Gospodarka odpadami

Skontaktuj się z nami

Pamiętaj:

  • prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest obowiązkowe,
  • nieruchomości niezamieszkałe nie są objęte miejskim systemem odbierania odpadów komunalnych. Tym samym właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do zawarcia umów na odbiór odpadów komunalnych z firmami wpisanymi do miejskiego rejestru działalności regulowanej. Rejestr dostępny jest na stronie BIP UMŁ
  • miejski system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje: nieruchomości zamieszkałe, nieruchomości łączone – tj. w części zamieszkałe i w części niezamieszkałe, nieruchomości letniskowe (ale nie rodzinne ogródki działkowe),
  • w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, wysokość opłaty zależna jest od ilości osób zamieszkujących nieruchomość, stawka opłaty wynosi 34,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca,
  • w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, wysokość opłaty zależna jest od ilości zużytej wody z danej nieruchomości, stawka opłaty wynosi 9,60 zł za 1 m3 zużytej wody,
  • właściciele nieruchomości jednorodzinnych wykorzystujący przydomowe kompostowniki mogą skorzystać ze zwolnienia w wysokości 1 zł/miesięcznie,
  • jeżeli nieruchomość nie została wyposażona w pojemniki/worki dostosowane do zasad segregacji lub segregacja prowadzona jest w sposób nieprawidłowy, firma wywozowa po stwierdzeniu takiego faktu przekazuje informację do UMŁ, który w drodze decyzji stosuje podwyższoną opłaty stanowiącą dwukrotność stawki.

Kontakt