Rzeki i zbiorniki wodne

Renaturyzacja łódzkich rzek

Biorąc pod uwagę unikalne w skali miasta doliny rzek, ich stan obecny i niekorzystne działania prowadzące niejednokrotnie do nieodwracalnych zmian strukturalnych i funkcjonalnych systemów rzecznych, Miasto, realizując zasadę zrównoważonego rozwoju, podjęło działania mające na celu odtworzenie dolin rzecznych i zbiorników wodnych tam, gdzie jest to jeszcze możliwe. Polegają one na przywróceniu stanu naturalnego dolinom rzek poprzez ich regulację metodami naturalnymi oraz odtworzenie zbiorników wodnych. Działania takie określa się mianem renaturyzacji.


Zrealizowane zadania

Kontakt