Ogłoszenia Wydziału Sportu

Otwarty konkurs ofert - profilaktyka

Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarte konkursy ofert w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

W ramach konkursu w formie wsparcia realizowane będą następujące zadania:

1. „Lubię sport – ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian”
Termin realizacji zadania: kwiecień – listopad 2024 r.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 350.000 zł


2. „Łódź Sportowa – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych”
Termin realizacji zadania: marzec - grudzień 2024 r.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 430.530 zł


3. „Sport to zdrowie – udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów”
Termin realizacji zadania: marzec – 15 grudnia 2024 r.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 410.000 zł

Szczegóły dotyczące otwartego konkursu ofert znajdują się TUTAJ

________________________________________________________________________

W ramach konkursu w formie powierzenia realizowane będzie następujące zadanie:

1. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej”
Termin realizacji zadania: luty – 15 grudnia 2024 r.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 250.000 zł

Szczegóły dotyczące otwartego konkursu ofert znajdują się TUTAJ

Termin składania ofert dla obu konkursów upływa w czwartek 1 lutego 2024 r. o godzinie 16:00.

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów i nagród

Trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz nagród dla trenerów.

Wnioski obowiązujące w 2024 roku, wraz ze stosownymi załącznikami, należy składać w siedzibie Wydziału Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu, ul. ks. Skorupki 21, III piętro, pokój nr 3.

Termin składania wniosków upływa 16 styzcznia 2024 o godz. 17.00.

Stypenidia przyznawane są w I kwartale roku kalendarzowego na okres 10 miesięcy, w oparciu o wyniki sportowe uzyskane od 1 stycznia do 31 grudnia 2023. Kwota przeznaczona do rozdysponowania na nagrody wynosi: 1 200 000 zł.

Nagrody dla zawodników i trenerów przyznawane są w I kwartale roku kalendarzowego, w oparciu o wyniki sportowe uzyskane od 1 stycznia do 31 grudnia 2023. Kwota przeznaczona do rozdysponowania na nagrody wynosi: 650 000 zł.

W przypadku przyznania stypendium/nagrody beneficjent (w przypadku osób nieletnich rodzic lub opiekun prawny) ma obowiązek dostarczyć w ciągu 7 dni od daty odebrania decyzji administracyjnej, oświadczenie zawierające niezbędne dane do celów podatkowych, ubexpieczeniowych i ewidencyjnych. Dokument należy dostarczyć do Wydziału Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi.

Ogłoszenie oraz pliki do pobrania znajdują się TUTAJ.

Szczegółowe informacje na temat procedur przyznawania nagród można uzyskać w Wydziale Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu pod numerem telefonu: 42 638 48 75 albo adresem e-mail: m.stefaniak@uml.lodz.pl.

W ostatnim dniu składania wniosków nie będzie możliwości ich konsultowania!

Otwarty konkurs ofert w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wydział Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Wydział Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych.

„Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych”

Termin realizacji zadania: styczeń-czerwiec 2024 r.

Pula środków na całe zadanie (Działanie I i II) wynosi łącznie 1 350 000 zł.

Link do ogłoszenia

Oferty należy składać za pośrednictwem generatora wniosków: https://witkac.pl.

Termin składania ofert upływa 21 grudnia 2023 r. o godz. 16:00.

Zima na sportowo

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Zima na sportowo”. Jego celem jest zwiększenie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, a także promowanie aktywnego stylu życia, w tym poprawy stanu zdrowia i sprawności fizycznej, zagospodarowanie czasu wolnego oraz zaspokojenie potrzeb ruchowych poprzez aktywny wypoczynek.

Zadanie będzie realizowane poprzez organizację sportowych półkolonii zimowych, trwających nieprzerwanie pięć dni, dla minimum 20 osób. Program półkolonii musi mieć charakter sportowo – rekreacyjny. Półkolonie powinny rozpoczynać się w godzinach porannych między 8.00 a 10.00 oraz powinny trwać co najmniej 7 godzin, z kolei liczba zajęć sportowo - rekreacyjnych powinna wynosić co najmniej 4 godziny dziennie. Organizator półkolonii zobowiązany jest do zapewnienia dwóch posiłków dziennie (II śniadanie i obiad). Wszyscy uczestnicy powinni być ubezpieczeni i mieć zagwarantowaną opiekę medyczną. Półkolonie mogą być organizowane wyłącznie na terenie województwa łódzkiego, w okresie ferii zimowych ogłoszonych dla województwa łódzkiego. Okres realizacji tego zadania wyznaczono w terminie od 29 stycznia do 20 lutego 2024 roku.

Na konkurs przeznaczona jest kwota 500 000 zł, z tym że maksymalna kwota dotacji wynosi 20 000 zł.

Oferty należy składać do 7 grudnia 2023 roku za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków Witkac (www.witkac.pl).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach: bip.lodzkie.pl oraz www.ngo.lodzkie.pl

Ogłoszenie konkursowe dostępne jest TUTAJ.

Załącznik do umowy - oświadczenie dot. dostępności można pobrać TUTAJ.

Klub 2023 – ruszył nabór wniosków

Do 24 kwietnia można składać wnioski o finansowe wsparcie w ramach rządowego programu Klub. W edycji 2023 pula środków przeznaczonych na realizację tego projektu wzrosła do 75 mln zł.

Dotacje będą przyznawane w dwóch wariantach: do 10 000 zł dla klubów jednosekcyjnych i 15 000 zł dla wielosekcyjnych. Pieniądze pozyskane w ramach programu można przeznaczyć na: wynagrodzenie szkoleniowców, organizację obozów sportowych oraz zakup sprzętu sportowego. Środki pozyskane z dotacji muszą być wykorzystane najpóźniej do dnia 30 listopada 2023 roku.

Kluby zainteresowane udziałem w programie zachęcamy do jak najszybszego składania wniosków, gdyż w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów oceny oferty o zakwalifikowaniu do projektu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Ministerstwo Sportu i Turystyki realizację projektu powierzyło Krajowemu Zrzeszeniu Ludowych Zespołów Sportowych (LZS). Z operatorem dla województwa łódzkiego można się kontaktować telefonicznie pod numerem: 605 230 423.

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się natomiast na stronie: rzadowyprogramklub.pl.

Otwarty konkurs ofert - zadania z profilaktyki

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Zadania do konkursu w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025:

1. „Lubię sportogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian

Termin realizacji zadania: kwiecień – listopad 2023 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 350.000 zł

2. „Łódź Sportowaorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych”

Termin realizacji zadania: marzec - grudzień 2023 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 430.530 zł

3. „Sport to zdrowieudział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów”

Termin realizacji zadania: marzec – 15 grudnia 2023 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 420.000 zł

Oferty w wersji papierowej należy składać w siedzibie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Skorupki do 23 lutego 2023 roku do godziny 16:00. Każda oferta dotycząca odrębnego zadania winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta, nazwę zadania oraz adnotację „KONKURS OFERT”.

Więcej informacji na temat konkursu ofert można znaleźć TUTAJ.

Nabór wniosków o przyznanie nagród

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz nagród dla trenerów.

Wnioski obowiązujące w 2023 r. wraz ze stosownymi załącznikami, należy składać w siedzibie Wydziału Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu, ul. ks. Skorupki 21, III piętro, pokój nr 3.

Termin składania wniosków upływa 20 lutego 2023 r. o godz. 16.00.

Nagrody przyznawane są w I kwartale roku kalendarzowego, w oparciu o wyniki sportowe uzyskane od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. Kwota przeznaczona do rozdysponowania na nagrody wynosi: 593 773 zł.

W przypadku przyznania nagrody zawodnik (w przypadku osób nieletnich rodzic lub opiekun prawny)/trener ma obowiązek dostarczyć w ciągu 7 dni od daty odebrania decyzji administracyjnej, oświadczenie zawierające niezbędne dane do celów podatkowych. Oświadczenie należy dostarczyć do Wydziału Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi.

Ogłoszenie oraz pliki do pobrania znajdują się TUTAJ.

Szczegółowe informacje na temat procedury przyznawania nagród można uzyskać w Wydziale Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu pod numerami telefonów: (42) 638-47-93 lub 638-48-36 albo adresami e-mail: r.niewczas@uml.lodz.pl lub wydzial.sportu@uml.lodz.pl

Otwarty konkurs ofert - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025: „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej”Termin realizacji zadania: luty – 15 grudnia 2023 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 240.000 zł

Oferty w wersji papierowej można składać w siedzibie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Skorupki do 6 lutego 2023 roku do godziny 16:00.

Szczegóły ogłoszenia znajdują się TUTAJ

Stypendia dla sportowców

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sportach i konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich lub igrzysk olimpijskich głuchych.

Stypendia przyznawane są w I kwartale roku kalendarzowego na okres 10 miesięcy, w oparciu o wyniki sportowe uzyskane od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Wnioski obowiązujące w 2023 r. wraz ze stosownymi załącznikami, należy składać w sekretariacie Wydziału Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu, ul. ks. Skorupki 21, III piętro, pokój nr 3. Termin składania wniosków upływa 16 stycznia 2023 r. o godz. 16.00.

Ogłoszenie wraz z plikami do pobrania znajduje się TUTAJ.

Otwarty konkurs ofert w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wydział Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych.

Wydział Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych.

„Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych”

Termin realizacji zadania: styczeń-grudzień 2023.

Link do ogłoszenia

Termin składania ofert upływa 13 grudnia 2022 r. o godz. 17:00.

Generacja V4 - program mini-grantów

Do 1 sierpnia 2022 można składać projekty w pilotażowej edycji mikrograntów „Generacja V4”. Program oferuje granty na krótkoterminową mobilność młodzieży w wieku 14–30 lat w regionie państw Grupy Wyszehradzkiej (V4 - Polska, Czechy, Węgry i Słowacja) oraz jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Osoby prawne działające w obszarze pracy z młodzieżą (np. szkoły, kluby sportowe, młodzieżowe organizacje społeczeństwa obywatelskiego itp.) mogą otrzymać do 10 tys. euro na wszelkie znaczące wspólne działania młodzieży w regionie. Aby otrzymać dofinansowanie projekt powinien obejmować mobilność młodych ludzi z co najmniej dwóch krajów Grupy Wyszehradzkiej, może również zakładać współpracę z państwami sąsiadującymi z V4 (Austrią, Niemcami oraz Ukrainą). Ponadto w ramach projektu należy zrealizować co najmniej jedno wspólne wydarzenie z udziałem obu/wszystkich stron oraz co najmniej jedną wspólną prezentację dla społeczności lokalnej (np. plakaty, eseje, blogi, spoty wideo, itp.).

Aby ubiegać się o grant należy wybrać jeden z następujących celów programu „Generacja V4” z sześciu obszarów tematycznych lub też stworzyć własny: 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I ODPORNOŚĆ:
Podnoszenie świadomości w zakresie zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju oraz utraty bioróżnorodności; zwiększanie odporności na zmiany klimatu, wymiana know-how, projekty ekologiczne itp.

DZIEDZICTWO I PAMIĘĆ:
Wspólna historia i wspólna przyszłość m.in. nauczanie/uczenie się wspólnej historii, zbieranie relacji świadków i projekty historii mówionej, przedstawianie historii lokalnej w kontekście regionalnym, promowanie (wspólnych) rocznic lub interesujących zabytków (przystąpienie do UE, rocznice 1956/1968).

ZDROWIE I AKTYWNY STYL ŻYCIA:
Sport i inne aktywności sprzyjające aktywnemu trybowi życia, promocja zdrowej diety oraz zajęcia na rzecz dobrego samopoczucia oraz zdrowia fizycznego i psychicznego.

SZTUKA I KULTURA:
Wspólne tworzenie nowych spektakli, wymiana kulturalna w dziedzinie teatru, filmu, muzyki, literatury, tradycyjnego rzemiosła itp.

WARTOŚCI DEMOKRATYCZNE I CNOTY OBYWATELSKIE:
Wzmacnianie zainteresowania i udziału w procesach demokratycznych, zaangażowanie na rzecz wspólnego dobra, ułatwianie dialogu na temat praw człowieka, debaty, parlamenty studenckie, zaangażowanie w życie społeczności i wolontariat.

KOMPETENCJE PRAKTYCZNE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ:
Wspieranie praktycznych wymian między szkołami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz między szkołami a przedsiębiorstwami oraz umożliwianie krótkoterminowych staży i szkoleń przy jednoczesnym wspieraniu ducha przedsiębiorczości i doskonaleniu konkretnych umiejętności.

Więcej informacji znajduje się pod następującym linkiem:  New funding opportunity for youth - V4 Gen Mini-Grants! - Visegrad Fund - Visegrad Fund.

Dofinansowanie obozów sportowych

Ministerstwo Sportu i Turystyki wyłoniło operatora krajowego organizacji obozów sportowych w ramach programu Sportowe Wakacje+. Na realizację tego zadania Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki przeznaczą łącznie 15 mln zł.

W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów sportowych wyjazdowych odbywających się w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022 roku.

Wnioski o dofinansowanie obozów sportowych można składać do 31.07.2022, lub do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie. Wnioski o refundację kosztów obozu można składać do 30.06.2022. Refundacja dotyczy obozu, którego realizacja rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe zarejestrowane w Polsce, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej tj. w szczególności: związki stowarzyszeń, stowarzyszenia i fundacje.

Informacje dotyczące szczegółowych warunków konkursu, wraz z regulaminem i wzorami dokumentów do pobrania znajdują się tutaj.

Wyniki konkursów "Lubię sport" i "Sport to zdrowie"

Prezydent Miasta Łodzi ogłosił kolejne wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Wyniki konkursu na realizację zadań:

 1. „Lubię sport – ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian”, realizacja w terminie kwiecień - listopad 2022.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 320.000 zł,
 2. „Łódź Sportowa – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych”, realizacja w terminie marzec - grudzień 2022.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 430.530 zł,

znajdują się tutaj.

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wydział Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił wyniki otwartego ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Wydział Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, realizacja w terminie kwiecień-grudzień 2022 r.;

„Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych” - Termin realizacji zadania:  kwiecień-grudzień 2022 r.

Link do wyników

Sportowa Natura - konkurs dla klubów sportowych

Lasy Państwowe zapraszają wszystkie kluby sportowe w Polsce do wzięcia udziału w konkursie pod hasłem „Sportowa Natura”. Chcą wspólnie promować ruch na świeżym powietrzu w otoczeniu przepięknej polskiej przyrody. Nagrodzone będą najciekawsze pomysły, a ograniczeniem jest tylko… wyobraźnia.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że las to idealne miejsce do uprawiania sportu. Spacery, bieganie, przejażdżki rowerem – nieważne, czy jesteśmy amatorami i ćwiczymy rekreacyjnie, czy uprawiamy sport wyczynowo, las to naturalne, zdrowe i atrakcyjne miejsce na poprawę kondycji. Na co dzień kulturę fizyczną upowszechniają kluby sportowe. Stąd pomysł Lasów Państwowych, by wspólnie z klubami zachęcać do aktywności fizycznej i ruchu na świeżym powietrzu, w otoczeniu polskiej przyrody. Otwarta formuła konkursu sprawia, że może w nim wystartować ponad 14 tysięcy klubów sportowych w całym kraju. 

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

Krok 1. Zaproponuj wydarzenie, promuj aktywność fizyczną

Aby wziąć udział w konkursie, klub musi zaproponować projekt akcji lub wydarzenie, które propaguje aktywność fizyczną i ruch na świeżym powietrzu, najlepiej w otoczeniu przyrody. Katalog działań promocyjnych ma charakter otwarty. Przykładowa tematyka obejmuje: promocję obcowania z naturą, aktywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu w otoczeniu lasów, edukacji leśnej i przyrodniczej, a także korzystanie z produktów lasu.

Krok 2. Złóż wniosek

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie wniosku. Formularz dedykowany akcji jest dostępny na stronie internetowej www.cilp.lasy.gov.pl/konkursy. Natomiast kryterium wyboru będzie zakres proponowanych działań promocyjnych. Najwyżej premiowane będą te o jak najszerszym zasięgu promocyjnym. Takie inicjatywy zostaną nagrodzone dofinansowaniem w wysokości do 10 000 zł.

Krok 3. Czekaj na wyniki i realizuj projekt! 

Wnioski w konkursie można składać od 12 kwietnia do 30 września 2022 roku. Wnioski będą rozpatrywane systematycznie, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Informacje o wynikach konkursu pojawią się na stronie internetowej organizatora, w zakładce dedykowanej konkursowi. Ostatnim etapem przed realizacją proponowanego działania będzie podpisanie stosownej umowy między organizatorem a uczestnikiem konkursu.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz niezbędne dokumenty do pobrania znajdują się tutaj.

Ruszył program Klub 2022

Do 7 czerwca można składać wnioski o finansowe wsparcie w ramach rządowego programu Klub. W edycji 2022 pula środków wynosi 65,5 mln zł.

Tradycyjnie dotacje będą przyznawane w dwóch wariantach: do 10 000 zł dla klubów jednosekcyjnych i 15 000 zł dla wielosekcyjnych. Pieniądze pozyskane w ramach programu można przeznaczyć na: wynagrodzenie szkoleniowców, organizację obozów szkoleniowych oraz zakup sprzętu sportowego. Środki pozyskane z dotacji muszą być wykorzystane najpóźniej do dnia 30 listopada 2022 roku.

Kluby zainteresowane udziałem w programie zachęcamy do jak najszybszego składania wniosków, gdyż w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów oceny oferty o zakwalifikowaniu do projektu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Ministerstwo Sportu i Turystyki w tym roku realizację projektu powierzyło Krajowemu Zrzeszeniu Ludowych Zespołów Sportowych (LZS). W województwie łódzkim osobą kontaktową ze strony LZS jest Karolina Kmieć (tel.: 605 230 423), e-mail: karolina.kmiec@lodzkielzs.pl). Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się natomiast na stronie: https://rzadowyprogramklub.pl/.

Wyniki konkursu "Łódź Sportowa"

Prezydent Miasta Łodzi ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Informacja o wynikach konkursu znajduje się na końcu ogłoszenia.

Nowy numer konta opłat skarbowych!

Zmianie uległ numer konta, na które kluby sportowe wpisane do ewidencji klubów prowadzonych przez Prezydenta Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Sportu oraz założyciele nowych klubów powinni dokonywać opłat skarbowych.

Wszelkie opłaty skarbowe w sprawach dotyczących:

1/ rejestracji nowych klubów sportowych w ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi dla:

- uczniowskich klubów sportowych,

- klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej;

2/ zgłaszania zmiany danych klubów sportowych już zarejestrowanych w ewidencji Prezydenta Miasta Łodzi;

3/ likwidacji i wykreślenia klubów sportowych z ewidencji Prezydenta Miasta Łodzi;

4/ wydawania zaświadczeń z ewidencji jw.

należy dokonywać na konto o numerze:

50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Wydziału Finansowego UMŁ, ul. Sienkiewicza 5 w Łodzi

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w opisach procedur dotyczących rejestracji nowych klubów, zmiany danych klubów, likwidacji i wykreślenia z ewidencji oraz wydawania zaświadczeń, które znajdują się na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi w zakładce BIP oraz Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami.  

Konsultacji w sprawie opłat można też zasięgnąć w Wydziale Sportu UMŁ pod numerem telefonu: 42 638 55 84.

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - otwarty konkurs ofert

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych.

Oferty w konkursach ofert składa się na formularzu oferty, zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem Generatora Wniosków. Potwierdzenie złożenia oferty w Generatorze Wniosków powinno zostać wydrukowane, prawidłowo podpisane i złożone w Wydziale Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. ks. Skorupki 21, 90-532 Łódź, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 22 dni od daty ukazania się ostatniego ogłoszenia. Termin składania ofert upływa 24 marca 2021 r. W przypadku przesłania potwierdzenia złożenia oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu potwierdzenia złożenia oferty do Urzędu Miasta Łodzi. Każde potwierdzenie złożenia oferty dotyczące odrębnego zadania/działania winno być złożone oddzielnie.

Link do ogłoszenia

Link do generatora

II nabór wniosków o przyznanie nagród dla zawodników

Do 22 marca 2022 r. można składać wnioski o przyznanie nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. O przyznanie nagrody mogą ubiegać się wyłącznie zawodnicy, którzy nie zostali uhonorowani nagrodą w pierwszym naborze zakończonym w dniu 20 stycznia 2022 r. O przyznanie nagrody nie mogą ubiegać się zawodnicy, którzy otrzymali decyzje odmowne w pierwszym naborze wniosków.

Link do ogłoszenia

Zadania wyłonione w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2022r. – konkurs ofert

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie zadań wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2022r.

Oferty w konkursach ofert składa się na formularzu oferty, zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem Generatora Wniosków. Potwierdzenie złożenia oferty w Generatorze Wniosków powinno zostać wydrukowane, prawidłowo podpisane i złożone w Wydziale Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. ks. Skorupki 21, 90-532 Łódź, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 22 dni od daty ukazania się ostatniego ogłoszenia. Termin składania ofert upływa 31 marca 2022 r.

Link do ogłoszenia

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

1. „Wspieranie szkolenia sportowego” - realizacja w terminie styczeń – grudzień 2022;

2. „Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością” - realizacja w terminie styczeń – grudzień 2022 r.

Wyniki konkursu znajdują się TUTAJ.

Otwarte konkursy ofert z profilaktyki

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarte konkursy ofert w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025:

 1.  „Lubię sport – ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian”, realizacja w terminie kwiecień - listopad 2022 r.
 2.  „Łódź Sportowa – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych”, realizacja w terminie marzec - grudzień 2022 r.
 3.  „Sport to zdrowie – udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów”, realizacja w terminie marzec – 15 grudnia 2022 r.

LINK DO OGŁOSZENIA


Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025:

 1. "Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej", realizacja w terminie marzec – 15 grudnia 2022 r.

LINK DO OGŁOSZENIA

Oferty należy składać w formie papierowej w Wydziale Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. ks. Skorupki 21, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi. Termin składania ofert upływa 14 marca 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 16:00.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wspierania szkolenia sportowego oraz organizacji zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością.

1. „Wspieranie szkolenia sportowego”

Termin realizacji zadania: styczeń – grudzień 2022 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 4.600.000 zł

Do złożenia oferty uprawnione są wyłącznie:

a) łódzkie kluby sportowe, które we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, prowadzonym przez Ministerstwo właściwe ds. sportu, w klasyfikacji końcowej 2021 r. uzyskały co najmniej 16 punktów lub

b) łódzkie kluby sportowe, które organizują szkolenie w dyscyplinach objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży, prowadzonym przez Ministerstwo właściwe ds. sportu, biorą udział we współzawodnictwie, organizowanym
lub prowadzonym przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia oraz wykażą co najmniej 100 uczestników szkolenia prowadzonego
na użytkowanych samodzielnie obiektach sportowych Miasta Łodzi (nie dotyczy wynajmów) lub

c) łódzkie kluby sportowe, które organizują szkolenie w olimpijskich grach zespołowych oraz posiadają kompletną piramidę szkolenia sportowego zakończoną zespołem ligowym (wszystkie kategorie wiekowe włącznie z seniorem), gdzie w każdej kategorii wiekowej trenujące drużyny biorą udział we współzawodnictwie, organizowanym lub prowadzonym przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia

oraz

d) kluby sportowe, które aktualnie uczestniczą w grach zespołowych w najwyższych klasach rozgrywkowych systemu współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski (wyłącznie na poziomie Ekstraklasy, I Ligi lub II Ligi), organizowanego przez polski związek sportowy lub podmiot działający w jego imieniu, zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 15 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;

2. „Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością”

Termin realizacji zadania: styczeń – grudzień 2022 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 150.000 zł

Do złożenia oferty uprawnione są podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące warunki:

a) podstawowym celem statutowym jest działalność w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród osób z niepełnosprawnością;

b) prowadzą udokumentowane szkolenie sportowe w dyscyplinach paraolimpijskich
lub w dyscyplinach objętych współzawodnictwem sportowym osób niepełnosprawnych
co najmniej rok, począwszy od 1 stycznia 2021 r.;

c) uczestniczą w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez krajowe organizacje sportowe osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa 11 lutego 2022 r.

Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w podanym niżej linku do ogłoszenia konkursowego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz bezpośrednio
w Wydziale Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Skorupki 21, III piętro, pokój nr 3, pod nr tel. 638-48-36.

Link do ogłoszenia

Link do generatora wniosków

Nabór wniosków o przyznanie nagród

Do 20 stycznia 2022 można składać wnioski o przyznanie nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz nagród dla trenerów.

Link do ogłoszenia znajduje się tutaj.

Przepisy o zapewnieniu dostępności

Informujemy, że 5 września 2021 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ustawa jest systemowym zobowiązaniem, przede wszystkim podmiotów publicznych, do zapewnienia dostępności. Ponadto ustawa wprowadziła obowiązek uwzględnienia dostępności w określonym zakresie także dla podmiotów innych niż publiczne, w przypadku gdy zawierają one umowę na realizację zadań publicznych.

W związku z powyższym, w przypadku planowanego udziału w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Wydział Sportu Urzędu Miasta Łodzi, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ww. ustawą oraz o dokładne przeanalizowanie ogłoszeń konkursowych dotyczących zadań planowanych przez Państwa do realizacji w kontekście zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Uprzejmie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na następujące kwestie:

- zadania publiczne powinny być zaprojektowanie i realizowane przez oferentów w taki sposób, aby nie wykluczały z uczestnictwa w nich osób ze szczególnymi potrzebami. Zapewnianie dostępności przez Zleceniobiorcę oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami;

- środki finansowe w ramach realizacji zadania publicznego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z zapewnianiem dostępności przy realizacji zleconych zadań publicznych;

-  w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego Zleceniodawca określi szczegółowe warunki służące zapewnieniu przez Zleceniobiorcę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie realizacji zadań publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

- dostępność definiowana jest jako dostępność architektoniczna, cyfrowa, informacyjno-komunikacyjna, a jej minimalny zakres dostosowany do charakteru realizowanego zadnia będzie każdorazowo podany w ogłoszeniu konkursowym;

- informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania w obszarze architektonicznym, cyfrowym i komunikacyjno-informacyjnym  oferent powinien zawrzeć w sekcji VI oferty - inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.

W przypadku pytań, pracownicy Wydziału Sportu służą pomocą. Prosimy o przeanalizowanie powyższych zagadnień oraz o konsultacje ofert w celu przygotowania rozwiązań spełniających wymogi ustawowe. 

Konkurs na konserwację bazy sportowej

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie konserwacji skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe.

Link do ogłoszenia znajduje się tutaj.

Lubię sport - przełożone rozstrzygnięcie

Powołując się na pkt. VII.13 ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia 6675/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021., informuję, że termin rozstrzygnięcia konkursu zadania „Lubię sport – ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian” zostaje przedłużony do dnia 30 kwietnia 2021 r. - Przewodniczący Komisji Konkursowej Marek Kondraciuk.

Aktywny powrót do szkoły

Walka ze skutkami pandemii Covid-19, poprawa i monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży - to główny cel programu "Aktywny powrót do szkoły", przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Akademię Wychowania Fizycznego.

W ramach programu specjaliści z warszawskiej AWF we współpracy z Akademiami z innych miast zajmą się szkoleniem nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół podstawowych, średnich oraz nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej. Łącznie w całym kraju przeprowadzą 420 sesji szkoleniowych dla nauczycieli, zarówno w trybie online, jak i stacjonarnie.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można znaleźć na stronie programu, a także na stronie ministerstwa, gdzie znajdują się m.in. informacje o inauguracji programu. Podmioty zainteresowane przystąpieniem do programu mogą się również kontaktować z Wydziałem Edukacji UMŁ.

Konkurs ofert - Łódź Sportowa i Lubię Sport

Wydział Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.

Wydział Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach:

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021:

 • Łódź Sportowa – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, realizacja w terminie marzec – grudzień 2021 r.

Planowana kwota na realizację zadania –  do 430.530 zł

 • Lubię sport – ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian, realizacja w terminie kwiecień - listopad 2021 r.

Planowana kwota na realizację zadania –  do 320.000 zł

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w podanym poniżej linku do ogłoszenia konkursowego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.

Link do ogłoszenia konkursowego znajduje się tutaj.

Termin składania ofert upływa 19 marca 2021 roku o godz. 16:00.

Wspieranie szkolenia sportowego i organizacji zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wspierania szkolenia sportowego i organizacji zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością.

Szczegóły ogłoszenia (informacja o wynikach konkursu znajduje się na końcu ogłoszenia).

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych.

Oferty w konkursach ofert składa się na formularzu oferty, zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem Generatora Wniosków. Potwierdzenie złożenia oferty w Generatorze Wniosków powinno zostać wydrukowane, prawidłowo podpisane i złożone w Wydziale Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. ks. Skorupki 21, 90-532 Łódź, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 22 dni od daty ukazania się ostatniego ogłoszenia. Termin składania ofert upływa 15 marca 2021 r. W przypadku przesłania potwierdzenia złożenia oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu potwierdzenia złożenia oferty do Urzędu Miasta Łodzi. Każde potwierdzenie złożenia oferty dotyczące odrębnego zadania/działania winno być złożone oddzielnie.

Szczegołowe informacje dotyczące konkursu znajdują się tutaj.

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych

Wydział Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

Wydział Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach:

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021:

 • Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, realizacja w terminie luty – 15 grudnia 2021 r.

Planowana kwota na realizację zadania –  do 240.000 zł

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w podanym poniżej linku do ogłoszenia konkursowego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.

Link do konkursu Upowszechnianie

oraz

Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021:

 • Sport to zdrowie – udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów, realizacja w terminie marzec – 15 grudnia 2021 r.

Planowana kwota na realizację zadania - do 450.000 zł

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w podanym poniżej linku do ogłoszenia konkursowego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.

Link do konkursu Sport to zdrowie

Termin składania ofert do obu konkursów upływa 25 lutego 2021 roku o godz. 16:00.

Co nas czeka od piątku?

W ramach określonego reżimu sanitarnego od 12 lutego, warunkowo, na dwa tygodnie, dopuszczona będzie aktywność sportowa na terenach otwartych, boiskach na świeżym powietrzu, stokach narciarskich oraz uruchomione zostaną baseny.

Podczas konferencji prasowej wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński poinformował, że od 12 lutego warunkowo wznowiona zostanie:

 • działalność obiektów sportowych o charakterze otwartym (boiska itp.)
 • działalność stoków narciarskich
 • oraz działalność basenów.

UWAGA! Siłownie, kluby i centra fitness oraz aquaparki pozostaną zamknięte. Nadal obowiązuje zakaz prowadzenia zajęć sportowych w zamkniętych pomieszczeniach i z udziałem publiczności.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Tarcza dla klubów sportowych

Działalność klubów sportowych (PKD 93.12.Z) znalazła się na liście 9 dodatkowych branż szczególnie poszkodowanych przez sytuację związaną z COVID-19, którym będzie przysługiwać wsparcie w ramach nowej Tarczy Finansowej PFR.

Kluby sportowe, które zatrudniają od 9 do 249 pracowników będą mogły otrzymać do 3,5 miliona złotych. Kluby małe – do 9 zatrudnionych osób – mogą liczyć na subwencję w wysokości do 324 tysięcy złotych.

Wsparcie w obszarze działalności sportowej w ramach nowej odsłony Tarczy Finansowej PFR będzie dotyczyło podmiotów prowadzących działalność gospodarczą określoną w jednym z 4 kodów PKD:

 • 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych;
 • 93.12.Z - Działalność klubów sportowych;
 • 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
 • 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem.

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.

Nabór wniosków o przyznanie nagród

Do 15 lutego 2021 można składać wnioski o przyznanie nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz nagród dla trenerów.

Łączna kwota przeznaczona na nagrody wynosi 677 000 zł. Wnioski obowiązujące w roku 2021 wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do skrzynki podawczej Wydziału Sportu UMŁ, znajdującej się na parterze hali MOSiR (Pałac Sportu) przy ul. ks. Skorupki 21. Termin składania wniosków upływa 15 lutego 2021 o godzinie 16.

Więcej informacji dotyczących naboru znaleźć tutaj.

Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wydział Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Wydział Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych.

„Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych” – wydarzenia sportowe o charakterze międzynarodowym. Termin realizacji zadania:  luty - marzec 2021 r.

Link do ogłoszenia

Termin składania ofert upływa 1 lutego 2021 o godz. 16:00.

Sport Wszystkich Dzieci

Ruszył nabór wniosków do ministerialnego programu Sport Wszystkich Dzieci, na realizację którego w roku 2021 roku przeznaczono kwotę 49 mln zł.

Ze względu na swoją specyfikę program adresowany jest do uczniów szkół różnych szczebli edukacyjnych, a w szczególności do uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, jak również do klubów i organizacji sportowych. Założeniem Programu jest powszechne uczestnictwo dzieci i młodzieży w podstawowych obszarach kultury fizycznej. 

Nabór wniosków dotyczy trzech zadań:

 1. Projekt „Lokalny Animator Sportu” – 21 000 000 zł.
  • Wnioski należy składać do dnia 14 grudnia 2020 r.
  • Termin rozpatrzenia do dnia 11 stycznia 2021 r.
  • Termin realizacji zadania od dnia 4 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
 2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – 10 000 000 zł.
  • Wnioski należy składać do dnia 20 stycznia 2021 r.
  • Termin rozpatrzenia do dnia 22 marca 2021 r.
  • Termin realizacji zadania od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
 3. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe – 18 000 000 zł. 
  • Wnioski należy składać do dnia 29 stycznia 2021 r.
  • Termin rozpatrzenia do dnia 22 marca 2021 r.
  • Termin realizacji zadania od dnia 4 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Z uwagi na trudną sytuację finansową organizacji sportowych, spowodowaną pandemią, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotr Gliński zdecydował o zwiększeniu stawki dla instruktorów i trenerów prowadzących zajęcia sportowe w ramach zadania nr 3 do poziomu 60 zł (w roku bieżącym - 40 zł). W zadaniu nr 2 i 3 zmniejszony został wymagany wkład własny do poziomu 5% (dotychczas wynosił odpowiednio 20% i 30%).  

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Nabór do 31 grudnia

Do 31 grudnia 2020 można składać oferty w ministerialnym konkursie na realizację programu Sport dla Wszystkich, którego głównym celem jest zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa w różnych grupach społecznych i środowiskowych. Na realizację programu przeznaczono 24 mln zł.

W ramach konkursu mogą być dofinansowane m.in. zadania związane z upowszechnianiem sportu w rodzinie oraz różnych grupach społecznych i w środowisku wiejskim. O finansowe wsparcie tego typu działań mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

Przygotowując ofertę należy pamiętać o uwzględnieniu udziału finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 5 % wartości całego zadania. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu w ramach innych programów. Środki pochodzące z innych źródeł nie mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty pośrednie zadania. Zadania zlecone realizowane w ramach Programu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu.

Oferty należy przygotować wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu AMODIT. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT. Pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia o zgodności tożsamej treści przekazanych dokumentów) muszą być podpisane przez osoby uprawnione/upoważnione (należy załączyć stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu, i w formie skanu przesłane wraz z wnioskiem w systemie AMODIT. Wypełnione formularze należy przesłać drogą elektroniczną w systemie AMODIT. Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie w terminie do 31 grudnia 2020 roku. Terminowo złożone oferty zostaną rozpatrzone do 18 marca 2021.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć tutaj.

Program Klub 2021

Do 15 marca 2021 można składać wnioski do kolejnej edycji ministerialnego Programu Klub, w ramach którego jest dofinansowywana działalność związana z upowszechnianiem sportu dzieci i młodzieży. Na realizację tego zadania w roku 2021 przeznaczono 40 mln zł.

Program jest skierowany do klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia i prowadzących szkolenie sportowe dzieci i młodzieży do lat 18. O wsparcie z Programu Klub mogą się starać podmioty, które przynajmniej od trzech lat prowadzą zarejestrowaną działalność sportową, a w poprzednim i bieżącym roku otrzymały maksymalnie 200 tys. zł dotacji ze środków publicznych. Z dotacji można dofinansować wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizację obozów sportowych i zakup sprzętu sportowego. Maksymalne wsparcie dla klubu jednosekcyjnego może wynieść 10 tys. zł, a wielosekcyjnego - 15 tys. zł.

Wnioski można składać do 15 marca 2021 roku na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT, dostępnym pod adresem https://wnioski.msit.gov.pl. Wypełnione wnioski należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną.

Szczegółowe informacji dotyczące programu oraz zasad naboru wniosku znajdują się tutaj.

Nagrody dla zawodników i trenerów

Wydział Sportu UMŁ informuje, że z uwagi na zmianę regulaminów przyznawania nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz nagród dla trenerów, nabór wniosków uwzględniających sukcesy osiągnięte w roku 2020 będzie prowadzony w I kwartale roku 2021.

O rozpoczęciu naboru poinformujemy niezwłocznie po zakończeniu wszystkich formalności związanych z przygotowaniem nowych regulaminów.

Ponad 4,6 mln zł dla drużyn ligowych

Tegoroczna pandemia koronawirusa COVID-19 spowodowała, że część samorządów zdecydowało się na zawieszenie finansowania zadań związanych ze sportem ligowym. Łódź na wsparcie seniorskich drużyn ligowych w drugim półroczu 2020 roku przeznaczyła 4 683 646 zł.

Pieniądze z tego tytułu zasilą konta ośmiu łódzkich klubów. Sześć z nich dostanie też pieniądze na wynajem obiektów od Miejskiej Areny Kultury i Sportu. Najwięcej środków trafi do piłkarskiej spółki Widzew, która otrzyma 1 263 000 zł (w tym 973 000 zł na wynajem stadionu). Dla zdegradowanych z PKO BP Ekstraklasy piłkarzy ŁKS przeznaczono 1 172 300 zł (w tym 882 300 zł na wynajem stadionu).

Siatkarki ŁKS Commercecon – brązowe medalistki minionego sezonu - otrzymają 695 228,70 zł (w tym 327 228,70 zł na wynajem hali), a ich lokalne rywalki z Budowlanych (piąte miejsce w Lidze Siatkówki Kobiet) dostaną 583 173,70 zł (w tym 243 173,70 zł na wynajem hali). Dla pierwszoligowych żużlowców Orła przeznaczono 560 000 zł (w tym 340 000 na wynajem stadionu), a Budowlani Rugby S.A. (spółka prowadząca drużynę Master Pharm Rugby Łódź) mogą liczyć na 293 500 zł (w tym 112 000 zł na wynajem stadionu). Miejskie dotacje trafią również do koszykarek MUKS Widzew (110 000 zł) oraz piłkarek nożnych UKS SMS (67 943,60 zł).

Przedłużenie rozstrzygnięć konkursów z profilaktyki

Do 28 sierpnia 2020 roku został przedłużony termin zakończenia postępowania konkursowego na zadania profilaktyczne w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020

Powołując się na pkt. VII.12 ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia 3157/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020, informujemy, że termin zakończenia postępowania konkursowego (rozstrzygnięcia konkursu) dla zadań:

 • Lubię sport–ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian;
 • Łódź Sportowa–organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych;
 • Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej;

zostaje przedłużony do dnia 28 sierpnia 2020 r.

Sport to zdrowie 2020: wyniki konkursu ofert

Wydział Sportu w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi informuje, że ogłoszone zostały wyniki konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Wyniki konkursu na zadanie "Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów" można znaleźć TUTAJ

Rozstrzygnięcia konkursów przedłużone

Do 29 maja 2020 roku został przedłużony termin zakończenia postępowania konkursowego na zadania ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020, a także organizację imprez sportowo-rekreacyjnych i organizację zajęć sportowych w grach zespołowych i pływaniu dla kobiet aktywnych zawodowo.

Więcej informacji TUTAJ

Rozstrzygnięcie konkursu z profilaktyki w kwietniu

Powołując się na pkt. VII.12 ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia 3157/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadańz zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020, informujemy, że termin zakończenia postępowania konkursowego (rozstrzygnięcia konkursu) zostaje przedłużony najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2020 r.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Wydział Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Wydział Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach:

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020:

 • 1) Lubię sport – ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian, realizacja w terminie marzec - październik 2020 r.,
 • 2) Łódź Sportowa – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, realizacja w terminie marzec - grudzień 2020 r.,
 • 3) Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, realizacja w terminie marzec - listopad 2020 r.
 • 4) Sport to zdrowie – udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów, realizacja w terminie marzec - grudzień 2020 r.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w podanym poniżej linku do ogłoszenia konkursowego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.

Link do konkursu

Termin składania ofert upływa 20 lutego 2020 roku o godz. 16:00.

Program Klub 2020

Do 15 marca 2020 Ministerstwo Sportu będzie przyjmowało wnioski do kolejnej edycji programu Klub, w ramach którego jest dofinansowywana działalność związana z upowszechnianiem sportu dzieci i młodzieży. Na realizację tego zadania przeznaczono 40 mln zł, która umożliwi wsparcie działalności ok. 3 700 klubów w całym kraju.

Program jest skierowany do klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia i prowadzących szkolenie sportowe dzieci i młodzieży do lat 18. O wsparcie z programu Klub mogą się starać podmioty, które przynajmniej od trzech lat prowadzą zarejestrowaną działalność sportową, a w poprzednim i bieżącym roku otrzymały maksymalnie 200 tys. zł dotacji ze środków publicznych.

Z pieniędzy MS można dofinansować wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizację obozów sportowych i zakup sprzętu sportowego. Na wynagrodzenia kluby jednosekcyjne mogą otrzymać do 6 tys. zł, a wielosekcyjne do 9 tys. zł. Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego lub organizacji obozu to odpowiednio 4 tys. zł i 6 tys. zł. Łącznie kluby jednosekcyjne mogą więc otrzymać 10 tys. zł, a wielosekcyjne 15 tys. zł. Wysokość dofinansowania nie może jednak przekroczyć 90 proc. całkowitych kosztów związanych z realizacją zadania.

Wnioski można składać do 15 marca 2020 na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT, dostępnym pod adresem https://wnioski.msit.gov.pl. Wnioski należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną.

Szczegółowe informacji dotyczące programu oraz zasad naboru wniosku znajdują się na stronie MS.

Szansa na zadaszone boisko

Ministerstwo Sportu uruchamia pilotażowy program budowy zadaszeń boisk piłkarskich. Pula pieniędzy przeznaczonych na realizację tego typu inwestycji wynosi 15 mln zł. Wnioski będzie można składać w terminie 17-27 lutego 2020.

Program przewiduje dofinansowanie dwóch rodzajów inwestycji. Dotacje będzie można pozyskać na zadaszenie istniejącego boiska o wymiarach co najmniej 90 x 45 metrów lub na budowę pełnowymiarowego boiska (105 x 68 m) wraz z zadaszeniem. W obu wariantach wysokość wsparcia może osiągnąć 50 procent kosztów kwalifikowanych, jednak w pierwszym przypadku nie może przekroczyć kwoty 1,5 mln zł, a w drugim 3 mln zł.

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się tutaj.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Wydział Sportu UMŁ informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarte konkursy ofert w formie wsparcia realizacji zadań w zakresie wspierania szkolenia sportowego i organizacji zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością oraz upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Zadanie pn. Wspieranie szkolenia sportowego ma być realizowane od stycznia do grudnia 2020. Celem zadania jest wsparcie prowadzonego w łódzkich klubach sportowych szkolenia sportowego (wszystkie kategorie wiekowe, włącznie z seniorem), w dyscyplinach olimpijskich oraz objętych współzawodnictwem prowadzonym przez Ministerstwo właściwe ds. sportu. Na ten cel przeznaczono łącznie do 4 100 000 zł. W tym samym terminie będzie realizowane zadanie pn. Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych, mające na celu wsparcie prowadzonego w łódzkich klubach sportowych szkolenia sportowego w dyscyplinach paraolimpijskich lub w dyscyplinach objętych współzawodnictwem sportowym osób niepełnosprawnych. To zadanie pochłonie do 90 000 zł. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć tutaj.

Kwota do 140 000 zł zostanie przeznaczona na zadanie pn. Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Celem tego zadania jest przygotowanie i realizacja Szkolnych Mistrzostw Łodzi (dokończenie rozgrywek szkolnych 2019/2020 oraz rozpoczęcie rozgrywek szkolnych 2020/2021) dla jak największej liczby szkół podstawowych i szkół średnich, w co najmniej czterech dyscyplinach sportowych (z uwzględnieniem w pierwszej kolejności dyscyplin z kalendarza wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego). Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć tutaj.

Oferty w konkursach składa się na formularzu oferty, zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem Generatora Wniosków. Potwierdzenie złożenia oferty w Generatorze Wniosków powinno zostać wydrukowane, prawidłowo podpisane i złożone w Wydziale Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. ks. Skorupki 21 (III piętro, pok. nr 3) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 22 dni od daty ukazania się ostatniego ogłoszenia. Termin składania ofert upływa 14 stycznia 2020. Każde potwierdzenie złożenia oferty dotyczące odrębnego zadania/działania winno być złożone oddzielnie.

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

Wydział Sportu UMŁ informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosiła otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych.

Zadanie ma na celu wsparcie cyklicznych wydarzeń sportowych będących wizytówką Miasta Łódź w kraju i na świecie, a także imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Na realizację zadania przeznaczono łącznie 1 600 000 zł. Termin składania ofert upływa 13 stycznia 2020.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się tutaj.

Nagrody dla sportowców i trenerów

Od poniedziałku 16 grudnia 2019 będzie można odbierać decyzje o przyznaniu nagród dla zawodników osiągających znakomite wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Nagrodzeni sportowcy muszą zgłosić się osobiście do Wydziału Sportu UMŁ (ul. ks. Skorupki 21, III piętro, pokój nr 13). W poniedziałek 16 grudnia i we wtorek 17 grudnia decyzje będą wydawane od godziny 8 do godziny 17, a w kolejnych dniach w godzinach 8-16.

Łącznie na nagrody dla szkoleniowców, sportowców indywidualnych i drużyn przeznaczono 535 600 zł. Z tej puli 53 600 zł trafi do 35 trenerów (szczegółowe informacje znajdują się tutaj).

Osiemnastu z nich zostało uhonorowanych za międzynarodowe sukcesy swoich podopiecznych, a szesnastu za doprowadzenie zawodników do mistrzostwa Polski w kategorii seniorów w sportach objętych programem najbliższych igrzysk olimpijskich bądź miejsca gwarantującego udział w rozgrywkach ligi mistrzów w grach zespołowych. Dodatkowo jeden szkoleniowiec – Krzysztof Kędzierski – został nagrodzony za całokształt pracy trenerskiej.

Pozostała kwota w wysokości 482 tys. zł została przeznaczona dla zawodników. Do Wydziału Sportu wpłynęło 129 wniosków od reprezentantów dyscyplin indywidualnych. Nagrody przyznano 107 osobom, gdyż 22 wnioski nie spełniły warunków formalnych. Z powodów regulaminowych odrzucono również jeden z trzynastu wniosków złożonych przez kluby. Wśród nagrodzonych przedstawicieli gier zespołowych znalazły się siatkarki ŁKS Commercecon (mistrzynie Polski) i Budowlani SSA (wicemistrzynie Polski, prawo udziału w Lidze Mistrzyń) oraz piłkarze wodni ŁSTW (mistrzowie Polski).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć tutaj.

Nabór wniosków o przyznanie nagród

Do 12 listopada 2019 można składać wnioski o przyznanie nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz nagród dla trenerów.

Łączna kwota przeznaczona na nagrody wynosi 455 000 zł. Wnioski są przyjmowane w Wydziale Sportu w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu (ul. ks. Skorupki 21, III piętro, pokój nr 13). Nie będą rozpatrywane wnioski: wypełnione nieprawidłowo, nieczytelne, niekompletne, podpisane przez osoby nieuprawnione do składania oświadczeń woli, dostarczone po terminie i złożone na niewłaściwych drukach.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków oraz kryteria przyznawania nagród można znaleźć tutaj.

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych

Wydział Sportu w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

Wydział Sportu w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach:

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019:

1) Trener osiedlowy, realizacja w terminie maj - październik 2019 r.,

2) Lubię sport – ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian, realizacja w terminie marzec - październik 2019 r.,

3) Łódź Sportowa – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, realizacja w terminie
marzec - grudzień 2019 r.,

4) Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, realizacja w terminie
marzec - listopad 2019 r.

5) Sport to zdrowie – udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów, realizacja w terminie marzec - grudzień 2019 r.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w podanym poniżej linku do ogłoszenia konkursowego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.

Link do ogłoszenia

Termin składania ofert upływa 12 lutego 2019 roku o godz. 17:00.

Organizacja zajęć sportowych w grach zespołowych dla kobiet aktywnych zawodowo oraz DOZ Maraton Łódź – R

Wydział Sportu UMŁ informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań w zakresie organizacji zajęć sportowych w grach zespołowych dla kobiet aktywnych zawodowo oraz DOZ Maraton Łódź – R. Szczegóły konkursu można znaleźć tutaj.

Nagrody dla trenerów i zawodników

Wydział Sportu UMŁ informuje, że do dnia 13 listopada 2018 będą przyjmowane wnioski o przyznanie nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla trenerów. Na ten cel przeznaczono 533 740 zł.

Druki wniosków obowiązujące w roku 2018 wraz ze stosownymi załącznikami należy składać w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych (ul. ks. Skorupki 21, III piętro, pokój nr 13) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada 2018.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz wyniki znajdują się tutaj.

Wyniki konkursów z profilaktyki

Wydział Sportu UMŁ informuje, że ogłoszone zostały wyniki konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. Wyniki można znaleźć tutaj.

Program Klub 2018

Do 8 maja 2018 Ministerstwo Sportu i Turystyki będzie prowadziło nabór wniosków do trzeciej edycji programu Klub, w ramach którego jest dofinansowywana działalność związana z upowszechnianiem sportu dzieci i młodzieży.

Program, na realizację którego w roku 2018 przeznaczono rekordową kwotę 40 mln zł, skierowany jest do klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia. Z pieniędzy MSiT będzie można dofinansować wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, a także organizację obozów sportowych i zakup sprzętu sportowego.

Na ten pierwszy cel kluby jednosekcyjne mogą otrzymać do 6 tys. zł, a wielosekcyjne do 9 tys. zł. Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego lub organizacji obozu to odpowiednio 4 tys. zł i 6 tys. zł. Łącznie kluby jednosekcyjne mogą więc otrzymać 10 tys. zł, a wielosekcyjne 15 tys. zł. Wysokość dofinansowania nie może jednak przekroczyć 90 proc. całkowitych kosztów związanych z realizacją zadania.

O wsparcie z programu Klub mogą się starać podmioty, które przynajmniej od trzech lat prowadzą zarejestrowaną działalność sportową, a w poprzednim i bieżącym roku otrzymały maksymalnie 200 tys. zł dotacji ze środków publicznych.

Wnioski należy składać do 8 maja 2018. Szczegóły dot. oferty znajdują się na stronie MSiT.

Nagroda dla Adama Kszczota

Do Prezydent Miasta Łodzi trafił wniosek Wydziału Sportu UMŁ o przyznanie zawodnikowi RKS Łódź Adamowi Kszczotowi nagrody w wysokości 20 000 zł, za zdobycie złotego medalu w biegu na 800 m podczas Halowych Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce, które odbyły się w Birmingham. Szczegóły znajdują się tutaj.

Nagroda dla Katarzyny Komorowskiej

Do Prezydent Miasta Łodzi trafił wniosek Wydziału Sportu UMŁ o przyznanie zawodniczce KS Społem Łódź Katarzynie Komorowskiej nagrody w wysokości 10 000 zł, za zdobycie srebrnego medalu w strzelaniu pneumatycznym podczas mistrzostw Europy seniorów, które odbyły się w węgierskim Gyor. Szczegóły znajdują się tutaj.

Organizacja zajęć nordic walking

Wydział Sportu UMŁ informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego zajęcia nordic walking dla mieszkańców osiedli Wiskitno, Wzniesienia Łódzkie i Mileszki oraz Młodość pełna pasji – bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz rywalizacja uczniów i studentów dla mieszkańców osiedli Zarzew, Andrzejów i Piastów-Kurak. Szczegóły konkursu można znaleźć tutaj.

Organizacja imprez i baza sportowa

Wydział Sportu UMŁ informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, Finał Marcin Gortat Camp, DOZ Maraton Łódź – R oraz konserwacji skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe. Szczegóły konkursu można znaleźć tutaj.

Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych

 

Wydział Sportu UMŁ informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. Szczegóły konkursu można znaleźć tutaj.

Dofinansowanie dla ligowców

Wyniki naboru wniosków dotyczących przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących realizacji celu publicznego z zakresu sportu - wsparcie udziału łódzkich seniorskich drużyn ligowych we współzawodnictwie sportowym: >>>>>>>>

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wspierania szkolenia sportowego, organizacji zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością oraz upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej:

Protokół końcowy z posiedzenia Komisji Konkursowej >>>

Zestawienie zbiorcze - Organizacja zajęć z udziałem osób z niepełnosprawnością >>>

Zestawienie zbiorcze - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej >>>

Zestawienie zbiorcze - Wspieranie szkolenia sportowego >>>

czwartek, 15 kwietnia 2021

Aktywny powrót do szkoły

Marcin Durasik / Wydział Sportu

Walka ze skutkami pandemii Covid-19, poprawa i monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży - to główny cel programu "Aktywny powrót do szkoły", przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji i… więcej

wtorek, 9 marca 2021

Archiwum UMŁ

Masz pomysł na imprezę sportowo-rekreacyjną w Łodzi? Złóż wniosek. Do podziału jest ponad 1,75 mln zł

Grzegorz Gawlik / UMŁ

Oferty na wsparcie organizacji imprez-sportowo-rekreacyjnych w okresie kwiecień-grudzień przyjmujemy do 15 marca. Szczegółowe informacje są w BIP - zakładka Ogłoszenia Urzędu Miasta Łodzi. więcej

wtorek, 1 grudnia 2020

Można składać wnioski

Marcin Durasik / Wydział Sportu

Do 15 marca 2021 można składać wnioski do kolejnej edycji ministerialnego Programu Klub, w ramach którego jest dofinansowywana działalność związana z upowszechnianiem sportu dzieci i młodzieży. Na… więcej

poniedziałek, 16 listopada 2020

Nagrody dla zawodników i trenerów

Marcin Durasik / Wydział Sportu

Wydział Sportu UMŁ informuje, że z uwagi na zmianę regulaminów przyznawania nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz nagród dla… więcej

czwartek, 24 października 2019

Nabór wniosków o przyznanie nagród

Marcin Durasik / Wydział Sportu

Do 12 listopada 2019 można składać wnioski o przyznanie nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz nagród dla trenerów. więcej

Kontakt