Plan gospodarki niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla miasta Łodzi jest dokumentem strategicznym wyznaczającym główne cele i kierunki działań w zakresie poprawy jakości powietrza, efektywności energetycznej, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w tym również gazów cieplarnianych. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Łodzi jest zintegrowanym planem działań mającym na celu osiągnięcie standardów jakości powietrza w perspektywie lat 2015 - 2030. Zakres tematyczny Planu odnosi się do działań zarówno inwestycyjnych, jak i nieinwestycyjnych w sektorze mieszkalnictwa indywidualnego, budownictwa  publicznego, gospodarki przestrzennej, zaopatrzenia w ciepło i energię, transportu prywatnego i publicznego. Działania zaplanowane w ramach PGN zmierzają do uzyskania efektu ekologicznego w postaci ograniczenia emisji substancji do powietrza, redukcji zużycia energii finalnej.

Celem Planu jest określenie, na podstawie analizy aktualnego stanu w zakresie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych na obszarze miasta Łodzi, działań zmierzających do redukcji zużycia energii, zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wraz z ekonomiczno - ekologiczną oceną ich efektywności. Plan gospodarki niskoemisyjnej ma na celu również wzmacnianie działań na rzecz poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń (m.in. pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu).


Aktualizacja harmonogramu

W celu dopisania zadania/inwestycji do harmonogramu rzeczowo finansowego znajdującego się w PGN należy pobrać i wypełnić Kartę projektu. Prosimy również o wypełnienie dla zgłaszanego zadania/inwestycji ankiety o nazwie „Dane o zużyciu energii za rok 2019” (jeśli takie zużycia energii wystąpiły). Następnie należy złożyć wniosek (forma dowolna) o wpisanie danego zadania do PGN-u załączając ww. dokumenty. Jeśli wnioskodawca planuje umieścić kilka zadań w PGN-ie należy to opisać w osobnych Kartach projektu wraz z ankietą o zużyciach. Wnioski w formie papierowej należy składać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Piotrkowska 175
90-447 Łódź

natomiast skany wniosków i wersje edytowalne Karty Projektu i ankiety na adres mailowy:

k.magosa@uml.lodz.pl

Informujemy, że procedura aktualizacji dokumentu PGN może trwać nawet do 5 m-cy, dlatego też V nabór wniosków aktualizacyjnych kończy się z dniem 31 maja br. Kolejny nabór wniosków aktualizacyjnych planujemy wiosną 2021 r.

Kontakt