Wydział Kultury zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Polityki rozwoju kultury dla Miasta Łodzi 2030+

Celem konsultacji jest zebranie propozycji i opinii mieszkanek i mieszkańców miasta Łodzi na temat projektu Polityki rozwoju kultury dla Miasta Łodzi 20230+.

Na pierwszym planie duża grupa siedzących przed sceną ludzi. W oddali podświetlona na kolorowo scena plenerowa, na której znajdują się muzycy.
"Geyer Music Factory 2022", Fundacja Mozart i Ty, fot. HAWA, Na pierwszym planie duża grupa siedzących przed sceną ludzi. W oddali podświetlona na kolorowo scena plenerowa, na której znajdują się muzycy.

TEMAT KONSULTACJI

W 2021 roku Łódź przyjęła nową Strategię rozwoju miasta, opartą o ideę społecznej partycypacji, współdziałania i współodpowiedzialności za miasto. To istotna zmiana perspektywy oraz sposobu podejmowania decyzji – w świecie globalnych zmian i problemów, współczesne miasta stoją przed wyzwaniami, na które nie ma jasnej recepty, jednego scenariusza działań. Tworzenie ich wspólnie pozwala uwzględnić wiele perspektyw, wypracować lepsze, bardziej uniwersalne plany i koncepcje, podzielić się odpowiedzialnością za naszą przestrzeń, zarówno tą miejską jak i „towarzyską” – społeczną.

Strategia miasta nie wskazuje konkretnych działań – o ile na swój sposób odpowiada na pytanie, gdzie powinniśmy się znaleźć za 7 lat, o tyle trudno znaleźć w niej odpowiedzieć na pytanie, jak tam dotrzeć. Tego typu zapisy, bardziej konkretne kroki, pojawiają się w strategiach tematycznych, na przykład w Polityce Rozwoju Kultury dla Miasta Łodzi 2030+

Konsultowana Polityka to, najkrócej rzecz ujmując, cele i wyzwania, które Urząd Miasta Łodzi wspólnie z mieszkańcami i mieszkankami, chciałby realizować w kolejnych latach. Dokument powstał w oparciu o proces ewaluacji poprzedniej wersji Polityki oraz na podstawie kierunków wyznaczonych przez Strategię Miasta Łodzi. Misja? Wzmocnienie pozycji łódzkiej kultury poprzez: zbudowanie rozpoznawalnej i silnej marki łódzkiej kultury, wspieranie i promocję łódzkich artystów i środowisk twórczych, wzmocnienie oferty kulturalnej Łodzi, wspieranie działań kulturalnych o charakterze partycypacyjnym, wspieranie działań kształtujących aktywność kulturalną oraz rozwój kapitału kulturowego i podnoszenie kompetencji kulturowych. Łódzka kultura winna być przestrzenią wolności artystycznej i obywatelskiej, przestrzenią demokracji i równości.

Oczywiście, to nadal wysoki poziom ogólności – celowo. Wpisane w Politykę trzy cele strategiczne mają umożliwić szerokie spektrum działań, nie wskazywać ich konkretnie. Dzięki temu wachlarz rozwiązań może być stale uzupełniany! To również cel niniejszych konsultacji społecznych – chcemy poznać opinię mieszkańców i mieszkanek na temat zaproponowanych kierunków działania w obszarze kultury oraz sugestie konkretnych działań i rozwiązań – w ten sposób zweryfikujemy, czy przy proponowanych założeniach da się je wprowadzić w życie. To zakres „negocjowalny” procesu – o ile strategiczne cele wynikają ze wspomnianej Strategii Miasta, o tyle działania stanowią propozycję – punkt wyjścia do dyskusji, współdecydowania, współdziałania i współpracy. Zapraszamy!

Zapoznaj się z projektem: Projekt Polityki rozwoju kultury dla Miasta Łodzi 2030+ [pdf]


FORMY I TERMINY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Konsultacje będą trwały od 7 listopada 2023 r. do 21 listopada 2023 r.

1) SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI
Protokołowane publiczne spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami odbędzie się 14 listopada 2023 r. w sali warsztatowej Wydziału Kultury przy ul. Moniuszki 3 w Łodzi w godzinach 17.00-19.00;

2) FORMULARZ KONSULTACYJNY
Zbieranie propozycji i opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, odbędzie się w terminie od dnia 7 listopada 2023 r. do 21 listopada  2023 r.


FORMULARZ KONSULTACYJNY - WYPEŁNIJ GO I PRZEKAŻ SWOJE OPINIE

W trakcie konsultacji można wyrazić swój głos na formularzu konsultacyjnym w terminie od dnia 7 listopada 2023 r. do 21 listopada 2023 r.

Formularz konsultacyjny wraz z materiałami informacyjnymi zawierającymi projekt Polityki rozwoju kultury dla Miasta Łodzi 2030+, będzie dostępny od dnia 31 października 2023 r.:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl);
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (www.lodz.pl/decydujemy);
  • w sekretariacie Wydziału Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Moniuszki 3.

Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazać:

  • drogą elektroniczną na adres: kultura@uml.lodz.pl;
  • drogą korespondencyjną na adres: Wydział Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji
    i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Moniuszki 3, 90-101 Łódź;
  • osobiście w sekretariacie Wydziału Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Moniuszki 3, II piętro, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

  • przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych podczas spotkania z mieszkańcami);
  • złożone lub przesłane na formularzu konsultacyjnym z datą wpływu przed dniem 7 listopada 2023 albo po dniu 21 listopada 2023 r.

Formularz konsultacyjny [doc.]

Podstawą do ogłoszenia konsultacji społecznych jest ZARZĄDZENIE Nr 2355/2023 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 31 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Polityki rozwoju kultury dla Miasta Łodzi 2030+.

 

Polecane aktualności

Ogrody społeczne - edycja 2024

MM / KS

Start IV, warzywno-owocowej edycji programu Ogrody Społeczne. Nabór wniosków trwa od 26 lutego do 18… więcej

Zbieramy deszczówkę i Zazieleniamy - nabór do edycji 2024

MM / KS

Miejskie dotacje na rzecz rozwiązań małej retencji i zazieleniania najbliższego otoczenia cieszą się… więcej

O Climate City Mission i NEEST w Brukseli

MM / KS

Prezydent Hanna Zdanowska uczestniczy w Brukseli w posiedzeniu URBAN Intergroup pod przewodnictwem… więcej

53 lata temu Łódź stanęła w obronie swoich praw. W Manufakturze obchodzono rocznicę strajku włókniarek.

Katarzyna Zielińska / Oddział Dziedzictwa Łodzi

W 1971 r. łódzcy włókniarze i włókniarki przerwali pracę na znak protestu przeciwko podwyżkom… więcej

Pamięci Romów i Sinti zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej

Tomasz Walczak / BRP

W listopadzie 1941 roku na terenie Litzmannstadt Getto Niemcy utworzyli podobóz cygański, do którego… więcej

Kontakt