Pracuje Łódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego

  • kategoria:
  • NGO

Po raz czwarty w tym roku spotkała się Łódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego. Głównymi tematami posiedzenia był Programu Współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 i Gminny Programu Rewitalizacji. Rozmawiano też o zmianach w procedurach konkursowych oraz inicjatywie 1% podatku od firm dla organizacji pożytku publicznego. Posumowano ostatnią edycję Funduszu Wkładów Własnych i Miejskiego Programu Mikrograntów.

Rada ustaliła, iż opinie na temat obu programów wyda po zakończeniu konsultacji, w trybie obiegowym, gdy będą już znane postulaty zgłoszone przez organizacje w konsultacjach.

W dalszej części posiedzenia omówione zostały planowane zmiany w zasadach przeprowadzania otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych. Są nimi m.in. wprowadzenie klauzuli antydyskryminacyjnej, która nakładać będzie na realizatorów zadań publicznych wymóg prowadzenia działań bez znamion dyskryminacji pośredniej lub bezpośredniej ze względu na: wiek, płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, orientację seksualną. Ponadto, zmianie ulegnie zasada możliwości przedłużania terminu składania ofert w konkursie. Zgodnie z nową propozycją, przedłużenie terminu będzie możliwe do dnia upływu terminu składania ofert lub do dnia poprzedzającego ten dzień, a nie tak jak dotychczas, do momentu rozstrzygnięcia konkursu.

Udział w posiedzeniu wzięli również przedstawiciele Instytutu Spraw Obywatelskich,  którzy przedstawili inicjatywę dotyczącą przekazywania 1% podatku od firm dla organizacji pożytku publicznego. Organizatorzy zachęcili m.in. do podpisania petycji w tej sprawie oraz zapoznania się z ekspertyzą Jakuba Wygnańskiego. Petycja dostępna jest na stronie https://instytutsprawobywatelskich.pl/1-procent-od-firm-podpisz-petycje/

W dalszej części posiedzenia, omówiono zakończone edycje Miejskiego Programu Mikrograntów (MPM) na przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 oraz III edycji Funduszu Wkładów Własnych (FWW). W ramach MPM, dofinansowane otrzymały 33 projekty złożone przez łódzkie organizacje pozarządowe. Nabór spotkał się z dużym zainteresowaniem - złożono 82 oferty. Do rozdysponowania były środki w wysokości 200 tys zł. Każde zadanie mogło otrzymać dofinansowanie nie większe niż 7 tys zł.  Z kolei, w ramach FWW, w roku bieżącym, Miasto Łódź wsparło 18 projektów kwotą 196 tys zł. Łączna wartość projektów, które uzyskały wsparcie ze strony Miasta wyniosła 942 tys zł.

Polecane aktualności

Pamięć o Radogoszczu

Andrzej Janecki / BAM

W 76. rocznicę zbrodni popełnionej przez Niemców na więźniach przed sarkofagiem pomordowanych... więcej

Baner - baza zasobów miejskich instytucji kultury

W Łodzi powstaje multimedialna baza zasobów miejskich instytucji kultury

Sławomir Macias / UMŁ

W odpowiedzi na trudną sytuację kultury po 2020 roku w Łodzi powstaje Baza Zasobów Wspólnych... więcej

 -  Grafika informacyjna. W tle ręka z kredą piszą na tablicy. Na pierwszym planie dwa okręgi wypełnione tekstem. W większym żółtym informacja: Nabór wniosków do 29 stycznia 2021. W mniejszym pomarańczowym okręgu tekst: Do zdobycia dotacje od 7 do 25 tysięcy złotych

Dotacje dla Łodzi akademickiej!

Zapraszamy do udziału w konkursie dla środowiska akademickiego na wsparcie realizacji zadań... więcej

Konferencja prasowa w sprawie szczepień

W Łodzi rozpoczęły się szczepiania pensjonariuszy DPS

Jolanta Baranowska / UMŁ

Dziś, we wtorek 19 stycznia rozpoczęły się szczepienia pensjonariuszy łódzkich domów pomocy... więcej

Przekroczenie poziomu alarmowego stężenia w powietrzu pyłu PM10 na części obszaru Łodzi

Informacja o przekroczeniu poziomu alarmowego i ryzyku dalszych przekroczeń dla pyłu PM10 na części... więcej

Kontakt