Projekt "PrzyStań DiM"

Projekt "PrzyStań DiM" realizowany przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi, Szpital im. J. Babińskiego w partnerstwie z Województwem Łódzkim, Miastem Łódź, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

Okres realizacji projektu: 2021-06-01 do: 2023-10-31

Celem projektu utworzenie na podstawie istniejącego modelu innowacji społecznej Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży (ŚCZPDiM) działającego na obszarze woj. Łódzkiego.

Szczegóły dotyczące Projektu znajdują się na stronie Partnera Wiodącego: https://babinski.home.pl/cms/nowa/index.php/home .

Objęte opieką w ramach ŚCZPDiM będą dzieci poniżej 7 r. ż., dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, uczniowie szkół ponadpodstawowych, jednak nie później niż do ukończenia 21 r. ż.

Projekt obejmie 1000 środowisk, w których funkcjonują odbiorcy.

Centrum będzie siecią wspólnie działających instytucji i podmiotów, w których rodzina, dzieci i młodzież otrzymają skoordynowane wsparcie jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Powstała struktura pozwala na zarządzanie procesem zdrowienia z uwzględnieniem roli specjalistów z różnych sektorów (projekt zakłada koordynację współpracy pomiędzy sektorami ochrony zdrowia, edukacji i pomocy społecznej) oraz z wykorzystaniem zasobów społeczności lokalnej.

Innowacyjne podejście zapewni monitorowanie procesu zdrowienia podopiecznych ŚCZPDiM od pojawienia się pierwszego kryzysu psychicznego do ponownego wejścia w role rodziców oraz ich dzieci. Istotną częścią projektu są oddziaływania edukacyjne i profilaktyczne skierowane do pracowników z różnych sektorów, tak aby mogli zarówno zapobiegać wystąpieniu kryzysów psychicznych u dzieci i młodzieży, jak również odpowiednio wcześnie reagować. Umiejscowienie odbiorców proj. w konkretnej dzielnicy pozwoli na elastyczne dostosowanie projektu do specyfiki lokalnej.

Działania w projekcie są komplementarne do działań prowadzonych w ramach reformy psychiatrii dzieci i młodzieży prowadzonych przez Ministra Zdrowia. Wydatki ponoszone w projekcie będą komplementarne do świadczeń finansowanych z NFZ.

Grupa docelowa: 1000 osób dzieci i młodzież (poniżej 7 r. ż., dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, uczniowie szkół ponadpodstawowych, jednak nie później niż do ukończenia 21 r. ż ) z problemami psychicznymi i zaburzeniami behawioralnymi będące w centrum zainteresowania środowiskowej opieki psychiatrycznej.

Główne zadania:

  1. Opracowanie modelu ŚCZPDiM i oprac. indywidualnego planu jego wdrażania
  2. Działalność Centrum Koordynacji
  3. Działalność ŚCZPDiM I poziom referencyjności
  4. Działalność ŚCZPDiM II poziom referencyjności
  5. Oddziaływania edukacyjne i profilaktyczne

Główne rezultaty:

  1. Przeskalowanie innowacji społecznej polegającej na utworzeniu i działalności ŚCZPDiM w Łodzi
  2. Objęcie opieką środowiskową 1000 os. - dzieci i młodzieży do 21.r.ż. oraz ich środowisk.
  3. Podniesienie kompetencji 514 pracowników placówek JSO, POZ, OPS oraz 17 pracowników ŚCZPDiM w Łodzi

Całkowita wartość projektu: 14 999 920,10 zł

Wartość dofinansowania: 14 999 920,10 zł

Kontakt