Miejska Rada Seniorów

INFORMACJE O MIEJSKIEJ RADZIE SENIORÓW W ŁODZI

Głównym celem działania Miejskiej Rady Seniorów jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz Miasta.

Rada liczy piętnaście osób i jest ciałem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym dla władz Miasta Łodzi, z którymi współpracuje we wszystkich obszarach dotyczących osób starszych, a w szczególności: 

 1. rozwoju umiejętności i świadomości dotyczących partycypacji seniorów w życiu publicznym,
 2. zapobiegania i przełamywania marginalizacji seniorów,
 3. wspierania aktywności osób starszych,
 4. mieszkalnictwa dla seniorów,
 5. profilaktyki i promocji zdrowia seniorów,
 6. przełamywania negatywnych stereotypów na temat seniorów i starości,
 7. budowania autorytetu osób starszych oraz wzmacniania pożądanych relacji wewnątrz i międzypokoleniowych,
 8. rozwoju, wspierania i upowszechniania różnorodnych form wypoczynku, aktywności ruchowej, dostępu do edukacji i kultury,
 9. wspierania i upowszechniania edukacji do starości.

Miejska Rada Seniorów w Łodzi została powołana Uchwałą Nr XXV/403/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 października 2011 r., zmienioną Uchwałą Nr XXXV/660/12 z dnia 14 marca 2012 r. W związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym z 11 października 2013 r., która unormowała prawnie możliwość tworzenia w samorządach gminnych rad seniorów 25 lutego 2015 r. została podjęta Uchwała Nr VII/104/15 Rady Miejskiej w Łodzi zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów, zmieniona uchwałą Nr V/154/19 Rady Miejskiej w Łodzi 06 lutego 2019 r. 

Praca Rady

KONTAKT

Zachęcamy do kontaktu z członkami Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi w trakcie dyżurów, które odbywają się we wtorki w godz. 10:00 - 12:00

Kontakt:

 • osobisty: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Zachodnia 47 pok. 128
 • telefoniczny: 42 638 53 61
 • e-mail: mrseniorowlodz@gmail.com

WYBORY DO MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW IV KADENCJI

W dniu 14 maja 2024 r. w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi zostały przeprowadzone wybory do Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi IV kadencji. W skład gremium weszło 15 mieszkańców Łodzi w wieku 60+  zgłoszonych przez przedstawicieli podmiotów, których przedmiotem jest działalność na rzecz osób starszych. 

Na podstawie § 8 ust. 5 Statutu Miejskiej Rady Seniorów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr V/154/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów przedstawia się wyniki głosowania do Miejskiej Rady Seniorów przeprowadzonych w związku z zarządzeniem Nr 637/2024 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do Miejskiej Rady Seniorów.

WYBORY DO MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW IV KADENCJI

SKŁAD OSOBOWY MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW III KADENCJI

WYBORY DO MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW III KADENCJI

Kontakt