Regulamin zgłoszeń

REGULAMIN ZGŁASZANIA WYDARZEŃ NA PORTALE UML.LODZ.PL I LODZ.PL

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem portali uml.lodz.pl i Lodz.pl jest Miasto Łódź. Łódź 90-926 przy ulicy Piotrkowskiej 104 zwanym dalej „Administratorem”
2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady na jakich odbywa się zgłaszanie wydarzeń na portalach Lodz.pl i uml.lodz.pl

§ 2. PODMIOTY ZGŁASZAJĄCE WYDARZENIA NA PORTALACH UML.LODZ.PL I LODZ.PL

1. Wydarzenia mogą być zgłaszane wyłącznie przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta Łodzi, zarejestrowaną we właściwym rejestrze np. CEIDG lub KRS. Zgłoszenia będą mogły również dokonywać podmioty, które nie są zarejestrowane w powyższych rejestrach jak np. organizacje pozarządowe lub stowarzyszenia zwykłe.
2. Osoby fizyczne mogą przesłać informację o wydarzeniu poprzez formularz na stronie uml.lodz.pl i Lodz.pl, przy czym zobowiązane są do jednoczesnego wskazania podmiotu organizującego wydarzenie wraz z jego danymi kontaktowymi w taki sposób aby Administrator potwierdził zgodę na opublikowanie wydarzenia na portalach oraz uzyskał wszelkie wymagane przez Regulamin zgody. Informacja powinna być przesłana z wyprzedzeniem, tak by Administrator miał możliwość uzyskania zgody organizatora wydarzenia na publikację na portalach w terminie wskazanym w § 3 ust 1.
3. Kalendarz wydarzeń utworzony na portalach uml.lodz.pl i Lodz.pl jest skierowany głównie do podmiotów zajmujących się działalnością eventową, kulturalną i gastronomiczną na terenie miasta Łodzi.

§ 3. DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ

1. Wydarzenie można zgłosić minimum 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia za pośrednictwem internetowego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem lodz.pl/zglos-wydarzenie lub uml.lodz.pl/kalendarz-wydarzen/zglos-wydarzenie/
2. Wydarzenia będą publikowane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek- piątek : 8-16 zaś we wtorek w godzinach: 9-17
3. Za treść informacji przesłanej do umieszczenia w Kalendarzu odpowiada wyłącznie wnioskodawca/organizator, przesłanie informacji jest równoznaczne ze zgodą na bezpłatne jej wykorzystanie oraz posiadaniem pełni praw do jej rozpowszechniania. W przypadku przesłania fotografii dot. danego wydarzenia lub innych utworów w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach ppokrewnych, dokonujący zgłoszenia oświadcza, że posiada prawa autorskie majątkowe lub licencje na ich opublikowanie w Internecie w celach promocyjnych.
4. Opublikowanie wydarzenia wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, osoby dokonującej zgłoszenia.
5. W związku z rejestracją wydarzenia mogą być przetwarzane następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail, adres).
6. Przy wydarzeniach, które tego wymagają, portale uml.lodz.pl i Lodz.pl mają prawo do publikowania danych osobowych zgodnie z podaną nazwą imprezy lub opisem podanym w formularzu rejestracyjnym (np. wystawa artysty, który posługuje się imieniem i nazwiskiem). Zaakceptowanie Regulaminu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na takie działanie i posiadaniem wszelkich zgód które umożliwiają Administratorowi działanie opisane w Regulaminie.
7. Dane osobowe będą przetwarzane, do czasu wycofania zgody lub do dnia, w którym ma nastąpić zgłoszone wydarzenie, a następnie, z upływem tego dnia, będą trwale usuwa-ne.

§ 4. ZASTRZEŻENIA

1. Administrator ma prawo odmowy opublikowania informacji o wydarzeniu, jeżeli w jego ocenie mogą one w jakikolwiek sposób naruszać obowiązujące przepisy prawa lub w przypadku gdy organizacja wydarzenia będzie wymagała uzyskania uprzednio zgody lub pozwolenia właściwego organu.
2. W kalendarzu nie będą publikowane wydarzenia promujące mowę nienawiści, alkohol, usługi nieobyczajne oraz co do których istnieje podejrzenie, że mogą naruszać dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich. Zgłoszenia będą weryfikowane przez oddelegowanego pracownika Urzędu Miasta Łodzi.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do zamieszczania zgłoszonych wydarzeń według własnego wyboru i uznania, a także odmowy publikacji danego wydarzenia bez konieczności podawania konkretnego uzasadnienia, w szczególności z przyczyny nie zachowania terminu wskazanego w §3 ust 1.
4. Administrator zastrzega, że jeśli dane wydarzenie zostanie zgłoszone, a później odwołane, to ostateczna informacja leży po stronie organizatora. Administrator nie jest zobowiązany do usunięcia wydarzenia z portali. Organizator jest zobowiązany na swoim wydarzeniu lub stronie internetowej poinformować, że dany event się nie odbędzie lub nastąpiła zmiana jego terminu o których istną naruszać prawo np., dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny na portalach Uml.lodz.pl i Lodz.pl.
2. Administrator zastrzega, w uzasadnionych przypadkach, możliwość zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej podanej w ust. 1 (z zaznaczeniem zmienionych postanowień Regulaminu).
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz. U. 2022 poz. 1360 z późn zm), ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku ( Dz. U. 2022 poz. 2509 z późn. zm.)oraz innych ustaw.
4. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych jego postanowień. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia.
5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania lub niewykonywania działań przez Administratora będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Łodzi.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora oraz zastępcę inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@uml.lodz.pl. Z inspektorem ochrony danych i jego zastępcą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Łodzi oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne w przypadku zamiaru skorzystania z możliwość zamieszczania informacji o eventach w kalendarzu wydarzeń UMŁ. Podstawą do przetwarzania danych będzie 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia – zgoda osoby, której dane dotyczą.

  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prawidłowej rejestracji wydarzenia w „kalendarzu wydarzeń”, na zasadach określonych w regulaminie.
 1. Dane osobowe mogą być udostępniane firmie świadczącej usługi IT, ze względu na konieczność zapewnienia właściwego funkcjonowania oprogramowania.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane do czasu wycofania zgody lub do dnia, w którym ma nastąpić zgłoszone wydarzenie, a następnie, z upływem tego dnia, będą trwale usuwane.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia;
  3. ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
  4. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
  5. cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 5. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Kontakt