Odwodnienie Miasta Łodzi

Nazwa projektu: „Odwodnienie Miasta Łodzi”
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-06-26
Data zakończenia realizacji projektu: 2023-12-31
Całkowita wartość projektu: 57 313 087,36 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 38 484 144,60 zł
Beneficjent: Miasto Łódź
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Spójności
Program Operacyjny: POIiŚ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest:

 1. zwiększenie ilości retencjonowanej wody,
 2. poprawa jakości podczyszczonych wód deszczowych,
 3. poprawa efektywności zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi w Łodzi.

Cele szczegółowe projektu określono następująco:

 1. wzrost efektywności zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi w tym rozwiązanie problemów związanych z podtopieniami działek przyległych,
 2. kompleksowe odwodnienie Osiedla Wiskitno i Mileszki, ul. Telefonicznej oraz ul. Starogardzkiej i terenów przyległych,
 3. poprawa jakości podczyszczonych wód deszczowych w tym zapewnienie efektu oczyszczania poniżej 100 mg/dm3 zawiesiny ogólnej i 15 mg/dm3 substancji ropopochodnych tym samym spełniając wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014r. (Dz. U. z 2014 poz. 1800),
 4. zwiększenie atrakcyjności terenów dla mieszkańców i ewentualnych inwestorów,
 5. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu oczyszczania ścieków deszczowych,
 6. zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego rzek na terenie miasta Łodzi,
 7. umożliwienie zagospodarowania podczyszczonych wód opadowych i roztopowych na cele komunalne, zastosowania metod naturalnych poprzez inwestycję w podczyszczalnie hydrofitowe,
 8. wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianą klimatu oraz zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym w szczególności podtopieniom poprzez spowalnianie odpływu wywołanego opadami nawalnymi a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa przejścia wód wielkich,
 9. zwiększenie zagospodarowania wód opadowych poprzez zwiększenie ilości wód trafiających do gruntu poprzez infiltrację opływu wywołanego opadami nawalnymi.

W ramach przedmiotowego projektu będą realizowane działania:

Zadanie 1 – Budowa kolektora deszczowego w ul. Zygmunta (na odcinku od ul. Kolumny do rzeki Olechówki) (dz. nr 50/1, 51/5, 52/4, 53/6, 54/1, 55, 56/2, 57/1 – obręb G-31, dz. nr 53/3, 54/1, 54/5, 55/2, 77, 78/1, 79/5, 101/2, 102, 103/5, 103/6, 107/6, 108/5, 109/5, 111, 112, 113/11, 113/12, 117/5, 118, 119/3, 120/4, 104 - obręb G-48, dz. nr 143/1, 144/12, 146/2, 154/7, 154/9, 156/16, 158/2, 160/5, 162/1- obręb G-54) - przedmiotowa inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji deszczowej  w mieście Łodzi w ul. Zygmunta (na odcinku od ul. Kolumny do rzeki Olechówki), odprowadzającego wody opadowe z terenu Osiedla Wiskitno. W zakres prac wchodzi: zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą m.in. separatory, osadniki, zbiorniki retencyjne.
Zadanie 2 – Budowa kolektora deszczowego w ul. Pomorskiej i w ul. Mileszki (dz. nr 1/4, 31 - obręb W-17, dz. nr  277/2, 246/11, 21/1, 47/2, 212/11 - obręb W-44) - przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacyjnej w mieście Łodzi w ul. Pomorskiej (na odcinku od ul. Juhasowej do ul. Goryczkowej), w ul. Mileszki (na odcinku od ul. Goryczkowej do wysokości ul. Bratkowej). W zakres prac wchodzi: zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą m.in. separatory, osadniki, zbiorniki retencyjne.
Zadanie 3 – Budowa kolektora deszczowego w ul. Telefonicznej (dz. nr 29/37, 29/13, 29/33, 29/32 - obręb W-13, dz. nr 127/7 - obręb W-8, dz. nr 76/30, 76/21, 76/34, 77/50, 76/27 - obręb W-12) - przedmiotem inwestycji jest budowa kolektora deszczowego w ul. Telefonicznej (na odcinku od ul. Janosika do końcówki kanału deszczowego D=1,00 m na wysokości ul. Telefonicznej), umożliwiającego odprowadzenie wód opadowych na terenie Osiedla Stoki. Celem nowego kanału jest odwodnienie ul. Telefonicznej i ulic przyległych.
Zadanie 4 – Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Starogardzkiej dz. nr 528/5, 205/12 - obręb G-23) - przedmiotem inwestycji jest przebudowa kolektora deszczowego w ul. Starogardzkiej (na odcinku od ul. Odrzańskiej do rzeki Ner). Celem nowego kolektora jest przejęcie funkcji odwodnieniowych obecnie realizowanych przez istniejący, na tym odcinku kanał deszczowy d=0,90m, który jest w bardzo złym stanie technicznym. Nowoprojektowany kanał zastąpi istniejący na odcinku od ul. Odrzańskiej do włączenia w kolektor deszczowy d=2x0,5m prowadzący do rzeki Ner. Nowoprojektowany kolektor ma za zadanie odwodnienie rejonu ul. Starogardzkiej, co jest zgodne z założeniami Projektu Generalnego Odprowadzania wód opadowych z południowych i wschodnich terenów Miasta Łodzi.
Zadanie 5 – Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (południowy brzeg Sokołówki, ul. Łagiewnicka) (dz. nr 400/77 - obręb B-26) - przedmiotem inwestycji jest budowa osadnika na sieci kanalizacji deszczowej w mieście Łodzi w ul. Łagiewnickiej - południowy brzeg rzeki Sokołówki wraz z kanałem ulgi – by passem. Projektowany osadnik wraz z by-passem i regulatorem przepływu zlokalizowano przed istniejącym separatorem na kanalizacji deszczowej D=400 w ulicy Łagiewnickiej po stronie południowej wylotu do rzeki Sokołówki.
Zadanie 6 - Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (wschodni brzeg rzeki Łódki), ul. Krakowska (dz. nr 620/1, 617/2 - obręb P-15) - przedmiotem inwestycji jest budowa osadnika na sieci kanalizacji deszczowej w mieście Łodzi w ul. Krakowskiej w drodze powiatowej Nr 1134 E - wschodni brzeg rzeki Łódki - wraz z kanałem ulgi – by-passem. Projektowany osadnik wraz z by-passem i regulatorem przepływu zlokalizowano przed istniejącym separatorem na kanalizacji deszczowej D=400 w ulicy Krakowskiej po stronie wschodniej wylotu do rzeki Łódki.
Zadanie 7 - Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (zachodni brzeg rzeki Łódki, ul. Konstantynowska) (dz. nr 23/2 - obręb P-25) - przedmiotem inwestycji jest budowa osadnika na sieci kanalizacji deszczowej w mieście Łodzi w ul. Konstantynowskiej - zachodni brzeg rzeki Łódki. Projektowany osadnik zlokalizowano przed istniejącym separatorem na kanalizacji deszczowej DN=200 w ulicy Konstantynowskiej po stronie zachodniej wylotu do rzeki Łódki.
Zadanie 8 - Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (wschodni brzeg rzeki Łódki, ul. Konstantynowska) (dz. nr 24/29 - obręb P-25) - przedmiotem inwestycji jest budowa osadnika na sieci kanalizacji deszczowej w mieście Łodzi w ul. Konstantynowskiej - wschodni brzeg rzeki Łódki wraz z kanałem ulgi – by-passem. Projektowany osadnik wraz z by-passem i regulatorem przepływu zlokalizowano przed istniejącym separatorem na kanalizacji deszczowej D=400 w ulicy Konstantynowskiej po stronie wschodniej wylotu do rzeki Łódki.
Zadanie 9 - Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (południowy brzeg rzeki Ner, ul. Pabianicka) (dz. nr 77/8 - obręb G-37, dz. nr 1/75 - obręb G-40) - przedmiotem inwestycji jest budowa osadnika na sieci kanalizacji deszczowej w mieście Łodzi w ul. Pabianickiej - południowy brzeg rzeki Ner - wraz z kanałem ulgi – by-passem. Projektowany osadnik wraz z by-passem i regulatorem przepływu zlokalizowano przed istniejącym separatorem na kanalizacji deszczowej D=500 w ulicy Pabianickiej po stronie południowej wylotu do rzeki Ner.
Zadanie 10 – Budowa zbiornika-osadnika „Strykowska” na rzece Łódce w Łodzi (dz. nr. 238/1, 238/2, 238/3 (koryto Łódki) i dz. nr 239/3, 239/4 w obrębie B-50) - przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika osadnika na rzece Łódce, u zbiegu ulic Strykowskiej oraz Wojska Polskiego. W zakres prac wchodzi: budowa zbiornika retencyjnego ziemnego ze strefą systemu biofiltracji oraz strefą sedymentacji, budowa przegrody gabionowej górnej oraz dolnej z przepustami dławiącymi, zagospodarowanie terenu po wykonaniu prac wokół zbiornika.
Zadanie 11 – Modernizacja podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Liściastej (strona zachodnia) (dz. nr 405, 406/4 - obręb B-5) - przedmiotem inwestycji jest modernizacja podczyszczalni wód deszczowych przy ulicy Liściastej w Łodzi. W zakres inwestycji wchodzi: modernizacja podczyszczalni wód deszczowych stanowiącej obecnie zbiornik otwarty, budowa rurociągów technologicznych wraz ze sterowaniem, automatyką oraz opomiarowaniem układu podczyszczania wód deszczowych, zagospodarowanie terenu podczyszczalni, odtworzenie istniejącej nawierzchni oraz przywróceniem do stanu jaki był przed rozpoczęciem modernizacji.
Zadanie 12 – Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Pomorskiej (dz. nr. 31 - obręb W-17) - przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika retencyjnego przy rzece Ner. W zakres prac wchodzi: budowa zbiornika retencyjnego ziemnego, budowa przelewów powierzchniowych wpustowych, budowa rurociągów upustowych, budowa przelewów powierzchniowych upustowych, budowa rurociągu dławiącego oraz zagospodarowanie terenu po wykonaniu prac wokół zbiornika.
Zadanie 13 – Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Ner w rejonie Frezjowej (dz. nr. 134/6 - obręb W-18) - przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika retencyjnego przy rzece Ner. W zakres prac wchodzi: budowa zbiornika retencyjnego ziemnego oraz  zagospodarowanie terenu po wykonaniu prac wokół zbiornika.
Zadanie 14 – Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Ner w rejonie ul. Sołeckiej (dz. nr. 97 - obręb W-18) - przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika retencyjnego przy rzece Ner. W zakres prac wchodzi: budowa zbiornika retencyjnego ziemnego oraz zagospodarowanie terenu po wykonaniu prac wokół zbiornika.
Zadanie 15 – Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Pomorskiej/Mileszki (dz. nr. 212/11 - obręb W-44) - przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika retencyjnego chłonno-odparowującego. W zakres prac wchodzi: budowa zbiornika retencyjnego ziemnego, budowa upustu eksploatacyjnego, budowa wylotu z projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Pomorskiej oraz ul. Mileszki, zagospodarowanie terenu po wykonaniu prac wokół zbiornika.


Aktualności i szczegółowe informacje o Zadaniach


Kontakt