REJESTRACJA PESEL / РЕЄСТРАЦІЯ PESEL

Punkt obsługi dla obywateli Ukrainy przy ul. Krzemienieckiej 2B

Informujemy, że od 16 marca 2022 r. wszyscy obywatele Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r., mogą złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL w punkcie obsługi Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 2B, parter, sala obsługi w godzinach pracy Urzędu: 

-  poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8.00 – 16.00  

-  wtorek 8.00 – 17.00 

UWAGA! WYMAGANA REZERWACJA WIZYT

Od 03.04.2023 r. w lokalizacji ul. Krzemieniecka 2B w Oddziale Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności obowiązuje internetowa rezerwacja wizyty za pomocą formularza online: wizyty.uml.lodz.pl

W celu umówienia wizyty wybierz zakładkę WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI, następnie Oddział Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności w lokalizacji Krzemieniecka 2B, a następnie usługę PESEL UKR oraz wolny termin i godzinę.

Wizytę możesz umówić telefonicznie pod numerem telefonu +42 (638-44-44).

Wybór usługi PESEL UKR umożliwia:

 • nadanie numeru PESEL ze statusem UKR
 • złożenie wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego dla obywatela Ukrainy
 • przywrócenie statusu UKR
 • zgłoszenie wyjazdu z terytorium Polski na okres powyżej 1 miesiąca
 • zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Polski

Wniosek należy złożyć osobiście.  W imieniu osoby małoletniej  wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną opiekę nad dzieckiem.  

Dzieci do 12 roku życia nie muszą być obecne przy składaniu wniosku, z wyjątkiem sytuacji, w której ustalenie tożsamości dziecka następuje w oparciu o oświadczenie. 

Do wniosku o nadanie nr PESEL : 

 • Wniosek do pobrania
 • dołącza się jedną fotografię (zdjęcia będą wykonywane nieodpłatnie na miejscu), 
 • pobierane są odciski palców (z obowiązku tego zwolnione są dzieci do lat 12).

Tożsamość osoby składającej wniosek potwierdza się na podstawie:

 • dokumentu podróży, 
 • Karty Polaka,
 • innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości,
 • dokumentu potwierdzającego urodzenie (dotyczy osób, które nie ukończyły 18 roku życia),
 • oświadczenia.

Пункт обслуговування громадян України по вул. Krzemienieckiej 2B

Повідомляємо, що з 16 березня 2022 року всі громадяни України, які в результаті військових дій прибули на територію Польської Республіки з 24 лютого 2022 року зможуть подати заявки на надання номера PESEL тільки в пункті обслуговування міського управління Лодзі по вул. Krzemienieckiej 2B, перший поверх, зал oбслуговування в робочий час управління:

 • Понеділок, Середа, Четвер, П'ятниця 8.00-16.00
 • Вівторок 8.00-17.00

Інформація

Від дня 03.04.2023 р. за адресою вул. Krzemienieckа 2b у Відділенні Посвідчення Особи і Обліку Населення обов'язковою є попередня реєстрація візиту за допомогою посилання онлайн:
wizyty.uml.lodz.pl

зарезервувати візуту можна вибираючи закладку WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI, наступне Oddział Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności локалізація Krzemieniecka 2B, а потім послугу PESEL UKR, а також вільну дату і годину .

Зарезервувати візиту можна телефонічно за номером +42 (638-44-44).

Вибір послуги PESEL UKR дає можливість:

 • надання номеру песель зі статусом UKR
 • складення заяви про підтверджння довіреного профілю для громадянина України
 • повернення статусу UKR
 • зголошення виїзду з території Польщі на термін довше 1 місяця
 • зголошення повернення з виїзду за межі території Польщі

Заяву потрібно подати особисто. В випадку неповнолітньої особи її подає один з батьків, законний опікун, тимчасовий опікун, куратор або особа, яка фактично нею опікується.

Діти до 12 років не зобов'язані бути присутніми при поданні заяви, за винятком ситуації, коли встановлення особи дитини відбувається на підставі декларації.

Для заяви про надання PESEL (ідентифікаційного коду):

 • Додаток для завантаження
 • додається одна фотографія (є можливість зробити безкоштовно в місці подачі),
 • здаються відбитки пальців (діти до 12 років такого обов'язку не мають).

Зробити безкоштовну фотографію на місці зможуть тільки особи, що подають заяву.

Встановлення особи, що складає заяву, відбувається на підставі:

 • закордонного паспорту,
 • Карти Поляка,
 • іншого документу з фотографією, що підтверджує особу,
 • свідоцтва про народження (для неповнолітніх осіб, що не досягли 18-річчя),
 • декларації
 
Kontakt