Łódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego

Łódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego to ciało doradcze Prezydenta Miasta Łodzi z zakresu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. Rada m.in opiniuje ważne akty prawne, inicjuje działania, proponuje nowe narzędzia współpracy, rozwiązuje sprawy konfliktowe itd.


Podstawowe informacje:

  • Rada powoływana jest na 3-letnią kadencję,
  • W skład Rady wchodzi 10 przedstawicieli/przedstawicielek NGO (wyłanianych w otwartych wyborach), 7 przedstawicieli urzędu i 3 Radnych Rady Miejskiej w Łodzi.

Czym zajmuje się Rada?

  • Opiniuje projekty uchwał dot. różnych sfer życia społecznego (np. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Gminny Program Rewitalizacji itd),
  • Współtworzy akty prawne dot. współpracy Miasta Łodzi z organizacjami (np. Programy Współpracy, zasady użyczeń lokali czy przeprowadzania otwartych konkursów ofert dla NGO),
  • Występuje do Prezydenta Miasta z ważnymi stanowiskami dot. sektora pozarządowego,
  • Udziela pomocy w przypadku sporów pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi,
  • Wskazuje priorytetowe obszary działań dot. współpracy Miasta z NGO itp.

Działasz w organizacji?

  • Możesz zgłaszać ważne sprawy dot. sektora i Twojej organizacji, bezpośrednio do przewodniczącego lub członkiń/członków Rady,
  • O pracy Rady i nie tylko dowiesz się na stronie na Facebooku poświęconej organizacjom pozarządowym "Łódź pozarządowa":  https://www.facebook.com/profile.php?id=100087216258099

Kontakt do przewodniczącego Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:
Dokumenty z prac Rady:

Kontakt