Koordytator dostępności

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

  1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta Łodzi
  2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696 z późn. zm.),
  3. Monitorowanie działalności Urzędu Miasta Łodzi w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  4. Przedstawianie Prezydentowi Miasta Łodzi bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań,
  5. Sporządzanie raportu zbiorczego o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podstawa: zarządzenie nr 4130/VIII/20  Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Łodzi oraz wyznaczenia koordynatora ds. dostępności

Wyznaczam Panią Katarzynę Trędę -Piserę - kierownika Oddziału ds. Osób Niepełnosprawnych w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Polityki Społecznej Urzędu Miasta Lodzi do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Lodzi.

Kontakt