Stypendia artystyczne

STYPENDIA ARTYSTYCZNE PREZYDENT MIASTA ŁODZI

W Łodzi istnieje program stypendialny dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury. Stypendia mają wspierać rozwój artystyczny kandydatów i kandydatek, obejmować realizację stworzonych przedsięwzięć. Przyznawane są w następujących dziedzinach:

 • sztuki wizualne,
 • sztuki projektowe,
 • film,
 • teatr,
 • muzyka,
 • taniec,
 • literatura.

O stypendia mogą ubiegać się osoby, które nie przekroczyły 35 roku życia. Ponadto kandydat/kandydatka musi prowadzić działalność twórczą na terenie Łodzi. Wyboru stypendystów i stypendystek dokonuje komisja, w skład której wchodzą eksperci i ekspertki z danej dziedziny kultury, urzędnicy i urzędniczki, radne i radni. Oprócz wsparcia finansowego, Wydział Kultury UMŁ, zapewnia także promocję już zrealizowanych projektów.

 • Wzór formularza, wzór umowy stypendialnej, wzór formularza sprawozdania końcowego z realizacji stypendium, wzór karty oceny merytorycznej, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym: bip.uml.lodz.pl oraz w sekretariacie Wydziału Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi.
 • Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 42 638-43-73.
 • Więcej informacji na stronie: https://uml.lodz.pl/kultura/ 

POZYSKIWANIE PIENIĘDZY NA PROJEKTY KULTURALNE - ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 • Konkursy

W ramach ogłaszanych raz w roku konkursów ofert Prezydent Miasta Łodzi dofinansowuje interesujące i wartościowe projekty z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wspierane są m.in.: imprezy kulturalne z zakresu filmu, sztuk wizualnych oraz muzyki, edukacja kulturowa i animacja społeczno-kulturalna na rzecz dzieci i młodzieży, w tym promocja ich dokonań artystycznych, działania włączające dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym, realizacja przedsięwzięć przybliżających łodzianom i łodziankom sylwetki twórców i twórczyń kultury łódzkiej, wymiana dorobku, informacji i doświadczeń z zakresu kultury, wspieranie projektów analityczno-diagnostycznych, prac badawczych, konferencji, szkoleń i debat z dziedziny kultury czy działania artystyczne, działania z obszaru edukacji kulturowej, animacji społeczno-kulturalnej służące rewitalizacji oraz publikacje o tematyce łódzkiej.

 • Małe granty - do 10.000 zł

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Miasto może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małego grantu.

Kwota dofinansowania lub finansowania ze środków miasta takiego zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Charakterystyka projektu składanego w ramach tzw. małego grantu:

 • wnioskowana dotacja od miasta w kwocie nie wyższej niż 10 000 złotych,
 • termin realizacji zadania nie dłuższy niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni),
 • o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie) decyduje organizator konkursu,
 • termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego),
 • ściśle określone granice rozpoczęcia i zakończenia zadania, tj. nie może być to projekt o charakterze ciągłym, na który przyznawana jest dotacja w ramach otwartego konkursu ofert,
 • projekt nie może stanowić części większego zadania, tylko musi być samodzielny.
 • Wsparcia udzielają pracownicy zespołu ds. mecenatu kultury w Wydziale Kultury pod nr tel. 42 638 53 64, 42 638 43 56, 42 638 43 92.
Kontakt