Zwierzęta

Bezpłatne chipowanie zwierząt w Łodzi

Przypominamy łódzkim właścicielom czworonogów o możliwości bezpłatnego znakowania swoich pupili. Rada Miejska w Łodzi corocznie przyjmuje program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W programie znajduje się m.in. zapis o znakowaniu zwierząt.

Znakowanie zwierząt ma na celu głównie zapobieganiu bezdomności zwierząt. Dzięki znakowaniu, zwierzę zaczipowane, w przypadku zaginięcia, ma 100% szansę na odnalezienie swojego opiekuna. W 2016 r. miasto kupiło 6,5 tys. szt. mikroczipów, na kwotę 48 929 zł, którymi znakowane są zwierzęta w zakładach weterynaryjnych. 

Na dole strony znajduje się wykaz zakładów wykonujących zabiegi znakowania zwierząt mikroczipem.

Termin wizyty znakowania pupila należy ustalić telefonicznie.

Na miejscu wypełnia się dokumenty niezbędne do zachipowania czworonoga.

Zwierzę właścicielskie zaczipować można także w Schronisku dla Zwierząt w Łodzi, przy ul. Marmurowej 4.

Zabieg jest bezpłatny.


Karma dla kotów

Dobra wiadomość dla opiekunów kotów wolno żyjących

W ramach i ze środków  Budżetu Obywatelskiego 2018/2019 od 12 marca do końca listopada 2019 r. opiekunowie kotów wolno żyjących mogą odebrać suchą karmę dla kotów w sklepie zoologicznym BAZYL usytuowanym w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 147/151 box G12/13,  w godzinach pracy sklepu; w dni powszednie od 8:00 do 18:00 i w soboty od 10:00 do 14:00.

Ponadto,  po  udokumentowanym wykonaniu zabiegu kastracji/sterylizacji minimum pięciu kotom, dodatkowo za każdy zabieg otrzymać będzie można 1 kilogram za "każdego kota" w okresie od 1 kwietnia do 31 października br. Karmę, tak jak w latach ubiegłych, otrzymać będzie można za okazaniem Identyfikatora Społecznego Opiekuna Kotów Wolno żyjących  lub  na podstawie dyspozycji wydania karmy wystawionej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ al. Piłsudskiego 100 pok. 57 i 58 III piętro.


Bezpłatna sterylizacja i kastracja zwierząt w Łodzi

TERMIN: 26 marca br. – 10 grudnia br. (lub do wyczerpania przeznaczonych środków)

Zadanie będzie obejmowało następującą liczbę zabiegów:

 1. sterylizacje lub kastracje kotów wolno żyjących w liczbie 1000 sterylizacji kotek
  i 500 zabiegów kastracji kocurów,
 2. znakowanie psów i kotów posiadających właściciela w liczbie 1500 zabiegów,
 3. usypianie ślepych miotów psów i kotów w liczbie 150 miotów,
 4. sterylizacje lub kastracje psów i kotów właścicielskich w liczbie 450 sterylizacji suk, 250 kastracji psów oraz 300 zabiegów sterylizacji kotek i 100 kastracji kocurów
 5. leczenie kotów wolno żyjących (koci katar) 200 zabiegów, (leczenie urazów mechanicznych) 150 zabiegów, (eutanazja przy braku rokowań na przeżycie) 50 zabiegów.

Liczby zabiegów są orientacyjne. Mogą one ulec zmianom w zależności od bieżących potrzeb, z zastrzeżeniem, że łączna wartość usług nie przekroczy środków przeznaczonych na zadanie w wysokości 612 tys. zł (w tym 312 tys. zł na zabiegi kotów wolno żyjących i 300 tys. na zwierzęta właścicielskie).

Podstawa wykonania zabiegów:

 1. sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących:
  • imienne, jednorazowe zlecenie wydane przez WOSiR UMŁ, lub
  • okazanie identyfikatora społecznego opiekuna kotów wolno żyjących wydanego przez UMŁ. Warunkiem przyjęcia kota wolno żyjącego do zabiegu jest wypełnienie przez Opiekuna formularza wniosku o sterylizację lub kastrację kota.
 2. oznakowania psa i kota właścicielskiego:
  • okazanie książeczki zdrowia zwierzęcia 
  • wypełnienie formularza zaczipowania.
 3. uśpienia ślepego miotu:
  • wypełnienie wniosku o uśpienie ślepego miotu przez osobę zgłaszającą zwierzęta.
 4. sterylizacji i kastracji psa i kota właścicielskiego:
  • okazanie książeczki zdrowia (w przypadku psów musi być aktualny wpis
   o szczepieniu przeciwko wściekliźnie), 
  • wypełnienie wniosku o sterylizację lub kastrację kota lub psa przez właściciela zwierzęcia wraz z oświadczeniem o braku przeciwwskazań do wykonania zabiegu,
   Sterylizacja lub kastracja psów i kotów właścicielskich możliwa jest tylko u zwierząt oznakowanych czipem. 
   Zabieg sterylizacji/kastracji może być wykonany tylko u zwierząt zdrowych. Jeśli lekarz stwierdzi, że zwierzę jest chore to ma prawo odmówić wykonania zabiegu.
 5. leczenia kotów wolno żyjących:
  • imienne, jednorazowe zlecenie wydane przez WOSiR UMŁ, lub
  • okazanie identyfikatora społecznego opiekuna kotów wolno żyjących wydanego przez UMŁ. Warunkiem przyjęcia kota wolno żyjącego do zabiegu jest wypełnienie w zakładzie przez opiekuna formularza wniosku.

Usługi weterynaryjne będą świadczone przez:

Przychodnia weterynaryjna adres telefon
Całodobowa Klinika Dla Zwierząt VET-MED Daria Jagielska ul. Bratysławska 15 a, 94-040 Łódź 880-823-650
Pokaż na mapie
Przychodnia dla Zwierząt OAZA s. c. Anna Witecka-Jagiełło, Łukasz Dąbczyński ul. Józefa 13, 92-207 Łódź, 790-662-020
Pokaż na mapie
Gabinet Weterynaryjny TROP Anna Kumanowska ul. Strażacka 11, 93-318 Łódź (42) 646-07-02
Pokaż na mapie
Przychodnia Weterynaryjna NA ZŁOTNIE Karolina Wieraszka ul. Złotno 41, 94-221 Łódź 793-194-655
Pokaż na mapie
Gabinet Weterynaryjny PEREŁKA Małgorzata Rojewska-Pokrop ul. Narutowicza 107, 90-145 Łódź 42 678-83-61
Pokaż na mapie
Gabinet Weterynaryjny FUTRZAK J. Karczewska i M. Gajdzis s. c. ul. Okoniowa 6, 91-498 Łódź (42) 230-99-41
Pokaż na mapie
Przychodnia Weterynaryjna FUTRZAK J. Karczewska i M. Gajdzis s. c. ul. Woronicza 2, 91-030 Łódź (42) 257-46-84
Pokaż na mapie
Przychodnia Weterynaryjna Wierzbowa ul. Wierzbowa 27/29 lok. 4U 668-833-488
Pokaż na mapie
Amicus Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 81, 91-855 Łódź 695-522-422
Pokaż na mapie
Przychodnia Weterynaryjna Max-Wet ul. Maratońska 25, 94-102 Łódź (42) 688-57-21
Pokaż na mapie
Amicus Gabinet Weterynaryjny ul. Tatrzańska 63 paw. 40, 93-219 Łódź 730-500-250
Pokaż na mapie
wygeneruj PDF
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.