Społeczni Opiekunowie Zabytków

Kim jest społeczny opiekun zabytków i czym się zajmuje?

Społeczny opiekun zabytków:

  • podejmuje działania związane z zachowaniem wartości zabytków i utrzymaniem ich w jak najlepszym stanie oraz upowszechnia wiedzę o zabytkach,
  • współdziała z wojewódzkim konserwatorem zabytków i starostą w sprawach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
  • jest uprawniony do pouczania osób naruszających przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Społeczni opiekunowie zabytków są ustanawiani i działają w oparciu o zapisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - art. 102 - 105 ww. ustawy. 

Społecznego opiekuna zabytków ustanawia starosta właściwy dla miejsca zamieszkania kandydata  na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


Uzyskanie uprawnień społecznego opiekuna zabytków

1. Kandydaci na społecznych opiekunów zabytków kierują pisemne wystąpienie do Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź

Wymagane dokumenty:

  • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego  za przestępstwa popełnione umyślnie (nie starsze niż z ostatnich trzech miesięcy),
  • dokument potwierdzający posiadanie wiedzy  w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
  • fotografia legitymacyjna.

2. Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazuje wniosek kandydata do Prezydenta Miasta Łodzi.

3. Prezydent Miasta Łodzi ustanawia społecznego opiekuna zabytków w drodze zarządzenia i wpisuje go na listę społecznych opiekunów zabytków.

  • Osobie fizycznej wydawana jest legitymacja społecznego opiekuna zabytków.
  • Osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości  prawnej wydawane jest zaświadczenie o nadaniu uprawnień społecznego opiekuna zabytków.

Wzory legitymacji, zaświadczenia oraz listy społecznych opiekunów zabytków zostały określone w Zarządzeniu Nr 985/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanawiania społecznych opiekunów zabytków.

Sprawy związane z przygotowaniem Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie ustanowienia Społecznego Opiekuna Zabytków, wydaniem legitymacji społecznego opiekuna zabytków lub zaświadczenia o nadaniu uprawnień społecznego opiekuna zabytków realizuje:

Biuro Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego 
siedziba: Łódź, ul. Wólczańska 36
tel.: 42 638 43 33, 42 638 42 36, 42 638 43 84 


Społeczni Opiekunowie Zabytków:

l.p.

Imię i nazwisko

Nr Zarządzenia

1.

 

Wiesław Kaczmarek

4127/IV/06

z 13.06.2006

2.

Jakub Polewski

2911/V/09

z 10.03.2009

3.

Jakub Tarka

2983/V/09

z 6.04.2009

4.

Jakub Zasina

4553/V/10

z 12.07.2010

5.

Mirosław Wojalski

4552/V/10

z 12.07.2010

6.

Adam Brajter

181/VI/11

z 14.02.2011

7.

Michał Chylak

182/VI/11

z 14.02.2011

8.

Mirosława

Firmowska-Milewska

183/VI/11

z 14.02.2011

9.

Agata Góra

184/VI/11

z 14.02.2011

10

Krzysztof Góra

185/VI/11

z 14.02.2011

11.

Jan Zienkiewicz

186/VI/11

z 14.02.2011

12.

Mirosława Siedlanowska

656/VI/11

z 13.05.2011

13.

Marek Sobieszczański

657/VI/11

z 13.05.2011

14.

Urszula Ługowska

4636/VI/13

z 22.07.2013

15.

Radosław Wijata

4640/VI/13

z 22.07.2013

16.

Marek Szor

4639/VI/13

z 22.07.2013

17.

Marek Jurkiewicz

4635/VI/13

z 22.07.2013

18.

Maja Skowrońska

4638/VI/13

z 22.07.2013

19.

Bartłomiej Czyżewski

4634/VI/13

z 22.07.201

20.

Maciej Kronenberg

4803/VI/13

z 14.08.2013

 

21.

Niloufar Rahnema-Baj

4637/VI/13

z 22.07.2013

22.

Stowarzyszenie
„Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi”

397/VII/115

z 9.02.2015

23.

Katarzyna Titz

1277/VII/15

z 17.06.2015

24.

Justyna Brodzka

1276/VII/15

z 17.06.2015

25.

Jacek Bombolewski

7369/VII/17

z 6.12.2017

26.

Mieczysław Borkowski

7376/VII/17

z 6.12.2017

27.

Patrycja Czudak

7367/VII/17

z 6.12.2017

28.

Łukasz Gajzler

7377/VII/17

z 6.12.2017

29.

Iwona Jędrasik

7380/VII/17

z 6.12.2017

30.

Julian Jędrasik

7368/VII/17

z 6.12.2017

31.

Sylweriusz Kawczyński

7372/VII/17

z 6.12.2017

32.

Marta Kornberger

7379/VII/17

z 6.12.2017

33.

Anna Literacka

7373/VII/17

z 6.12.2017

34.

Agnieszka Łeń

7371/VII/17

z 6.12.2017

35.

Maria Nowakowska

7374/VII/17

z 6.12.2017

36.

Aleksandra Pacura

7370/VII/17

z 6.12.2017

37.

Piotr Tomczyk

7375/VII/17

z 6.12.2017

38.

Bolesław Wojciechowski

7378/VII/17

z 6.12.2017

39.

Adam Miziołek

8078/VII/18

z 22.03.2018

40

Bartosz Kępiński

8083/VII/18

z 22.03.2018

41.

Ewelina Górecka

 

8075/VII/18

z 22.03.2018

42.

Jakub Milczarek

 

8076/VII/18

z 22.03.2018

43.

Krzysztof Rojek

 

8081/VII/18

z 22.03.2018

44.

Monika Stusio

8077/VII/18

z 22.03.2018

45.

 

Wiktor Stusio

8080/VII/18

z 22.03.2018

46.

Olga Zuchora

 

8079/VII/18

z 22.03.2018

47.

 

Paulina Drezniak

 

8082/VII/18

z 22.03.2018

48.

Anna Wiktoria Stopczyk

8858/VII/18
z 6 lipca 2018 r.

49. 

Janusz Zgit

5310/VIII/20
z 6 października 2020 r.

50.

 
Kacper Baer

5311/VIII/20
z 6 października 2020 r.

51.

 
 Marzena Brendzel 

5312/VIII/20
z 6 października 2020 r.

52.

 
Aleksandra Majchrowska 

5313/VIII/20
6 października 2020 r.

53.

 Łukasz Purgał 

5214/VIII/20
z 6 października 2020 r.

Kontakt