Wystawianie kart zgonu – realizacja obowiązku ustawowego przez Miasto Łódź

Do czasu wprowadzenia ustawowej instytucji koronera – na rok 2023 zawarta została kolejna umowa z samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Niciarnianej 41, której przedmiotem jest wykonanie na rzecz Miasta szczególnego zadania polegającego na wystawianiu kart zgonu oraz ustalaniu jego przyczyn w sytuacjach, w których brak jest lekarza zobowiązanego do dokonania tych czynności, ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1947 z późn. zm.) w sytuacjach, o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyn (Dz. U. Nr 39, poz. 202).

Centrum zobowiązane jest do zapewnienia całodobowego dyżuru lekarza, który na uzasadnione wezwanie telefoniczne wykona czynności będące przedmiotem umowy, tj. dokona oględzin zwłok, ustalenia przyczyn zgonu oraz wystawienia karty zgonu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1085).

Do zgłaszania Miejskiemu Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi przypadków wymagających podjęcia przedmiotowych czynności, zgodnie z zawartą umową, upoważnieni są:

  • Policja,
  • Straż Miejska,
  • Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi,
  • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi,
  • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych w Łodzi.

Umowa nie dotyczy sytuacji zgonu osoby, która w okresie 30 dni poprzedzających zgon korzystała ze świadczeń lekarskich lub gdy zachodzi podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo i zostały wszczęte czynności prokuratorskie.

Centrum zobowiązane jest do realizacji zadania:

  1. w granicach administracyjnych Miasta Łodzi;
  2. niezwłocznie, na podstawie zgłoszenia uprawnionych podmiotów wymienionych powyżej
Kontakt