Termomodernizacja

Celem prac termomodernizacyjnych obiektów Miasta Łodzi jest:

  • ocieplenie ścian, dachów, stropodachów, wymiana okien, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, kotłów lub węzłów,
  • poprawa stanu technicznego zaniedbanych przez wiele lat obiektów, skutkując znacznym obniżeniem kosztów ogrzewania, poprawa estetyki i funkcjonalności budynków.

W wyniku realizacji projekt w obiektach objętych termomodernizacją poprawie ulegają warunki użytkowania budynków. Zostaje poprawiona izolacyjność cieplna ścian i stropodachów. Stolarka okienna i drzwiowa zostaje wymieniona na nową szczelną. Nowy system grzewczy w budynkach reaguje na warunki atmosferyczne panujące na zewnątrz, jest także w stanie dostosować się do sposobu użytkowania pomieszczeń. Eliminuje to niekorzystne zjawiska niedogrzewania i przegrzewania pomieszczeń. Poprawa komfortu cieplnego przyczynia się do zmniejszenia zachorowalności użytkowników budynku.

Realizowane projekty w zakresie termomodernizacji obiektów

Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi.
:
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ
Typ projektu: Środowisko, Termomodernizacja
Całkowita wartość projektu: 3 046 801,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 2 410 756,00 zł
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 12.12.2012 r.
Data zakończenia realizacji projektu: 29.11.2013 r.
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: 1. Szkoła Podstawowa nr 91, 2. Publiczne Gimnazjum nr 19, 3. Szkoła Podstawowa nr 44 i Publiczne Gimnazjum nr 22.
Partnerzy: Współpraca z Urzędem Marszałkowski Łodzi - województwem łódzkim odbywała się na kilku szczeblach: - umowę o dofinansowanie zawarł Zarząd Województwa Łódzkiego pod przewodnictwem Marszałka - Witold Stępień; - wszelkie sprawy związane z dofinansowaniem projektu prowadzone były w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi - w Departamencie ds. Regionalnego Programu Operacyjnego, którego Dyrektorem jest Maja Reszka; - w ocenie wniosku uczestniczyli pracownicy Wydziału ds. Projektów z Zakresu Infrastruktury Transportowej i Ochrony Środowiska pod kierownictwem p.o. Naczelnika - Pauliny Soszyńskiej; - nad prawidłową realizacją projektu nadzór pełnili pracownicy Wydziału ds. Monitoringu i Raportowania pod kierownictwem naczelnika - Roberta Kowalczyka; - udział w sprawnym przeprowadzeniu projektu mieli też inni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w zakresie właściwości swoich wydziałów.
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Wysokość dofinansowania ze środków UE wyniosła 85% wydatków kwalifikowanych inwestycji. Przyznane dofinansowanie pochodzi z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina Miasto Łódź w kwietniu 2011 roku pozyskała środki na realizację projektu pn.: „Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi”.
Cel: Celem strategicznym realizacji projektu była integracja regionu z europejską i globalną przestrzenią społeczno-gospodarczą jako środkowoeuropejskiego centrum rozwoju, sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce oraz dążenie do budowy wewnętrznej spójności przy zachowaniu różnorodności jego miejsca. Celem szczegółowym realizacji projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa energetycznego. Cel operacyjny realizacji inwestycji można zdefiniować jako poprawę jakości powietrza. Cele te zostaną osiągnięte poprzez obniżenie zapotrzebowania na ciepło budynków realizowane w wyniku docieplenia ścian zewnętrznych oraz stropów budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację systemów ogrzewania. Cele realizacji projektu są zgodne z celami polityki ekologicznej oraz energetycznej prowadzonej zarówno na poziomie wspólnotowym, krajowym, regionalnym czy też lokalnym.
Krótki opis projektu:

W ramach projektu w wybranych obiektach została podwyższona izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych poprzez wykonanie prac dociepleniowych (ściany zewnętrzne, stropodachy, ściany piwnic przy gruncie oraz stropy zewnętrzne) oraz wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. Modernizacji zostały także poddane wewnętrzne instalacje grzewcze w budynkach. Wymianie uległa wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania.
Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 91, Publicznego Gimnazjum nr 19 oraz Szkoły Podstawowej nr 44 wraz z Publicznym Gimnazjum nr 22.
Podstawowym działaniem projektu jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków objętych projektem. Prace termomodernizacyjne polegały na:

Szkoła Podstawowa nr 91
- docieplenie wszystkich elewacji - 913,62 m2,

- docieplenie stropodachów - 2.272,70 m2,

- wymiana częściowa drzwi - (7 szt.) 16,90 m2.


Publiczne Gimnazjum nr 19
- docieplenie wszystkich elewacji - 1.894,41 m2,

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,

- wymianie częściowa okien - (192 szt.) 456,20 m2,

- wymiana częściowa drzwi - (6 szt.) 17,52 m2.

Szkoła Podstawowa nr 44 i Publiczne Gimnazjum nr 22
- docieplenie wszystkich elewacji - 4.731,12 m2,

- docieplenie stropodachów – 3.450,00 m2,

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,

- wymiana częściowa okien - 612,24 m2,

- wymiana częściowa drzwi - (2 szt.) 8,11 m2.


Głównym celem analizowanego przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie poziomu stężeń zanieczyszczeń w wyniku termomodernizacji placówek oświatowych.
W wyniku realizacji projektu w obiektach objętych termomodernizacją poprawie uległy warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych. Została poprawiona izolacyjność cieplna ścian i stropodachów. Stolarka okienna i drzwiowa została wymieniona na nową szczelną. Nowy system grzewczy w budynkach będzie reagował na warunki atmosferyczne panujące na zewnętrza a także będzie w stanie dostosować się do sposobu użytkowania pomieszczeń. Wyeliminuje to niekorzystne zjawiska niedogrzewania i przegrzewania pomieszczeń. Poprawa komfortu cieplnego w salach lekcyjnych przyczynia się do zmniejszenia zachorowalności wśród uczniów i nauczycieli. Zmniejszeniu ulegnie także absencja chorobowa. Niewątpliwie poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej będzie miała także pozytywny wpływ na wyniki nauczania w obiektach objętych projektem. W obiektach poddawanych termomodernizacji, poprawione zostały warunki kształcenia i pracy uczniów i nauczycieli.

Efekt rzeczowy projektu

•    ocieplone przegrody budowlane,
•    zlikwidowane nadmierne przeszklenie,
•    wymieniona stolarka okienna i drzwiowa,
•    wymiana instalacji c.o.,
•    zamontowane zawory termostatyczne.

Efekt ekologiczny projektu

•    Realizacja projektu wpłynęła na poprawę jakości powietrza, poprzez redukcję zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery – emisja głównych zanieczyszczeń powietrza (tj. SO2, NOx, pyłów oraz CO2).

dodatkowe informacje o projekcie:

Projektant
•   Ciepłownik Ekoinwestycje” Sp. z o. o. Sp. k., z siedzibą ul. Grunwaldzka 475, 62-064 Plewiska, NIP 779-00-52-815, posiadający REGON: 630220350, KRS: 0000432359,

Wykonawca
•   Ciepłownik Ekoinwestycje” Sp. z o. o. Sp. k., z siedzibą ul. Grunwaldzka 475, 62-064 Plewiska, NIP 779-00-52-815, posiadający REGON: 630220350, KRS: 0000432359,


Forma organizacyjna: jednostka samorządu terytorialnego.
Jednostka realizująca projekt – Zespół Energetyki Miejskiej Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.
Za eksploatację produktów projektu po jego zakończeniu będą odpowiedzialne Dyrekcje placówek.

wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź, poprzez jej kompleksową termomodernizację
:
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ
Typ projektu: Środowisko, Termomodernizacja
Całkowita wartość projektu: 2 720 030,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 2 217 043,00 zł
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 17.12.2012 r.
Data zakończenia realizacji projektu: 6.12.2013 r.
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: 1. Szkoła Podstawowa nr 184, 2. Publiczne Gimnazjum nr 16, 3. Przedszkole Miejskie nr 231.
Partnerzy: Współpraca z Urzędem Marszałkowski Łodzi - województwem łódzkim odbywała się na kilku szczeblach: - umowę o dofinansowanie zawarł Zarząd Województwa Łódzkiego pod przewodnictwem Marszałka - Witold Stępień; - wszelkie sprawy związane z dofinansowaniem projektu prowadzone były w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi - w Departamencie ds. Regionalnego Programu Operacyjnego, którego Dyrektorem jest Maja Reszka; - w ocenie wniosku uczestniczyli pracownicy Wydziału ds. Projektów z Zakresu Infrastruktury Transportowej i Ochrony Środowiska pod kierownictwem p.o. Naczelnika - Pauliny Soszyńskiej; - nad prawidłową realizacją projektu nadzór pełnili pracownicy Wydziału ds. Monitoringu i Raportowania pod kierownictwem naczelnika - Roberta Kowalczyka; - udział w sprawnym przeprowadzeniu projektu mieli też inni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w zakresie właściwości swoich wydziałów.
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Wysokość dofinansowania ze środków UE wyniosła 85% wydatków kwalifikowanych inwestycji. Przyznane dofinansowanie pochodzi z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina Miasto Łódź w kwietniu 2011 roku pozyskała środki na realizację projektu pn.: „Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź, poprzez jej kompleksową termomodernizację”.
Cel: Celem strategicznym realizacji projektu była integracja regionu z europejską i globalną przestrzenią społeczno-gospodarczą jako środkowoeuropejskiego centrum rozwoju, sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce oraz dążenie do budowy wewnętrznej spójności przy zachowaniu różnorodności jego miejsca. Celem szczegółowym realizacji projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa energetycznego. Cel operacyjny realizacji inwestycji można zdefiniować jako poprawę jakości powietrza. Cele te zostaną osiągnięte poprzez obniżenie zapotrzebowania na ciepło budynków realizowane w wyniku docieplenia ścian zewnętrznych oraz stropów budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację systemów ogrzewania. Cele realizacji projektu są zgodne z celami polityki ekologicznej oraz energetycznej prowadzonej zarówno na poziomie wspólnotowym, krajowym, regionalnym czy też lokalnym.
Krótki opis projektu:

W ramach projektu w wybranych obiektach została podwyższona izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych poprzez wykonanie prac dociepleniowych (ściany zewnętrzne, stropodachy, ściany piwnic przy gruncie oraz stropy zewnętrzne) oraz wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. Modernizacji zostały także poddane wewnętrzne instalacje grzewcze w budynkach wraz z wymianą węzła cieplnego. Wymianie uległa wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania.

Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 184, Publicznego Gimnazjum nr 16 oraz Przedszkola Miejskiego nr 231.

Podstawowym działaniem projektu jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków objętych projektem. Prace termomodernizacyjne polegały na:

  • docieplenie stropodachów – 5.207,40 m2,
  • docieplenie wszystkich elewacji - 5.977,87 m2
  • modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą węzła cieplnego,
  • wymianie częściowa okien - (474 szt.) 1.760,10 m2,
  • wymiana częściowa drzwi - (9 szt.) 31,95 m2.
  • wykonaniu wymiany instalacji c.o. wraz z węzłem cieplnym.

Głównym celem analizowanego przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie poziomu stężeń zanieczyszczeń w wyniku termomodernizacji placówek oświatowych.
W wyniku realizacji projektu w obiektach objętych termomodernizacją poprawie uległy warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych. Została poprawiona izolacyjność cieplna ścian i stropodachów. Stolarka okienna i drzwiowa została wymieniona na nową szczelną. Nowy system grzewczy w budynkach będzie reagował na warunki atmosferyczne panujące na zewnętrza a także będzie w stanie dostosować się do sposobu użytkowania pomieszczeń. Wyeliminuje to niekorzystne zjawiska niedogrzewania i przegrzewania pomieszczeń. Poprawa komfortu cieplnego w salach lekcyjnych przyczynia się do zmniejszenia zachorowalności wśród uczniów i nauczycieli. Zmniejszeniu ulegnie także absencja chorobowa. Niewątpliwie poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej będzie miała także pozytywny wpływ na wyniki nauczania w obiektach objętych projektem. W obiektach poddawanych termomodernizacji, poprawione zostały warunki kształcenia i pracy uczniów i nauczycieli.

Efekt rzeczowy projektu:
•    ocieplone przegrody budowlane,
•    zlikwidowane nadmierne przeszklenie,
•    wymieniona stolarka okienna i drzwiowa,
•    wymiana instalacji c.o.,
•    zamontowane zawory termostatyczne.

Efekt ekologiczny projektu:
•    Realizacja projektu wpłynęła na poprawę jakości powietrza, poprzez redukcję zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery – emisja głównych zanieczyszczeń powietrza (tj. SO2, NOx, pyłów oraz CO2).

dodatkowe informacje o projekcie:

Projektant
•   „Pro-Fart Investment” Sp. z o.o. z siedzibą w Łódź 90-037, ul. Wysoka 40/42, NIP 729-25-14-725, posiadający REGON: 473089901, KRS: 0000146909

Wykonawca
•   „Pro-Fart Investment” Sp. z o.o. z siedzibą w Łódź 90-037, ul. Wysoka 40/42, NIP 729-25-14-725, posiadający REGON: 473089901, KRS: 0000146909

Forma organizacyjna:
jednostka samorządu terytorialnego.
Jednostka realizująca projekt – Zespół Energetyki Miejskiej Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.
Za eksploatację produktów projektu po jego zakończeniu będą odpowiedzialne Dyrekcje placówek.

wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi – kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36, Szkoły Podstawowej nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10
:
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ
Typ projektu: Środowisko, Termomodernizacja
Całkowita wartość projektu: 3 796 423,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 3 054 033,00 zł
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 23.09.2011 r
Data zakończenia realizacji projektu: 24.10.2012 r.
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: 1. Szkoła Podstawowa nr 36, 2. Szkoła Podstawowa nr 175, 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10.
Partnerzy: Współpraca z Urzędem Marszałkowski Łodzi - województwem łódzkim odbywała się na kilku szczeblach: - umowę o dofinansowanie zawarł Zarząd Województwa Łódzkiego pod przewodnictwem Marszałka - Witold Stępień; - wszelkie sprawy związane z dofinansowaniem projektu prowadzone były w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi - w Departamencie ds. Regionalnego Programu Operacyjnego, którego Dyrektorem jest Maja Reszka; - w ocenie wniosku uczestniczyli pracownicy Wydziału ds. Projektów z Zakresu Infrastruktury Transportowej i Ochrony Środowiska pod kierownictwem p.o. Naczelnika - Pauliny Soszyńskiej; - nad prawidłową realizacją projektu nadzór pełnili pracownicy Wydziału ds. Monitoringu i Raportowania pod kierownictwem naczelnika - Roberta Kowalczyka; - udział w sprawnym przeprowadzeniu projektu mieli też inni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w zakresie właściwości swoich wydziałów.
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Wysokość dofinansowania ze środków UE wyniosła 85% wydatków kwalifikowanych inwestycji. Przyznane dofinansowanie pochodzi z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina Miasto Łódź w kwietniu 2011 roku pozyskała środki na realizację projektu pn.: „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi – kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36, Szkoły Podstawowej nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10”.
Cel: Celem strategicznym realizacji projektu była integracja regionu z europejską i globalną przestrzenią społeczno-gospodarczą jako środkowoeuropejskiego centrum rozwoju, sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce oraz dążenie do budowy wewnętrznej spójności przy zachowaniu różnorodności jego miejsca. Celem szczegółowym realizacji projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa energetycznego. Cel operacyjny realizacji inwestycji można zdefiniować jako poprawę jakości powietrza. Cele te zostaną osiągnięte poprzez obniżenie zapotrzebowania na ciepło budynków realizowane w wyniku docieplenia ścian zewnętrznych oraz stropów budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację systemów ogrzewania. Cele realizacji projektu są zgodne z celami polityki ekologicznej oraz energetycznej prowadzonej zarówno na poziomie wspólnotowym, krajowym, regionalnym czy też lokalnym.
Krótki opis projektu:

W ramach projektu w wybranych obiektach została podwyższona izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych poprzez wykonanie prac dociepleniowych (ściany zewnętrzne, stropodachy, ściany piwnic przy gruncie oraz stropy zewnętrzne) oraz wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. Modernizacji zostały także poddane wewnętrzne instalacje grzewcze w budynkach. Wymianie uległa wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania.
Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36, Szkoły Podstawowej nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10.
Podstawowym działaniem projektu jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków objętych projektem. Prace termomodernizacyjne polegały na:

Szkoła Podstawowa nr 36
- Ociepleniu ścian zewnętrznych styropianem gr. 14 cm metodą lekką mokrą. Do wykonania 2 311,53 m2 ocieplenia.
- Ociepleniu stropodachu płytami styropianowymi laminowanymi papą gr. 14 cm wraz z wykonaniem nowego pokrycia stropodachu papą termozgrzewalną. Do wykonania 1 052,11 m2.
- Wymianie starych okien i drzwi zewnętrznych oraz montażu w oknach wymienianych nawiewników higrosterowanych. Do wymiany 361,07 m2 okien i 31,48 m2 drzwi oraz montaż 205 szt. nawiewników higrosterowanych.
- Wykonaniu wymiany instalacji c.o.

 


Szkoła Podstawowa nr 175
- Ociepleniu ścian zewnętrznych, ścian przy gruncie piwnicy i stropów zewnętrznych podcieni oraz nad przejazdem styropianem gr. 14 cm metodą lekką mokrą. Do wykonania 1 705,38 m2 ocieplenia (w tym 1173,24 m2 ścian zewnętrznych, 113,76 m2 ściany przy gruncie, 42,75 m2 stropu podcieni, 46,12 m2 stropu nad przejazdem i 329,51 m2 ościeży).
- Ociepleniu stropodachu płytami styropianowymi laminowanymi papą gr. 14 cm wraz z wykonaniem nowego pokrycia stropodachu papą termozgrzewalną. Do wykonania 737 m2 ocieplenia.
- Wymiana starych okien i drzwi zewnętrznych oraz montaż w oknach wymienianych nawiewników higrosterowanych. Do wymiany na okna nowe 127,28 m2 okien i 38,7 m2 luksferów. Do wymiany na nowe 10,16 m2 drzwi. Montaż 49 szt. nawiewników higrosterowanych w oknach nowych.


Zespół Szkół Ponadginazjalnych nr 10
- Ociepleniu ścian zewnętrznych styropianem gr. 14 cm metodą lekką mokrą. Do wykonania 2 831,39 m2 ocieplenia.
- Ociepleniu stropodachów budynków dydaktycznych płytami styropianowymi laminowanymi papą gr. 16 cm wraz z wykonaniem nowego pokrycia stropodachu papą termozgrzewalną. Do wykonania 2 040,23 m2 ocieplenia.
- Ociepleniu stropodach sali gimnastycznej płytami styropianowymi laminowanymi papą gr. 14 cm wraz z wykonaniem nowego pokrycia stropodachu papą termozgrzewalną. Do wykonania 300,70 m2 ocieplenia.
- Wymiane starych okien i drzwi zewnętrznych oraz montaż w oknach wymienianych nawiewników higrosterowanych. Do wymiany 968,49 m2 okien i 75,26 m2 drzwi oraz montaż 238 szt. nawiewników higrosterowanych.
- Wykonaniu wymiany instalacji c.o.

 

Głównym celem analizowanego przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie poziomu stężeń zanieczyszczeń w wyniku termomodernizacji placówek oświatowych.
W wyniku realizacji projektu w obiektach objętych termomodernizacją poprawie uległy warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych. Została poprawiona izolacyjność cieplna ścian i stropodachów. Stolarka okienna i drzwiowa została wymieniona na nową szczelną. Nowy system grzewczy w budynkach będzie reagował na warunki atmosferyczne panujące na zewnętrza a także będzie w stanie dostosować się do sposobu użytkowania pomieszczeń. Wyeliminuje to niekorzystne zjawiska niedogrzewania i przegrzewania pomieszczeń. Poprawa komfortu cieplnego w salach lekcyjnych przyczynia się do zmniejszenia zachorowalności wśród uczniów i nauczycieli. Zmniejszeniu ulegnie także absencja chorobowa. Niewątpliwie poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej będzie miała także pozytywny wpływ na wyniki nauczania w obiektach objętych projektem. W obiektach poddawanych termomodernizacji, poprawione zostały warunki kształcenia i pracy uczniów i nauczycieli.

Efekt rzeczowy projektu
•    ocieplone przegrody budowlane,
•    zlikwidowane nadmierne przeszklenie,
•    wymieniona stolarka okienna i drzwiowa,
•    wymiana instalacji c.o.,
•    zamontowane zawory termostatyczne.

Efekt ekologiczny projektu
•    Realizacja projektu wpłynęła na poprawę jakości powietrza, poprzez redukcję zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery – emisja głównych zanieczyszczeń powietrza (tj. SO2, NOx, pyłów oraz CO2).
dodatkowe informacje o projekcie:

Projektant
•    „EkoFabryka” Doradztwo w Ochronie Środowiska – Jacek Mirończuk, 91-850 Łódź, ul. Marysińska 96/38

Wykonawca
•   „Pro-Fart Investment” Sp. z o.o. z siedzibą w Łódź 90-037, ul. Wysoka 40/42, NIP 729-25-14-725, posiadający REGON: 473089901, KRS: 0000146909

Forma organizacyjna:
jednostka samorządu terytorialnego.
Jednostka realizująca projekt – Zespół Energetyki Miejskiej Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.
Za eksploatację produktów projektu po jego zakończeniu będą odpowiedzialne Dyrekcje placówek.

wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi.
:
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ
Typ projektu: Środowisko, Termomodernizacja
Całkowita wartość projektu: 3 567 904,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 2 744 004,00 zł
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 24.05.2013 r.
Data zakończenia realizacji projektu: 15.10.2013 r.
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: 1. Szkoła Podstawowa nr 81, 2. Publiczne Gimnazjum nr 7, 3. Publiczne Gimnazjum nr 13, 4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6.
Partnerzy: Współpraca z Urzędem Marszałkowski Łodzi - województwem łódzkim odbywała się na kilku szczeblach: - umowę o dofinansowanie zawarł Zarząd Województwa Łódzkiego pod przewodnictwem Marszałka - Witold Stępień; - wszelkie sprawy związane z dofinansowaniem projektu prowadzone były w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi - w Departamencie ds. Regionalnego Programu Operacyjnego, którego Dyrektorem jest Maja Reszka; - w ocenie wniosku uczestniczyli pracownicy Wydziału ds. Projektów z Zakresu Infrastruktury Transportowej i Ochrony Środowiska pod kierownictwem p.o. Naczelnika - Pauliny Soszyńskiej; - nad prawidłową realizacją projektu nadzór pełnili pracownicy Wydziału ds. Monitoringu i Raportowania pod kierownictwem naczelnika - Roberta Kowalczyka; - udział w sprawnym przeprowadzeniu projektu mieli też inni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w zakresie właściwości swoich wydziałów.
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Wysokość dofinansowania ze środków UE wyniosła 85% wydatków kwalifikowanych inwestycji. Przyznane dofinansowanie pochodzi z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina Miasto Łódź w kwietniu 2011 roku pozyskała środki na realizację projektu pn.: „Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi".
Cel: Celem strategicznym realizacji projektu była integracja regionu z europejską i globalną przestrzenią społeczno-gospodarczą jako środkowoeuropejskiego centrum rozwoju, sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce oraz dążenie do budowy wewnętrznej spójności przy zachowaniu różnorodności jego miejsca. Celem szczegółowym realizacji projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa energetycznego. Cel operacyjny realizacji inwestycji można zdefiniować jako poprawę jakości powietrza. Cele te zostaną osiągnięte poprzez obniżenie zapotrzebowania na ciepło budynków realizowane w wyniku docieplenia ścian zewnętrznych oraz stropów budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację systemów ogrzewania. Cele realizacji projektu są zgodne z celami polityki ekologicznej oraz energetycznej prowadzonej zarówno na poziomie wspólnotowym, krajowym, regionalnym czy też lokalnym.
Krótki opis projektu:

W ramach projektu w wybranych obiektach została podwyższona izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych poprzez wykonanie prac dociepleniowych (ściany zewnętrzne, stropodachy, ściany piwnic przy gruncie oraz stropy zewnętrzne) oraz wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. Modernizacji zostały także poddane wewnętrzne instalacje grzewcze w budynkach. Wymianie uległa wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania.
Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 81, Publicznego Gimnazjum nr 7, Publicznego Gimnazjum nr 13 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 6.
Podstawowym działaniem projektu jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków objętych projektem. Prace termomodernizacyjne polegały na:


Szkoła Podstawowa nr 81
- Ociepleniu ścian zewnętrznych styropianem gr. 13 i 11 cm metodą lekką mokrą o powierzchni 1 753,73 m2.
- Ociepleniu stropodachu wełną mineralną gr. 14 cm o powierzchni 1 094,26 m2.
- Wymianie starych okien i drzwi zewnętrznych oraz montaż w wymienianych oknach nawiewników higrosterowanych w ilości: 315,14 m2 okien, 26,41 m2 drzwi i 158 szt. nawiewników higrosterowanych.
- Wymianie instalacji c.o.

sp81 (orginal)


Publiczne Gimnazjum nr 7,
- Ociepleniu ścian zewnętrznych styropianem gr. 12 cm metodą lekką mokrą o powierzchni 1 867,82 m2.
- Ociepleniu stropodachu płytami styropianowymi laminowanymi papą gr. 16 cm wraz z wykonaniem nowego pokrycia stropodachu papą termozgrzewalną o powierzchni 1 189,54 m2.
- Wymianie starych okien i drzwi zewnętrznych oraz montaż w oknach wymienianych nawiewników higrosterowanych w ilości: 352,78 m2 okien, 14,49 m2 drzwi i 83 szt. nawiewników higrosterowanych.
- Wymianie instalacji c.o.

gimnazjum 7 (orginal)


Publiczne Gimnazjum nr 13
- Ociepleniu ścian zewnętrznych styropianem gr. 12 cm metodą lekką mokrą o powierzchni 1 644,74 m2 ocieplenia.
- Wymianie starych okien i drzwi zewnętrznych oraz montaż w oknach wymienianych nawiewników higrosterowanych w ilości: 320,41 m2 okien, 22,14 m2 drzwi i 84 szt. nawiewników higrosterowanych.
- Wymianie instalacji c.o.

gimnazjum 13 (orginal)


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6
- Ociepleniu ścian zewnętrznych styropianem gr. 14 i 12 cm metodą lekką mokrą o powierzchni 2 514,20 m2.
- Wymiane starych okien i drzwi zewnętrznych oraz montaż w oknach wymienianych nawiewników higrosterowanych w ilości: 310,90 m2 okien, 9,11 m2 drzwi i 83 szt. nawiewników higrosterowanych.
- Wymianie instalacji c.o.

sosw6 (orginal)

Głównym celem analizowanego przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie poziomu stężeń zanieczyszczeń w wyniku termomodernizacji placówek oświatowych.
W wyniku realizacji projektu w obiektach objętych termomodernizacją poprawie uległy warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych. Została poprawiona izolacyjność cieplna ścian i stropodachów. Stolarka okienna i drzwiowa została wymieniona na nową szczelną. Nowy system grzewczy w budynkach będzie reagował na warunki atmosferyczne panujące na zewnętrza a także będzie w stanie dostosować się do sposobu użytkowania pomieszczeń. Wyeliminuje to niekorzystne zjawiska niedogrzewania i przegrzewania pomieszczeń. Poprawa komfortu cieplnego w salach lekcyjnych przyczynia się do zmniejszenia zachorowalności wśród uczniów i nauczycieli. Zmniejszeniu ulegnie także absencja chorobowa. Niewątpliwie poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej będzie miała także pozytywny wpływ na wyniki nauczania w obiektach objętych projektem. W obiektach poddawanych termomodernizacji, poprawione zostały warunki kształcenia i pracy uczniów i nauczycieli.

Efekt rzeczowy projektu

• ocieplone przegrody budowlane,
• zlikwidowane nadmierne przeszklenie,
• wymieniona stolarka okienna i drzwiowa,
• wymiana instalacji c.o.,
• zamontowane zawory termostatyczne.

Efekt ekologiczny projektu

• Realizacja projektu wpłynęła na poprawę jakości powietrza, poprzez redukcję zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery - emisja głównych zanieczyszczeń powietrza (tj. SO2, NOx, pyłów oraz CO2).

dodatkowe informacje o projekcie:

Wykonawca

• „Szwajkiewicz" Tomasz Szwajkiewicz z siedzibą w Zgierzu 95-100, ul. Osiedlowa 2.


Forma organizacyjna: jednostka samorządu terytorialnego.

Jednostka realizująca projekt - Zespół Energetyki Miejskiej Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Infrastruktury
i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.

Za eksploatację produktów projektu po jego zakończeniu będą odpowiedzialne Dyrekcje placówek.


wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Racjonalizacja zużycia energii – termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I
:
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny:
Typ projektu: Środowisko, Termomodernizacja
Całkowita wartość projektu: 92 571 845,37 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 51 975 484,47 zł
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-01-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2020-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział Gospodarki Komunalnej
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT
Cel: Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację 70 budynków edukacyjnych w m. Łodzi.
Krótki opis projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację 70 budynków edukacyjnych w Łodzi.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian części piwnicznej, ścian fundamentowych, stropodachów, stropu ostatniej kondygnacji, wymianę okien, wymianę luksferów na okna, wymianę drzwi, modernizację systemu grzewczego (instalacji c.o. w zakresie poprawy izolacyjności, wymiana grzejników, zastosowanie termostatów i zaworów podpionowych), modernizację oświetlenia wewnętrznego.

Nakłady obejmują przeprowadzenie niezbędnych robót towarzyszących.

Na potrzeby realizacji projektu została opracowania dokumentacji projektowa oraz audyty energetyczne.

Poprawa efektywności energetycznej w odniesieniu do stanu początkowego została obliczona na poziomie 62,27% (dla poszczególnych budynków).

Grupą docelową projektu są uczniowie i pracownicy szkół (21 416 osób) oraz pośrednio wszyscy mieszkańcy.

galeria zdjęć: uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/projekty-unijne/projekty-infrastrukturalne/racjonalizacja-zuzycia-energii-termomodernizacja-obiektow-edukacyjnych-lodzi-etap-i-placowki/
zdjęcia:
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II –część 1
:
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Typ projektu: Środowisko, Termomodernizacja
Całkowita wartość projektu: 8 000 000,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 5 124 791,96 zł
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-09-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2020-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Miasto Łódź
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT
Cel: Głównym celem jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację 4 budynków edukacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Łodzi.
Krótki opis projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację 4 budynków edukacyjnych w Łodzi. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: docieplenie ścian fundamentowych, stropodachów, wymianę okien, wymianę drzwi, modernizację systemu grzewczego (instalacji c.o. w zakresie poprawy izolacyjności, wymiana grzejników, zastosowanie termostatów i zaworów podpionowych), nakłady obejmują przeprowadzenie niezbędnych robót towarzyszących. Na potrzeby realizacji projektu została opracowana dokumentacja projektowa oraz audyty energetyczne. Poprawa efektywności energetycznej w odniesieniu do stanu poczatkowego została obliczona na poziomie 64,5 %.

Grupą docelową projektu są uczniowie i pracownicy szkół oraz pośrednio wszyscy mieszkańcy.

galeria zdjęć: uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/projekty-unijne/projekty-infrastrukturalne/racjonalizacja-zuzycia-energii-termomodernizacja-obiektow-edukacyjnych-miasta-lodzi-etap-ii-czesc-1/
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 162, SP nr 172 i ZSE-T-H
:
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ
Typ projektu: Środowisko, Termomodernizacja
Całkowita wartość projektu: 9 003 714,51 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 6 117 548,21 zł
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-10-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2017-12-29
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Szkoła Podstawowa nr 162, Szkoła Podstawowa nr 172, Zespół Szkół Ekonomiczno - Tutystyczno - Hotelarskich im. Władysława Grabskiego
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków
Cel: Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację 3 budynków edukacyjnych w m. Łodzi
Krótki opis projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: docieplenie ścian zewn., docieplenie stropodachów (pełny i wentylowany), wymianę okien, wymianę drzwi, modernizację systemu grzewczego (instalacji c.o. w zakresie poprawy izolacyjności, wymiany grzejników, zastosowanie termostatów i zaworów podpionowych), częściową modernizację instalacji c.w.u. (w SP nr 172). Nakłady obejmują przeprowadzenie niezbędnych robót towarzyszących. Na potrzeby realizacji projektu zostały opracowane audyty energetyczne oraz dokumentacja projektowa. Poprawa efektywności energetycznej w odniesieniu do stanu początkowego została obliczona na poziomie 71,64% (dla poszczególnych budynków: SP nr 162 – 76,95%, SP nr 172 – 77,15%, ZSETH – 60,81%).

Grupą docelową projektu są uczniowie i pracownicy budynków edukacyjnych (1 864 osoby) oraz pośrednio wszyscy mieszkańcy.

wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO
:
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ
Typ projektu: Środowisko, Termomodernizacja
Całkowita wartość projektu: 9 241 281,13 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 6 248 946,79 zł
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-10-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2017-12-29
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Szkoła Podstawowa nr 205, Publiczne Gimnazjum nr 36, XXXI Liceum Ogólnokształcące
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków
Cel: Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację 4 budynków edukacyjnych w m. Łodzi
Krótki opis projektu:
Zakres rzeczowy projektu obejmuje: docieplenie ścian zewn., docieplenie stropodachów, wymianę okien, wymianę drzwi, modernizację systemu grzewczego (instalacji c.o. w zakresie poprawy izolacyjności, wymiany grzejników, zastosowanie termostatów), modernizację instalacji c.w.u., wymiana opraw oświetleniowych. Nakłady obejmują przeprowadzenie robót towarzyszących, zgodnie z wariantem optymalnym audytu. Na potrzeby realizacji projektu zostały opracowane audyty energetyczne oraz dokumentacja projektowa. Poprawa efektywności energetycznej w odniesieniu do stanu początkowego została obliczona na poziomie 67,09%. Grupą docelową projektu są uczniowie i pracownicy budynków edukacyjnych (2337 os.) oraz pośrednio mieszkańcy.
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO
:
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ
Typ projektu: Środowisko, Termomodernizacja
Całkowita wartość projektu: 5 747 608,33 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 3 761 015,24 zł
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-10-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2017-12-29
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Szkoła Podstawowa nr 55, XXIV Liceum Ogólnokształcące, XLIV Liceum Ogólnokształcące
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków
Cel: Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację 3 budynków edukacyjnych w m. Łodzi.
Krótki opis projektu:
Zakres rzeczowy projektu obejmuje: docieplenie ścian zewn., docieplenie ścian części piwnicznej, stropodachów, stropu ostatniej kondygnacji (SP 55), wymianę okien, wymianę luksferów na okna (XLIV LO), wymianę drzwi, modernizację systemu grzewczego (instalacji c.o. w zakresie poprawy izolacyjności, wymiany grzejników, zastosowanie termostatów i zaworów podpionowych), modernizację instalacji c.w.u. (XLIV LO). Nakłady obejmują przeprowadzenie niezbędnych robót towarzyszących. Na potrzeby realizacji projektu została opracowana dokumentacja projektowa oraz audyty energetyczne. Poprawa efektywności energetycznej w odniesieniu do stanu początkowego została obliczona na poziomie 76,01% ( dla poszczególnych budynków: SP nr 55 74,07%, XXIV LO 74,49%, XLIV LO 79,48%). Grupą docelową projektu są uczniowie i pracownicy budynków edukacyjnych (1 176 osób) oraz pośrednio wszyscy mieszkańcy.
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Termomodernizacja budynku przy ul. Sowińskiego 3, izolacja przeciwwilgociowa ścian, zmiana kolorystyki elewacji
:
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ
Typ projektu: Środowisko, Termomodernizacja
Całkowita wartość projektu: 524 679,37 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 390 206,43 zł
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2015-12-14
Data zakończenia realizacji projektu: 2017-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Dom Dziecka Nr 3 w Łodzi
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków
Cel: Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym.
Krótki opis projektu:
Zakres rzeczowy projektu obejmuje podwyższenie izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych poprzez wykonanie prac dociepleniowych (ściany zewnętrzne, stropodachy, ściany piwnic przy gruncie oraz stropy zewnętrzne) oraz wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. Modernizacji zostaną także poddane wewnętrzne instalacje grzewcze w budynkach. Projekt obejmuje przeprowadzenie robót towarzyszących, zgodnie z wariantem optymalnym audytu energetycznego. W wyniku realizacji projektu w budynku objętym zadaniem poprawie ulegną warunki przebywania jego użytkowników. W wyniku planowanych działań modernizacyjnych poprawie ulegnie komfort cieplny w pomieszczeniach. Przyczyni się to do zmniejszenia zachorowalności wśród użytkowników. Niewątpliwie, poprawa jakości infrastruktury będzie miała także pozytywny wpływ na poprawę komfortu pracy i zamieszkania osób przebywających w obiekcie objętym projektem.
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi
:
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ
Typ projektu: Środowisko, Termomodernizacja
Całkowita wartość projektu: 3 036 460,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 1 933 208,00 zł
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 25.04.2013 r.
Data zakończenia realizacji projektu: 05.09.2012 r.
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: 1. Szkoła Podstawowa nr 7, 2. Szkoła Podstawowa 149, 3. Szkoła Podstawowa 174, 4. XXV Liceum Ogólnokształcące.
Partnerzy: Współpraca z Urzędem Marszałkowski Łodzi - województwem łódzkim odbywała się na kilku szczeblach: - umowę o dofinansowanie zawarł Zarząd Województwa Łódzkiego pod przewodnictwem Marszałka - Witold Stępień; - wszelkie sprawy związane z dofinansowaniem projektu prowadzone były w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi - w Departamencie ds. Regionalnego Programu Operacyjnego, którego Dyrektorem jest Maja Reszka; - w ocenie wniosku uczestniczyli pracownicy Wydziału ds. Projektów z Zakresu Infrastruktury Transportowej i Ochrony Środowiska pod kierownictwem p.o. Naczelnika - Pauliny Soszyńskiej; - nad prawidłową realizacją projektu nadzór pełnili pracownicy Wydziału ds. Monitoringu i Raportowania pod kierownictwem naczelnika - Roberta Kowalczyka; - udział w sprawnym przeprowadzeniu projektu mieli też inni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w zakresie właściwości swoich wydziałów.
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Wysokość dofinansowania ze środków UE wyniosła 85% wydatków kwalifikowanych inwestycji. Przyznane dofinansowanie pochodzi z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina Miasto Łódź w kwietniu 2011 roku pozyskała środki na realizację projektu pn.: „Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi".
Cel: Celem strategicznym realizacji projektu była integracja regionu z europejską i globalną przestrzenią społeczno-gospodarczą jako środkowoeuropejskiego centrum rozwoju, sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce oraz dążenie do budowy wewnętrznej spójności przy zachowaniu różnorodności jego miejsca. Celem szczegółowym realizacji projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa energetycznego. Cel operacyjny realizacji inwestycji można zdefiniować jako poprawę jakości powietrza. Cele te zostaną osiągnięte poprzez obniżenie zapotrzebowania na ciepło budynków realizowane w wyniku docieplenia ścian zewnętrznych oraz stropów budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację systemów ogrzewania. Cele realizacji projektu są zgodne z celami polityki ekologicznej oraz energetycznej prowadzonej zarówno na poziomie wspólnotowym, krajowym, regionalnym czy też lokalnym.
Krótki opis projektu:

W ramach projektu w wybranych obiektach została podwyższona izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych poprzez wykonanie prac dociepleniowych (ściany zewnętrzne, stropodachy, ściany piwnic przy gruncie oraz stropy zewnętrzne) oraz wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. Modernizacji zostały także poddane wewnętrzne instalacje grzewcze w budynkach. Wymianie uległa wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania.
Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 81, Publicznego Gimnazjum nr 7, Publicznego Gimnazjum nr 13 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 6.
Podstawowym działaniem projektu jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków objętych projektem. Prace termomodernizacyjne polegały na:

Szkoła Podstawowa nr 7
- Ociepleniu ścian zewnętrznych styropianem gr. 14 cm i 12 cm metodą lekką mokrą o powierzchni 1 869,28 m2.
- Ociepleniu stropodachu wełną mineralną granulowanej gr. 18 cm o powierzchni 1 244,83 m2.
- Wymianie starych drzwi zewnętrznych o powierzchni 5,30 m2 .
- Wymianie instalacji c.o.

sp 7 (orginal)

Szkoła Podstawowa 149
- Ociepleniu ścian zewnętrznych i ścian piwnic styropianem gr. 14 cm i 12 cm metodą lekką mokrą o powierzchni 2 997,05 m2 ocieplenia.
- Ociepleniu stropodachów wełną mineralną granulowana gr. 11 cm oraz płytami styropianowymi laminowanymi papą gr. 10 i 12 cm wraz z wykonaniem nowego pokrycia stropodachu papą termozgrzewalną o powierzchni 1 904,08 m2.
- Wymianie starych okien i drzwi zewnętrznych oraz montaż w oknach wymienianych nawiewników higrosterowanych w ilości: 983,40 m2 okien, 19,60 m2 drzwi i 73 szt. nawiewników higrosterowanych.
- Wymianie instalacji c.o.

sp 149 (orginal)

Szkoła Podstawowa 174
- Ociepleniu ścian zewnętrznych styropianem gr. 14 i 12 cm metodą lekką mokrą o powierzchni 1 763,06 m2.
- Wymianie starych okien i drzwi zewnętrznych oraz montaż w oknach wymienianych nawiewników higrosterowanych w ilości: 285,53 m2 okien, 5,07 m2 drzwi i 99 szt. nawiewników higrosterowanych.
- Wymianie instalacji c.o.

sp 174 (orginal)

XXV Liceum Ogólnokształcące
- Ociepleniu ścian zewnętrznych styropianem gr. 12 cm metodą lekką mokrą o powierzchni 1 994,89 m2 ocieplenia.
- Wymianie starych okien i drzwi zewnętrznych oraz montaż w oknach wymienianych nawiewników higrosterowanych w ilości: 299,85 m2 okien, 10,04 m2 drzwi i montaż 104 szt. nawiewników higrosterowanych.
- Wymianie instalacji c.o.

XXV LO (orginal)

Głównym celem analizowanego przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie poziomu stężeń zanieczyszczeń w wyniku termomodernizacji placówek oświatowych.

W wyniku realizacji projektu w obiektach objętych termomodernizacją poprawie uległy warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych. Została poprawiona izolacyjność cieplna ścian i stropodachów. Stolarka okienna i drzwiowa została wymieniona na nową szczelną. Nowy system grzewczy w budynkach będzie reagował na warunki atmosferyczne panujące na zewnętrza a także będzie w stanie dostosować się do sposobu użytkowania pomieszczeń. Wyeliminuje to niekorzystne zjawiska niedogrzewania i przegrzewania pomieszczeń. Poprawa komfortu cieplnego w salach lekcyjnych przyczynia się do zmniejszenia zachorowalności wśród uczniów i nauczycieli. Zmniejszeniu ulegnie także absencja chorobowa. Niewątpliwie poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej będzie miała także pozytywny wpływ na wyniki nauczania w obiektach objętych projektem. W obiektach poddawanych termomodernizacji, poprawione zostały warunki kształcenia i pracy uczniów i nauczycieli.

Efekt rzeczowy projektu

• ocieplone przegrody budowlane,
• zlikwidowane nadmierne przeszklenie,
• wymieniona stolarka okienna i drzwiowa,
• wymiana instalacji c.o.,
• zamontowane zawory termostatyczne.

Efekt ekologiczny projektu

• Realizacja projektu wpłynęła na poprawę jakości powietrza, poprzez redukcję zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery - emisja głównych zanieczyszczeń powietrza (tj. SO2, NOx, pyłów oraz CO2).

dodatkowe informacje o projekcie:

Wykonawca

• „Szwajkiewicz" Tomasz Szwajkiewicz z siedzibą w Zgierzu 95-100, ul. Osiedlowa 2.

Forma organizacyjna: jednostka samorządu terytorialnego.

Jednostka realizująca projekt - Zespół Energetyki Miejskiej Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.

Za eksploatację produktów projektu po jego zakończeniu będą odpowiedzialne Dyrekcje placówek.

wygeneruj PDF Pokaż na mapie
wygeneruj PDF
Kontakt