Małe granty - tryb pozakonkursowy

Na mocy art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

W ramach tej procedury spełnione muszą być następujące warunki:

- wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł

- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,

- łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej nie może przekroczyć 20 000 zł w danym roku kalendarzowym

- zadanie powinno być realizowane na rzecz mieszkańców/mieszkanek Łodzi.

- wniosek należy złożyć na wzorze określonym przez przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego. 

UWAGA! Wnioski w ramach trybu pozakonkursowego składać tylko na zadanie, na które przewidziane są środki w budżecie Miasta Łodzi. 

Środki dostępne w budżecie Miasta Łodzi w roku 2024 na zadania realizowane w trybie pozakonkursowym, tzw „małych grantów”

Nazwa Komórki organizacyjnej UMŁ

Nazwa zadania

Wysokość dostępnych środków

Biuro Aktywności Miejskiej

Fundusz Rozwoju Wolontariatu

0,00 zł.

Środki w bieżącym roku zostały wyczerpane

Wydział Sportu Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 10 000 zł

Prawidłowo złożony wniosek pod względem formalnym podlega ocenie merytorycznej. Składa się na nią m.in ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta, proponowana jakość wykonania zadania publicznego, kalkulacja kosztów zadania, ocena rzetelności realizacji zadań w latach poprzednich.

Oferta, która uzyska pozytywną ocenę merytoryczną, na okres  7 dni jest upubliczniana  na:

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Po rozpatrzeniu tych uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadania publicznego.

Podstawa prawna:

MAŁE GRANTY - WYKAZ OFERT ZŁOŻONYCH W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

Kliknij w nagłówek, aby przejść do strony BIP z aktualnym wykazem.

Kontakt