Zwierzęta

Informacja o programie zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łodzi

W związku z zakończonym postępowaniem o zamówienie publiczne, Miasto Łódź w 2018 r. będzie finansowało:

 1. sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących,
 2. znakowanie psów i kotów posiadających Właściciela poprzez wprowadzenie mikroczipa
 3. usypianie ślepych miotów psów i kotów,
 4. sterylizację i kastrację psów i kotów posiadających Właściciela
 5. leczenie kotów wolno żyjących (bez hospitalizacji) w tym leczenie kociego kataru, leczenie uszkodzeń mechanicznych, eutanazja kotów wolno żyjących – według wskazań lekarza w przypadku braku rokowań na przeżycie.

Podstawą do wykonania bezpłatnych zabiegów dla kotów wolno żyjących tj. leczenia, kastracji i sterylizacji jest:

 1. imienne, jednorazowe zlecenie wydane przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, lub
 2. okazanie identyfikatora społecznego opiekuna kotów wolno żyjących, wydanego przez Urząd Miasta Łodzi.

Pozostałe usługi świadczone są bez zleceń. Wnioski są do pobrania w lecznicach weterynaryjnych.

 

UWAGA: Zabieg kastracji i sterylizacji zwierząt właścicielskich może być wykonany po okazaniu książeczki zdrowia (w przypadku psów wymagany jest aktualny wpis o szczepieniu przeciwko wściekliźnie), u zwierząt oznakowanych metodą czipowania.

Miasto nie finansuje dodatkowych badań (np.: EKG, RTG, USG, badanie krwi, moczu), które weterynarz uzna za konieczne podczas wizyty kwalifikującej jak również kosztów związanych z leczeniem ewentualnych powikłań pooperacyjnych oraz innych dodatkowych zabiegów i usług. Koszt ww. badań pokrywa właściciel zwierzęcia.

Usługi weterynaryjne będą świadczone przez:

Całodobowa Klinika Dla Zwierząt VET-MED Daria Jagielska
adres: ul. Bratysławska 15 a, 94-040 Łódź
telefon: 880-823-650
Pokaż na mapie
Przychodnia dla Zwierząt OAZA s. c. Anna Witecka-Jagiełło, Łukasz Dąbczyński
adres: ul. Józefa 13, 92-207 Łódź,
telefon: 790-662-020
Pokaż na mapie
Gabinet Weterynaryjny TROP Anna Kumanowska
adres: ul. Strażacka 11, 93-318 Łódź
telefon: (42) 646-07-02
Pokaż na mapie
Przychodnia Weterynaryjna NA ZŁOTNIE Karolina Wieraszka
adres: ul. Złotno 41, 94-221 Łódź
telefon: 502-010-984
Pokaż na mapie
Gabinet Weterynaryjny PEREŁKA Małgorzata Rojewska-Pokrop
adres: ul. Narutowicza 107, 90-145 Łódź
telefon: 605-435-579
Pokaż na mapie
Gabinet Weterynaryjny FUTRZAK J. Karczewska i M. Gajdzis s. c.
adres: ul. Okoniowa 6, 91-498 Łódź
telefon: (42) 230-99-41
Pokaż na mapie
Przychodnia Weterynaryjna FUTRZAK J. Karczewska i M. Gajdzis s. c.
adres: ul. Woronicza 2, 91-030 Łódź
telefon: (42) 257-46-84
Pokaż na mapie
Gabinet Weterynaryjny Magdalena Majchrzak
adres: ul. Więckowskiego 31, 90-727 Łódź
telefon: 501-228-551
Pokaż na mapie
Amicus Sp. z o.o.
adres: ul. Łagiewnicka 81, 91-855 Łódź
telefon: 730-500-250
Pokaż na mapie
Przychodnia Weterynaryjna Max-Wet
adres: ul. Maratońska 25, 94-102 Łódź
telefon: (42) 688-57-21
Pokaż na mapie
Amicus Gabinet Weterynaryjny
adres: ul. Tatrzańska 63 paw. 40, 93-219 Łódź
telefon: 695-522-422
Pokaż na mapie
wygeneruj PDF

Dodatkowe informacje można uzyskać:

 1. pod numerami telefonów: 638-56-88, 638-47-14, 638-53-73
 2. elektronicznie, kierując zapytanie na skrzynkę: srodowisko@uml.lodz.pl
 3. osobiście w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi
  Piłsudskiego 100, pokój 57 i 58
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.