Historia ulicy Piotrkowskiej

Ulica Piotrkowska jest reprezentacyjną ulicą Łodzi. Ma długość około 4,2 km i biegnie południkowo w linii prostej pomiędzy pl. Wolności a Placem Niepodległości. Ulica ta stanowiła od początku oś centralną, wokół której rozbudowywało się miasto. Inne miasta posiadają place, rynki główne, natomiast w Łodzi prawdziwym sercem miasta jest tzw. "Pietryna".

Na początku stanowiła głównie trakt komunikacyjny, jednak z czasem zmieniła się w "wizytówkę miasta", centrum rozrywki i handlu, serce rozrastającej się aglomeracji przemysłowej. Obecnie wzdłuż Piotrkowskiej, oprócz sklepów można odwiedzić przeszło 100 pubów i restauracji, a w sezonie letnim odpocząć w jednym z ogródków gastronomicznych.

Po ulicy można się przejechać rowerem lub rikszą, a ograniczony ruch pojazdów wykorzystać spacerując specjalnymi szlakami turystycznymi. 

W zasadzie należałoby powiedzieć, iż jest to plac o najdziwniejszych proporcjach jakie możemy sobie wyobrazić: 20 x 4000 metrów. Jak to wyjaśnić?

Otóż Łódź to miasto o strukturze amerykańskiej - i mniej więcej podobnej historii - rozwinęło się z maleńkiej osady w dużą aglomerację zaledwie w ciągu dwustu lat. W końcowych pięćdziesięciu latach XIX wieku w tempie rozwoju Łodzi dorównywało jedynie Chicago. Rocznie powstawało tu dwieście kamienic, nie licząc fabryk i pałaców!

Owa amerykańska struktura Łodzi to regularna siatka ulic i jednakowych działek budowlanych. Wszystko pod kątem prostym, jakby wymyślone od razu, stworzone prostą, krótką decyzją. Z reżimu wyłamują się czasem jedynie fabryki i pałace. Miasto rozwijające się jak lawina, tylko dla obsługi przemysłu tekstylnego, stało się jednowymiarowe. Nie narastało przez wieku jak inne miasta. Nie tworzyło się tu gmachów publicznych, nie było grodu ani zamku, który stałby się "starym miastem". Łódź nie ma łuków triumfalnych, bulwarów, nawet opera powstała na końcu. Symbolem ówczesnej dynamiki stała się ulica Piotrkowska. Od zawsze była osią, kręgosłupem. Na początku wsi, a później wielkiego miasta.  I tak stało się oczywistym, że musiała ona przejąć funkcję centralnego placu - serca miasta.

Wymarła przez lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte po przełomie politycznym 1990 roku przeżywa swój drugi rozkwit. Już nie dla przemysłu, ale dla miasta i ludzi w nim żyjących, otwierając na nowo swoje możliwości. XIX-wieczna struktura daje się znakomicie adaptować dla współczesnych celów. W kamienicach powstają wielopiętrowe restauracje i puby, sklepy, salony mody i kina. W podwórkach tworzą się pasaże różnorodnych lokali. Latem ulica zarasta ogródkami gastronomicznymi. O pierwszej, drugiej w nocy pełno tu spacerujących ludzi, niczym na Saint-Germaine w Paryżu. Ta dawna promenada i wizytówka wielkie, europejskiej Łodzi - rodzima "5.Avenue" nad Łódką i Jasieniem - powoli, ale nieustannie zaczyna ponownie stawać się najważniejszą arterią miasta. Coraz bardziej jest snobistyczna. Coraz więcej jest na niej luksusowych sklepów i banków, pubów, kawiarni, cukierni i ekskluzywnych restauracji. Tu jak dawniej chce się przejść, usiąść, popatrzeć na tętniącą życiem Łódź. Czuć jej gwar i puls. Łodzi o cudownej i niepowtarzalnej strukturze.

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.