowania: Fundusz Spójności
Program Operacyjny:
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, której celem jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów.
Cel: Głównym celem projektu jest ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych oraz gruntów ściekami powstającymi na terenie Łódzkiej Aglomeracji poprzez zastosowanie systemów ulepszonego oczyszczania ścieków i poprawy ich jakości na wylocie z oczyszczalni ścieków – GOŚ ŁAM. Cel ten będzie realizowany poprzez wykonanie robót budowlanych i modernizacyjnych na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków wpływających na podniesienie poziomu jakości oczyszczanych ścieków, odbieranych z terenu Aglomeracji Łódź. Zaplanowane działania modernizacyjne w ramach systemu oczyszczania ścieków na GOŚ ŁAM wpłyną na poprawę jakości odprowadzanych ścieków do rzeki Ner, co zmniejszy stopień zanieczyszczenia wód powierzchniowych, podziemnych i gleb. Długofalowe skutki tych działań będą zauważalne w sferze poprawy jakości zdrowia mieszkańców i osób, na których w sposób bezpośredni i pośredni będą oddziaływać parametry jakościowe odprowadzanych ścieków oczyszczonych do rzeki. Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych oczyszczalni ścieków komunalnych – 1 szt. w tym: Liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków komunalnych – 1 szt. Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych wspartych w zakresie przeróbki/zagospodarowania osadów ściekowych – 1 szt. Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddanych procesom przetwarzania – 25,8 tys. Mg/rok.
Całkowita wartość projektu: 132 541 720,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 68 851 434,37 zł
Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych oraz gruntów, ściekami powstającymi na terenie Łódzkiej Aglomeracji poprzez zastosowanie systemów ulepszonego oczyszczania ścieków i poprawy ich jakości na wylocie z oczyszczalni ścieków – GOŚ ŁAM. Cel ten będzie realizowany na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków GOŚ ŁAM, zlokalizowanej przy ul. Sanitariuszek 70/72 poprzez wykonanie działań budowlanych i modernizacyjnych wpływających na podniesienie poziomu jakości oczyszczanych ścieków, odbieranych z terenu Aglomeracji Łódź.

W ramach przedmiotowego projektu będą realizowane działania:

Zadanie 1: Budowa zbiorników retencyjnych na GOŚ ŁAM.

Realizacja zbiorników retencyjnych nr I i II pozwoli na przejęcie 85% ścieków pogody mokrej (z systemu ogólnospławnego), (nie dotyczy opadów ciągłych trwających dłużej niż jeden dzień). Po ustaniu opadów zgromadzone ścieki zostaną przepompowane do oczyszczenia biologicznego w okresach obniżonych napływów (godziny poranne, dni świąteczne). Brak zbiorników powoduje brak możliwości pełnego biologicznego oczyszczenia ścieków dopływających do oczyszczalni w okresach deszczowych, a przekraczających godzinową przepustowość oczyszczalni.

Zadanie 2: Modernizacja instalacji odwadniania osadów.

Zadanie polega na wymianie urządzeń do odwadniania osadu prasy taśmowe na wirówki dekantacyjne o wyższych parametrach. Przewiduje się wykonanie w obiekcie prac demontażowych istniejących urządzeń i instalacji oraz drobnych prac budowlanych dostosowujących obiekt do nowych urządzeń. Przewiduje się zastosowanie dwóch przenośników centralnych, do których dochodzić będą transportery spod wirówek. W ramach kontraktu przewiduje się demontaż istniejących urządzeń tj. 7 pras, pomp nadawy, okapów wraz z wentylatorami nawiewnymi i wyciągowymi nad prasami, układu transportu osadu do ITPO, stanowisk kontenerów.

Zadanie 3: Zwiększenie przepustowości linii 6 i 7.

Przewiduje się, iż założony cel zostanie osiągnięty poprzez modernizację technologii oczyszczania ścieków oaz wyposażenia technologicznego istniejących komór osadu czynnego na liniach Nr 6 i 7. Modernizacja nie będzie wymagać budowy nowych obiektów technologicznych, a jedynie zastosowanie nowych technologii oczyszczania ścieków w istniejących kubaturach KOC 3.6 i 3.7 z ewentualnym zastosowaniem nowych urządzeń i dostosowaniem kubatur do wybranej technologii.

Zadanie 4: Modernizacja węzła piaskowego.

Realizacja zadania polega na wymianie urządzeń tj. zastawki, zgarniacze oraz na wydzieleniu ośmiu ciągów technologicznych. Istniejące cztery piaskowniki zostaną przebudowane. W ramach podziału ciągów wymienione zostaną istniejące zastawki z napędem elektrycznym w kanałach wlotowych przed kratami na nowe zastawki z napędem elektrycznym, umożliwiające wyłączenie z eksploatacji każdej nowo powstałej linii.

Zadanie 5: Instalacja termicznej hydrolizy osadów.

Osiągnięcie w wyniku wprowadzenie procesu hydrolizy redukcji suchej masy organicznej do poziomu nie większego niż 60%.

Zadanie 6: Instalacja do usuwania azotu z odcieków.

Osiągnięcie w wyniku procesu usuwania azotu (deamonifikacji) redukcji azotu amonowego w odciekach minimum 75%. Dotyczy to odcieków z odwadniania osadu poddanego wcześniej procesowi hydrolizy.

Zadanie 7: Instalacja do odzysku fosforu z odcieków.

Minimalna redukcja fosforu z odcieków 85%. Dotyczy to odcieków z zagęszczania osadu nadmiernego.

Typ projektu: Infrastruktura, Środowisko
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-08-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2022-12-31
Beneficjent: Łódzki Ośrodek Geodezji
Realizator: Łódzki Ośrodek Geodezji
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno - komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.1 Technologie informacyjno - komunikacyjne - ZIT
Cel: Głównym celem projektu jest zwiększenie stopnia stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w działalności gospodarczej i społecznej na terenie miasta Łodzi.
Całkowita wartość projektu: 11 500 000,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 7 159 113,32 zł
Krótki opis projektu:
Celem głównym projektu jest zwiększenie stopnia stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w działalności gospodarczej i społecznej na terenie miasta Łodzi. Celami szczegółowymi są: udostępnienie przestrzennej informacji publicznej do ponownego wykorzystania, wdrożenie nowych usług elektronicznych dla przedsiębiorców i instytucji publicznych, uruchomienie elektronicznego systemu monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi. Projekt realizowany będzie jako powiązane ze sobą następujące zadania: uruchomienie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), ortofotomapa, monitoring i wizualizacja procesu rewitalizacji w zakresie zmian architektoniczno- urbanistycznych i społeczno-ekonomicznych, modelowanie i wizualizacja 3D, budowa infrastruktury na potrzeby projektu, opracowanie dokumentacji, promocji projektu, zarządzania projektem. W wyniku realizacji projektu udostępnione zostaną usługi on-line na 3 poziomie dojrzałości (5 szt.) oraz na 4 poziomie dojrzałości (1 szt.). W obszarze oddziaływania projektu można wskazać następujące grupy docelowe: mieszkańcy, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organy władzy publicznej, podmioty prowadzące działalność naukową, media, podmioty prowadzące statystyki, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą, przedsiębiorcy i instytucje władający elementami sieci uzbrojenia terenu.
Typ projektu: E-usługi
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - część II
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-07-28
Data zakończenia realizacji projektu: 2020-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2. Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.3. Promocja gospodarcza regionu - miasto Łódź
Cel: Głownym celem projektu jest: intensyfikacja działań związanych z opracowywaniem i wdrażaniem kompleksowej oferty promocji gospodarczej Łodzi i regionu łódzkiego, zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w Łodzi i regionie, zwiększenie międzynarodowej rangi Łodzi i regionu poprzez budowanie sieci międzynarodowej współpracy gospodarczej, a także wsparcie sektora MŚP z regionu łódzkiego działającego w regionalnych inteligentnych specjalizacjach (RIS) w internacjonalizacji działalności i wzmocnieniu konkurencyjności.
Całkowita wartość projektu: 5 779 503,76 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 3 993 966,00 zł
Krótki opis projektu:
Projekt zakłada realizację szeregu przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych, m.in.: promocję gospodarczą regionu łódzkiego i miasta Łodzi w trakcie międzynarodowych targów inwestycyjnych i branżowych wydarzeń gospodarczych, promocję poprzez opracowanie i wydruk wydawnictw promocyjnych, promocję poprzez realizację study-tour’ów i study-press’ów, promocję w ramach wydarzeń służących nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów z inwestorami, izbami gospodarczymi, podmiotami okołobiznesowymi itp., promocję gospodarczą w mediach branżowych. Z rezultatów projektu będą mogły skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa, działające na terenie miasta Łodzi lub w regionie łódzkim.
Typ projektu: Promocja miasta
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy.
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-06-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2019-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ Miasto Łódź
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2. Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.3. Promocja gospodarcza regionu - miasto Łódź
Cel: Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego poprzez rozwój powiązań gospodarczych pomiędzy MŚP z regionu łódzkiego działającymi w regionalnych inteligentnych specjalizacjach (RIS) a partnerami zagranicznymi.
Całkowita wartość projektu: 14 834 415,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 10 251 425,00 zł
Krótki opis projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego poprzez rozwój powiązań gospodarczych pomiędzy MŚP z regionu łódzkiego działającymi w regionalnych inteligentnych specjalizacjach (RIS) a partnerami zagranicznymi.

Celami pośrednimi projektu są:

 • wzrost konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej Łodzi oraz regionu, w oparciu o istniejący potencjał gospodarczy i społeczny,
 • promocja łódzkich przedsiębiorców,
 • stworzenie aktualnej oferty inwestycyjnej Łodzi wraz z wizytówkami łódzkich przedsiębiorców,
 • promocja Łodzi jako miejsca atrakcyjnego dla inwestorów,
 • stymulowanie internacjonalizacji łódzkich przedsiębiorstw.

Projekt w swoim zakresie obejmuje działania promujące specjalizacje regionalne, określone w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego – LORIS 2030, w szczególności poprzez zastosowanie preferencji do udziału w projekcie przedsiębiorców działających w regionalnych inteligentnych branżach. W ramach projektu zostaną wykonane zadania polegające na organizacji i udziale w targach inwestycyjnych oraz wydarzeniach branżowych o charakterze międzynarodowym oraz organizacji i udziale w misjach gospodarczych za granicą oraz realizacji kampanii informacyjno – promocyjnej. Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy związane z niewystarczającym poziomem wiedzy o potencjale i ofercie biznesowej łódzkich przedsiębiorstw, szczególnie z sektora MŚP, niezadawalającego poziomu wiedzy o potencjale i ofercie biznesowej Łodzi oraz regionu, przewadze innych dużych miast w zakresie promocji ofert gospodarczych.

Grupą docelową i głównymi odbiorcami projektu będą przedsiębiorcy z łódzkiego.

Typ projektu: Promocja miasta
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2014-03-07
Data zakończenia realizacji projektu: 2021-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Fundusz Spójności
Program Operacyjny:
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rozwój niskoemisyjnego transportu, Działania 6.1 Rozwój niskoemisyjnego transportu
Cel: Głownym celem projektu jest: poprawa oferty transportu publicznego na terenie Miasta Łódź poprzez budowę nowej i przebudowę istniejącej infrastruktury oraz wymianę taboru.
Całkowita wartość projektu: 660 563 782,14 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 411 000 000,00 zł
Krótki opis projektu:

Przebudowa linii tramwajowych w mieście Łódź wraz z zakupem 30 sztuk tramwajów wraz z modernizacją zajezdni.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 1. Budowa nowej linii tramwajowej w ul. Nowowęglowej od ul. Tramwajowej do włączenia w ul. Kopcińskiego wraz z przebudową wiaduktu na ul. Kopcińskiego.
 2. 2.1. Przebudowa linii tramwajowej w al. Śmigłego-Rydza na odcinku od ul. Przybyszewskiego (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Dąbrowskiego (bez skrzyżowania). 2.2. Przebudowa linii tramwajowej w al. Śmigłego-Rydza - Przebudowa wiaduktów na al. Śmigłego- Rydza na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Przybyszewskiego.
 3. 3.1. Przebudowa torowiska wraz z niezbędną infrastrukturą w ulicy Przybyszewskiego na odcinku od ul. Kilińskiego (wraz ze skrzyżowaniem) do al. Śmigłego- Rydza (bez skrzyżowania 3.2.1. Przebudowa torowiska wraz z niezbędną infrastrukturą na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego i al. Śmigłego-Rydza oraz odcinka ul. Dąbrowskiego od skrzyżowania al. Śmigłego-Rydza do ul. Dąbrowskiego 34a wraz ze skrzyżowaniem z ul. Podgórną 3.2.2. Przebudowa torowiska wraz z niezbędną infrastrukturą w ulicy Dąbrowskiego na odc. od al. Śmigłego – Rydza do ul. Rzgowskiej i dalej do pl. Niepodległości
 4. Budowa torowiska w ul. Broniewskiego na odcinku od al. Śmigłego-Rydza (bez ronda Broniewskiego) do ul. Rzgowskiej/Paderewskiego (wraz ze skrzyżowaniem) i przebudową pętli Kilińskiego – Dworzec Łódź-Chojny na pętlę tramwajowo-autobusową
 5. Przebudowa torowiska w ul. Rzgowskiej na odcinku od ul. Dąbrowskiego (bez skrzyżowania) do ul. Broniewskiego (bez skrzyżowania).
 6. Przebudowa torowiska w ciąg ulic al. Śmigłego – Rydza i Niższej na odcinku Dąbrowskiego (bez skrzyżowania) do ul. Śląskiej (ze skrzyżowaniem) wraz z pętlą tramwajową,
 7. Zakup 30 nowoczesnych jednostek do obsługi linii komunikacyjnych,
 8. Modernizacja zajezdni tramwajowej
Typ projektu: Infrastruktura drogowa, Środowisko
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-12-19
Data zakończenia realizacji projektu: 2019-10-30
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział Kultury
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT
Cel: Głównym celem projektu jest wzrost liczby osób korzystających z oferty kulturalnej łódzkich bibliotek.
Całkowita wartość projektu: 8 083 502,25 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 5 456 167,42 zł
Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest rozwój potencjału infrastrukturalnego i sprzętowego łódzkich bibliotek publicznych, celem stworzenia warunków do rozwoju prowadzonej przez nie działalności kulturalnej oraz ułatwienie dostępu do zasobów bibliotecznych. Głównym celem projektu jest wzrost liczby osób korzystających z oferty kulturalnej łódzkich bibliotek.

Cele na poziomie rezultatu to:

 • otwarcie łódzkich bibliotek na potrzeby mieszkańców poprzez rozszerzenie oferty kulturalnej (lokalne centra kultury),
 • ułatwienie i usprawnienie dostępu do oferty kulturalnej łódzkich bibliotek.

Cele na poziomie produktu to:

 • przebudowa i rozbudowa budynków 2 filii bibliotecznych wraz z „pierwszym wyposażeniem”,
 • wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnej w postaci jednolitego oprogramowania bibliotecznego i Łódzkiej Karty Bibliotecznej wraz z doposażeniem filii.

Grupą docelową są mieszkańcy Łodzi i pozostałych gmin ŁOM.

Projekt obejmuje zadania:

 1. Prace przygotowawcze: opracowanie dokumentacji technicznej, budowlanej, wykonawczej, projektów koncepcyjnych i pozwoleń na budowę, studium wykonalności.
 2. Roboty budowlane – podzadania:
  • Modernizacja i rozbudowa budynku filii bibliotecznej przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3 w Łodzi,
  • Modernizacja i rozbudowa budynku filii bibliotecznej przy ul. Boya-Żeleńskiego 15 w Łodzi.
 3. Dostawy i usługi – podzadania:
  • Doposażenie filii bibliotecznych
  • Łódzka Karta Biblioteczna,
  • Cross-financing.
 4. Zarządzanie projektem i promocja: nadzór inwestorski, usługi prawne i księgowe, koordynacja projektu, promocja projektu.
W wyniku realizacji projektu budynki filii nr 14 i 25 MBP Łódź-Bałuty zostaną poddane kompleksowej przebudowie i rozbudowie o nowe przestrzenie wielofunkcyjne umożliwiające rozszerzenie prowadzonej w nich działalności kulturalnej. Filie wszystkich MBP w Łodzi otrzymają nowe wyposażenie. Wdrożony zostanie zintegrowany system biblioteczny.

Typ projektu: Kultura
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Narodowe Centrum Kultury Filmowej - rozwój funkcji i usług oferowanych przez "EC1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-08-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2019-12-31
Beneficjent: EC-1 Łódź - Miasto Kultury
Realizator: EC-1 Łódź - Miasto Kultury
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny:
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Cel: Głównym celem projektu jest stworzenie nowoczesnej, interaktywnej oferty Narodowego Centrum Kultury Filmowej, która umożliwi prezentację i popularyzację historii kina polskiego oraz będzie stanowić punkt wyjścia dla dalszego rozwoju w zakresie edukacji, cyfryzacji oraz ekspozycji dorobku kinematografii polskiej i światowej.
Całkowita wartość projektu: 37 187 187,49 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 25 832 368,44 zł
Krótki opis projektu:

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej, interaktywnej oferty Narodowego Centrum Kultury Filmowej, która umożliwi prezentację i popularyzację historii kina polskiego oraz będzie stanowić punkt wyjścia dla dalszego rozwoju w zakresie edukacji, cyfryzacji oraz ekspozycji dorobku kinematografii polskiej i światowej. Cel zostanie osiągnięty dzięki utworzeniu atrakcyjnych i dostępnych funkcjonalności: atrakcyjnej ścieżki dydaktycznej oraz przestrzeni edukacji filmowej i cyfryzacji.

Projekt obejmuje:

 1. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz pozostałe prace przygotowawcze;
 2. Zaprojektowanie i przygotowanie wystawy oraz zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem na potrzeby ścieżki dydaktycznej „Kino Polonia”;
 3. Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z montażem na cele edukacji filmowej (w zakresie: warsztatów manualnych, przestrzeni warsztatów, edukacyjnego studio dźwięku, warsztatów realizatorskich, warsztatów efektów specjalnych, pracowni postprodukcyjnych);
 4. Zakup sprzętu i wyposażenia na cele zaplecza wystawowego oraz obsługi wystaw;
 5. Zakup sprzętu i wyposażenia na cele pracowni digitalizacji wraz z montażem;
 6. Zakup sprzętu i wyposażenia do „przechwytywania” trójwymiarowych ruchów aktorów i zapisywania ich przez komputer wraz z montażem i instalacją oprogramowania;
 7. Zakup sprzętu i wyposażenia oraz jego montaż na cele ogólne Instytucji (na potrzeby: obsługi odwiedzających, w tym niepełnosprawnych i seniorów, pomocy przedmedycznej w obiektach EC1, uruchomienia sieci bezprzewodowej w obiektach EC1, systemu komunikacji i sygnalizacji wewnątrz budynków EC1, techniczne i akustyczne budynku EC1-Wschód, wdrożenia systemu analizy przepływu odwiedzających, magazynu technicznego oraz magazynu podręcznego i inwentarzowego z funkcją montażu i oprawy wystaw);
 8. Promocję projektu;
 9. Zarządzanie projektem.
Typ projektu: Kultura
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Niskoemisyjny transport w Łodzi - Zakup 12 niskopodłogowych tramwajów wraz z pakietem eksploatacyjno-naprawczym, specjalistycznym wyposażeniem obsługowym i wybudowaniem hali przeglądowo-naprawczej
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-01-27
Data zakończenia realizacji projektu: 2019-03-31
Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o.
Realizator: Miejskie Przesiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi sp. z o.o.
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.3 Niskoemisyjny transport miejski - miasto Łódź
Cel: Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców Łodzi i przyjeżdżających.
Całkowita wartość projektu: 117 229 209,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 70 526 662,00 zł
Krótki opis projektu:
Projekt przewiduje zakup 12 niskopodłogowych tramwajów. Nowy tabor obsługiwał będzie linię nr 14 kursującą w relacji „DĄBROWA - Dąbrowskiego, Śmigłego-Rydza, Piłsudskiego, Mickiewicza, Włókniarzy, Limanowskiego - Dworzec Łódź Żabieniec”. Trasa linii przebiega w pobliżu trzech punktów przesiadkowych integrujących transport miejski i regionalny (Łódzka Kolej Aglomeracyjna). Łącząc dw. Łódź Żabieniec, dw. Łódź Kaliska oraz przystanek Łódź Dąbrowa linia oferuje przejazd przez centrum miasta trasą W-Z. Na potrzeby obsługi nowego taboru wybudowana zostanie hala przeglądowo-naprawcza wraz z pakietem eksploatacyjno-naprawczym i specjalistycznym wyposażeniem obsługowym, zlokalizowana na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Telefonicznej.
Typ projektu: Infrastruktura drogowa, Środowisko
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 30 września 2018 r.
Data zakończenia realizacji projektu: 30 listopada 2020 r.
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział Kultury
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktury – ZIT
Cel: Poprawa stanu technicznego trzech domów kultury: głównej siedziby Poleskiego Ośrodka Sztuki, Widzewskich Domów Kultury – Domu Kultury „502” i Ośrodka Kultury „Górna”.
Całkowita wartość projektu: 8 000 000,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 5 213 948,38 zł
Krótki opis projektu:

W ramach projektu wyremontowane zostaną trzy budynki od piwnic aż po dach, przeprowadzona zostanie termomodernizacja i obiekty zostaną dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Ponadto będzie zakupione wyposażenie (m.in. sprzęt nagłaśniający, komputerowy, oświetleniowy, meble). Modernizacje techniczne w instytucjach pozwolą na wprowadzenie nowych form zajęć do oferty tych domów kultury. Dzięki dostosowaniu obiektów dla osób niepełnosprawnych możliwa będzie integracja z osobami z różnymi dysfunkcjami, nie tylko ruchowymi, we wszystkich dziedzinach sztuki.

Typ projektu: Kultura
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Odwodnienie Miasta Łodzi
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-06-26
Data zakończenia realizacji projektu: 2022-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Miasto Łódź
Źródła dofinansowania: Fundusz Spójności
Program Operacyjny: POIiŚ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska
Cel: Głównym celem projektu jest zwiększenie ilości retencjonowanej wody, poprawa jakości podczyszczonych wód deszczowych oraz poprawa efektywności zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi w Łodzi. Cele szczegółowe projektu określono następująco: - wzrost efektywności zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi w tym rozwiązanie problemów związanych z podtopieniami działek przyległych - kompleksowe odwodnienie Osiedla Wiskitno i Mileszki, ul. Telefonicznej oraz ul. Starogardzkiej i terenów przyległych - poprawa jakości podczyszczonych wód deszczowych w tym zapewnienie efektu oczyszczania poniżej 100 mg/dm3 zawiesiny ogólnej i 15 mg/dm3 substancji ropopochodnych tym samym spełniając wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014r. (Dz. U. z 2014 poz. 1800) - zwiększenie atrakcyjności terenów dla mieszkańców i ewentualnych inwestorów - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu oczyszczania ścieków deszczowych - zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego rzek na terenie miasta Łodzi - umożliwienie zagospodarowania podczyszczonych wód opadowych i roztopowych na cele komunalne, zastosowania metod naturalnych poprzez inwestycję w podczyszczalnie hydrofitowe - wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianą klimatu oraz zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym w szczególności podtopieniom poprzez spowalnianie odpływu wywołanego opadami nawalnymi a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa przejścia wód wielkich - zwiększenia zagospodarowania wód opadowych poprzez zwiększenie ilości wód trafiających do gruntu poprzez infiltrację opływu wywołanego opadami nawalnymi.
Całkowita wartość projektu: 43 758 003,64 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 29 188 737,38 zł
Krótki opis projektu:

Projekt pn. „Odwodnienie Miasta Łodzi” będzie realizowany na obszarze miasta Łódź. Niniejszy Projekt dotyczyć będzie realizacji poniżej wymienionych działań budowlanych i modernizacyjnych w obszarze odwodnienia miasta.

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących zadań:

 • Zadanie 1.1 - Budowa kolektora deszczowego ul. Zygmunta (na odcinku od ul. Kolumny do rzeki Olechówki).
 • Zadanie 1.2 - Budowa kolektora deszczowego w ul. Pomorskiej i w ul. Mileszki
 • Zadanie 1.3 - Budowa kanału deszczowego w ul. Telefonicznej.
 • Zadanie 1.4 - Budowa kanału deszczowego w ul. Starogardzkiej.
 • Zadanie 1.5 - Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (południowy brzeg Sokołówki ul. Łagiewnicka).
 • Zadanie 1.6 - Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (wschodni brzeg rzeki Łódki ul. Krakowska).
 • Zadanie 1.7 - Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (zachodni brzeg Łódki ul. Konstantynowska).
 • Zadanie 1.8 - Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (wschodni brzeg Łódzki ul. Konstantynowska).
 • Zadanie 1.9 - Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (południowy brzeg rzeki Ner ul. Pabianicka).
 • Zadanie 1.10 - Budowa zbiornika – osadnika „Strykowska” na rzece Łódce w Łodzi.
 • Zadanie 1.11 - Modernizacja podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Liściastej (strona zachodnia).
 • Zadanie 1.12 - Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Pomorskiej.
 • Zadanie 1.13 - Budowa zbiornika retencyjnego przy rzece Ner w rejonie ul. Frezjowej.
 • Zadanie 1.14 - Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Ner w rejonie ul. Sołeckiej.
 • Zadanie 1.15 - Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Ner, w rejonie ul. Mileszki.
Typ projektu: Infrastruktura, Środowisko
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi – kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36, Szkoły Podstawowej nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 23.09.2011 r
Data zakończenia realizacji projektu: 24.10.2012 r.
Beneficjent: Miasto Łódź
Partnerzy: Współpraca z Urzędem Marszałkowski Łodzi - województwem łódzkim odbywała się na kilku szczeblach: - umowę o dofinansowanie zawarł Zarząd Województwa Łódzkiego pod przewodnictwem Marszałka - Witold Stępień; - wszelkie sprawy związane z dofinansowaniem projektu prowadzone były w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi - w Departamencie ds. Regionalnego Programu Operacyjnego, którego Dyrektorem jest Maja Reszka; - w ocenie wniosku uczestniczyli pracownicy Wydziału ds. Projektów z Zakresu Infrastruktury Transportowej i Ochrony Środowiska pod kierownictwem p.o. Naczelnika - Pauliny Soszyńskiej; - nad prawidłową realizacją projektu nadzór pełnili pracownicy Wydziału ds. Monitoringu i Raportowania pod kierownictwem naczelnika - Roberta Kowalczyka; - udział w sprawnym przeprowadzeniu projektu mieli też inni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w zakresie właściwości swoich wydziałów.
Realizator: 1. Szkoła Podstawowa nr 36, 2. Szkoła Podstawowa nr 175, 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10.
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Wysokość dofinansowania ze środków UE wyniosła 85% wydatków kwalifikowanych inwestycji. Przyznane dofinansowanie pochodzi z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina Miasto Łódź w kwietniu 2011 roku pozyskała środki na realizację projektu pn.: „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi – kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36, Szkoły Podstawowej nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10”.
Cel: Celem strategicznym realizacji projektu była integracja regionu z europejską i globalną przestrzenią społeczno-gospodarczą jako środkowoeuropejskiego centrum rozwoju, sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce oraz dążenie do budowy wewnętrznej spójności przy zachowaniu różnorodności jego miejsca. Celem szczegółowym realizacji projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa energetycznego. Cel operacyjny realizacji inwestycji można zdefiniować jako poprawę jakości powietrza. Cele te zostaną osiągnięte poprzez obniżenie zapotrzebowania na ciepło budynków realizowane w wyniku docieplenia ścian zewnętrznych oraz stropów budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację systemów ogrzewania. Cele realizacji projektu są zgodne z celami polityki ekologicznej oraz energetycznej prowadzonej zarówno na poziomie wspólnotowym, krajowym, regionalnym czy też lokalnym.
Całkowita wartość projektu: 3 796 423,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 3 054 033,00 zł
Krótki opis projektu:

W ramach projektu w wybranych obiektach została podwyższona izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych poprzez wykonanie prac dociepleniowych (ściany zewnętrzne, stropodachy, ściany piwnic przy gruncie oraz stropy zewnętrzne) oraz wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. Modernizacji zostały także poddane wewnętrzne instalacje grzewcze w budynkach. Wymianie uległa wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania.
Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36, Szkoły Podstawowej nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10.
Podstawowym działaniem projektu jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków objętych projektem. Prace termomodernizacyjne polegały na:

Szkoła Podstawowa nr 36
- Ociepleniu ścian zewnętrznych styropianem gr. 14 cm metodą lekką mokrą. Do wykonania 2 311,53 m2 ocieplenia.
- Ociepleniu stropodachu płytami styropianowymi laminowanymi papą gr. 14 cm wraz z wykonaniem nowego pokrycia stropodachu papą termozgrzewalną. Do wykonania 1 052,11 m2.
- Wymianie starych okien i drzwi zewnętrznych oraz montażu w oknach wymienianych nawiewników higrosterowanych. Do wymiany 361,07 m2 okien i 31,48 m2 drzwi oraz montaż 205 szt. nawiewników higrosterowanych.
- Wykonaniu wymiany instalacji c.o.

 


Szkoła Podstawowa nr 175
- Ociepleniu ścian zewnętrznych, ścian przy gruncie piwnicy i stropów zewnętrznych podcieni oraz nad przejazdem styropianem gr. 14 cm metodą lekką mokrą. Do wykonania 1 705,38 m2 ocieplenia (w tym 1173,24 m2 ścian zewnętrznych, 113,76 m2 ściany przy gruncie, 42,75 m2 stropu podcieni, 46,12 m2 stropu nad przejazdem i 329,51 m2 ościeży).
- Ociepleniu stropodachu płytami styropianowymi laminowanymi papą gr. 14 cm wraz z wykonaniem nowego pokrycia stropodachu papą termozgrzewalną. Do wykonania 737 m2 ocieplenia.
- Wymiana starych okien i drzwi zewnętrznych oraz montaż w oknach wymienianych nawiewników higrosterowanych. Do wymiany na okna nowe 127,28 m2 okien i 38,7 m2 luksferów. Do wymiany na nowe 10,16 m2 drzwi. Montaż 49 szt. nawiewników higrosterowanych w oknach nowych.


Zespół Szkół Ponadginazjalnych nr 10
- Ociepleniu ścian zewnętrznych styropianem gr. 14 cm metodą lekką mokrą. Do wykonania 2 831,39 m2 ocieplenia.
- Ociepleniu stropodachów budynków dydaktycznych płytami styropianowymi laminowanymi papą gr. 16 cm wraz z wykonaniem nowego pokrycia stropodachu papą termozgrzewalną. Do wykonania 2 040,23 m2 ocieplenia.
- Ociepleniu stropodach sali gimnastycznej płytami styropianowymi laminowanymi papą gr. 14 cm wraz z wykonaniem nowego pokrycia stropodachu papą termozgrzewalną. Do wykonania 300,70 m2 ocieplenia.
- Wymiane starych okien i drzwi zewnętrznych oraz montaż w oknach wymienianych nawiewników higrosterowanych. Do wymiany 968,49 m2 okien i 75,26 m2 drzwi oraz montaż 238 szt. nawiewników higrosterowanych.
- Wykonaniu wymiany instalacji c.o.

 

Głównym celem analizowanego przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie poziomu stężeń zanieczyszczeń w wyniku termomodernizacji placówek oświatowych.
W wyniku realizacji projektu w obiektach objętych termomodernizacją poprawie uległy warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych. Została poprawiona izolacyjność cieplna ścian i stropodachów. Stolarka okienna i drzwiowa została wymieniona na nową szczelną. Nowy system grzewczy w budynkach będzie reagował na warunki atmosferyczne panujące na zewnętrza a także będzie w stanie dostosować się do sposobu użytkowania pomieszczeń. Wyeliminuje to niekorzystne zjawiska niedogrzewania i przegrzewania pomieszczeń. Poprawa komfortu cieplnego w salach lekcyjnych przyczynia się do zmniejszenia zachorowalności wśród uczniów i nauczycieli. Zmniejszeniu ulegnie także absencja chorobowa. Niewątpliwie poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej będzie miała także pozytywny wpływ na wyniki nauczania w obiektach objętych projektem. W obiektach poddawanych termomodernizacji, poprawione zostały warunki kształcenia i pracy uczniów i nauczycieli.

Efekt rzeczowy projektu
•    ocieplone przegrody budowlane,
•    zlikwidowane nadmierne przeszklenie,
•    wymieniona stolarka okienna i drzwiowa,
•    wymiana instalacji c.o.,
•    zamontowane zawory termostatyczne.

Efekt ekologiczny projektu
•    Realizacja projektu wpłynęła na poprawę jakości powietrza, poprzez redukcję zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery – emisja głównych zanieczyszczeń powietrza (tj. SO2, NOx, pyłów oraz CO2).
Typ projektu: Środowisko, Termomodernizacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Poprawa efektywności enegetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego "Harnam" w Łodzi
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-06-30
Data zakończenia realizacji projektu: 2020-09-30
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział Kultury
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2. Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1. Termomomodernizacja budynków - ZIT
Cel: Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku siedziby Zespołu Tańca Ludowego "Harnam" w Łodzi
Całkowita wartość projektu: 2 626 194,49
Wartość dofinansowania unijnego: 1 780 129,40
Krótki opis projektu:

W wyniku realizacji projektu budynek siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam zostanie poddany termomodernizacji, co spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło i energię. W ramach prac przewidziano m.in.:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz i od zewnątrz
 • wymianę drzwi, okien - ocieplenie stropodachu, dachu,
 • modernizację systemu ciepłej wody, systemu grzewczego
 • modernizację istniejącej i wykonanie nowej wentylacji mechanicznej
Typ projektu: Środowisko, Termomodernizacja
zdjęcia:
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Poszerzenie oferty kulturalno -edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-11-30
Data zakończenia realizacji projektu: 2020-01-30
Beneficjent: EC-1 Łódź - Miasto Kultury
Realizator: EC-1 Łódź - Miasto Kultury
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT
Cel: Głównym celem projektu jest poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi dla osiągnięcia trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, dzięki podnoszeniu poziomu kompetencji potencjalnych pracowników.
Całkowita wartość projektu: 20 000 000,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 13 821 138,00 zł
Krótki opis projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje stworzenie dwóch atrakcyjnych ścieżek edukacyjnych w formie wystaw stałych oraz pracowni badawczej związanej z kulturą filmową. Projekt przewiduje ekspozycję zabytków techniki filmowej w formie statycznej oraz multimedialnej za pośrednictwem wystawy „Mechaniczne Oko”, poświęconej głównie tzw. „martwym mediom”.

Głównym tematem wystawy będzie zatem technologia filmowa i pre-filmowa, opowiedziana przez cofanie się ku przeszłości i odsłanianie aktualności kolejnych warstw historycznych kultury wizualnej. W ten sposób zostaną opisane takie fenomeny jak: kino cyfrowe, taśma filmowa jako materialny przedmiot i jednocześnie niematerialny obraz. Ukazana zostanie różnorodność filmowych technologii, w tym form rejestracji obrazów i ich projekcji.

Na wystawie zaprezentowane zostaną: obiekty historyczne pochodzące ze zbiorów Narodowego Centrum Kultury Filmowej, modele ideowe (uproszczone repliki urządzeń demonstrujące zasadę ich działania), interaktywne stanowiska multimedialne, materiały kontekstowe (tablice informacyjne, dokumenty, fotografie, filmy), które pozwolą odtworzyć doświadczenie różnych formatów kinowych czy spektakle fantasmagorii i pokazy oparte na starodawnych efektach specjalnych.

Druga wystawa stała pn. „Materia Kina” to interaktywna ekspozycja poświęcona kolejnym fazom realizacji filmu: od powstawania scenariusza, przez pozyskiwanie funduszy na produkcję, dobór obsady, przygotowanie kostiumów, budowę dekoracji i pracę na planie zdjęciowym, po prace postprodukcyjne (montaż, udźwiękowienie, tworzenie efektów specjalnych, dystrybucję na wszystkich polach eksploatacji). Na ekspozycję złoży się kilkanaście stanowisk, zawierających program interaktywnych gier i zabaw, o różnorodnym stopniu aktywizacji widza. Z wystawą zostanie w ścisły sposób związana seria programów edukacyjno-warsztatowo-demonstracyjnych oraz zestaw eksponatów opisujących najważniejsze zjawiska języka filmu i form narracyjnych.

Z kolei pracownia im. Jerzego Toeplitza będzie miejscem nawiązującym do tradycji i dziedzictwa kulturowego Łodzi filmowej jako ośrodka filmoznawczego. Pracownia badawcza ma być miejscem poświęconym kulturze filmowej w Polsce, której zadania będą wykraczać poza udostępnianie książek i filmów. Pracownia badawcza będzie się składać z zespołu pomieszczeń, m.in. czytelni głównej, infodesku, pokoju pracy głośnej czy strefy copypoint oraz sali projekcyjnej, zapewniającej dostęp do materiałów audiowizualnych, filmów i muzyki.

Tak szeroka oferta pozwoli nie tylko na pogłębienie wiedzy i umiejętności przez grupy docelowe, ale również – zapewni elastyczność oferty dla odwiedzających.

Typ projektu: Kultura
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Program edukacji ogólnej – Szkoła Podstawowa Nr 152 w Łodzi
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-06-2018
Data zakończenia realizacji projektu: 31-12-2020
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział Edukacji / Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.5 Edukacja ogólna – miasto Łódź
Cel: Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji ogólnej poprzez modernizację i unowocześnienie bazy edukacyjnej oraz dostosowanie infrastruktury wewnętrznej, do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w placówce szkolnictwa ogólnego, mieszczącej się na terenie Miasta Łodzi w obszarze objętym Gminnym Programem Rewitalizacji. Projekt ma na celu również poprawę warunków rozwoju kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego oraz zwiększenie potencjału edukacyjnego placówki, odnoszącego się do edukacji ucznia z niepełnosprawnością.
Całkowita wartość projektu: 2 031 223,54 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 1 405 005,68 zł
Krótki opis projektu:

W wyniku realizacji projektu nastąpi modernizacja infrastruktury i zakup wyposażenia w SP 152. Grupą docelową projektu są w głównej mierze uczniowie modernizowanej placówki oraz pośrednio wszyscy inni interesariusze, dlatego też w placówce objętej projektem zastosowano koncepcję projektowania uniwersalnego, dzięki czemu będzie ona w pełni dostępna dla wszystkich osób bez względu na wiek, płeć, czy stopień niepełnosprawności. Równość dostępu została zapewniona m.in. przez działania takie jak dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, czy też dodawanie elementów ułatwiających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. Zniwelowanie barier architektonicznych pozwoli na swobodny dostęp do szkoły dla osób niepełnosprawnych, w tym: dzieci, rodziców oraz gości. Umożliwi bezpieczne poruszanie się po niej i swobodny dostęp do edukacji. W ramach projektu placówka zamierza także stworzyć stanowiska w pracowni językowej dla osób niedosłyszących.

Typ projektu: Edukacja, Infrastruktura
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Program edukacji ogólnej – Szkoła Podstawowa Nr 173 w Łodzi
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-06-2018
Data zakończenia realizacji projektu: 31-12-2020
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział Edukacji / Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.5 Edukacja ogólna – miasto Łódź
Cel: Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji ogólnej poprzez modernizację i unowocześnienie bazy edukacyjnej oraz dostosowanie infrastruktury wewnętrznej, do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w placówce szkolnictwa ogólnego, mieszczącej się na terenie Miasta Łodzi w obszarze objętym Gminnym Programem Rewitalizacji. Projekt ma na celu również poprawę warunków rozwoju kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego oraz zwiększenie potencjału edukacyjnego placówki, odnoszącego się do edukacji ucznia z niepełnosprawnością.
Całkowita wartość projektu: 1 206 299,14 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 833 886,27 zł
Krótki opis projektu:

W wyniku realizacji projektu nastąpi modernizacja infrastruktury oraz zapewnienie wydajnej edukacji wszystkim uczniom, zwłaszcza uczniom z zaburzeniami, poprzez zakup odpowiedniego wyposażenia. Działania te przyczynią się do unowocześnienia zaplecza dydaktycznego Szkoły, podniesienia standardu nauczania, umożliwienia indywidualizacji pracy z uczniem, a w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Obecna infrastruktura szkolna pozbawiona jest barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Nowa infrastruktura edukacyjna, oparta na koncepcji uniwersalnego projektowania, pozwoli na dostosowanie warunków w szkole do obowiązujących standardów i wymagań oraz przyczyni się do wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej podczas nauki i pracy, w tym podczas zajęć eksperymentalnych oraz poprawi dostępność do wysokiej jakości usług edukacyjnych na poziomie edukacji ogólnej. Dodatkowe działania, mające na celu modernizację infrastruktury pod względem potrzeb osób niepełnosprawnych, będą uzupełnieniem rozwiązań i zwieńczeniem innowacyjnego podejścia do potrzeb edukacyjnych bez barier i niedyskryminacji.

Typ projektu: Edukacja, Infrastruktura
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Program edukacji ogólnej – Szkoła Podstawowa Nr 175 w Łodzi
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-06-2018
Data zakończenia realizacji projektu: 31-12-2020
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział Edukacji / Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.5 Edukacja ogólna – miasto Łódź
Cel: Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji ogólnej poprzez modernizację i unowocześnienie bazy edukacyjnej oraz dostosowanie infrastruktury wewnętrznej, do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w placówce szkolnictwa ogólnego, mieszczącej się na terenie Miasta Łodzi w obszarze objętym Gminnym Programem Rewitalizacji. Projekt ma na celu również poprawę warunków rozwoju kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego oraz zwiększenie potencjału edukacyjnego placówki, odnoszącego się do edukacji ucznia z niepełnosprawnością.
Całkowita wartość projektu: 538 404,81 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 374 060,91 zł
Krótki opis projektu:
W wyniku realizacji projektu nastąpi modernizacja infrastruktury i zakup wyposażenia w SP 175. Grupą docelową projektu są w głównej mierze uczniowie modernizowanej placówki oraz pośrednio wszyscy inni interesariusze. W placówce objętej projektem zastosowano koncepcję projektowania uniwersalnego – będzie ona w pełni dostępna dla wszystkich osób bez względu na wiek, płeć, czy stopień niepełnosprawności. Równość dostępu została zapewniona m.in. przez działania takie jak dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto zakres rzeczowy modernizacji szkoły w ramach projektu został dobrany tak, by w miarodajny sposób niwelował problemy placówki i pozwalał na zaspokojenie potrzeb jej użytkowników.
Typ projektu: Edukacja, Infrastruktura
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Program edukacji ogólnej – Szkoła Podstawowa Nr 36 w Łodzi
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-06-2018
Data zakończenia realizacji projektu: 31-12-2020
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział Edukacji / Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.5 Edukacja ogólna – miasto Łódź
Cel: Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji ogólnej poprzez modernizację i unowocześnienie bazy edukacyjnej oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości świadczonych usług w placówce szkolnictwa ogólnego mieszczącej się na terenie Miasta Łodzi w obszarze objętym Gminnym Programem Rewitalizacji. Projekt ma na celu również poprawę warunków rozwoju kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego oraz zwiększenie potencjału edukacyjnego placówki, odnoszącego się do edukacji ucznia z niepełnosprawnością. Ważnym celem projektu jest również dostosowanie infrastruktury wewnętrznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Całkowita wartość projektu: 2 066 345,31 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 1 428 227,11 zł
Krótki opis projektu:

W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji ogólnej poprzez modernizację i unowocześnienie bazy edukacyjnej oraz infrastruktury wewnętrznej dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Grupą docelową projektu są w głównej mierze uczniowie SP 36 oraz pośrednio wszyscy inni interesariusze, dlatego też w placówce objętej projektem zastosowano koncepcję projektowania uniwersalnego, dzięki czemu będzie ona w pełni dostępna dla wszystkich osób bez względu na wiek, płeć, czy stopień niepełnosprawności. Równość dostępu została zapewniona m.in. przez działania takie jak dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Realizacja projektu przyczyni się także do poprawy warunków rozwoju kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego uczniów. Zwiększy się potencjał edukacyjny placówki szkolnictwa ogólnego, w tym potencjał odnoszący się do edukacji ucznia z niepełnosprawnością.

Typ projektu: Infrastruktura
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Program edukacji ogólnej – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łodzi
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-06-2018
Data zakończenia realizacji projektu: 31-12-2020
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział Edukacji / Zarząd Inwestycji
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.5 Edukacja ogólna – miasto Łódź
Cel: Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji ogólnej poprzez unowocześnienie bazy edukacyjnej oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości świadczonych usług w placówce szkolnictwa ogólnego na terenie Miasta Łodzi. Ponadto nastąpi zwiększenie potencjału edukacyjnego placówki szkolnictwa ogólnego, w tym potencjału odnoszącego się do edukacji ucznia z niepełnosprawnością. Projekt ma na celu również zwiększenie dostępności obiektów dla osób z niepełnosprawnościami, zarówno infrastruktury wewnętrznej, jak i zewnętrznej oraz poprawę warunków rozwoju kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością.
Całkowita wartość projektu: 800 414,54 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 457 031,00 zł
Krótki opis projektu:

W wyniku realizacji projektu nastąpi modernizacja infrastruktury i zakup wyposażenia w SP 5. W ramach projektu zastosowano mechanizmy uwzględniające wszystkich użytkowników zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania. Zmodernizowana w ramach projektu infrastruktura będzie dostępna bez ograniczeń wynikających z niepełnosprawności ruchowej i umysłowej oraz nie będzie wymagać od użytkowników posiadania specjalistycznego wyposażenia. Rezultaty projektu będą służyć możliwie najszerszej liczbie osób, w tym osobom z niepełnosprawnościami i wszystkim tym, którzy mają różne potrzeby funkcjonalne. Grupą docelową projektu są w głównej mierze uczniowie SP5 oraz pośrednio wszyscy inni interesariusze. W placówce objętej projektem, zastosowano koncepcję projektowania uniwersalnego – będzie ona w pełni dostępna dla wszystkich osób bez względu na wiek, płeć, czy stopień niepełnosprawności. Równość dostępu została zapewniona m.in. przez działania takie jak dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, usuwanie barier architektonicznych, czy też dodawanie elementów ułatwiających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.

Typ projektu: Infrastruktura
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Program edukacji ogólnej – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 111 w Łodzi
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-06-2018
Data zakończenia realizacji projektu: 31-12-2020
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział Edukacji / Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.5 Edukacja ogólna – miasto Łódź
Cel: Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji ogólnej poprzez unowocześnienie bazy edukacyjnej oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości świadczonych usług w placówce szkolnictwa ogólnego na terenie Miasta Łodzi. Ponadto nastąpi zwiększenie potencjału edukacyjnego placówki szkolnictwa ogólnego, w tym potencjału odnoszącego się do edukacji ucznia z niepełnosprawnością. Projekt ma na celu również zwiększenie dostępności obiektów dla osób z niepełnosprawnościami, zarówno infrastruktury wewnętrznej, jak i zewnętrznej oraz poprawę warunków rozwoju kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością.
Całkowita wartość projektu: 1 808 053,57 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 1 249 732,82 zł
Krótki opis projektu:

Placówka objęta projektem zapewnia dostępność dla osób z niepełnosprawnych – uzupełniające działania w tym zakresie zostaną podjęte w ramach niniejszego projektu, należą do nich: dostosowywanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, usuwanie barier architektonicznych, dodawanie elementów ułatwiających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. W ramach realizacji zmodernizowana zostanie infrastruktura, która dostępna będzie bez ograniczeń wynikających z niepełnosprawności ruchowej i umysłowej oraz nie będzie wymagać od użytkowników specjalistycznego wyposażenia. Infrastruktura ta nie będzie również przyczyniać się do dyskryminacji, niesamodzielności lub nierównego traktowania. Rezultaty projektu będą służyć możliwie najszerszej liczbie osób w tym osobom z niepełnosprawnościami i wszystkim tym, którzy mają różne potrzeby funkcjonalne.

Typ projektu: Infrastruktura
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Program kształcenia zawodowego i ustawicznego – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-06-2018
Data zakończenia realizacji projektu: 31-12-2021
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział Edukacji / Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO WŁ na lata 2014-2020 Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.4 Kształcenie zawodowe i ustawiczne - miasto Łódź
Cel: Celem projektu jest zwiększenie potencjału edukacyjnego placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych, poprawa warunków rozwoju kompetencji praktycznych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości kształcenia zawodowego oraz zwiększenie dostępności obiektów dla osób z niepełnosprawnościami.
Całkowita wartość projektu: 5 558 576,29 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 3 886 765,65 zł
Krótki opis projektu:

W wyniku realizacji projektu nastąpi zakup niezbędnego wyposażenia i przeprowadzenie koniecznych prac remontowych (prac modernizacyjnych), w celu zwiększenia dostępu do wysokiej jakości edukacji. Docelowo ma to przyczynić się do zaoferowania uczniom bardziej indywidualnej i wyspecjalizowanej opieki edukacyjnej oraz kształcenia wyższej jakości dopasowanego do potrzeb rynku pracy. Przełoży się to na nabywanie przez nich kompetencji opartych na indywidualnych predyspozycjach i posiadanie umiejętności ułatwiających dostosowanie do zmieniających się warunków i potrzeb rynku pracy. Projekt obejmuje działania zmierzające do dopasowania infrastruktury do potrzeb osób z różnym stopniem niepełnosprawności.

Typ projektu: Infrastruktura
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Program kształcenia zawodowego i ustawicznego – Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-06-2018
Data zakończenia realizacji projektu: 31-12-2020
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział Edukacji / Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.4 Kształcenie zawodowe i ustawiczne - miasto Łódź
Cel: Celem projektu jest zwiększenie potencjału edukacyjnego placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych, poprawa warunków rozwoju kompetencji praktycznych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości kształcenia zawodowego oraz zwiększenie dostępności obiektów dla osób z niepełnosprawnościami.
Całkowita wartość projektu: 1 786 841,90
Wartość dofinansowania unijnego: 1 249 604,63
Krótki opis projektu:

W wyniku realizacji projektu nastąpi zakup niezbędnego wyposażenia i przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych (prac modernizacyjnych), celem zwiększenia dostępu do wysokiej jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego. Docelowo ma to przyczynić się do możliwości zaoferowania uczniom bardziej indywidualnej i wyspecjalizowanej opieki edukacyjnej oraz kształcenia wyższej jakości dopasowanego do potrzeb rynku pracy. Przełoży się to na nabywanie przez nich kompetencji opartych na indywidualnych predyspozycjach i posiadanie umiejętności ułatwiających dostosowanie do zmieniających się warunków i potrzeb rynku pracy. Projekt obejmuje działania zmierzające do dopasowania infrastruktury do potrzeb osób z różnym stopniem niepełnosprawności.

Typ projektu: Infrastruktura
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Program kształcenia zawodowego i ustawicznego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łodzi (od 01.09.2018 r. Technikum nr 3)
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-06-2018
Data zakończenia realizacji projektu: 31-12-2020
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Miasto Łódź - Wydział Edukacji / Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.4 Kształcenie zawodowe i ustawiczne - miasto Łódź
Cel: Celem głównym Projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego poprzez unowocześnienie bazy edukacyjnej placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego na terenie Miasta Łodzi, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.
Całkowita wartość projektu: 3 055 440,59
Wartość dofinansowania unijnego: 2 205 087,42
Krótki opis projektu:

W wyniku realizacji projektu nastąpi zakup niezbędnego wyposażenia i przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych (prac modernizacyjnych), w celu zwiększenia dostępu do wysokiej jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego. Docelowo ma to przyczynić się do możliwości zaoferowania uczniom bardziej indywidualnej i wyspecjalizowanej opieki edukacyjnej oraz kształcenia wyższej jakości dopasowanego do potrzeb rynku pracy. Przełoży się to na nabywanie przez nich kompetencji opartych na indywidualnych predyspozycjach i posiadanie umiejętności ułatwiających dostosowanie do zmieniających się warunków i potrzeb rynku pracy. Projekt obejmuje działania zmierzające do dopasowania infrastruktury do potrzeb osób z różnym stopniem niepełnosprawności.

Typ projektu: Infrastruktura
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Program kształcenia zawodowego i ustawicznego – Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 2 w Łodzi
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-06-2018
Data zakończenia realizacji projektu: 31-12-2020
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział Edukacji / Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.4 Kształcenie zawodowe i ustawiczne - miasto Łódź
Cel: Celem projektu jest zwiększenie potencjału edukacyjnego placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych, poprawa warunków rozwoju kompetencji praktycznych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości kształcenia zawodowego oraz zwiększenie dostępności obiektów dla osób z niepełnosprawnościami.
Całkowita wartość projektu: 1 021 196,19
Wartość dofinansowania unijnego: 714 275,11
Krótki opis projektu:

W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie potencjału edukacyjnego placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych, poprawa warunków rozwoju kompetencji praktycznych, zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości kształcenia zawodowego oraz zwiększenie dostępności obiektów dla osób z niepełnosprawnościami. Grupą docelową projektu są w głównej mierze uczniowie modernizowanej placówki oraz pośrednio inni interesariusze. W ZSZS2 zastosowano koncepcję projektowania uniwersalnego, która będzie w pełni dostępna dla wszystkich osób bez względu na płeć, wiek, czy stopień niepełnosprawności. Równość dostępu została zapewniona m.in. przez działania takie jak dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Typ projektu: Infrastruktura
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2015-09-21
Data zakończenia realizacji projektu: 2017-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział ds. Zarządzania Projektami
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu
Cel: Głównym celem projektu jest promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego na arenie międzynarodowej poprzez budowanie sieci międzynarodowej współpracy gospodarczej.
Całkowita wartość projektu: 2 297 000,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 1 952 450,00 zł
Krótki opis projektu:
Projekt polega na promocji gospodarczej łódzkiego sektora kreatywnego poprzez udział w wybranych wydarzeniach o randze międzynarodowej w kraju i zagranicą oraz organizację kampanii promocyjnej. W ramach projektu przewidzianego do realizacji na lata 2016 i 2017 nastąpi promocja łódzkich firm z branży kreatywnej. Miasto przeprowadzi kampanię promocyjną przedstawiającą ofertę łódzkich firm z sektora kreatywnego za pośrednictwem różnych narzędzi marketingowych. Do udziału w kampanii zaproszeni zostaną łódzcy przedsiębiorcy prowadzący działalność w sektorze kreatywnym, którzy zgłoszą się ze swoimi produktami. Grupami docelowymi projektu jest sektor kreatywny obejmujący branże, takie jak: moda, wzornictwo, film, architektura, oprogramowanie, gry komputerowe, rynek wydawniczy.
Typ projektu: Promocja miasta
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Przyjedź, zobacz, zainwestuj
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2015-09-28
Data zakończenia realizacji projektu: 2018-09-30
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu
Cel: Głównym celem projektu jest promocja gospodarcza Miasta Łodzi, jego atutów, szans, możliwości dla inwestorów poprzez zwiększenie międzynarodowej rangi regionu, a także wsparcie sektora MŚP w internacjonalizacji swojej działalności.
Całkowita wartość projektu: 1 681 000,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 1 428 850,00 zł
Krótki opis projektu:
Projekt powstał w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy związane z niewystarczającymi działaniami w zakresie promocji gospodarczej z jednej strony na rzecz biznesu, a z drugiej także miasta, gdyż ze względu na ograniczone możliwości finansowe podejmowanie wszystkich niezbędnych aktywności jest po prostu niemożliwe. Projekt będzie wspierał następujące przedsięwzięcia informacyjno-promocyjne o charakterze międzynarodowym: 1) promocja miasta w mediach branżowych polskich i zagranicznych poprzez zamieszczanie reklam, artykułów sponsorowanych itp., 2) promocja miasta poprzez organizację wydarzeń dla firm, 3) promocja miasta poprzez własne wydawnictwa promocyjne. W wyniku realizacji projektu miasto planuje przeprowadzenie szeregu działań promocyjnych mających na celu skłonienie jak największej ilości firm/osób opiniotwórczych do odwiedzenia naszego miasta, co w konsekwencji ma przełożyć się na wzrost liczby inwestycji.
Typ projektu: Promocja miasta
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 162, SP nr 172 i ZSE-T-H
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-10-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2017-12-29
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Szkoła Podstawowa nr 162, Szkoła Podstawowa nr 172, Zespół Szkół Ekonomiczno - Tutystyczno - Hotelarskich im. Władysława Grabskiego
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków
Cel: Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację 3 budynków edukacyjnych w m. Łodzi
Całkowita wartość projektu: 9 003 714,51 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 6 117 548,21 zł
Krótki opis projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: docieplenie ścian zewn., docieplenie stropodachów (pełny i wentylowany), wymianę okien, wymianę drzwi, modernizację systemu grzewczego (instalacji c.o. w zakresie poprawy izolacyjności, wymiany grzejników, zastosowanie termostatów i zaworów podpionowych), częściową modernizację instalacji c.w.u. (w SP nr 172). Nakłady obejmują przeprowadzenie niezbędnych robót towarzyszących. Na potrzeby realizacji projektu zostały opracowane audyty energetyczne oraz dokumentacja projektowa. Poprawa efektywności energetycznej w odniesieniu do stanu początkowego została obliczona na poziomie 71,64% (dla poszczególnych budynków: SP nr 162 – 76,95%, SP nr 172 – 77,15%, ZSETH – 60,81%).

Grupą docelową projektu są uczniowie i pracownicy budynków edukacyjnych (1 864 osoby) oraz pośrednio wszyscy mieszkańcy.

Typ projektu: Środowisko, Termomodernizacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-10-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2017-12-29
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Szkoła Podstawowa nr 205, Publiczne Gimnazjum nr 36, XXXI Liceum Ogólnokształcące
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków
Cel: Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację 4 budynków edukacyjnych w m. Łodzi
Całkowita wartość projektu: 9 241 281,13 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 6 248 946,79 zł
Krótki opis projektu:
Zakres rzeczowy projektu obejmuje: docieplenie ścian zewn., docieplenie stropodachów, wymianę okien, wymianę drzwi, modernizację systemu grzewczego (instalacji c.o. w zakresie poprawy izolacyjności, wymiany grzejników, zastosowanie termostatów), modernizację instalacji c.w.u., wymiana opraw oświetleniowych. Nakłady obejmują przeprowadzenie robót towarzyszących, zgodnie z wariantem optymalnym audytu. Na potrzeby realizacji projektu zostały opracowane audyty energetyczne oraz dokumentacja projektowa. Poprawa efektywności energetycznej w odniesieniu do stanu początkowego została obliczona na poziomie 67,09%. Grupą docelową projektu są uczniowie i pracownicy budynków edukacyjnych (2337 os.) oraz pośrednio mieszkańcy.
Typ projektu: Środowisko, Termomodernizacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-10-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2017-12-29
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Szkoła Podstawowa nr 55, XXIV Liceum Ogólnokształcące, XLIV Liceum Ogólnokształcące
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków
Cel: Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację 3 budynków edukacyjnych w m. Łodzi.
Całkowita wartość projektu: 5 747 608,33 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 3 761 015,24 zł
Krótki opis projektu:
Zakres rzeczowy projektu obejmuje: docieplenie ścian zewn., docieplenie ścian części piwnicznej, stropodachów, stropu ostatniej kondygnacji (SP 55), wymianę okien, wymianę luksferów na okna (XLIV LO), wymianę drzwi, modernizację systemu grzewczego (instalacji c.o. w zakresie poprawy izolacyjności, wymiany grzejników, zastosowanie termostatów i zaworów podpionowych), modernizację instalacji c.w.u. (XLIV LO). Nakłady obejmują przeprowadzenie niezbędnych robót towarzyszących. Na potrzeby realizacji projektu została opracowana dokumentacja projektowa oraz audyty energetyczne. Poprawa efektywności energetycznej w odniesieniu do stanu początkowego została obliczona na poziomie 76,01% ( dla poszczególnych budynków: SP nr 55 74,07%, XXIV LO 74,49%, XLIV LO 79,48%). Grupą docelową projektu są uczniowie i pracownicy budynków edukacyjnych (1 176 osób) oraz pośrednio wszyscy mieszkańcy.
Typ projektu: Środowisko, Termomodernizacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II –część 1
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-09-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2020-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Miasto Łódź
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT
Cel: Głównym celem jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację 4 budynków edukacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Łodzi.
Całkowita wartość projektu: 8 000 000,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 5 124 791,96 zł
Krótki opis projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację 4 budynków edukacyjnych w Łodzi. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: docieplenie ścian fundamentowych, stropodachów, wymianę okien, wymianę drzwi, modernizację systemu grzewczego (instalacji c.o. w zakresie poprawy izolacyjności, wymiana grzejników, zastosowanie termostatów i zaworów podpionowych), nakłady obejmują przeprowadzenie niezbędnych robót towarzyszących. Na potrzeby realizacji projektu została opracowana dokumentacja projektowa oraz audyty energetyczne. Poprawa efektywności energetycznej w odniesieniu do stanu poczatkowego została obliczona na poziomie 64,5 %.

Grupą docelową projektu są uczniowie i pracownicy szkół oraz pośrednio wszyscy mieszkańcy.

Typ projektu: Środowisko, Termomodernizacja
galeria zdjęć: uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/projekty-unijne/projekty-infrastrukturalne/racjonalizacja-zuzycia-energii-termomodernizacja-obiektow-edukacyjnych-miasta-lodzi-etap-ii-czesc-1/
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 25.04.2013 r.
Data zakończenia realizacji projektu: 05.09.2012 r.
Beneficjent: Miasto Łódź
Partnerzy: Współpraca z Urzędem Marszałkowski Łodzi - województwem łódzkim odbywała się na kilku szczeblach: - umowę o dofinansowanie zawarł Zarząd Województwa Łódzkiego pod przewodnictwem Marszałka - Witold Stępień; - wszelkie sprawy związane z dofinansowaniem projektu prowadzone były w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi - w Departamencie ds. Regionalnego Programu Operacyjnego, którego Dyrektorem jest Maja Reszka; - w ocenie wniosku uczestniczyli pracownicy Wydziału ds. Projektów z Zakresu Infrastruktury Transportowej i Ochrony Środowiska pod kierownictwem p.o. Naczelnika - Pauliny Soszyńskiej; - nad prawidłową realizacją projektu nadzór pełnili pracownicy Wydziału ds. Monitoringu i Raportowania pod kierownictwem naczelnika - Roberta Kowalczyka; - udział w sprawnym przeprowadzeniu projektu mieli też inni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w zakresie właściwości swoich wydziałów.
Realizator: 1. Szkoła Podstawowa nr 7, 2. Szkoła Podstawowa 149, 3. Szkoła Podstawowa 174, 4. XXV Liceum Ogólnokształcące.
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Wysokość dofinansowania ze środków UE wyniosła 85% wydatków kwalifikowanych inwestycji. Przyznane dofinansowanie pochodzi z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina Miasto Łódź w kwietniu 2011 roku pozyskała środki na realizację projektu pn.: „Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi".
Cel: Celem strategicznym realizacji projektu była integracja regionu z europejską i globalną przestrzenią społeczno-gospodarczą jako środkowoeuropejskiego centrum rozwoju, sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce oraz dążenie do budowy wewnętrznej spójności przy zachowaniu różnorodności jego miejsca. Celem szczegółowym realizacji projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa energetycznego. Cel operacyjny realizacji inwestycji można zdefiniować jako poprawę jakości powietrza. Cele te zostaną osiągnięte poprzez obniżenie zapotrzebowania na ciepło budynków realizowane w wyniku docieplenia ścian zewnętrznych oraz stropów budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację systemów ogrzewania. Cele realizacji projektu są zgodne z celami polityki ekologicznej oraz energetycznej prowadzonej zarówno na poziomie wspólnotowym, krajowym, regionalnym czy też lokalnym.
Całkowita wartość projektu: 3 036 460,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 1 933 208,00 zł
Krótki opis projektu:

W ramach projektu w wybranych obiektach została podwyższona izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych poprzez wykonanie prac dociepleniowych (ściany zewnętrzne, stropodachy, ściany piwnic przy gruncie oraz stropy zewnętrzne) oraz wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. Modernizacji zostały także poddane wewnętrzne instalacje grzewcze w budynkach. Wymianie uległa wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania.
Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 81, Publicznego Gimnazjum nr 7, Publicznego Gimnazjum nr 13 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 6.
Podstawowym działaniem projektu jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków objętych projektem. Prace termomodernizacyjne polegały na:

Szkoła Podstawowa nr 7
- Ociepleniu ścian zewnętrznych styropianem gr. 14 cm i 12 cm metodą lekką mokrą o powierzchni 1 869,28 m2.
- Ociepleniu stropodachu wełną mineralną granulowanej gr. 18 cm o powierzchni 1 244,83 m2.
- Wymianie starych drzwi zewnętrznych o powierzchni 5,30 m2 .
- Wymianie instalacji c.o.

sp 7 (orginal)

Szkoła Podstawowa 149
- Ociepleniu ścian zewnętrznych i ścian piwnic styropianem gr. 14 cm i 12 cm metodą lekką mokrą o powierzchni 2 997,05 m2 ocieplenia.
- Ociepleniu stropodachów wełną mineralną granulowana gr. 11 cm oraz płytami styropianowymi laminowanymi papą gr. 10 i 12 cm wraz z wykonaniem nowego pokrycia stropodachu papą termozgrzewalną o powierzchni 1 904,08 m2.
- Wymianie starych okien i drzwi zewnętrznych oraz montaż w oknach wymienianych nawiewników higrosterowanych w ilości: 983,40 m2 okien, 19,60 m2 drzwi i 73 szt. nawiewników higrosterowanych.
- Wymianie instalacji c.o.

sp 149 (orginal)

Szkoła Podstawowa 174
- Ociepleniu ścian zewnętrznych styropianem gr. 14 i 12 cm metodą lekką mokrą o powierzchni 1 763,06 m2.
- Wymianie starych okien i drzwi zewnętrznych oraz montaż w oknach wymienianych nawiewników higrosterowanych w ilości: 285,53 m2 okien, 5,07 m2 drzwi i 99 szt. nawiewników higrosterowanych.
- Wymianie instalacji c.o.

sp 174 (orginal)

XXV Liceum Ogólnokształcące
- Ociepleniu ścian zewnętrznych styropianem gr. 12 cm metodą lekką mokrą o powierzchni 1 994,89 m2 ocieplenia.
- Wymianie starych okien i drzwi zewnętrznych oraz montaż w oknach wymienianych nawiewników higrosterowanych w ilości: 299,85 m2 okien, 10,04 m2 drzwi i montaż 104 szt. nawiewników higrosterowanych.
- Wymianie instalacji c.o.

XXV LO (orginal)

Głównym celem analizowanego przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie poziomu stężeń zanieczyszczeń w wyniku termomodernizacji placówek oświatowych.

W wyniku realizacji projektu w obiektach objętych termomodernizacją poprawie uległy warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych. Została poprawiona izolacyjność cieplna ścian i stropodachów. Stolarka okienna i drzwiowa została wymieniona na nową szczelną. Nowy system grzewczy w budynkach będzie reagował na warunki atmosferyczne panujące na zewnętrza a także będzie w stanie dostosować się do sposobu użytkowania pomieszczeń. Wyeliminuje to niekorzystne zjawiska niedogrzewania i przegrzewania pomieszczeń. Poprawa komfortu cieplnego w salach lekcyjnych przyczynia się do zmniejszenia zachorowalności wśród uczniów i nauczycieli. Zmniejszeniu ulegnie także absencja chorobowa. Niewątpliwie poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej będzie miała także pozytywny wpływ na wyniki nauczania w obiektach objętych projektem. W obiektach poddawanych termomodernizacji, poprawione zostały warunki kształcenia i pracy uczniów i nauczycieli.

Efekt rzeczowy projektu

• ocieplone przegrody budowlane,
• zlikwidowane nadmierne przeszklenie,
• wymieniona stolarka okienna i drzwiowa,
• wymiana instalacji c.o.,
• zamontowane zawory termostatyczne.

Efekt ekologiczny projektu

• Realizacja projektu wpłynęła na poprawę jakości powietrza, poprzez redukcję zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery - emisja głównych zanieczyszczeń powietrza (tj. SO2, NOx, pyłów oraz CO2).

Typ projektu: Środowisko, Termomodernizacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi.
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 24.05.2013 r.
Data zakończenia realizacji projektu: 15.10.2013 r.
Beneficjent: Miasto Łódź
Partnerzy: Współpraca z Urzędem Marszałkowski Łodzi - województwem łódzkim odbywała się na kilku szczeblach: - umowę o dofinansowanie zawarł Zarząd Województwa Łódzkiego pod przewodnictwem Marszałka - Witold Stępień; - wszelkie sprawy związane z dofinansowaniem projektu prowadzone były w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi - w Departamencie ds. Regionalnego Programu Operacyjnego, którego Dyrektorem jest Maja Reszka; - w ocenie wniosku uczestniczyli pracownicy Wydziału ds. Projektów z Zakresu Infrastruktury Transportowej i Ochrony Środowiska pod kierownictwem p.o. Naczelnika - Pauliny Soszyńskiej; - nad prawidłową realizacją projektu nadzór pełnili pracownicy Wydziału ds. Monitoringu i Raportowania pod kierownictwem naczelnika - Roberta Kowalczyka; - udział w sprawnym przeprowadzeniu projektu mieli też inni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w zakresie właściwości swoich wydziałów.
Realizator: 1. Szkoła Podstawowa nr 81, 2. Publiczne Gimnazjum nr 7, 3. Publiczne Gimnazjum nr 13, 4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6.
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Wysokość dofinansowania ze środków UE wyniosła 85% wydatków kwalifikowanych inwestycji. Przyznane dofinansowanie pochodzi z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina Miasto Łódź w kwietniu 2011 roku pozyskała środki na realizację projektu pn.: „Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi".
Cel: Celem strategicznym realizacji projektu była integracja regionu z europejską i globalną przestrzenią społeczno-gospodarczą jako środkowoeuropejskiego centrum rozwoju, sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce oraz dążenie do budowy wewnętrznej spójności przy zachowaniu różnorodności jego miejsca. Celem szczegółowym realizacji projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa energetycznego. Cel operacyjny realizacji inwestycji można zdefiniować jako poprawę jakości powietrza. Cele te zostaną osiągnięte poprzez obniżenie zapotrzebowania na ciepło budynków realizowane w wyniku docieplenia ścian zewnętrznych oraz stropów budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację systemów ogrzewania. Cele realizacji projektu są zgodne z celami polityki ekologicznej oraz energetycznej prowadzonej zarówno na poziomie wspólnotowym, krajowym, regionalnym czy też lokalnym.
Całkowita wartość projektu: 3 567 904,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 2 744 004,00 zł
Krótki opis projektu:

W ramach projektu w wybranych obiektach została podwyższona izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych poprzez wykonanie prac dociepleniowych (ściany zewnętrzne, stropodachy, ściany piwnic przy gruncie oraz stropy zewnętrzne) oraz wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. Modernizacji zostały także poddane wewnętrzne instalacje grzewcze w budynkach. Wymianie uległa wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania.
Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 81, Publicznego Gimnazjum nr 7, Publicznego Gimnazjum nr 13 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 6.
Podstawowym działaniem projektu jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków objętych projektem. Prace termomodernizacyjne polegały na:


Szkoła Podstawowa nr 81
- Ociepleniu ścian zewnętrznych styropianem gr. 13 i 11 cm metodą lekką mokrą o powierzchni 1 753,73 m2.
- Ociepleniu stropodachu wełną mineralną gr. 14 cm o powierzchni 1 094,26 m2.
- Wymianie starych okien i drzwi zewnętrznych oraz montaż w wymienianych oknach nawiewników higrosterowanych w ilości: 315,14 m2 okien, 26,41 m2 drzwi i 158 szt. nawiewników higrosterowanych.
- Wymianie instalacji c.o.

sp81 (orginal)


Publiczne Gimnazjum nr 7,
- Ociepleniu ścian zewnętrznych styropianem gr. 12 cm metodą lekką mokrą o powierzchni 1 867,82 m2.
- Ociepleniu stropodachu płytami styropianowymi laminowanymi papą gr. 16 cm wraz z wykonaniem nowego pokrycia stropodachu papą termozgrzewalną o powierzchni 1 189,54 m2.
- Wymianie starych okien i drzwi zewnętrznych oraz montaż w oknach wymienianych nawiewników higrosterowanych w ilości: 352,78 m2 okien, 14,49 m2 drzwi i 83 szt. nawiewników higrosterowanych.
- Wymianie instalacji c.o.

gimnazjum 7 (orginal)


Publiczne Gimnazjum nr 13
- Ociepleniu ścian zewnętrznych styropianem gr. 12 cm metodą lekką mokrą o powierzchni 1 644,74 m2 ocieplenia.
- Wymianie starych okien i drzwi zewnętrznych oraz montaż w oknach wymienianych nawiewników higrosterowanych w ilości: 320,41 m2 okien, 22,14 m2 drzwi i 84 szt. nawiewników higrosterowanych.
- Wymianie instalacji c.o.

gimnazjum 13 (orginal)


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6
- Ociepleniu ścian zewnętrznych styropianem gr. 14 i 12 cm metodą lekką mokrą o powierzchni 2 514,20 m2.
- Wymiane starych okien i drzwi zewnętrznych oraz montaż w oknach wymienianych nawiewników higrosterowanych w ilości: 310,90 m2 okien, 9,11 m2 drzwi i 83 szt. nawiewników higrosterowanych.
- Wymianie instalacji c.o.

sosw6 (orginal)

Głównym celem analizowanego przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie poziomu stężeń zanieczyszczeń w wyniku termomodernizacji placówek oświatowych.
W wyniku realizacji projektu w obiektach objętych termomodernizacją poprawie uległy warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych. Została poprawiona izolacyjność cieplna ścian i stropodachów. Stolarka okienna i drzwiowa została wymieniona na nową szczelną. Nowy system grzewczy w budynkach będzie reagował na warunki atmosferyczne panujące na zewnętrza a także będzie w stanie dostosować się do sposobu użytkowania pomieszczeń. Wyeliminuje to niekorzystne zjawiska niedogrzewania i przegrzewania pomieszczeń. Poprawa komfortu cieplnego w salach lekcyjnych przyczynia się do zmniejszenia zachorowalności wśród uczniów i nauczycieli. Zmniejszeniu ulegnie także absencja chorobowa. Niewątpliwie poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej będzie miała także pozytywny wpływ na wyniki nauczania w obiektach objętych projektem. W obiektach poddawanych termomodernizacji, poprawione zostały warunki kształcenia i pracy uczniów i nauczycieli.

Efekt rzeczowy projektu

• ocieplone przegrody budowlane,
• zlikwidowane nadmierne przeszklenie,
• wymieniona stolarka okienna i drzwiowa,
• wymiana instalacji c.o.,
• zamontowane zawory termostatyczne.

Efekt ekologiczny projektu

• Realizacja projektu wpłynęła na poprawę jakości powietrza, poprzez redukcję zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery - emisja głównych zanieczyszczeń powietrza (tj. SO2, NOx, pyłów oraz CO2).

Typ projektu: Środowisko, Termomodernizacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi.
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 12.12.2012 r.
Data zakończenia realizacji projektu: 29.11.2013 r.
Beneficjent: Miasto Łódź
Partnerzy: Współpraca z Urzędem Marszałkowski Łodzi - województwem łódzkim odbywała się na kilku szczeblach: - umowę o dofinansowanie zawarł Zarząd Województwa Łódzkiego pod przewodnictwem Marszałka - Witold Stępień; - wszelkie sprawy związane z dofinansowaniem projektu prowadzone były w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi - w Departamencie ds. Regionalnego Programu Operacyjnego, którego Dyrektorem jest Maja Reszka; - w ocenie wniosku uczestniczyli pracownicy Wydziału ds. Projektów z Zakresu Infrastruktury Transportowej i Ochrony Środowiska pod kierownictwem p.o. Naczelnika - Pauliny Soszyńskiej; - nad prawidłową realizacją projektu nadzór pełnili pracownicy Wydziału ds. Monitoringu i Raportowania pod kierownictwem naczelnika - Roberta Kowalczyka; - udział w sprawnym przeprowadzeniu projektu mieli też inni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w zakresie właściwości swoich wydziałów.
Realizator: 1. Szkoła Podstawowa nr 91, 2. Publiczne Gimnazjum nr 19, 3. Szkoła Podstawowa nr 44 i Publiczne Gimnazjum nr 22.
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Wysokość dofinansowania ze środków UE wyniosła 85% wydatków kwalifikowanych inwestycji. Przyznane dofinansowanie pochodzi z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina Miasto Łódź w kwietniu 2011 roku pozyskała środki na realizację projektu pn.: „Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi”.
Cel: Celem strategicznym realizacji projektu była integracja regionu z europejską i globalną przestrzenią społeczno-gospodarczą jako środkowoeuropejskiego centrum rozwoju, sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce oraz dążenie do budowy wewnętrznej spójności przy zachowaniu różnorodności jego miejsca. Celem szczegółowym realizacji projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa energetycznego. Cel operacyjny realizacji inwestycji można zdefiniować jako poprawę jakości powietrza. Cele te zostaną osiągnięte poprzez obniżenie zapotrzebowania na ciepło budynków realizowane w wyniku docieplenia ścian zewnętrznych oraz stropów budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację systemów ogrzewania. Cele realizacji projektu są zgodne z celami polityki ekologicznej oraz energetycznej prowadzonej zarówno na poziomie wspólnotowym, krajowym, regionalnym czy też lokalnym.
Całkowita wartość projektu: 3 046 801,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 2 410 756,00 zł
Krótki opis projektu:

W ramach projektu w wybranych obiektach została podwyższona izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych poprzez wykonanie prac dociepleniowych (ściany zewnętrzne, stropodachy, ściany piwnic przy gruncie oraz stropy zewnętrzne) oraz wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. Modernizacji zostały także poddane wewnętrzne instalacje grzewcze w budynkach. Wymianie uległa wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania.
Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 91, Publicznego Gimnazjum nr 19 oraz Szkoły Podstawowej nr 44 wraz z Publicznym Gimnazjum nr 22.
Podstawowym działaniem projektu jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków objętych projektem. Prace termomodernizacyjne polegały na:

Szkoła Podstawowa nr 91
- docieplenie wszystkich elewacji - 913,62 m2,

- docieplenie stropodachów - 2.272,70 m2,

- wymiana częściowa drzwi - (7 szt.) 16,90 m2.


Publiczne Gimnazjum nr 19
- docieplenie wszystkich elewacji - 1.894,41 m2,

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,

- wymianie częściowa okien - (192 szt.) 456,20 m2,

- wymiana częściowa drzwi - (6 szt.) 17,52 m2.

Szkoła Podstawowa nr 44 i Publiczne Gimnazjum nr 22
- docieplenie wszystkich elewacji - 4.731,12 m2,

- docieplenie stropodachów – 3.450,00 m2,

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,

- wymiana częściowa okien - 612,24 m2,

- wymiana częściowa drzwi - (2 szt.) 8,11 m2.


Głównym celem analizowanego przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie poziomu stężeń zanieczyszczeń w wyniku termomodernizacji placówek oświatowych.
W wyniku realizacji projektu w obiektach objętych termomodernizacją poprawie uległy warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych. Została poprawiona izolacyjność cieplna ścian i stropodachów. Stolarka okienna i drzwiowa została wymieniona na nową szczelną. Nowy system grzewczy w budynkach będzie reagował na warunki atmosferyczne panujące na zewnętrza a także będzie w stanie dostosować się do sposobu użytkowania pomieszczeń. Wyeliminuje to niekorzystne zjawiska niedogrzewania i przegrzewania pomieszczeń. Poprawa komfortu cieplnego w salach lekcyjnych przyczynia się do zmniejszenia zachorowalności wśród uczniów i nauczycieli. Zmniejszeniu ulegnie także absencja chorobowa. Niewątpliwie poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej będzie miała także pozytywny wpływ na wyniki nauczania w obiektach objętych projektem. W obiektach poddawanych termomodernizacji, poprawione zostały warunki kształcenia i pracy uczniów i nauczycieli.

Efekt rzeczowy projektu

•    ocieplone przegrody budowlane,
•    zlikwidowane nadmierne przeszklenie,
•    wymieniona stolarka okienna i drzwiowa,
•    wymiana instalacji c.o.,
•    zamontowane zawory termostatyczne.

Efekt ekologiczny projektu

•    Realizacja projektu wpłynęła na poprawę jakości powietrza, poprzez redukcję zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery – emisja głównych zanieczyszczeń powietrza (tj. SO2, NOx, pyłów oraz CO2).

Typ projektu: Środowisko, Termomodernizacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź, poprzez jej kompleksową termomodernizację
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 17.12.2012 r.
Data zakończenia realizacji projektu: 6.12.2013 r.
Beneficjent: Miasto Łódź
Partnerzy: Współpraca z Urzędem Marszałkowski Łodzi - województwem łódzkim odbywała się na kilku szczeblach: - umowę o dofinansowanie zawarł Zarząd Województwa Łódzkiego pod przewodnictwem Marszałka - Witold Stępień; - wszelkie sprawy związane z dofinansowaniem projektu prowadzone były w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi - w Departamencie ds. Regionalnego Programu Operacyjnego, którego Dyrektorem jest Maja Reszka; - w ocenie wniosku uczestniczyli pracownicy Wydziału ds. Projektów z Zakresu Infrastruktury Transportowej i Ochrony Środowiska pod kierownictwem p.o. Naczelnika - Pauliny Soszyńskiej; - nad prawidłową realizacją projektu nadzór pełnili pracownicy Wydziału ds. Monitoringu i Raportowania pod kierownictwem naczelnika - Roberta Kowalczyka; - udział w sprawnym przeprowadzeniu projektu mieli też inni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w zakresie właściwości swoich wydziałów.
Realizator: 1. Szkoła Podstawowa nr 184, 2. Publiczne Gimnazjum nr 16, 3. Przedszkole Miejskie nr 231.
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Wysokość dofinansowania ze środków UE wyniosła 85% wydatków kwalifikowanych inwestycji. Przyznane dofinansowanie pochodzi z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina Miasto Łódź w kwietniu 2011 roku pozyskała środki na realizację projektu pn.: „Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź, poprzez jej kompleksową termomodernizację”.
Cel: Celem strategicznym realizacji projektu była integracja regionu z europejską i globalną przestrzenią społeczno-gospodarczą jako środkowoeuropejskiego centrum rozwoju, sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce oraz dążenie do budowy wewnętrznej spójności przy zachowaniu różnorodności jego miejsca. Celem szczegółowym realizacji projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa energetycznego. Cel operacyjny realizacji inwestycji można zdefiniować jako poprawę jakości powietrza. Cele te zostaną osiągnięte poprzez obniżenie zapotrzebowania na ciepło budynków realizowane w wyniku docieplenia ścian zewnętrznych oraz stropów budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację systemów ogrzewania. Cele realizacji projektu są zgodne z celami polityki ekologicznej oraz energetycznej prowadzonej zarówno na poziomie wspólnotowym, krajowym, regionalnym czy też lokalnym.
Całkowita wartość projektu: 2 720 030,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 2 217 043,00 zł
Krótki opis projektu:

W ramach projektu w wybranych obiektach została podwyższona izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych poprzez wykonanie prac dociepleniowych (ściany zewnętrzne, stropodachy, ściany piwnic przy gruncie oraz stropy zewnętrzne) oraz wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. Modernizacji zostały także poddane wewnętrzne instalacje grzewcze w budynkach wraz z wymianą węzła cieplnego. Wymianie uległa wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania.

Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 184, Publicznego Gimnazjum nr 16 oraz Przedszkola Miejskiego nr 231.

Podstawowym działaniem projektu jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków objętych projektem. Prace termomodernizacyjne polegały na:

 • docieplenie stropodachów – 5.207,40 m2,
 • docieplenie wszystkich elewacji - 5.977,87 m2
 • modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą węzła cieplnego,
 • wymianie częściowa okien - (474 szt.) 1.760,10 m2,
 • wymiana częściowa drzwi - (9 szt.) 31,95 m2.
 • wykonaniu wymiany instalacji c.o. wraz z węzłem cieplnym.

Głównym celem analizowanego przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie poziomu stężeń zanieczyszczeń w wyniku termomodernizacji placówek oświatowych.
W wyniku realizacji projektu w obiektach objętych termomodernizacją poprawie uległy warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych. Została poprawiona izolacyjność cieplna ścian i stropodachów. Stolarka okienna i drzwiowa została wymieniona na nową szczelną. Nowy system grzewczy w budynkach będzie reagował na warunki atmosferyczne panujące na zewnętrza a także będzie w stanie dostosować się do sposobu użytkowania pomieszczeń. Wyeliminuje to niekorzystne zjawiska niedogrzewania i przegrzewania pomieszczeń. Poprawa komfortu cieplnego w salach lekcyjnych przyczynia się do zmniejszenia zachorowalności wśród uczniów i nauczycieli. Zmniejszeniu ulegnie także absencja chorobowa. Niewątpliwie poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej będzie miała także pozytywny wpływ na wyniki nauczania w obiektach objętych projektem. W obiektach poddawanych termomodernizacji, poprawione zostały warunki kształcenia i pracy uczniów i nauczycieli.

Efekt rzeczowy projektu:
•    ocieplone przegrody budowlane,
•    zlikwidowane nadmierne przeszklenie,
•    wymieniona stolarka okienna i drzwiowa,
•    wymiana instalacji c.o.,
•    zamontowane zawory termostatyczne.

Efekt ekologiczny projektu:
•    Realizacja projektu wpłynęła na poprawę jakości powietrza, poprzez redukcję zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery – emisja głównych zanieczyszczeń powietrza (tj. SO2, NOx, pyłów oraz CO2).

Typ projektu: Środowisko, Termomodernizacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Racjonalizacja zużycia energii – termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-01-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2020-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział Gospodarki Komunalnej
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny:
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT
Cel: Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację 70 budynków edukacyjnych w m. Łodzi.
Całkowita wartość projektu: 92 571 845,37 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 51 975 484,47 zł
Krótki opis projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację 70 budynków edukacyjnych w Łodzi.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian części piwnicznej, ścian fundamentowych, stropodachów, stropu ostatniej kondygnacji, wymianę okien, wymianę luksferów na okna, wymianę drzwi, modernizację systemu grzewczego (instalacji c.o. w zakresie poprawy izolacyjności, wymiana grzejników, zastosowanie termostatów i zaworów podpionowych), modernizację oświetlenia wewnętrznego.

Nakłady obejmują przeprowadzenie niezbędnych robót towarzyszących.

Na potrzeby realizacji projektu została opracowania dokumentacji projektowa oraz audyty energetyczne.

Poprawa efektywności energetycznej w odniesieniu do stanu początkowego została obliczona na poziomie 62,27% (dla poszczególnych budynków).

Grupą docelową projektu są uczniowie i pracownicy szkół (21 416 osób) oraz pośrednio wszyscy mieszkańcy.

Typ projektu: Środowisko, Termomodernizacja
galeria zdjęć: uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/projekty-unijne/projekty-infrastrukturalne/racjonalizacja-zuzycia-energii-termomodernizacja-obiektow-edukacyjnych-lodzi-etap-i-placowki/
zdjęcia:
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rewitalizacja EC-1 Południowy-Wschód
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-06-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2019-07-30
Beneficjent: EC-1 Łódź - Miasto Kultury
Realizator: EC-1 Łódź - Miasto Kultury
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT
Cel: Głównym celem projektu jest rozwój potencjału gospodarczego i turystycznego miasta i regionu poprzez stworzenie oferty edukacyjnej, rozrywkowej i kulturalnej w zakresie branży technologii wizualnych, gier i komiksu.
Całkowita wartość projektu: 20 000 000,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 13 821 138,00 zł
Krótki opis projektu:

Realizacja projektu obejmować będzie następujące zadania:

 1. Przygotowanie projektem.
 2. Roboty budowlane.
 3. Zakup wyposażenia.
 4. Zarządzanie projektem.
 5. Promocja.
 6. Rezerwa (wydatki niekwalifikowalne).

Celem głównym projektu jest rozwój potencjału gospodarczego i turystycznego miasta i regionu poprzez stworzenie oferty edukacyjnej, rozrywkowej i kulturalnej w zakresie branży technologii wizualnych i komiksu.

Cele szczegółowe projektu są następujące:

 1. Stworzenie miejsca realizacji interdyscyplinarnych zadań edukacyjnych i kulturalnych w odniesieniu do gier i komiksu.
 2. Popularyzacja tematyki gier edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży oraz w perspektywie – wpływ na ich profil zawodowy oraz kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry w dziedzinie IT, nowych mediów i szeroko rozumianej kultury.
 3. Stworzenie oferty związanej z nowymi technologiami wizualnymi i komiksem wśród szerokiego grona odbiorców, od dzieci po osoby starsze.
 4. Wzmocnienie potencjału turystycznego regionu łódzkiego oraz miasta Łodzi.

W zakresie grup docelowych można dokonać podziału z uwagi na wiek, sposób realizacji potrzeb, formę korzystania z oferty oraz miejsce zamieszkania. Tak w odniesieniu do pierwszego kryterium segmentacji, wyróżnia się dzieci, młodzież, dorosłych oraz seniorów. W kontekście drugiego kryterium można wyodrębnić pasjonatów zainteresowanych prezentowaną problematyką oraz amatorów, oraz w odniesieniu do formy korzystania, zastosować można podział na odwiedzających indywidualnie i w grupach wieloosobowych.

Typ projektu: Kultura
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-10-02
Data zakończenia realizacji projektu: 2022-05-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ Miasto Łódź
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - miasto Łódź
Cel: Głównym celem jest rewitalizacja obszaru o powierzchni 32,5 ha graniczonego ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic
Całkowita wartość projektu: 150 067 316,35 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 69 211 616,27 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 5 324 309,91 zł
Krótki opis projektu:

Celem głównym Projektu jest rewitalizacja obszaru o pow. ok. 32,5 ha ograniczonego ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic. Rewitalizacja obejmuje budynki, Park Staromiejski, Plac Wolności, Stary Rynek.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 • Stworzenie przyjaznej, żywej i ciekawej przestrzeni życia i pracy dla mieszkańców
 • Zmniejszenie skali występowania negatywnych zjawisk społ. poprzez poprawę warunków życia i rozwoju społeczności lokalnej
 • Promowanie zatrudnienia i lokalnej przedsiębiorczości poprzez tworzenie przestrzeni atrakcyjnych dla prowadzenia dział. gosp.
 • Wzbogacenie potencjału kulturalnego i turystycznego obszaru Projektu

Zakres został podzielony na zadania:

 • Zad.1.Rewitalizacja budynków wraz zagospodarowaniem terenu (remont bud. wraz z zagospodarowaniem terenu znajdującego się bezpośrednio wokół nich)
 • Zad.2.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej funkcjonalnie powiązanej z obiektami poddawanymi rewitalizacji (działania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenu na obszarze projektu)
 • Zad.3.Działania w obszarze społecznym (cross-financing) obejmujące działania edukacyjno-kulturalne oraz szkoleniowo-instruktażowe dla mieszkańców obszaru objętego projektem stanowiące niezbędne uzupełnienie zadań infrastrukturalnych
 • Zad.4.Przygotowanie projektu (w tym etap wyboru wykonawców projektów i robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych, opracowanie projektów budowlanych, uzyskanie pozwoleń, decyzji i uzgodnień niezbędnych do realizacji prac bud.)
 • Zad.5.Zarządzanie projektem (w tym działania admin.-techn. niezbędne do realizacji projektu, jak nadzór nad robotami budowlanymi, działania promocyjne oraz inne działania admin. związane z obsługą

Projektu Użytkownikami projektu będą:

 • UMŁ
 • Organizacje pozarządowe działające na obszarze Projektu
 • Mieszkańcy obszaru Projektu
 • Mieszkańcy Łodzi/odwiedzają.
Typ projektu: Rewitalizacja, Środowisko
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-09-30
Data zakończenia realizacji projektu: 2021-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ Miasto Łódź
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - miasto Łódź
Cel: Głównym celem jest rewitalizacja obszaru ograniczonego ulicami Ogrodową, Gdańską, Legionów i Zachodnią w Łodzi poprzez zintegrowane i kompleksowe działania odnoszące się do sfery materialno-przestrzennej, społecznej, gospodarczej oraz środowiskowej.
Całkowita wartość projektu: 51 907 926,38 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 23 225 365,24 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 1 215 134,97 zł
Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest rewitalizacja obszaru ograniczonego ulicami Legionów, Zachodnią, Ogrodową i Gdańską w Łodzi poprzez zintegrowane i kompleksowe działania odnoszące się do sfery materialno-przestrzennej, społecznej, gospodarczej oraz środowiskowej. Projekt realizuje szereg celów szczegółowych odnoszących się do każdej ze sfer rewitalizacji, spełniając założenie o kompleksowości całego Projektu.

Są to m.in.:

 • poprawa warunków zamieszkania, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz przywrócenie i nadanie nowych funkcji na obszarze;
 • poprawa jakości przestrzeni publicznej i dostępności Obszaru oraz dostępności usług publicznych i bezpieczeństwa na drogach, jak i w samym Obszarze z uwzględnieniem udogodnień dla osób niepełnosprawnych;
 • utworzenie infrastruktury społecznej wraz działaniami kulturalno - edukacyjnymi, szkoleniowymi, promocyjno-informacyjnymi, mającymi na celu włączenie społeczne osób wykluczonych jak i przeciwdziałanie wykluczeniu;
 • działania sprzyjające ochronie środowiska i poprawie jego stanu, głównie w zakresie redukcji poziomu hałasu oraz zwiększenia ilości zieleni i zorganizowanych terenów zielonych.

Projekt obejmuje 5 głównych zadań:

 1. Przygotowanie projektu - Dokumentacja projektowa;
 2.   Zarządzanie projektem i jego obsługa;
 3. Działania szkoleniowe, kulturalno-edukacyjne;
 4. Remont konserwatorski i przebudowa kamienic z zagospodarowaniem podwórek wraz z wprowadzeniem nowych funkcji i zakupem niezbędnego wyposażenia, w budynkach przy ul. Legionów 20 i ul. Gdańskiej 8;
 5. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej funkcjonalnie powiązanej z obiektami poddawanymi rewitalizacji, w tym przebudowa ulic Legionów, Zachodniej, Ogrodowej, zagospodarowanie i utworzenie zielonych przestrzeni publicznych oraz utworzenie przebić wewnątrzkwartałowych.

Grupą docelową Projektu są mieszkańcy Obszaru 8 i Starego Polesia, a także wszyscy odwiedzający w celach handlowych, czy turystycznych.

Typ projektu: Rewitalizacja, Środowisko
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-10-02
Data zakończenia realizacji projektu: 2022-01-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ Miasto Łódź
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - miasto Łódź
Cel: Głównym celem jest rewitalizacja obszaru o powierzchni 7,5 ha ograniczonego ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic
Całkowita wartość projektu: 228 953 559,67 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 101 218 478,79 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 4 481 954,68 zł
Krótki opis projektu:

Celem głównym Projektu jest rewitalizacja obszaru o powierzchni ok. 7,5 ha ograniczonego ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 • Stworzenie przyjaznej, żywej i ciekawej przestrzeni życia i pracy dla mieszkańców
 • Zmniejszenie skali występowania negatywnych zjawisk społecznych poprzez poprawę warunków życia i rozwoju społeczności lokalnej
 • Promowanie zatrudnienia i lokalnej przedsiębiorczości poprzez tworzenie przestrzeni atrakcyjnych dla prowadzenia działalności gospodarczej
 • Wzbogacenie potencjału kulturalnego i turystycznego obszaru Projektu

Zakres został podzielony na zadania obejmujące:

 • Zad. 1. Rewitalizacja budynków wraz zagospodarowaniem terenu (w tym remont bud. wraz zagospodarowaniem terenu znajdującego się bezpośrednio wokół nich)
 • Zad. 2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej funkcjonalnie powiązanej z obiektami poddawanymi rewitalizacji (w tym działania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenu na obszarze projektu)
 • Zad. 3. Działania w obszarze społecznym (cross-financing) - obejmujące działania edukacyjno-kulturalne oraz szkoleniowo-instruktażowe dla mieszkańców obszaru objętego projektem stanowiące niezbędne uzupełnienie zadań infrastrukturalnych
 • Zad. 4. Przygotowanie projektu (w tym etap wyboru wykonawców projektów i robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych, opracowanie projektów budowlanych oraz uzyskanie pozwoleń, decyzji i uzgodnień niezbędnych do realizacji prac budowlanych)
 • Zad. 5. Zarządzanie projektem (pozostałe działania administracyjno-techniczne niezbędne do realizacji projektu, takie jak nadzór nad robotami budowlanymi, działania promocyjne oraz inne działania administracyjne związane z obsługą Projektu)

Użytkownikami projektu będą:

 • UMŁ
 • Organizacje pozarządowe działające na obszarze Projektu 
 • Mieszkańcy obszaru Projektu 1
 • Mieszkańcy Łodzi/odwiedzający Miasto.
Typ projektu: Rewitalizacja, Środowisko
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-09-30
Data zakończenia realizacji projektu: 2021-01-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Partnerzy: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT
Cel: Głównym celem jest podniesienie jakości życia Łodzian oraz uwydatnienie wartości przestrzenno-kulturowych Łodzi, budowanie tożsamości miasta, a także zachęcenie mieszkańców do powrotu do centrum.
Całkowita wartość projektu: 126 666 784,02 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 70 042 465,11 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 1 842 871,64 zł
Krótki opis projektu:

Projekt obejmuje obszar ograniczony ulicami: Piotrkowska, Narutowicza, Kilińskiego, Tuwima (dotyczy: ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Tuwima, przebicia międzykwartałowego (budowa drogi), kwartału ulic Narutowicza-Sienkiewicza-Traugutta-Piotrkowska, budowy ul. Traugutta na odc. ul. Sienkiewicza-Kilińskiego wraz z budową układu ulic uzupełniających w kwartale ulic Traugutta – Sienkiewicza – Tuwima – Kilińskiego).

Projekt jest realizowany przez Miasto Łódź oraz komendę Wojewódzką Policji w Łodzi w całości na obszarze rewitalizacji, w centrum rdzenia strefy wielkomiejskiej. Zakres projektu to zestaw działań o charakterze inwestycyjnym obejmujących remont/przebudowę/rozbudowę/nadbudowę/prace konserwatorskie/prace restauratorskie kamienic gminnych i Skarbu Państwa.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje też działania inwestycyjne w odniesieniu do układu komunikacyjnego i zagospodarowania terenu na obszarze projektu. Planowane działania mają na celu stworzenie przestrzeni publicznej wewnątrz kwartału ograniczonego ulicami: Piotrkowską, Narutowicza, Sienkiewicza, Traugutta z dużą ilością zieleni, małą architekturą, która będzie połączona z pasażami i placami miejskimi.

W ramach projektu będą realizowane remonty istniejącej tkanki miejskiej z przeznaczeniem na funkcje usługowe, mieszkalne z uwzględnieniem lokalizacji mieszkań chronionych, wprowadzone nasadzenia w formie szpalerów przyulicznych, ścian urbanistycznych, zieleni urządzonej stanowiącej element kompozycji przestrzennej oraz zostanie zwiększona dostępność przestrzeni miejskiej m.in. poprzez dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Planowane działania maja na celu też także poprawę komunikacji poprzez realizację inwestycji drogowych, obejmujących budowę przedłużenia ulic (Wschodniej i Traugutta), oraz budowę dróg wewnątrz kwartału.

Bezpośrednio z rezultatów projektu skorzystają osoby zamieszkujące obszar podlegający rewitalizacji. Do szczególnie istotnych grup społecznych z punktu widzenia Miasta należą: przedsiębiorcy, studenci i absolwenci łódzkich uczelni, osoby bezrobotne, dzieci, seniorzy i rodziny o niskich dochodach.

Typ projektu: Rewitalizacja, Środowisko
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-09-30
Data zakończenia realizacji projektu: 2020-07-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT
Cel: Głównym celem jest podniesienie jakości życia Łodzian oraz uwydatnienie wartości przestrzenno-kulturowych Łodzi, budowanie tożsamości miasta, a także zachęcenie mieszkańców do powrotu do centrum.
Całkowita wartość projektu: 77 099 520,83 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 31 110 835,37 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 2 995 928,66 zł
Krótki opis projektu:

Projekt obejmuje obszar ograniczony ulicami: Kilińskiego, Narutowicza, Składowa/Targowa, Tuwima oraz pierzeje ul. Kilińskiego na odcinku od Jaracza do Narutowicza (dotyczy: ul. Tuwima na odc. od ul. Kilińskiego do ul. Targowej, renowacji Parku im. Stanisława Moniuszki). Projekt jest realizowany w całości na obszarze rewitalizacji, w centrum rdzenia strefy wielkomiejskiej.

Zakres projektu to zestaw działań o charakterze inwestycyjnym obejmujących remont/przebudowę/rozbudowę/nadbudowę/prace konserwatorskie/prace restauratorskie kamienic gminnych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje też działania inwestycyjne związane z układem komunikacyjnym i zagospodarowaniem terenu na obszarze projektu. Planowane działania mają na celu odnowę i ożywienie obszaru rdzenia strefy wielkomiejskiej, podniesienie jakości przestrzeni publicznych poprzez modernizację nawierzchni, wprowadzenie dodatkowej i wykorzystanie istniejącej zieleni – rewitalizację parku im. Stanisława Moniuszki, stworzenie nowych skwerów, elementów małej architektury, oświetlenia, ograniczenie barier architektonicznych w przestrzeniach publicznych, stworzenie nowych i modernizacje istniejących przestrzeni o zróżnicowanym charakterze: place, targowisko. Uspokojenie ruchu w ramach przebudowywanych ulic, poprawę komunikacji poprzez realizację inwestycji drogowych, obejmujących wymianę chodników i infrastruktury towarzyszącej (oświetlenia, zjazdy na posesję, utworzenie przystanku tramwajowego); podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wprowadzenie systemu monitoringu, podniesienie standardu technicznego budynków, wprowadzenie różnorodnych funkcji, w tym społecznych, usługowych, mieszkalnych – mieszkań chronionych, lokali użytkowych, pracowni twórczych, miejsca obsługi mieszkańców i realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, funkcji kulturalnej i biurowej.

Bezpośrednio z rezultatów projektu skorzystają osoby zamieszkujące obszar podlegający rewitalizacji. Do szczególnie istotnych grup społecznych z punktu widzenia miasta należą: przedsiębiorcy, studenci i absolwenci łódzkich uczelni, osoby bezrobotne, dzieci, seniorzy i rodziny o niskich dochodach.

Typ projektu: Rewitalizacja, Środowisko
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-09-30
Data zakończenia realizacji projektu: 2022-07-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT
Cel: Głównym celem jest podniesienie jakości życia Łodzian oraz uwydatnienie wartości przestrzenno-kulturowych Łodzi, budowanie tożsamości miasta, a także zachęcenie mieszkańców do powrotu do centrum.
Całkowita wartość projektu: 116 568 683,27 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 44 256 313,45 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 6 345 105,37 zł
Krótki opis projektu:

Projekt obejmuje obszar ograniczony ulicami: Piotrkowska, Tuwima, Kilińskiego, Nawrot (dotyczy: ul. Nawrot na odc. od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilińskiego oraz ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Tuwima do ul. Nawrot, rekultywacji parku im. H. Sienkiewicza, zagospodarowanie Pasażu Schillera oraz Placu Komuny Paryskiej. Projekt jest realizowany w całości na obszarze rewitalizacji, w centrum rdzenia strefy wielkomiejskiej.

Zakres projektu to zestaw działań o charakterze inwestycyjnym obejmujących remont/przebudowę/rozbudowę/nadbudowę/prace konserwatorskie/prace restauratorskie kamienic w 100% gminnych.

W projekcie zostanie wykorzystany potencjał budynków, podniesiony ich standard techniczny, wprowadzone różnorodne funkcje, w tym społeczne, usługowe, mieszkalne (mieszkania chronione, lokale użytkowe, pracownie twórcze, miejsca obsługi mieszkańców i realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej). Zakres projektu obejmuje też działania inwestycyjne w odniesieniu do układu komunikacyjnego i zagospodarowania terenu na obszarze projektu.

Planowane działania mają na celu odnowę i ożywienie obszaru rdzenia strefy wielkomiejskiej, podniesienie jakości przestrzeni publicznych poprzez modernizację nawierzchni, wprowadzenie dodatkowej i wykorzystanie potencjału istniejącej zieleni (rewitalizacja parku im. H. Sienkiewicza), przebudowę miejsc rekreacji (Pasaż Schillera, Plac Komuny Paryskiej), elementów małej architektury, oświetlenia, ograniczenie ilości barier architektonicznych w przestrzeniach publicznych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wprowadzenie systemu monitoringu, uzupełnienie układu komunikacyjnego (przebicie wewnątrzkwartałowe) o nowoprojektowaną drogę łączącą ulicę Plac Komuny Paryskiej z ul. Nawrot w formie woonerfu’u wraz z kołnierzem skwerów i placów publicznych o wysokiej jakości przestrzeni i dużym udziale zieleni, uporządkowanie lokalizacji miejsc postojowych.

Bezpośrednio z rezultatów projektu skorzystają osoby zamieszkujące obszar podlegający rewitalizacji. Do szczególnie istotnych grup społecznych z punktu widzenia Miasta należą: przedsiębiorcy, bezrobotni, studenci i absolwenci łódzkich uczelni, seniorzy i osoby o niskich dochodach.

Typ projektu: Rewitalizacja, Środowisko
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-03-10
Data zakończenia realizacji projektu: 2020-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Partnerzy: Województwo Łódzkie
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT
Cel: Głównym celem jest podniesienie jakości życia Łodzian oraz uwydatnienie wartości przestrzenno-kulturowych Łodzi, budowanie tożsamości miasta, a także zachęcenie mieszkańców do powrotu do centrum.
Całkowita wartość projektu: 93 131 062,74 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 33 342 351,23 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 2 527 688,03 zł
Krótki opis projektu:

Projekt jest realizowany na obszarze rewitalizacji ograniczonym ulicami: Piotrkowską, Nawrot, Sienkiewicza, Piłsudskiego. Zakres projektu to zestaw działań o charakterze inwestycyjnym obejmujących remont/przebudowę/rozbudowę/nadbudowę/prace konserwatorskie/prace restauratorskie 6 kamienic i zabudowy pofabrycznej.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje działania inwestycyjne w odniesieniu do układu komunikacyjnego i zagospodarowanie terenu na obszarze projektu.

Planowane działania mają na celu odnowę i ożywienie obszaru, stworzenie nowych przestrzeni publicznych o zróżnicowanym charakterze, uzupełnienie układu komunikacyjnego o nowoprojektowany ciąg pieszy, pieszo-jezdny, łączący ul. Nawrot z ul. Roosvelta, o wysokiej jakości przestrzeni i dużym udziale zieleni, uporządkowanie lokalizacji miejsc postojowych oraz parkingów kubaturowych przy ul. Nawrot, ograniczenie tranzytu przez centrum miasta, wprowadzenie strefy uspokojonego ruchu, stosowanie rozwiązań priorytetyzujących komunikację zbiorową oraz rozbudowę ścieżek rowerowych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wprowadzenie systemu monitoringu, wykorzystanie potencjału budynków, podniesienie ich standardu technicznego, wprowadzenie różnorodnych funkcji, w tym społecznych, usługowych, mieszkalnych – mieszkań chronionych, lokali użytkowych (w tym pracowni twórczych), siedzibę Teatru Pinokio, miejsc realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – dom dziennego pobytu oraz administracyjnych – siedziba sejmiku województwa, ograniczenie ilości barier architektonicznych w przestrzeniach publicznych.

Bezpośrednio z rezultatów projektu skorzystają osoby zamieszkujące obszar podlegający rewitalizacji. Do szczególnie istotnych grup społecznych z punktu widzenia Miasta należą: seniorzy, dzieci, przedsiębiorcy, osoby ubogie, osoby zadłużone, bezrobotni, ofiary przestępstw.

Typ projektu: Rewitalizacja, Środowisko
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-09-30
Data zakończenia realizacji projektu: 2021-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ Miasto Łódź
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - miasto Łódź
Cel: Głównym celem Projektu jest: rewitalizacja obszaru ograniczonego ulicami Legionów, Cmentarną, Ogrodową i Gdańską w Łodzi poprzez zintegrowane i kompleksowe działania odnoszące się do sfery materialno-przestrzennej, społecznej, gospodarczej oraz środowiskowej.
Całkowita wartość projektu: 136 282 807,42 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 58 606 676,98 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 3 059 491,35 zł
Krótki opis projektu:

Obszar ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną (dotyczy ul. Mielczarskiego między ul. Cmentarną a ul. Gdańską, układu drogowego Ogrodowa (od ul. Gdańskiej do ul. Cmentarnej) - Cmentarna wraz z przebiciem wewnątrzkwartałowym do ul. Mielczarskiego, ul. Gdańskiej na odc. od ul. Ogrodowej do ul. Legionów, ul. Legionów na odc. od ul. Gdańskiej do ul. Żeligowskiego, budowy I etapu Żeligowskiego/Karskiego na odcinku Cmentarna – ul. Ogrodowa).

Projekt obejmuje:

 • kompleksowy remont budynków wraz z zagospodarowaniem terenu nieruchomości (przeznaczone na funkcję o charakterze mieszanym tj. mieszkalną oraz na działalność gospodarczą),
 • kompleksową przebudowę oświetlenia ulicy oraz chodników wraz z projektami branżowymi,
 • zakup mebli miejskich.
Typ projektu: Rewitalizacja, Środowisko
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
wygeneruj PDF
Kontakt