Adam Wieczorek - Wiceprezydent Miasta Łodzi

Absolwent wielu uczelni, w tym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jako magister zdrowia publicznego ze specjalizacją „Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia”. Kontynuował swoją naukę w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na studiach podyplomowych „Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej”. Następnie ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w przedmiocie „Prawo, ekonomia i zarządzanie w działalności gospodarczej”. Przygotowując się do wykonywania kierowniczych funkcji w sferze publicznej rok później ukończył kolejne studia podyplomowe „Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej” na Uniwersytecie Łódzkim. W 2020 roku ukończył studia doktoranckie z ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie pisze dysertację z obszaru finansów pt. „Uwarunkowania kondycji finansowej publicznych szpitali w Polsce”.

 

Karierę zawodową rozpoczął w 2011 roku w Departamencie Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, gdzie uczestniczył w pracach związanych z nadzorem nad szpitalami wojewódzkimi. Następnie od 2016 roku do 2018 roku odpowiadał za modernizacje i doposażanie tychże placówek jako Dyrektor Biura Inwestycji w Inwestycjach Medycznych Łódzkiego Sp. z o. o.. Poza działalnością zawodową pełnił funkcje społeczne jako przewodniczący Rady Społecznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi (2013-2018) oraz przewodniczący Rady Społecznej Miejskiej Przychodni „Lecznicza” w Łodzi (2012-2013).

 

Od 2010 roku jako radny Rady Miejskiej w Łodzi zaangażowany był w tematy związane z reformą miejskich przychodni i szpitali, które kontynuował od 2014 roku jako przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej. W tym czasie także inicjował i współtworzył liczne działania na rzecz łódzkich seniorów, osób niepełnosprawnych oraz w zakresie profilaktyki zdrowia. Tworzą one projekt „Zdrowa Łódź” i jako niektóre można wskazać: Centra Zdrowego i Aktywnego Seniora, In Vitro dla Łodzi, Łódź kontra choroby wątroby, ToTuPointy i Elektromobilna Łódź. Od 2018 roku pełni funkcję Wiceprezydenta Miasta Łodzi odpowiedzialnego za zadania związane z ochroną zdrowia mieszkańców, zabezpieczeniem potrzeb seniorów oraz osób niepełnosprawnych, pomocą społeczną i świadczeniami rodzinnymi.


KONTAKT:

ul. Piotrkowska 104, pok. 142A, 90-926 Łódź
telefon: +48 (42) 638-41-08
e-mail: a.wieczorek@uml.lodz.pl


Wiceprezydent Miasta Łodzi Adam Wieczorek nadzoruje:

    1. sprawy:

  1. zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców,
  2. osób z niepełnosprawnościami,
  3. pomocy społecznej, pieczy zastępczej, świadczeń i dodatków wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi i Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi,
  4. związane z wykonywaniem nadzoru właścicielskiego w spółkach z kapitałowym udziałem miasta prowadzących działalność leczniczą,
  5. kultury fizycznej i sportu,
  6. gospodarowania zasobem lokali mieszkalnych i użytkowych;

    2. pracę Departamentu Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych oraz Departamentu Mieszkalnictwa.

Kontakt