Regulamin

W celu zgłoszenia chęci udziału w Programie oraz złożenia wniosków kierujących do Programu prosimy o bezpośredni kontakt z realizatorami. 

Procedura rekrutacji:

 1. Rekrutacja pacjentów będzie prowadzona w lokalizacji realizatorów Programu wybranych w procedurze konkursowej.
 2. W ośrodku realizatora Programu zainteresowane pary przedkładają informacje o przeprowadzeniu leczenia niższego rzędu lub wynik diagnostyczny potwierdzający bezpośrednie wskazanie do leczenia metodami rozrodu wspomaganego medycznie udokumentowane w prowadzonej dokumentacji medycznej.
 3. Do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego pary są kwalifikowane przez realizatorów Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii i warunkami ustawy o leczeniu niepłodności (wszystkie inne metody leczenia, rekomendowane przez PTMRiE przy istniejących przyczynach niepłodności zakończyły się niepowodzeniem lub nie ma innych metod leczenia przy stwierdzonej u danej pary przyczynie niepłodności).
 4. W przypadku zakwalifikowania pary do Programu, realizator wystawia wniosek kierujący do Programu i składa go w Urzędzie Miasta Łodzi. Wniosek wymaga zatwierdzenia przez Urząd Miasta Łodzi (potwierdzenie spełnienia warunków formalnych i finansowania).
 5. O zakwalifikowaniu się pacjentów do Programu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Program obejmuje dofinansowanie w wysokości do 5.000,00 zł do procedury biotechnologicznej, nie więcej niż 80% kosztów danej procedury składającej się z:

 • wykonania punkcji pęcherzyków jajowych;
 • znieczulenia ogólnego podczas punkcji;
 • zapłodnienia komórki jajowej dostępnymi obecnie metodami i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro;
 • transferu zarodków do jamy macicy;
 • witryfikacji zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym;
 • witryfikacji komórek jajowych lub zarodków u pacjentek przed leczeniem gonadotoksycznym;
 • przechowywania zarodków kriokonserwowanych przez opisany w programie okres.

Różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury obejmującym: badania kwalifikujące, nadzór nad stymulacją mnogiego jajeczkowania, niezbędne badania wirusologiczne i innych chorób, koszty leków oraz koszty przechowywania zarodków i komórek jajowych po okresie opisanym w Programie ponoszą pacjenci.

Maksymalna liczba zabiegów, do których przysługuje dofinansowanie to 3 zabiegi. Nie ma znaczenia czy i ile razy para skorzystała z Programu realizowanego w latach 2016 – 2020 – liczniki zostały wyzerowane. Koszty ewentualnych kolejnych zabiegów ponoszą w całości pacjenci. Program zakłada możliwość dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej procedury z wykorzystaniem zaawansowanych metod rozrodu wspomaganego medycznie. 

Klauzula informacyjna

Kontakt