Miejska Rada Seniorów

NABÓR NA KANDYDATÓW DO MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW IV KADENCJI

Prezydent Miasta Łodzi, zarządzeniem Nr 637/2024 z dnia 28 marca 2024 r., ogłasza nabór na kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów.

Kandydaci do Miejskiej Rady Seniorów oraz przedstawiciele na Walne Zebranie, mogą być zgłaszani w terminie do dnia 22 kwietnia 2024 r.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są do pobrania poniżej, na stronie internetowej Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz w Oddziale ds. Polityki Senioralnej i Zdrowotnej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ, ul. Zachodnia 47, pok. 120, tel: 42 638 47 60.

Prawidłowo wypełnione oraz podpisane formularze należy składać osobiście w Punkcie kancelaryjnym Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców przy ul. Zachodniej 47 (parter), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi lub drogą listowną na adres: Oddział ds. Polityki Senioralnej i Zdrowotnej, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Zachodnia 47, 91-066 Łódź z dopiskiem WYBORY DO MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW 2024.

Walne Zebranie odbędzie się 14 maja 2024 r., o godzinie 11.00 w Dużej Sali Obrad UMŁ, ul. Piotrkowska 104

Uwaga:
•    Do Miejskiej Rady Seniorów mogą być powołane osoby, które ukończyły 60 rok życia, mieszkają na terenie Łodzi i zostały zgłoszone prze organizacje działające na rzecz osób starszych, rady osiedla, uniwersytety trzeciego wieku i kluby seniora. 
•    Ww. podmioty mogą być reprezentowane tylko przez jednego przedstawiciela. 
•    Zgłoszenie kandydata do Miejskiej Rady Seniorów jest tożsame z przyznaniem osobie delegowanej czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu, natomiast przedstawiciele na Walne Zebranie mają wyłącznie czynne prawo wyborcze.
 

Tryb wyboru Rady Seniorów określa Statut Miejskiej rady Seniorów stanowiący załącznik do Uchwały Nr V/154/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 lutego 2019 r.

INFORMACJE O MIEJSKIEJ RADZIE SENIORÓW W ŁODZI

Głównym celem działania Miejskiej Rady Seniorów jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz Miasta.

Rada liczy piętnaście osób i jest ciałem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym dla władz Miasta Łodzi, z którymi współpracuje we wszystkich obszarach dotyczących osób starszych, a w szczególności: 

 1. rozwoju umiejętności i świadomości dotyczących partycypacji seniorów w życiu publicznym,
 2. zapobiegania i przełamywania marginalizacji seniorów,
 3. wspierania aktywności osób starszych,
 4. mieszkalnictwa dla seniorów,
 5. profilaktyki i promocji zdrowia seniorów,
 6. przełamywania negatywnych stereotypów na temat seniorów i starości,
 7. budowania autorytetu osób starszych oraz wzmacniania pożądanych relacji wewnątrz i międzypokoleniowych,
 8. rozwoju, wspierania i upowszechniania różnorodnych form wypoczynku, aktywności ruchowej, dostępu do edukacji i kultury,
 9. wspierania i upowszechniania edukacji do starości.

Miejska Rada Seniorów w Łodzi została powołana Uchwałą Nr XXV/403/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 października 2011 r., zmienioną Uchwałą Nr XXXV/660/12 z dnia 14 marca 2012 r. W związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym z 11 października 2013 r., która unormowała prawnie możliwość tworzenia w samorządach gminnych rad seniorów 25 lutego 2015 r. została podjęta Uchwała Nr VII/104/15 Rady Miejskiej w Łodzi zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów, zmieniona uchwałą Nr V/154/19 Rady Miejskiej w Łodzi 06 lutego 2019 r. 

KONTAKT

Zachęcamy do kontaktu z członkami Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi w trakcie dyżurów, które odbywają się we wtorki w godz. 10:00 - 12:00

Kontakt:

 • osobisty: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Zachodnia 47 pok. 128
 • telefoniczny: 42 638 53 61
 • e-mail: mrseniorowlodz@gmail.com

Praca Rady

SKŁAD OSOBOWY MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW III KADENCJI

WYBORY DO MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW III KADENCJI

Kontakt