Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

 DLA ZABYTKU WPISANEGO DO REJESTRU 

 NABÓR ZAKOŃCZONY 

W związku z zarządzeniem Nr 2097/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13.09.2019 r. trwa nabór wniosków i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie przez miasto Łódź w 2020 r. dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi.

O dofinansowanie może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków i zlokalizowanego na terenie Łodzi.

Dotacja z budżetu miasta Łodzi na wykonanie prac przy zabytku może być udzielona w wysokości do 50% całkowitej wartości planowanego zadania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach - do 100%, przy czym maksymalna wnioskowana kwota dotacji nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA APLIKACJI

 

Pełne informacje o naborze dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej


 DLA ZABYTKU POŁOŻONEGO NA OBSZARZE SPECJALNEJ STREFY  REWITALIZACJI 

 NABÓR ZAKOŃCZONY 

 

Pełne informacje o naborze dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej


KONTAKT

Informacji w zakresie merytorycznym i finansowym o konkursie udzielają pracownicy Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków:

Sekretariat: 42 638 43 33

Odział Nadzoru Konserwatorskiego:

Marzena Otto, tel. 42 638 42 28, e-mail: m.otto@uml.lodz.pl
Ewa Folde, tel. 42 638 43 30, e-mail: e.folde@uml.lodz.pl,
Agata Matyjaszczyk, tel. 42 272 62 50, e-mail: a.matyjaszczyk@uml.lodz.pl,

Kontakt