O PROGRAMIE

Bez kultury nie ma świadomego, pełnego poczucia własnej wartości i dumnego ze swojego miasta mieszkańca Łodzi. To od niej zależy także charakter relacji z innymi oraz umiejętności, kompetencje i zdolność twórczego działania. Należy również pamiętać, że dzięki zależnościom kultury i edukacji istnieje sposobność wzrostu kapitału ludzkiego, a co za tym idzie rozwoju społecznego.

Nie zawsze pamięta się o tych zależnościach. Jednak rosnące znaczenie i rola edukacji kulturalnej we współczesnym świecie nie pozostawiły obojętnymi na to władz Łodzi. Spowodowały podjęcie działań zmierzających do wzmocnienia jej pozycji w polityce kulturalnej Miasta, wypracowania standardów oraz skonsolidowania działań z nią związanych.

Już w 2016 roku rozpoczęto pierwszy etap działań zmierzających do ogłoszenia w mieście programu edukacyjnego nawiązującego do jednego ze strategicznych celów Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi[1] tj. „wdrożenie międzysektorowego miejskiego programu edukacyjnego obejmującego wspólne działania miejskich instytucji kultury, placówek oświatowych i organizacji pozarządowych”. Jednym z głównych zadań Programu jest motywowanie łódzkiego środowiska kultury do podejmowania różnorodnych działań edukacyjnych, w tym propagowania nowoczesnych form edukacji, także tych o charakterze animacyjnym. Szczególny nacisk położono na:

  • wspieranie szeroko pojętej aktywności twórczej jednostki i jej kreatywności;
  • nabywanie i pogłębianie kompetencji przez mieszkańców Łodzi w dedykowanych im interdyscyplinarnych działaniach edukacyjnych łączących kulturę, sztukę i wiedzę społeczną w celu budowania i rozwijania kapitału kulturowego oraz społecznego;
  • edukację estetyczną mieszkańców Łodzi i edukację poprzez sztukę w celu przygotowania do świadomego i krytycznego odbioru tej ostatniej;
  • budowanie tożsamości łodzian, kształtowanie w nich wrażliwości na wielokulturowość;
  • popularyzację i upowszechnianie kultury oraz promocję wysokiej jakości ofert edukacyjnych.

Takie działania, służące budowaniu twórczego, aktywnego społeczeństwa rozwijane będą przy stałej obecności i aktywnej współpracy realizatorów i odbiorców Programu. Inspiracja modelowymi przykładami płynącymi   rozwijać w Łodzi najlepsze rozwiązania w zakresie edukacji kulturalnej.

Na potrzeby Programu przyjęto definicję kultury, mającą odniesienie zarówno do humanistycznego, antropologicznego, jak i socjologicznego jej rozumienia – łączącą w sobie podejście wielu autorytetów z dziedzin z nią związanych. Kultura zatem to „określony sposób życia, który wyraża pewne znaczenia i wartości nie tylko w sztuce i nauce, ale także w stworzonych przez zbiorowość instytucjach i codziennym zachowaniu”. Rozpatrywana z tej perspektywy edukacja kulturalna to tyle, co przygotowanie człowieka do pełnego uczestnictwa w życiu określonej zbiorowości, lub szerzej – „edukacja do bardziej świadomego uczestnictwa w kulturze, która dostarcza narzędzi zarówno do samodzielnego, krytycznego, pogłębionego rozumienia sensów poszczególnych wytworów kulturowych, jak i do samoświadomego, sprawczego działania w sieci społeczno-kulturowych relacji”. Takie rozumienie definicji kultury i edukacji kulturalnej determinuje przyjęte w Programie cele strategiczne i metody działania.

Program jest pierwszym tego typu dokumentem operacyjnym w Łodzi, stanowiącym drogowskaz do realizacji zadań edukacyjnych dla wszystkich typów miejskich instytucji kultury, organizacji pozarządowych z sektora kultury współpracujących z Wydziałem Kultury i Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, łódzkich placówek oświatowych oraz niezależnych twórców, edukatorów i animatorów. Dokument jest efektem pracy zespołu eksperckiego, który stworzył jego założenia. Program zakłada realizację zadań na lata 2019-2021 z perspektywą dalszego rozwoju. Niniejszy dokument, mimo usystematyzowanej struktury, pozostaje „otwarty”. Kultura w nim zdefiniowana nie stanowi monolitycznego tworu dającego wpisać się w sztywne ramy, jest płynna, dynamiczna i podlega nieustannym przemianom. Program zakłada uważną obserwację zachodzących zmian oraz dostosowywanie poszczególnych zadań do zmieniających się warunków i potrzeb w odniesieniu do stanu łódzkiej kultury oraz oczekiwań mieszkańców Łodzi.


[1] „Polityka Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi” przyjęta Uchwałą Nr LIX/1252/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi" zaktualizowana Uchwałą Nr LXXV/2049/18 Rady Miejskiej w   Łodzi z dnia 19 września 2018 r. w sprawie aktualizacji „Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi".

Kontakt