Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi

Nazwa projektu: „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-07-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2023-06-30
Całkowita wartość projektu: 170 717 052,75 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 88 244 694,37 zł
Beneficjent: Miasto Łódź
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Spójności
Program Operacyjny: POIiŚ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, której celem jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów.

 

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych oraz gruntów, ściekami powstającymi na terenie Łódzkiej Aglomeracji poprzez zastosowanie systemów ulepszonego oczyszczania ścieków i poprawy ich jakości na wylocie z oczyszczalni ścieków – GOŚ ŁAM. Cel ten będzie realizowany na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków GOŚ ŁAM, zlokalizowanej przy ul. Sanitariuszek 70/72 poprzez wykonanie działań budowlanych i  modernizacyjnych wpływających na podniesienie poziomu jakości oczyszczanych ścieków, odbieranych z terenu Aglomeracji Łódź.

W ramach przedmiotowego projektu będą realizowane działania:
Zadanie 1: Budowa zbiorników retencyjnych na GOŚ ŁAM. Realizacja zbiorników retencyjnych nr I i II pozwoli na przejęcie 85% ścieków pogody mokrej (z systemu ogólnospławnego), (nie dotyczy opadów ciągłych trwających dłużej niż  jeden dzień). Po ustaniu opadów zgromadzone ścieki zostaną przepompowane do oczyszczenia biologicznego w okresach obniżonych napływów (godziny poranne, dni świąteczne). Brak zbiorników powoduje brak możliwości pełnego biologicznego oczyszczenia ścieków dopływających do oczyszczalni w okresach deszczowych, a przekraczających godzinową przepustowość oczyszczalni.
Zadanie 2: Modernizacja instalacji odwadniania osadów. Zadanie polega na wymianie urządzeń do odwadniania osadu prasy taśmowe na wirówki dekantacyjne o wyższych parametrach. Przewiduje się wykonanie w obiekcie prac demontażowych istniejących urządzeń i instalacji oraz drobnych prac budowlanych dostosowujących obiekt do nowych urządzeń. Przewiduje się zastosowanie dwóch przenośników centralnych, do których dochodzić będą transportery spod wirówek. W ramach kontraktu przewiduje się demontaż istniejących urządzeń tj. 7 pras, pomp nadawy, okapów wraz z wentylatorami nawiewnymi i wyciągowymi nad prasami, układu transportu osadu do ITPO, stanowisk kontenerów.
Zadanie 3: Zwiększenie przepustowości linii 6 i 7. Przewiduje się, iż założony cel zostanie osiągnięty poprzez modernizację technologii oczyszczania ścieków oaz wyposażenia technologicznego istniejących komór osadu czynnego na liniach Nr 6 i 7. Modernizacja nie będzie wymagać budowy nowych obiektów technologicznych, a jedynie zastosowanie nowych technologii oczyszczania ścieków w istniejących kubaturach KOC 3.6 i 3.7 z ewentualnym zastosowaniem nowych urządzeń i dostosowaniem kubatur do wybranej technologii.
Zadanie 4: Modernizacja węzła piaskowego. Realizacja zadania polega na wymianie urządzeń tj. zastawki, zgarniacze oraz na wydzieleniu ośmiu ciągów technologicznych. Istniejące cztery piaskowniki zostaną przebudowane. W ramach podziału ciągów wymienione zostaną istniejące zastawki z napędem elektrycznym w kanałach wlotowych przed kratami na nowe zastawki z napędem elektrycznym, umożliwiające wyłączenie z eksploatacji każdej nowo powstałej linii.
Zadanie 5: Instalacja termicznej hydrolizy osadów. Osiągnięcie w wyniku wprowadzenie procesu hydrolizy redukcji suchej masy organicznej do poziomu nie większego niż 60%.
Zadanie 6: Instalacja do usuwania azotu z odcieków. Osiągnięcie w wyniku procesu usuwania azotu (deamonifikacji) redukcji azotu amonowego w odciekach minimum 75%. Dotyczy to odcieków z odwadniania osadu poddanego wcześniej procesowi hydrolizy.
Zadanie 7: Instalacja do odzysku fosforu z odcieków.Minimalna redukcja fosforu z odcieków 85%. Dotyczy to odcieków z zagęszczania osadu nadmiernego.


Aktualności i szczegółowe informacje o Zadaniach


Kontakt