Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

 DLA ZABYTKU POŁOŻONEGO NA OBSZARZE SPECJALNEJ STREFY  REWITALIZACJI 

Nabór wniosków o uzyskanie dotacji w 2024 r. dla nieruchomości położonych na obszarze SSR

Dotacje na Specjalną Strefę Rewitalizacji – nabór wniosków

Do 15 października 2023 r. trwa nabór wniosków na rok 2024 na wykonanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich i restauratorskich na nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.


Właścicieli i użytkowników wieczystych (w tym wspólnoty mieszkaniowe) zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i składania wniosków.

Zapoznaj się z poradnikiem dla ubiegających się o dotacje na stronie BIP.


Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1775/2023
Prezydenta Miasta Łodzi

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza nabór wniosków w terminie do dnia 15 października 2023 r. na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie oraz prac konserwatorskich i prac restauratorskich na nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, na które miasto Łódź udzieli dotacji w 2024 r.

 1. Nabór wniosków ogłaszany jest na podstawie uchwały Nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1291), zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr XLV/1182/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2337), Nr XI/399/19
  z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4415) i Nr XLIII/1338/21 z dnia 2 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2951).
 2. W naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Łodzi mogą wziąć udział właściciele lub użytkownicy wieczyści (w tym m.in. wspólnoty mieszkaniowe) nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, jeżeli wnioskowane działania służą realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r.
  o rewitalizacji ( U. z 2021 r. poz. 485 oraz z 2023 r. poz. 28).
 3. Do dotacji na roboty lub prace stosuje się odpowiednio art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz z 2023 r. poz. 951).
 4. Warunkiem ubiegania się o dotację i udzielenia dotacji z budżetu miasta Łodzi jest udokumentowanie posiadania finansowych środków własnych na wykonanie części robót lub prac objętych wnioskiem w wysokości nie mniejszej niż 50% całości kosztów - dla nieruchomości objętych ochroną konserwatorską lub 70% - dla pozostałych nieruchomości.
 5. Dotacja może być udzielona w wysokości:
 • nieprzekraczającej 50% nakładów koniecznych, o których mowa w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie robót w przypadku nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków;
 • nieprzekraczającej 50% nakładów koniecznych, o których mowa w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie robót lub prac w przypadku nieruchomości wpisanych do gminnej ewidencji zabytków lub położonych na obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytków z wyłączeniem nieruchomości, o których mowa w pkt 1;
 • nieprzekraczającej 30% nakładów koniecznych, o których mowa w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie robót lub prac w przypadku pozostałych nieruchomości.
 1. Wnioski należy składać w terminie do dnia 15 października 2023 r. na druku, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia dotyczącego przedmiotowego naboru wniosków. Wnioski należy składać w formie papierowej, osobiście w Łódzkim Centrum Kontaktów z Mieszkańcami – Łódź, ul. Piotrkowska 110 (wejście od
  Schillera) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź (data wpływu do Urzędu Miasta łodzi nie może przekraczać 15 października 2022 r.). Druk wniosku ze wzorem pełnomocnictwa i zgody wszystkich współwłaścicieli jest dostępny w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Wólczańska 36 tel. 42 6384333, 42 2726250, 42 6384236, a także pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl.
 2. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi po uchwaleniu przez Radę Miejską w Łodzi budżetu miasta Łodzi na 2024 r.
 3. Wnioski, które wpłynęły do Urzędu Miasta Łodzi po terminie wskazanym w ust. 6 pozostaną bez rozpatrzenia.

Szczegółowe informacje o naborze wraz z plikami do pobrania dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UMŁ 


 DLA ZABYTKU WPISANEGO DO REJESTRU

Nabór wniosków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi, na które miasto Łódź udzieli dotacji w 2024 r.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1806/2023
Prezydenta Miasta Łodzi

                                                                                             

OGŁOSZENIE:

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza nabór wniosków w terminie do dnia 31 października 2023 r.na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
położonych na obszarze miasta Łodzi, na które miasto Łódź udzieli dotacji w 2024 r.

 1. Nabór wniosków ogłaszany jest na podstawie uchwały Nr LIV/1304/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi
  (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3519), zmienionej uchwałą Nr XLIII/1337/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 2 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2950).
 2. O udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Łodzi mogą ubiegać się osoby fizyczne, jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający
  z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, prowadzące prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi.
 3. Dotacja może obejmować nakłady konieczne na realizację prac określonych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz z 2023 r. poz. 951).
 4. Termin realizacji prac objętych wnioskiem nie może być dłuższy niż do dnia
  5 grudnia 2024 r.
 5. Warunkiem ubiegania się o dotację i udzielenia dotacji z budżetu miasta Łodzi
  jest udokumentowanie posiadania finansowych środków własnych na wykonanie części prac objętych wnioskiem.
 6. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych
  na wykonanie wyżej wymienionych prac.
 7. Zmniejszenie wysokości finansowych środków własnych jest możliwe jedynie
  w przypadku konieczności niezwłocznego podjęcia prac przy zabytku lub
  w przypadku zabytku o wyjątkowej wartości historycznej, artystycznej, naukowej.
 8. Łączna wysokość dotacji udzielonych z budżetu miasta Łodzi oraz z innych źródeł sektora finansów publicznych nie może przekroczyć wysokości 100% nakładów koniecznych.
 9. Wnioski należy składać w terminie do dnia 31 października 2023 r. na druku, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia dotyczącego przedmiotowego naboru wniosków. Wnioski należy składać w formie papierowej, osobiście w Łódzkim Centrum Kontaktów z Mieszkańcami – Łódź, ul. Piotrkowska 110 (wejście od
  Schillera) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź (data wpływu do urzędu nie może przekraczać 31 października 2023 r.). Druk wniosku wraz ze wzorem pełnomocnictwa i zgody wszystkich współwłaścicieli jest dostępny w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi ul. Wólczańska 36, tel. 42 6384333, 42 2726250, 42 6384236,
  42 6384228, a także pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl.
 10. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi po uchwaleniu przez Radę Miejską w Łodzi budżetu miasta Łodzi na 2024 r.
 11. Wnioski, które wpłynęły do Urzędu Miasta Łodzi po terminie wskazanym w ust. 9 pozostaną bez rozpatrzenia.

Pełne informacje o naborze wraz z plikami do pobrania dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej >>>


KONTAKT

Informacji w zakresie merytorycznym i finansowym o konkursie udzielają pracownicy Biura Architekta Miasta:

Sekretariat: 42 638 43 33

Oddział Ochrony Dziedzictwa i Estetyki Miasta:

Marzena Otto, tel. 42 638 42 28, e-mail: m.otto@uml.lodz.pl
Agata Matyjaszczyk, tel. 42 272 62 50, e-mail: a.matyjaszczyk@uml.lodz.pl,


REALIZACJE

Przykłady realizacji dofinansowanych w roku 2020:

Kontakt