Składanie wniosków o świadczenie dla obywateli Ukrainy oraz dla mieszkańców Łodzi pomagających obywatelom Ukrainy w placówkach łódzkiego MOPS

Od czwartku 17 marca w szesnastu Punktach Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi można składać następujące wnioski:

 • obywatele Ukrainy – wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przeznaczonego na utrzymanie; w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe;
 • mieszkańcy Łodzi – wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego w związku zapewnieniem zakwaterowania oraz wyżywienia obywatelowi/obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł za osobę/dzień (wypłacane za okres nie dłuższy niż 60 dni).

Obywatele Ukrainy składają osobiście wniosek o jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł). W imieniu osoby małoletniej wniosek składa jedno z rodziców, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną opiekę nad dzieckiem. Osoby małoletnie nie muszą być obecne przy składaniu wniosku.

Obywatele Ukrainy składający wniosek powinni posiadać przy sobie:

 • nadany numer PESEL (własny oraz osób małoletnich będących pod opieką osoby składającej wniosek),
 • dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy (własny oraz osób małoletnich będących pod opieką osoby składającej wniosek),
 • dokładny adres pobytu w Łodzi (ulica, numer posesji/budynku, numer mieszkania),
 • numer rachunku bankowego (wskazane).

Mieszkańcy Łodzi (osoby fizyczne i inne podmioty) składający wniosek powinni posiadać przy sobie:

 • własny numer PESEL lub NIP,
 • imię i nazwisko osoby/osób przyjętej/przyjętych na zakwaterowanie (numer PESEL każdej osoby przyjętej na zakwaterowanie lub w przypadku braku numeru PESEL - rodzaj oraz numer/seria dokumentu potwierdzającego tożsamość każdej osoby),
 • adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie,
 • numer rachunku bankowego, na który zostanie wypłacone świadczenie,
 • UWAGA! Zgodnie z obowiązującymi przepisami, świadczenie jest wypłacane z dołu, czyli jedynie za miniony już okres zapewniania obywatelowi Ukrainy zakwaterowania oraz wyżywienia, a nie za okres, w którym planuje się dopiero zapewnić obywatelowi zakwaterowanie oraz wyżywienie. We wniosku należy wskazać konkretne dni, w jakich zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie oraz liczbę przyjętych osób. Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

Jeśli mieszkaniec Łodzi zapewnia obywatelowi Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie w okresie od 24 lutego br. i nadal zamierza je zapewniać, to może wniosek złożyć już teraz – otrzyma wówczas świadczenie wyłącznie za czas do momentu wypełnienia wniosku, a na pozostały okres może złożyć kolejny wniosek/wnioski w terminie późniejszym. Może także poczekać i w terminie późniejszym złożyć jeden wniosek obejmujący cały okres zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy (świadczenie jest wypłacane za okres nie dłuższy niż 60 dni).

 

W celu złożenia wniosków należy zgłosić się do jednego z szesnastu Punktów Pracy Socjalnej funkcjonujących w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie całego miasta. Powinien być to Punkt znajdujący się jak najbliżej miejsca zamieszkania (miejsca pobytu) obywatela/obywateli Ukrainy (miejsce pobytu obywatela/obywateli Ukrainy jest kluczowe także w przypadku wniosków składanych przez mieszkańców Łodzi zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie Ukraińcom).

Lista wszystkich Punktów Pracy Socjalnych (wraz z dokładnymi adresami i numerami telefonów), w których można składać wspomniane wnioski – w oddzielnym pliku.

W celu potwierdzenia lub ustalenia właściwego adresu Punktu Pracy Socjalnej dla osoby składającej wniosek można kontaktować się telefonicznie oraz mailowo:

 • (42) 685 43 51
 • e-mail: ukraina@mops.lodz.pl

Oba telefony są dostępne:

 • w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8 – 16
 • we wtorki w godz. 9 – 17.

 

Wszystkie placówki MOPS w Łodzi podane w oddzielnym pliku (Punkty Pracy Socjalnej) są dostępne od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 17.

 

Wzory obu wniosków są dostępne na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi (www.mops.lodz.pl). Można je ściągnąć, wypełnić w domu i przyjść do danej placówki już z wypełnionym wnioskiem.

 

Uwaga!

Do placówek MOPS (Punktów Pracy Socjalnej) mogą wejść wyłącznie osoby zachowujące środki ostrożności wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów z wystąpieniem stanu epidemii. Ze względu na podpisywanie dokumentów urzędowych, oprócz maseczki, zaleca się również posiadanie własnego długopisu.

 

*****

Від  четверга, 17 березня, до шістнадцяти Центрів Соціальної Роботи  Міського Центру Соціального Захисту у Лодзі можна подати заяви:

 • громадяни України - заява на отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу на проживання; зокрема, на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла;
 • жителі м. Лодзі - заява про виплату грошової допомоги у зв'язку з наданням житла та харчування громадянину України в розмірі 40 злотих на особу/добу (виплачується на термін не більше 60 днів).

Громадяни України особисто подають заяву за одноразовою грошовою допомогою (300 злотих). В імені неповнолітньої дитини заяву подає один із батьків, куратор, тимчасовий опікун або особа, яка фактично доглядає за дитиною. При подачі заяви неповнолітні діти бути присутніми не мусять.

Які документи потрібні для подачі заяви?

Громадяни України повинні мати:

 • номер PESEL (власний та неповнолітніх дітей ,які перебувають під опікою особи, яка подає заявку),
 • документ, що є підставою перетину кордону (власний та неповнолітніх дітей ,які перебувають під опікою особи, яка подає заявку),
 • адреса перебування в Лодзі (вулиця, номер будинку, номер квартири),
 • номер банківського рахунку

Жителі Лодзі (фізичні та юридичні особи), які подають заяву, повинні мати:

 • номер PESEL або номер NIP,
 • ім'я та прізвище особи/осіб, прийнятих на проживання (номер PESEL кожної особи або за відсутності номера PESEL - тип та номер/серія документа, що підтверджує особу),
 • адреса місця проживання осіб, прийнятих на проживання,
 • номер банківського рахунку, на який буде виплачена допомога,

УВАГА! Згідно з чинним законодавством,  допомога виплачується за фактичний період забезпечення громадянина України житлом та харчуванням, а не за період, у який планується це зробити. У заяві слід вказати конкретні дні, в які було надано проживання та кількість осіб. Заява розглядається протягом місяця від дня подачі.

Якщо житель Лодзі забезпечує проживання та харчування громадянина України в період з 24 лютого і далі  має намір це робити, він може подати заяву вже зараз – тоді отримає допомогу  на період від дня  початку допомоги українцю до дня складення заяви, а за наступні дні може подати заяву  пізніше.   Також можна зачекати і подати одну заяву на весь період надання громадянину/громадянам України проживання та харчування (допомога виплачується на термін не більше 60 днів).

Куди подати заяву?

Для подачі заяв необхідно звернутися до одного з шістнадцяти Центрів Соціальної Роботи. Це має бути Центр, який знаходиться  близько до  місця проживання (місця перебування) громадянина  України/громадян України. Список усіх Центрів Соціальної Роботи (з адресами та номерами телефонів), куди можна подати  заяви, доступний в кінці сторінки.

Для підтвердження або визначення правильної адреси  Центру Соціальної Роботи  можна зв’язатися за телефоном та електронною поштою: тел. (42) 685 43 50 та тел. 887 467 430 e-mail: ukraina@mops.lodz.pl

Телефони доступні: понеділок, середа, четвер та п’ятниця 8:00 - 16:00

У вівторок 9 - 17.

Усі установи MOPS  у Лодзі  працюють з понеділка по п’ятницю з 8 - 17.

Увага! У MOPS  можуть входити лише особи, які дотримуються  запобіжних заходів, передбачених Постановою Ради Міністрів про встановлення певних обмежень, вимог та заборон у зв'язку з епідемією. У зв’язку з підписанням офіційних документів, крім маски, рекомендується мати власну ручку.

Зразки обох заяв (Заява про виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу на утримання та Заява про виплату грошової допомоги у зв’язку з наданням громадянину/громадянам України проживання та харчування у розмірі 40 злотих за особа/день) доступні на веб-сайті Міського Центру Соціального Захисту у Лодзі (www.mops.lodz.pl). Ви можете завантажити їх, заповнити вдома та прийти до Центру Соціальної Роботи із заповненою анкетою.

Powiązane pliki

Polecane aktualności

Ogrody społeczne - edycja 2024

MM / KS

Start IV, warzywno-owocowej edycji programu Ogrody Społeczne. Nabór wniosków trwa od 26 lutego do 18… więcej

Zbieramy deszczówkę i Zazieleniamy - nabór do edycji 2024

MM / KS

Miejskie dotacje na rzecz rozwiązań małej retencji i zazieleniania najbliższego otoczenia cieszą się… więcej

O Climate City Mission i NEEST w Brukseli

MM / KS

Prezydent Hanna Zdanowska uczestniczy w Brukseli w posiedzeniu URBAN Intergroup pod przewodnictwem… więcej

53 lata temu Łódź stanęła w obronie swoich praw. W Manufakturze obchodzono rocznicę strajku włókniarek.

Katarzyna Zielińska / Oddział Dziedzictwa Łodzi

W 1971 r. łódzcy włókniarze i włókniarki przerwali pracę na znak protestu przeciwko podwyżkom… więcej

Pamięci Romów i Sinti zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej

Tomasz Walczak / BRP

W listopadzie 1941 roku na terenie Litzmannstadt Getto Niemcy utworzyli podobóz cygański, do którego… więcej

Kontakt