Dofinansowanie ze Środków Budżetu Państwa

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Miasto Łódź otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na następujące inwestycje:

 • Rozbudowa/przebudowa ul. Szczecińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta w systemie zaprojektuj i wybuduj.
  Opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa/rozbudowa jezdni na długości ok. 3,5 km, skrzyżowań, budowa chodników, dróg rowerowych i/lub ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, wykonanie odwodnienia drogowego z kanalizacją deszczową, budowa kanałów technologicznych, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, przebudowa sieci uzbrojenia terenu, nasadzenia zieleni.
  Całkowita wartość projektu: 65.000.000 PLN
  Wartość dofinansowania: 61.750.000 PLN
 • Rozbudowa ul. Pomorskiej na odcinku od projektowanego dojazdu do węzła Brzeziny na autostradzie A1 do ul. Mileszki oraz ul. Mileszki na odc. od ul. Pomorskiej do ul. Bratkowej
  Rozbudowa infrastruktury drogowej, w tym m.in. rozbudowa jezdni na długości ok. 2,3 km wraz z wykonaniem nowej konstrukcji, budowa ciągu pieszo-rowerowego na długości ok 1,5 km, przebudowa/budowa chodników, zjazdów, przebudowa sieci energetycznej i teletechnicznej, budowa peronów autobusowych, miejsc postojowych, sygnalizacji świetlnej, nasadzenia zieleni.
  Całkowita wartość projektu: 30 912 534,58 zł PLN
  Wartość dofinansowania: 16.150.000 PLN
 • Budowa/rozbudowa dróg dojazdowych do drogi ekspresowej S-14 i poprawa komunikacji na osiedlach Złotno/Teofilów

  Inwestycje wchodzące w zakres projektu:

  • Przebudowa /rozbudowa ul. Rąbieńskiej na odc. od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej o długości ok. 2,6 km, w zakresie jezdni, cpr, zatok autobusowych, zjazdów do posesji, oświetlenia, odwodnienia wraz z budową zbiorników retencyjnych, skrzyżowań w postaci budowy 2 rond (na skrzyżowaniu z ul. Kaczeńcową i Traktorową), elementów małej architektury oraz zieleni.
  • Budowa ul. Kaczeńcowej na odc. od ul. Judyma do ul. Rąbieńskiej o długości ok. 650m w zakresie jezdni, chodników, odwodnienia, oświetlenia, elementów małej architektury oraz zieleni.
  • Budowa odcinka ul. Wojska Polskiego od projektowanej ul. Kaczeńcowej do ul. Traktorowej o długości ok. 1 km w zakresie jezdni, chodników, odwodnienia, oświetlenia, skrzyżowań w postaci budowy 2 rond (na skrzyżowaniu z ul. Kaczeńcową i Traktorową), elementów małej architektury oraz zieleni.

Całkowita wartość projektu: 68.500.000 PLN

Wartość dofinansowania: 65.000.000 PLN

 • Modernizacja nawierzchni ul. Winiarskiej i Kupały

Modernizacja ulic Winiarskiej i Kupały w Łodzi o łącznej długości ok. 600 metrów. Realizacja projektu poprawi jakość życia mieszkańców obszarów peryferyjnych Łodzi poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej ich domostw oraz podwyższenie jakości usług komunalnych, świadczonych na ich rzecz.

Całkowita wartość projektu: 2.500.000 PLN

Wartość dofinansowania: 2.000.000 PLN

 • Kontynuacja inwestycji polegającej na połączeniu DDR Księżego Młyna z Al. Piłsudskiego i ul. Milionową

Budowa drogi rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego w śladzie dawnej bocznicy kolejowej w kierunku osiedla Zarzew, z odgałęzieniem i dowiązaniem do drogi rowerowej w kierunku osiedla Widzew Wschód wzdłuż Al. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi, wraz z remontem ul. Do Folwarku z przeznaczeniem jej dla ruchu rowerowego, a także budowa oświetlenia drogi rowerowej. Inwestycja jest kontynuacją realizowanego w chwili obecnej przedsięwzięcia, którego celem jest połączenie rowerowe zabytkowego osiedla pofabrykanckiego Księży Młyn z miejską siecią dróg rowerowych.

Całkowita wartość projektu: 6.991.289,45 PLN

Wartość dofinansowania: 6.618.653,72 PLN

 • Rozbudowa SP nr 130 na Wiskitnie

Projekt zakłada modernizację istniejącego budynku szkoły wraz z jego rozbudową od stron szczytowych oraz budowę nowego budynku, w którym powstaną sale dydaktyczne, kuchnia wraz z stołówką, świetlica oraz sala gimnastyczna wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym, zlokalizowana na drugiej kondygnacji. Budynki w ramach dostępności powinny być wyposażone w dźwigi osobowe. Nowy budynek oraz rozbudowa istniejącego może być wykonany w systemie modułowym lub z elementów prefabrykowanych.

Całkowita wartość projektu: 35.500.000 PLN

Wartość dofinansowania: 30.000.000 PLN

 • Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze miasta Łodzi

Modernizacja systemu oświetlenia na obszarze miasta Łodzi, polegająca na wymianie istniejących nieenergooszczędnych opraw na oprawy LED wraz z systemem sterowania. Planowana inwestycja obejmuje wymianę 2631 szt. opraw.

Całkowita wartość projektu: 4.998.900 PLN

Wartość dofinansowania: 3.999.120 PLN

 • Modernizacja budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 16

Kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji frontowej od strony południowej wraz z prześwitem bramowym – częściowe odnowienie i częściowe odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej ( w zależności od stopnia degradacji) - prace konserwatorskie i restauratorskie ogrodzenia frontowego.

Całkowita wartość projektu: 3.571.429 PLN

Wartość dofinansowania: 3.500.000 PLN


Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Miasto Łódź otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania miejskiego pod nazwą „Przebudowa dróg na terenie miasta Łodzi”, w skład którego wchodzą następujące inwestycje:

 1. Budowa ronda Krokusowa/Edwarda/Pomorska obejmująca rozbudowę skrzyżowania ze skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie czterowlotowe typu rondo, budowę jezdni, chodników, zatoki i peronów autobusowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów oraz kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji, wycinkę i nasadzenia zieleni.
 2. Krakowska obejmująca przebudowę konstrukcji jezdni oraz budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Krakowska-Biegunowa i Krakowska-Siewna, nawierzchni drogi rowerowej oraz chodników, przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę peronów przystankowych, zjazdów, krawężników obrzeży i odwodnienia, przebudowę oświetlenia sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, a także montaż mebli miejskich i nowe nasadzenia zieleni.
 3. Pomorska i ul. Mileszki obejmująca rozbudowę ulicy Pomorskiej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Goryczkową, Popielarnia, Henrykowską, przebudowę skrzyżowania ul. Pomorskiej z ul. Frezjową, przebudowę i budowę chodników, zjazdów, zatok i przystanków, budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zielenią przyuliczną, a także przebudowę ul. Mileszki od ul. Pomorskiej do ul. Bratkowej wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej, oświetlenia, budową odwodnienia oraz usunięciem kolizji.

Całkowita wartość projektu: 60 100 163,22 PLN

Wartość dofinansowania: 30 000 000 PLN


Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2021

 1. Zapewnienie funkcjonowania w 2021 roku miejsc opieki dla 50 dzieci w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi, Żłobek nr 6 przy ul. Elsnera 12
  Dofinansowanie – 48 000,00 zł
  Całkowita wartość – 684 600 zł
 2. Zapewnienie funkcjonowania w 2021 roku miejsc opieki dla 60 dzieci w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi, Żłobek nr 9 przy ul. Kmicica 5
  Dofinansowanie – 57 600,00 zł
  Całkowita wartość – 897 120,00 zł

 3. Zapewnienie funkcjonowania w 2021 roku miejsc opieki dla 50 dzieci w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi, Żłobek nr 18 przy Al. Harcerzy Zatorowców 4
  Dofinansowanie – 48 000,00 zł
  Całkowita wartość – 679 200,00 zł

 4. Zapewnienie funkcjonowania w 2021 roku miejsc opieki dla 30 dzieci  w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi, Żłobek nr 27 przy ul. Franciszkańskiej 167/171
  Dofinansowanie – 28 800,00 zł
  Całkowita wartość – 412 920,00 zł

 5. Zapewnienie funkcjonowania w 2021 roku miejsc opieki dla 20 dzieci  w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi, Żłobek nr 28 przy al. Kard. S. Wyszyńskiego 102
  Dofinansowanie – 19 200,00 zł
  Całkowita wartość – 282 960,00 zł

 6. Zapewnienie funkcjonowania w 2021 roku miejsc opieki dla 30 dzieci w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi, Żłobek nr 32 przy ul. Jugosłowiańskiej 6
  Dofinansowanie – 28 800,00 zł
  Całkowita wartość – 570 240,00 zł


Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

 1. Dofinansowanie w 2021 roku 50 miejsc opieki w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi, Żłobek nr 6 przy ul. Elsnera 12
  Dofinansowanie – 54 000,00 zł
  Całkowita wartość – 684 600 zł
 2. Dofinansowanie w 2021 roku 60 miejsc opieki w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi,  Żłobek nr 9 przy ul. Kmicica 5
  Dofinansowanie – 64 800,00 zł
  Całkowita wartość – 897 120  zł

 3. Dofinansowanie w 2021 roku 50 miejsc opieki w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi,  Żłobek nr 18 przy Al. Harcerzy Zatorowców 4
  Dofinansowanie – 54 000,00 zł
  Całkowita wartość – 679 200,00 zł

 4. Dofinansowanie w 2021 roku 30 miejsc opieki   w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi,  Żłobek nr 27 przy ul. Franciszkańskiej 167/ 171
  Dofinansowanie – 32 400,00 zł
  Całkowita wartość – 412 920,00 zł

 5. Dofinansowanie w 2021 roku 20 miejsc opieki   w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi, Żłobek nr 28 przy al. Kard. S. Wyszyńskiego 102
  Dofinansowanie – 21 600,00 zł
  Całkowita wartość – 282 960,00 zł

 6. Dofinansowanie w 2021 roku 30 miejsc opieki   w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi, Żłobek nr 32 przy ul. Jugosłowiańskiej 6
  Dofinansowanie – 32 400,00 zł
  Całkowita wartość – 570 240,00 zł

 


Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Decyzją Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. Miasto Łódź otrzymało środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 93,5 mln złotych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Przeciwdziałania COVID-19.

Środki zostały przeznaczone na następujące inwestycje:

 • Termomodernizacja szkół i przedszkoli – 7,7 mln zł
 • Termomodernizacja żłobków – 1,1 mln zł
 • Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC1 – 7,5 mln zł
 • Rozbudowa stadionu miejskiego przy Al. Unii – 62,5 mln zł
 • Przebudowa ul. Traktorowej wraz z budową ronda – 6,3 mln zł
 • Przebudowa ul. Obywatelskiej na odc. od ul. Nowe Sady do ul. Waltera Janke - 4,5 mln zł
 • Gospodarka ściekowa (faza III) – 0,8 mln zł
 • Transport niskoemisyjny - 3,1 mln

Decyzją Rady Ministrów z dnia 31.03.2021 r. Miasto Łódź otrzymało 2 mln złotych na zadanie "Przebudowa/rozbudowa ul. Krakowskiej na odc. od ul. Barskiej do ul. Siewnej".

Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat

 1. Dofinansowanie w 2022 r. przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego położonego w Łodzi przy ul. Wysokiej 30, w ramach inwestycji realizowanej przez Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w wyniku którego powstały 24 lokale mieszkalne na wynajem dla Miasta Łódź
  Dofinansowanie w ramach programu – 1 965 987,56 zł
  Całkowita wartość przedsięwzięcia – 4 009 555,94 zł
 2. Dofinansowanie w 2023 r. przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego położonego w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 101/103, w ramach inwestycji realizowanej przez Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w wyniku którego powstanie 20 lokali mieszkalnych na wynajem dla Miasta Łódź
  Dofinansowanie w ramach programu – 5 657 713,81 zł
  Całkowita wartość przedsięwzięcia (przewidywana) – 6 656 133,90 zł
 3. Dofinansowanie w 2023 r. przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego położonego w Łodzi przy ul. Nawrot b.n. (dawniej Nawrot 100), w ramach inwestycji realizowanej przez Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w wyniku którego powstanie 17 lokali mieszkalnych na wynajem dla Miasta Łódź
  Dofinansowanie w ramach programu – 3 942 890,69 zł
  Całkowita wartość przedsięwzięcia (przewidywana) – 4 638 694,94 zł
 4. Dofinansowanie w 2022 r. remontu i przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gdańskiej 114 w Łodzi, w wyniku którego zostanie zmodernizowanych 10 lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy
  Dofinansowanie w ramach programu – 5 021 428,31 zł
  Całkowita wartość przedsięwzięcia (przewidywana) – 6 860 483,94 zł
 5. Dofinansowanie w 2022 r. remontu części budynku mieszkalnego będącego własnością Gminy Miejskiej Łódź w Łodzi przy ulicy Włókienniczej 6 i Włókienniczej 16, w wyniku którego zostanie zmodernizowanych 9 lokali
  Dofinansowanie w ramach programu – 168 364,94 zł
  Całkowita wartość przedsięwzięcia (przewidywana) – 198 076,40 zł
 6. Dofinansowanie w 2023 r. przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego położonego w Łodzi przy ul. Lubelskiej 9/11, w ramach inwestycji realizowanej przez Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w wyniku którego powstanie 70 lokali mieszkalnych na wynajem dla Miasta.
  Dofinansowanie w ramach programu – 29 496 645,45 zł.
  Całkowita wartość przedsięwzięcia – 35 063 765,99 zł.
 7. Dofinansowanie w 2023 r. przedsięwzięcia polegającego na remoncie części budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Miasta Łodzi przy ulicach: Berlińskiego 4, Gdańskiej 14, Kamińskiego 4A, Legionów 19, Legionów 78, Sterlinga 17A, Struga 33, Traugutta 10, Zgierskiej 28, Zgierskiej 36, Żeligowskiego 13, w wyniku którego zmodernizowanych zostanie 12 lokali mieszkalnych należących do mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi.
  Dofinansowanie w ramach programu – 978 100,35  zł
  Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1 150 706,30 zł

 8. Dofinansowanie w 2023 r. przedsięwzięcia polegającego na remoncie części budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Miasta Łodzi przy ulicach: Helskiej 19, Marysińskiej 51, Powstańców Wielkopolskich 17, w wyniku którego zmodernizowane zostaną 3 lokale mieszkalne należące do mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi.
  Dofinansowanie w ramach programu – 222 096,20 zł
  Całkowita wartość przedsięwzięcia – 277 620,25 zł

 9. Dofinansowanie w 2023 r. przedsięwzięcia polegającego na remoncie części budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Miasta Łodzi przy ulicach: Zgierskiej 36 i Próchnika 6, w wyniku którego zmodernizowanych zostanie 17 lokali mieszkalnych należących do mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi.
  Dofinansowanie w ramach programu – 1 477 187,58 zł
  Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1 737 867,75 zł

 10. Dofinansowanie w 2023 r. przedsięwzięcia polegającego na remoncie części budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Miasta Łodzi przy ulicach: 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 48, Abramowskiego 23, Abramowskiego 28, Abramowskiego 37, Gdańskiej 108, Kruczej 29, Legionów 19, Lipowej 78, Marynarskiej 8, Piotrkowskiej 307, Piramowicza 8, Pogonowskiego 72, Pomorskiej 43, Pomorskiej 73, Radwańskiej 64/66, Rzgowskiej 37, Solnej 8, Sterlinga 15a, Struga 36, Struga 45, Tymienieckiego 16, Tymienieckiego 33A, Więckowskiego 19, Wojska Polskiego 10, Wólczańskiej 76, Wysokiej 38, Zarzewskiej 37, Żeromskiego 44, Żwirki 28, w wyniku którego zmodernizowanych zostanie 31 lokali mieszkalnych należących do mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi.
  Dofinansowanie w ramach programu – 3 042 544,96  zł
  Całkowita wartość przedsięwzięcia – 3 579 464,66 zł

 11. Dofinansowanie w 2023 r. przedsięwzięcia polegającego na remoncie części budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Miasta Łodzi przy ulicach: Długosza 2, Karpackiej 10, Przybyszewskiego 112, Sanockiej 6/8, Sierakowskiego 30, Sierakowskiego 30, Sierakowskiego 39, Skalnej 7, Śmigłego-Rydza 66, Zgierska 43/45, w wyniku którego zmodernizowanych zostanie 10 lokali mieszkalnych należących do mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi.
  Dofinansowanie w ramach programu – 763 562,94 zł
  Całkowita wartość przedsięwzięcia – 954 453,68 zł


Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022

DOFINANSOWANIE: 512 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 512 000 zł

Celem rządowego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających
z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW NA ROK 2023

DOFINANSOWANIE: 93 568 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 116 960 zł


Miasto Łódź przystąpiło do realizacji Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" Moduł I oraz Moduł II na rok 2023.

Celem rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 jest wsparcie finansowe gmin:
• w zakresie zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary;
• w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Wsparcia finansowego dla gmin w ramach programu udziela się na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy  o pomocy społecznej, zgodnie z którym jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania.


PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2021-2025 EDYCJA 2023

Miasto Łódź otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację zadań realizowanych w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2023, Moduł II- Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”:

 1. MODUŁ II – ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA DZIENNEGO DOMU „SENIOR-WIGOR” W ŁODZI, UL. SENATORSKA 4

DOFINANSOWANIE: 168 803,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 506 703,00 ZŁ

OPIS ZADANIA: Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania utworzonego w 2015 r. Dziennego Domu „Senior-Wigor” przy ul. Senatorskiej 4 w Łodzi. Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego, z usług którego mogą korzystać mieszkańcy miasta Łodzi - osoby nieaktywne zawodowo  w wieku powyżej 60 roku życia. Placówka przeznaczona jest na 50 miejsc. Podstawowy zakres świadczonych usług obejmuje m.in. usługi: socjalne, w tym gorący posiłek, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej lub kinezyterapii, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie, terapii zajęciowej.

 1. MODUŁ II – ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA DZIENNEGO DOMU „SENIOR+” W ŁODZI, UL. SIENKIEWICZA 79

DOFINANSOWANIE: 215 076,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 598 898,04 ZŁ

OPIS ZADANIA: Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania utworzonego w 2022 r. Dziennego Domu „Senior+” przy ul. Sienkiewicza 79 w Łodzi. Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego, z usług którego mogą korzystać mieszkańcy miasta Łodzi - osoby nieaktywne zawodowo  w wieku powyżej 60 roku życia. Placówka przeznaczona jest na 60 miejsc. Podstawowy zakres świadczonych usług obejmuje m.in. usługi: socjalne, w tym gorący posiłek, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej lub kinezyterapii, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie, terapii zajęciowej.


FUNDUSZ POMOCY

KWOTA PRZYZNANYCH ŚRODKÓW: 4.830.000,00 zł

NAZWA ZADANIA: Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/156/2022 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy

Miasto Łódź otrzymało środki finansowe z Fundusz Pomocy na realizację zadania polegającego na zakwaterowaniu, zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz.583  ze zm.).


Projekty UE dofinansowane z Budżetu Państwa

Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – Przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-07-15
Data zakończenia realizacji projektu: 2023-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.3 Niskoemisyjny transport miejski – Miasto Łódź
Cel:
Głównym celem projektu jest zwiększone wykorzystanie transportu publicznego w Łodzi poprzez poprawę wewnętrznej dostępności komunikacyjnej miasta dzięki usprawnieniu powiązań komunikacyjnych oraz poprawę jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.
Całkowita wartość projektu: 137 494 267,26 zł [stan na dzień 29.07.2021 r., zgodnie z Umową o dofinansowanie]
Wartość dofinansowania unijnego: 92 087 547,39 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 10 304 360,16 zł
Krótki opis projektu:

Zakres projektu obejmuje: przebudowę drogi i torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od placu im. Reymonta do ul. Kilińskiego, budowę węzła przesiadkowego tj. przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego nad torami kolejowymi wraz z rozbudową układu drogowego w rejonie tych obiektów oraz przebudowę torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów w ul. Przybyszewskiego do ul. Lodowej). Realizacja działania przyczyni się do stworzenia na obszarze miasta Łodzi sprawnego i bezpiecznego systemu publicznego transportu zbiorowego, o wysokiej jakości świadczonych usług, spełniającego standardy unijne w zakresie ochrony środowiska, konkurencyjnego względem transportu indywidualnego.

Typ projektu: Środowisko, Transport
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-09-30
Data zakończenia realizacji projektu: 2023-12-31 (Projekt zakończony)
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT
Cel:

Głównym celem projektu było podniesienie jakości życia Łodzian oraz uwydatnienie wartości przestrzenno-kulturowych Łodzi, budowanie tożsamości miasta, a także zachęcenie mieszkańców do powrotu do centrum.

Całkowita wartość projektu: 81 571 640 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 36 038 043 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 2 938 100 zł
Krótki opis projektu:

Projekt obejmował obszar ograniczony ulicami: Kilińskiego, Narutowicza, Składowa/Targowa, Tuwima oraz pierzeje ul. Kilińskiego na odcinku od Jaracza do Narutowicza (dotyczy: ul. Tuwima na odc. od ul. Kilińskiego do ul. Targowej, renowacji Parku im. Stanisława Moniuszki). Projekt był realizowany w całości na obszarze rewitalizacji, w centrum rdzenia strefy wielkomiejskiej.

Zakres projektu obejmował zestaw działań o charakterze inwestycyjnym obejmujących remont/przebudowę/rozbudowę/nadbudowę/prace konserwatorskie/prace restauratorskie kamienic gminnych.

Zakres rzeczowy projektu objął też działania inwestycyjne związane z układem komunikacyjnym i zagospodarowaniem terenu na obszarze projektu. Działania miały na celu odnowę i ożywienie obszaru rdzenia strefy wielkomiejskiej, podniesienie jakości przestrzeni publicznych poprzez modernizację nawierzchni, wprowadzenie dodatkowej i wykorzystanie istniejącej zieleni – rewitalizację parku im. Stanisława Moniuszki, stworzenie nowych skwerów, elementów małej architektury, oświetlenia, ograniczenie barier architektonicznych w przestrzeniach publicznych, stworzenie nowych i modernizacje istniejących przestrzeni o zróżnicowanym charakterze: place, targowisko. Uspokojenie ruchu w ramach przebudowywanych ulic, poprawę komunikacji poprzez realizację inwestycji drogowych, obejmujących wymianę chodników i infrastruktury towarzyszącej (oświetlenia, zjazdy na posesję, utworzenie przystanku tramwajowego); podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wprowadzenie systemu monitoringu, podniesienie standardu technicznego budynków, wprowadzenie różnorodnych funkcji, w tym społecznych, usługowych, mieszkalnych – mieszkań chronionych, lokali użytkowych, pracowni twórczych, miejsca obsługi mieszkańców i realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, funkcji kulturalnej i biurowej.

Bezpośrednio z rezultatów projektu korzystają osoby zamieszkujące obszar podlegający rewitalizacji. Do szczególnie istotnych grup społecznych z punktu widzenia miasta należą: przedsiębiorcy, studenci i absolwenci łódzkich uczelni, osoby bezrobotne, dzieci, seniorzy i rodziny o niskich dochodach.

Typ projektu: Rewitalizacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-09-30
Data zakończenia realizacji projektu: 2024-06-30
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT
Cel:

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia Łodzian oraz uwydatnienie wartości przestrzenno-kulturowych Łodzi, budowanie tożsamości miasta, a także zachęcenie mieszkańców do powrotu do centrum.

Całkowita wartość projektu: 117 525 434,37 zł [stan na dzień 21.12.2021 r., zgodnie z Umową o dofinansowanie wraz z aneksami nr 1-4]
Wartość dofinansowania unijnego: 62 967 705,11 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 6 345 105,24 zł
Krótki opis projektu:

Projekt obejmuje obszar ograniczony ulicami: Piotrkowska, Tuwima, Kilińskiego, Nawrot (dotyczy: ul. Nawrot na odc. od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilińskiego oraz ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Tuwima do ul. Nawrot, rekultywacji parku im. H. Sienkiewicza, zagospodarowanie Pasażu Schillera oraz Placu Komuny Paryskiej. Projekt jest realizowany w całości na obszarze rewitalizacji, w centrum rdzenia strefy wielkomiejskiej.

Zakres projektu to zestaw działań o charakterze inwestycyjnym obejmujących remont/przebudowę/rozbudowę/nadbudowę/prace konserwatorskie/prace restauratorskie kamienic w 100% gminnych.

W projekcie zostanie wykorzystany potencjał budynków, podniesiony ich standard techniczny, wprowadzone różnorodne funkcje, w tym społeczne, usługowe, mieszkalne (mieszkania chronione, lokale użytkowe, pracownie twórcze, miejsca obsługi mieszkańców i realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej). Zakres projektu obejmuje też działania inwestycyjne w odniesieniu do układu komunikacyjnego i zagospodarowania terenu na obszarze projektu.

Planowane działania mają na celu odnowę i ożywienie obszaru rdzenia strefy wielkomiejskiej, podniesienie jakości przestrzeni publicznych poprzez modernizację nawierzchni, wprowadzenie dodatkowej i wykorzystanie potencjału istniejącej zieleni (rewitalizacja parku im. H. Sienkiewicza), przebudowę miejsc rekreacji (Pasaż Schillera, Plac Komuny Paryskiej), elementów małej architektury, oświetlenia, ograniczenie ilości barier architektonicznych w przestrzeniach publicznych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wprowadzenie systemu monitoringu, uzupełnienie układu komunikacyjnego (przebicie wewnątrzkwartałowe) o nowoprojektowaną drogę łączącą ulicę Plac Komuny Paryskiej z ul. Nawrot w formie woonerfu’u wraz z kołnierzem skwerów i placów publicznych o wysokiej jakości przestrzeni i dużym udziale zieleni, uporządkowanie lokalizacji miejsc postojowych.

Bezpośrednio z rezultatów projektu skorzystają osoby zamieszkujące obszar podlegający rewitalizacji. Do szczególnie istotnych grup społecznych z punktu widzenia Miasta należą: przedsiębiorcy, bezrobotni, studenci i absolwenci łódzkich uczelni, seniorzy i osoby o niskich dochodach.

Typ projektu: Rewitalizacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-03-10
Data zakończenia realizacji projektu: 2023-10-31 (Projekt zakończony)
Beneficjent: Miasto Łódź
Partnerzy: Województwo Łódzkie
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT
Cel:

Głównym celem projektu było podniesienie jakości życia Łodzian oraz uwydatnienie wartości przestrzenno-kulturowych Łodzi, budowanie tożsamości miasta, a także zachęcenie mieszkańców do powrotu do centrum.

Całkowita wartość projektu: 105 263 272 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 37 125 541 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 2 516 817 zł
Krótki opis projektu:

Projekt zrealizowany na obszarze rewitalizacji ograniczonym ulicami: Piotrkowską, Nawrot, Sienkiewicza, Piłsudskiego. Zakres projektu to zestaw działań o charakterze inwestycyjnym obejmujących remont/przebudowę/rozbudowę/nadbudowę/prace konserwatorskie/prace restauratorskie 6 kamienic i zabudowy pofabrycznej.

Zakres rzeczowy projektu obejmował działania inwestycyjne w odniesieniu do układu komunikacyjnego i zagospodarowanie terenu na obszarze projektu.

Działania miały na celu odnowę i ożywienie obszaru, stworzenie nowych przestrzeni publicznych o zróżnicowanym charakterze, uzupełnienie układu komunikacyjnego o nowoprojektowany ciąg pieszy, pieszo-jezdny, łączący ul. Nawrot z ul. Roosvelta, o wysokiej jakości przestrzeni i dużym udziale zieleni, uporządkowanie lokalizacji miejsc postojowych oraz parkingów kubaturowych przy ul. Nawrot, ograniczenie tranzytu przez centrum miasta, wprowadzenie strefy uspokojonego ruchu, stosowanie rozwiązań priorytetyzujących komunikację zbiorową oraz rozbudowę ścieżek rowerowych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wprowadzenie systemu monitoringu, wykorzystanie potencjału budynków, podniesienie ich standardu technicznego, wprowadzenie różnorodnych funkcji, w tym społecznych, usługowych, mieszkalnych – mieszkań chronionych, lokali użytkowych (w tym pracowni twórczych), siedzibę Teatru Pinokio, miejsc realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – dom dziennego pobytu oraz administracyjnych – siedziba sejmiku województwa, ograniczenie ilości barier architektonicznych w przestrzeniach publicznych.

Bezpośrednio z rezultatów projektu korzystają osoby zamieszkujące obszar podlegający rewitalizacji. Do szczególnie istotnych grup społecznych z punktu widzenia Miasta należą: seniorzy, dzieci, przedsiębiorcy, osoby ubogie, osoby zadłużone, bezrobotni, ofiary przestępstw.

Typ projektu: Rewitalizacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-10-02
Data zakończenia realizacji projektu: 2024-06-30
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - miasto Łódź
Cel:

Głównym celem projektu jest rewitalizacja obszaru o powierzchni 7,5 ha ograniczonego ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic

Całkowita wartość projektu: 228 953 559,67 zł [stan na dzień 10.01.2022 r., zgodnie z Umową o dofinansowanie wraz z aneksami nr 1-3]
Wartość dofinansowania unijnego: 101 218 478,79 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 4 481 954,68 zł
Krótki opis projektu:

Celem głównym Projektu jest rewitalizacja obszaru o powierzchni ok. 7,5 ha ograniczonego ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 • Stworzenie przyjaznej, żywej i ciekawej przestrzeni życia i pracy dla mieszkańców
 • Zmniejszenie skali występowania negatywnych zjawisk społecznych poprzez poprawę warunków życia i rozwoju społeczności lokalnej
 • Promowanie zatrudnienia i lokalnej przedsiębiorczości poprzez tworzenie przestrzeni atrakcyjnych dla prowadzenia działalności gospodarczej
 • Wzbogacenie potencjału kulturalnego i turystycznego obszaru Projektu

Zakres został podzielony na zadania obejmujące:

 • Zad. 1. Rewitalizacja budynków wraz zagospodarowaniem terenu (w tym remont bud. wraz zagospodarowaniem terenu znajdującego się bezpośrednio wokół nich)
 • Zad. 2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej funkcjonalnie powiązanej z obiektami poddawanymi rewitalizacji (w tym działania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenu na obszarze projektu)
 • Zad. 3. Działania w obszarze społecznym (cross-financing) - obejmujące działania edukacyjno-kulturalne oraz szkoleniowo-instruktażowe dla mieszkańców obszaru objętego projektem stanowiące niezbędne uzupełnienie zadań infrastrukturalnych
 • Zad. 4. Przygotowanie projektu (w tym etap wyboru wykonawców projektów i robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych, opracowanie projektów budowlanych oraz uzyskanie pozwoleń, decyzji i uzgodnień niezbędnych do realizacji prac budowlanych)
 • Zad. 5. Zarządzanie projektem (pozostałe działania administracyjno-techniczne niezbędne do realizacji projektu, takie jak nadzór nad robotami budowlanymi, działania promocyjne oraz inne działania administracyjne związane z obsługą Projektu)

Użytkownikami projektu będą:

 • UMŁ
 • Organizacje pozarządowe działające na obszarze Projektu 
 • Mieszkańcy obszaru Projektu 1
 • Mieszkańcy Łodzi/odwiedzający Miasto.
Typ projektu: Rewitalizacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 4 - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-10-02
Data zakończenia realizacji projektu: 2024-06-30
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - miasto Łódź
Cel:

Głównym celem projektu jest rewitalizacja obszaru o powierzchni 32,5 ha graniczonego ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic

Całkowita wartość projektu: 214 150 987,03 zł [stan na dzień 12.08.2022 r., zgodnie z Umową o dofinansowanie wraz z aneksami nr 1-4]
Wartość dofinansowania unijnego: 75 238 907,20 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 5 302 322,44 zł
Krótki opis projektu:

Celem głównym Projektu jest rewitalizacja obszaru o pow. ok. 32,5 ha ograniczonego ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic. Rewitalizacja obejmuje budynki, Park Staromiejski, Plac Wolności, Stary Rynek.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 • Stworzenie przyjaznej, żywej i ciekawej przestrzeni życia i pracy dla mieszkańców
 • Zmniejszenie skali występowania negatywnych zjawisk społ. poprzez poprawę warunków życia i rozwoju społeczności lokalnej
 • Promowanie zatrudnienia i lokalnej przedsiębiorczości poprzez tworzenie przestrzeni atrakcyjnych dla prowadzenia dział. gosp.
 • Wzbogacenie potencjału kulturalnego i turystycznego obszaru Projektu

Zakres został podzielony na zadania:

 • Zad.1.Rewitalizacja budynków wraz zagospodarowaniem terenu (remont bud. wraz z zagospodarowaniem terenu znajdującego się bezpośrednio wokół nich)
 • Zad.2.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej funkcjonalnie powiązanej z obiektami poddawanymi rewitalizacji (działania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenu na obszarze projektu)
 • Zad.3.Działania w obszarze społecznym (cross-financing) obejmujące działania edukacyjno-kulturalne oraz szkoleniowo-instruktażowe dla mieszkańców obszaru objętego projektem stanowiące niezbędne uzupełnienie zadań infrastrukturalnych
 • Zad.4.Przygotowanie projektu (w tym etap wyboru wykonawców projektów i robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych, opracowanie projektów budowlanych, uzyskanie pozwoleń, decyzji i uzgodnień niezbędnych do realizacji prac bud.)
 • Zad.5.Zarządzanie projektem (w tym działania admin.-techn. niezbędne do realizacji projektu, jak nadzór nad robotami budowlanymi, działania promocyjne oraz inne działania admin. związane z obsługą

Projektu Użytkownikami projektu będą:

 • UMŁ
 • Organizacje pozarządowe działające na obszarze Projektu
 • Mieszkańcy obszaru Projektu
 • Mieszkańcy Łodzi/odwiedzają.
Typ projektu: Rewitalizacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7 - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-09-30
Data zakończenia realizacji projektu: 2024-06-30
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - miasto Łódź
Cel:

Głównym celem projektu jest: rewitalizacja obszaru ograniczonego ulicami Legionów, Cmentarną, Ogrodową i Gdańską w Łodzi poprzez zintegrowane i kompleksowe działania odnoszące się do sfery materialno-przestrzennej, społecznej, gospodarczej oraz środowiskowej.

Całkowita wartość projektu: 136 282 807,42 zł [stan na dzień 21.12.2021 r., zgodnie z Umową o dofinansowanie wraz z aneksami nr 1-4]
Wartość dofinansowania unijnego: 59 688 538,17 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 3 059 491,35 zł
Krótki opis projektu:

Obszar ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną (dotyczy ul. Mielczarskiego między ul. Cmentarną a ul. Gdańską, układu drogowego Ogrodowa (od ul. Gdańskiej do ul. Cmentarnej) - Cmentarna wraz z przebiciem wewnątrzkwartałowym do ul. Mielczarskiego, ul. Gdańskiej na odc. od ul. Ogrodowej do ul. Legionów, ul. Legionów na odc. od ul. Gdańskiej do ul. Żeligowskiego, budowy I etapu Żeligowskiego/Karskiego na odcinku Cmentarna – ul. Ogrodowa).

Projekt obejmuje:

 • kompleksowy remont budynków wraz z zagospodarowaniem terenu nieruchomości (przeznaczone na funkcję o charakterze mieszanym tj. mieszkalną oraz na działalność gospodarczą),
 • kompleksową przebudowę oświetlenia ulicy oraz chodników wraz z projektami branżowymi,
 • zakup mebli miejskich.
Typ projektu: Rewitalizacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-12-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2023-12-30
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski
Cel:
Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania transportu publicznego w Łodzi poprzez poprawę wewnętrznej dostępności komunikacyjnej miasta dzięki usprawnieniu powiązań komunikacyjnych oraz poprawie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego, poprzez poprawę stanu infrastruktury tramwajowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów komunikacji publicznej.
Całkowita wartość projektu: 138 170 347,29 zł [stan na dzień 21.11.2021 r., zgodnie z Umową o dofinansowanie wraz z aneksami nr 1-4]
Wartość dofinansowania unijnego: 61 127 552,69 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 3 862 330,69 zł
Krótki opis projektu:

Zakres rzeczowy projektu: obejmuje m.in.: przebudowę / budowę: torowiska tramwajowego wraz z wynikającym z tego układem drogowym, przystanków, peronów, wiat przystankowych, sieci trakcyjnej, sterowania i ogrzewania zwrotnic, systemu odwodnienia, oświetlenia, trakcyjnych linii kablowych, sygnalizacji świetlnych, linii energetycznych niskiego i średniego napięcia, urządzeń teletechnicznych, istniejącej podstacji trakcyjnej, sieci gazowej wysoko/średnio/niskoprężnej, sieci ciepłowniczych, obiektów inżynierskich, tablic informacji pasażerskiej, wyburzenie budynków mieszkalnych, wykonanie i montaż elementów małej architektury. Przyczyni się do zwiększenia mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców oraz poprawy dostępu do rynku pracy, edukacji i usług społecznych.

Zadania: 1. Dokumentacja projektowa 2. Nabycie praw do nieruchomości 3. Roboty budowlane 4. Inżynier kontraktu 5. Działania informacyjne i promocyjne.

Grupy docelowe - użytkownicy transportu zbiorowego, mieszkańcy łodzi oraz gmin ościennych, turyści.

Typ projektu: Infrastruktura drogowa
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
wygeneruj PDF
Kontakt