Plan gospodarki niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla miasta Łodzi jest dokumentem strategicznym wyznaczającym główne cele i kierunki działań w zakresie poprawy jakości powietrza, efektywności energetycznej, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w tym również gazów cieplarnianych. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Łodzi jest zintegrowanym planem działań mającym na celu osiągnięcie standardów jakości powietrza w perspektywie lat 2015 - 2030. Zakres tematyczny Planu odnosi się do działań zarówno inwestycyjnych, jak i nieinwestycyjnych w sektorze mieszkalnictwa indywidualnego, budownictwa  publicznego, gospodarki przestrzennej, zaopatrzenia w ciepło i energię, transportu prywatnego i publicznego. Działania zaplanowane w ramach PGN zmierzają do uzyskania efektu ekologicznego w postaci ograniczenia emisji substancji do powietrza, redukcji zużycia energii finalnej.

Celem Planu jest określenie, na podstawie analizy aktualnego stanu w zakresie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych na obszarze miasta Łodzi, działań zmierzających do redukcji zużycia energii, zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wraz z ekonomiczno - ekologiczną oceną ich efektywności. Plan gospodarki niskoemisyjnej ma na celu również wzmacnianie działań na rzecz poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń (m.in. pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu).


Aktualizacja harmonogramu

W związku z zakończeniem perspektywy finansowej 2014-2020 dla Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi, Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ czeka na wytyczne Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, co do dalszej aktualizacji i dopisywania zadań/inwestycji.

Po uzyskaniu oficjalnego stanowiska co do nowej perspektywy finansowej, WGK niezwłocznie zamieści informację w tej sprawie.

 

 

 

Kontakt