Skład Rady kadencji IV


 KRZYSZTOF FYDRYSZEK

Zgłoszony przez Fundację Międzynarodowy Instytut Rozwoju

Jako prezes nadzoruje pracę „Locus” biura coworkingowego, które wspiera przedsiębiorców. Prowadzi przy Fundacji darmowe porady dotyczące pozyskiwania funduszy Europejskich szczególnie przez MŚP oraz osoby nieaktywne zawodowo. Od 2016 roku pełni funkcje koordynatora Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w regionie łódzkim. Obecnie jest również koordynatorem trzech projektów dotyczących aktywizacji zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.


 MARCIN GOŁDA

Zgłoszony przez Fundację SPIN

Założyciel i prezes Stowarzyszenia Szkoła Profesjonalnych Instruktorów Nurkowania zrzeszających pasjonatów i instruktorów nurkowania w całej Polsce. Stowarzyszenie upowszechnia i popularyzuje tematykę z zakresu szkoleń nurkowych, ekologii, bezpiecznego uprawiania sportów wodnych, a także pierwszej pomocy przedmedycznej. Aktywnie działa m.in w Centrum Dialogu Międzykulturowego inicjując i współorganizując działania na rzecz tolerancji praz przeciwdziałania rasizmowi, ksenofobii itd.


 PRZEMYSŁAW JAGIELSKI

Zgłoszony przez Klub Uczelniany AZS Politechniki Łódzkiej

Jest Prezesem Klubu AZS i członek Zarządu Głównego AZS. Posiada bogate doświadczenie związane nie tylko z prowadzeniem dużego klubu sportowego ale również w zakresie organizacji wielu imprez sportowych rangi międzynarodowej. Kandydat był również liderem zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie aplikacji organizacji Europejskich Igrzysk Studenckich - EUSA Games Lodz 2020, które będą współrealizowane razem z Miastem Łódź.


 MARTYNA JĘDRZEJCZAK-KUBICKA

Zgłoszona przez Łódzką Fundację Rehabilitacji Kamień Milowy

Współpracuje z Fundacją Kamień Milowy w ramach wolontariatu od 2018 roku. Wspierała działania organizacji na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin. Przyczyniła się do rozszerzenia oferty Fundacji o kolejne projekty i nowe usługi, tworzyła spójną grafikę i branding marki w organizacji. Kandydatka chciałaby działać w Radzie na rzecz zacieśnienia współpracy między NGO w Łodzi i upowszechnianiu idei wolontariatu w społeczności lokalnej.

 JACEK JĘDRZEJCZAK 

Zgłoszony przez Fundację Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO

Jest prezesem Fundacji FERSO od ponad 10 lat, był wieloletnim Prezesem i Wiceprezesem Łódzkiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Był członkiem 3 kadencji ŁRDPP. Współtworzył łódzką politykę lokalową dla organizacji pozarządowych. Na chwilę obecną zaangażowany w pracę w Łódzkim Centrum Obywatelskim - miejscu doradczym i szkoleniowym dla łódzkich organizacji i grup nieformalnych.


 AGNIESZKA SYLWIA KOŁODZIEJCZAK

Zgłoszona przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My

Kandydatka posiada bogate doświadczenie w zakresie przełamywania barier dot. osób niepełnosprawnych, a także w zakresie pracy w III sektorze. Jest także osobą z niepełnosprawnością, która przełamuje bariery dot. podejścia do osób niepełnosprawnych społeczeństwie. Obecnie, w Stowarzyszeniu Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My, zajmuje się m.in. koordynacją i monitoringiem projektów z zakresu ekonomii społecznej.


 MARIUSZ KOŁODZIEJSKI

Zgłoszony przez Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół „POMOST”

Współpracuje z III sektorem od 2005r. aktywnie włączając się w działania związane z aktywizacją osób chorych i niepełnosprawnych oraz promocję działań społecznych i artystyczno-kulturalnych. W 2008r. zainicjował funkcjonowanie biura wolontariatu (obecnie Regionalnego Centrum Wolontariatu), którym kieruje do dnia dzisiejszego. Aktywnie działa na rzecz rozwoju wolontariatu w mieście, regionie oraz kraju, realizując liczne projekty społeczne oraz pracując przy tworzeniu dokumentów strategicznych.


 IDA MICKIEWICZ-FLORCZAK

Zgłoszona przez Stowarzyszenie Fabryka Równości

Realizowała szereg projektów dotyczących praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji oraz dających młodzieży poczucie bezpieczeństwa, zarówno w szkole jak i w życiu prywatnym. Co roku organizuje Marsz Równości jako inicjatywę ogólnodostępną dla wszystkich ludzi, pokazującą solidarność społeczną. Z jej inicjatywy powstały na terenie Łodzi grupy wsparcia osób LGBT+ i ich rodzin.

Załączone rekomendacje kandydatki:

Rekomendacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi

Rekomendacja Fundacji Kreatywnych Rozwiązań EDUKABE


 MAŁGORZATA SZYMAŃSKA

Zgłoszona przez Fundację Centrum IN

Fotograf, grafik komputerowy, terapeutka, rebirther, specjalistka od wystąpień publicznych i kreowania wizerunku, członek Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kadencji 2016-2019. Prezes Fundacji Centrum In, działającej w obszarze ekonomii społecznej, samoorganizacji ekonomicznej, wspierania przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej grup wykluczonych oraz pomocy przy powrocie na rynek pracy. Wiceprzewodnicząca Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.


 ŁUKASZ WASZAK

Zgłoszony przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

Jest związany z III sektorem od ponad 20 lat. Współtworzył 1998 roku Centrum OPUS, którego jest dzisiaj prezesem. Pracował w zespołach roboczych tworzących podwaliny systemowej współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi. Członek Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego od 2011 roku. W nowej kadencji chciałby zająć się m.in włączeniem organizacji pozarządowych w projekty rewitalizacyjne realizowane przez Miasto Łódź oraz rozwojem programu mikrodotacji na inicjatywy realizowane przez mieszkańców. Wiceprzewodniczący Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.


 ŁUKASZ PRYKOWSKI

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Zajmuje się m.in współtworzeniem aktów współtworzeniem i konsultowaniem kluczowych aktów prawnych określających współpracę Miasta z III sektorem (np. fundusz wkładów własnych, zasady przeprowadzania otwartych konkursów ofert, udostępnienia lokali na preferencyjnych warunkach itp.). Przewodniczący Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.


 IWONA IWANICKA

Przedstawicielka Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Polityki Społecznej Urzędu Miasta Łodzi


 BARTŁOMIEJ DYBA-BOJARSKI

Radny Rady Miejskiej w Łodzi


 MARCIN DERENGOWSKI

Przedstawiciel Prezydenta Miasta Łodzi

p.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi


 JOANNA BRZEZIŃSKA

Przedstawicielka Prezydenta Miasta Łodzi

p.o. Z-cy Dyrektora Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi


 AGNIESZKA WIETESKA

Radna Rady Miejskiej w Łodzi


 ANNA ŚWIERKOCKA

Przedstawicielka Prezydenta Miasta Łodzi

p.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi


 ARTUR SKÓRZAK

Przedstawiciel Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik Oddziału ds. Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Biurze Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi


 KRZYSZTOF MAKOWSKI

Radny Rady Miejskiej w Łodzi


 ELŻBIETA JASZCZAK

Przedstawicielka Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Kontakt