Koordytator dostępności

Koordynator Dostępności

Zarządzeniem nr 1651/2023 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lipca 2023 r. zostali wyznaczeni koordynatorzy ds. dostępności oraz powołany został Zespół ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Łodzi Na czele zespołu stoi koordynator dostępności. Koordynatorem dostępności w Urzędzie Miasta Łodzi jest Rzecznik Osób z Niepełnosprawnościami, Katarzyna Tręda-Pisera.

Do zadań koordynatora dostępności należy w szczególności:

  • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta Łodzi,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696 z późn. zm.),
  • monitorowanie działalności Urzędu Miasta Łodzi w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • przedstawianie Prezydentowi Miasta Łodzi bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań,
  • sporządzanie raportu zbiorczego o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt:

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Łodzi

Katarzyna Tręda-Pisera

Urząd Miasta Łodzi
Departament Zdrowia i Spraw Społecznych
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Oddział ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Dostępności

ul. Zachodnia 47, 91-066 Łódź
parter (naprzeciwko portierni)

tel.: +48 (42) 638 45 40
e-mail : ron@uml.lodz.pl

Koordynator do spraw dostępności architektonicznej w Urzędzie Miasta Łodzi

 Paweł Jędrachowicz

Urząd Miasta Łodzi
Departament Zdrowia i Spraw Społecznych
Wydział Techniczno-Gospodarczy

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel. +48 (42) 638 40 63

e-mail: p.jedrachowicz@uml.lodz.pl

Koordynator do spraw dostępności komunikacyjno-informacyjnej w Urzędzie Miasta Łodzi

Sylwia Komornicka

Urząd Miasta Łodzi
Departament Zdrowia i Spraw Społecznych
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Oddział ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Dostępności

ul. Zachodnia 47, 91-066 Łódź
parter (naprzeciwko portierni)
tel.: +48 (42) 638 45 43

e-mail : s.komornicka@uml.lodz.pl

Koordynator do spraw dostępności cyfrowej w Urzędzie Miasta Łodzi

Hanna Zubrzycka-Kolińska

Urząd Miasta Łodzi
Departament Strategii i Rozwoju
Biuro Promocji i Nowych Mediów
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

e-mail: h.zubrzycka@uml.lodz.pl


Kontakt