Rada ds. szkolnictwa wyższego

W 1996 r. powołano Radę d/s Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi, w skład której weszli przedstawiciele wszystkich łódzkich uczelni, w osobach rektorów lub prorektorów, oraz przedstawiciele: Oddziału Łódzkiego P.A.N., Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, łódzkich wyższych uczelni niepaństwowych oraz przedstawiciele samorządu łódzkiego.

Miasto, w ramach istniejących możliwości finansowych i prawnych, wspiera potrzeby środowisk akademickich i naukowych, a celem działalności Rady było i jest wypracowanie form współpracy między środowiskiem naukowym, a władzami samorządowymi oraz integracja łódzkich uczelni wokół najważniejszych zagadnień związanych z życiem gospodarczym, społecznym i kulturalnym Łodzi.

Z inicjatywy Rady jest realizowany w łódzkich szkołach program wiedzy o regionie i dziedzictwie kulturowym Łodzi. W ramach programu opracowano i wydano podręczniki o Łodzi i Regionie Polski Środkowej dla wszystkich poziomów nauczania. Poprzez przyznawanie grantów wspierane są projekty naukowo-badawcze oraz prace magisterskie tematycznie związane z Łodzią.

Rada była również projektodawcą zorganizowania w Łodzi Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki. Festiwal, którego celem jest promocja i upowszechnianie wśród mieszkańców Łodzi i regionu najważniejszych osiągnięć naukowych, technicznych i artystycznych, uzyskanych na łódzkich uczelniach i placówkach badawczych, wpisał się już w wiosenny kalendarz imprez kulturalnych Łodzi i ma wielu stałych uczestników.

Na Festiwalu, naukowcom i twórcom, wręczane są honorowe wyróżnienia - "Łódzkie Eureka", przyznawane przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne.

Utworzenie Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi jest projektem unikalnym w skali kraju i nie znajduje odpowiednika w działalności samorządów innych ośrodków akademickich w Polsce.

Kontakt