Regulamin

W celu zgłoszenia chęci udziału w Programie oraz złożenia wniosków kierujących do Programu prosimy o bezpośredni kontakt z realizatorami. 

Procedura rekrutacji:

 1. Rekrutacja pacjentów będzie prowadzona w lokalizacji realizatorów Programu wybranych w procedurze konkursowej.
 2. W ośrodku realizatora Programu zainteresowane pary przedkładają informacje o przeprowadzeniu leczenia niższego rzędu lub wynik diagnostyczny potwierdzający bezpośrednie wskazanie do leczenia metodami rozrodu wspomaganego medycznie udokumentowane w prowadzonej dokumentacji medycznej.
 3. Do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego pary są kwalifikowane przez realizatorów Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii i warunkami ustawy o leczeniu niepłodności (wszystkie inne metody leczenia, rekomendowane przez PTMRiE przy istniejących przyczynach niepłodności zakończyły się niepowodzeniem lub nie ma innych metod leczenia przy stwierdzonej u danej pary przyczynie niepłodności).
 4. W przypadku zakwalifikowania pary do Programu, realizator wystawia wniosek kierujący do Programu i składa go w Urzędzie Miasta Łodzi. Wniosek wymaga zatwierdzenia przez Urząd Miasta Łodzi (potwierdzenie spełnienia warunków formalnych i finansowania).
 5. O zakwalifikowaniu się pacjentów do Programu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Program obejmuje dofinansowanie w wysokości do 5.000,00 zł do procedury biotechnologicznej, nie więcej niż 80% kosztów danej procedury składającej się z:

 • wykonania punkcji pęcherzyków jajowych;
 • znieczulenia ogólnego podczas punkcji;
 • zapłodnienia komórki jajowej dostępnymi obecnie metodami i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro;
 • transferu zarodków do jamy macicy;
 • witryfikacji zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym;
 • witryfikacji komórek jajowych lub zarodków u pacjentek przed leczeniem gonadotoksycznym;
 • przechowywania zarodków kriokonserwowanych przez opisany w programie okres.

Różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury obejmującym: badania kwalifikujące, nadzór nad stymulacją mnogiego jajeczkowania, niezbędne badania wirusologiczne i innych chorób, koszty leków oraz koszty przechowywania zarodków i komórek jajowych po okresie opisanym w Programie ponoszą pacjenci.

Maksymalna liczba zabiegów, do których przysługuje dofinansowanie to 3 zabiegi. Nie ma znaczenia czy i ile razy para skorzystała z Programu realizowanego w latach 2016 – 2020 – liczniki zostały wyzerowane. Koszty ewentualnych kolejnych zabiegów ponoszą w całości pacjenci. Program zakłada możliwość dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej procedury z wykorzystaniem zaawansowanych metod rozrodu wspomaganego medycznie. 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi
  przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora oraz zastępcę inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@uml.lodz.pl.Z inspektorem ochrony danych i jego zastępcą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Łodzi oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i c
  oraz art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia.

Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:

 • ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
  ze środków publicznych;
 • uchwale Nr XXXII/1068/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej pn. Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2021-2025”.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach:

 1. a) przeprowadzenie procesu rekrutacji do „Programu polityki zdrowotnej pn. Dofinansowanie
  do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi
  na lata 2021-2025”;
 2. b) realizacja dalszych etapów Programu w przypadku przyznania dofinansowania do procedury zapłodnienia pozaustrojowego;
 3. c) cele korespondencyjne.
 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych
  w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi medyczne, usługi informatyczne, usługi pocztowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe uzyskane na podstawie zgody będą przetwarzane przez okres realizacji Programu, a następnie przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca
  1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie z kategorią archiwalną A,
  a w przypadku zmiany kategorii archiwalnej dokumentacji przez okres zgodny ze zmienioną kategorią archiwalną dokumentacji.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;

Dodatkowo w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 2. cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do przystąpienia do procesu rekrutacji
  i dalszej realizacji etapów programu w przypadku przyznania dofinansowania. Dane
  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Kontakt