Wsparcie

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (MOPS)

Ośrodki pomocy społecznej wspierają osoby i rodziny w trudnych sytuacji życiowych, w których występują problemy opiekuńcze, wychowawcze i rodzinne. Ośrodki udzielają wsparcia osobom z niepełnosprawnościami. Wsparcie finansowane jest z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przyznaje pomoc w formie usług:

- opiekuńczych,

- specjalistycznych usług opiekuńczych,

- specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Więcej o Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi znajdziesz na: https://mops.uml.lodz.pl.

Poniżej wybrane formy wsparcia:

CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Jeżeli jesteś osobą uczącą się, nie pozostajesz na utrzymaniu rodziców, gdyż masz zasądzone od nich alimenty lub Twoi rodzice nie żyją możesz ubiegać się o:

 • ZASIŁEK RODZINNY – to świadczenie, które otrzymasz na swoje utrzymanie w wysokości 135 zł miesięcznie. Twoje miesięczne dochody są mniejsze niż 674 zł, a gdy posiadasz orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - mniejsze niż 764 zł.
  https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny
 • ŚWIADCZENIE DOBRY START ( 300+) - to świadczenie, które otrzymasz raz w roku, w wysokości 300 zł na rozpoczęcie roku szkolnego. Świadczenie otrzymasz, gdy masz mniej niż 20 lat, a gdy jesteś osobą niepełnosprawną, mniej niż 24 lata.

Jeżeli urodziło Ci się dziecko możesz ubiegać się o:

 • ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+) - to świadczenie, które otrzymasz w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko, na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie otrzymasz bez względu na dochód Twojej rodziny.
 • ZASIŁEK RODZINNY - to świadczenie, które otrzymasz na utrzymanie dziecka w wysokości:
  - 94 zł miesięcznie - na dziecko, które nie ukończyło 5 roku życia
  - 124 zł miesięcznie - na dziecko, które ukończyło 5 rok życia

W Twojej rodzinie miesięczne dochody są mniejsze niż 674 zł na osobę, a gdy Twoje dziecko jest niepełnosprawne - mniejsze niż 764 zł na osobę.

 • JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (BECIKOWE) - to jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł, które otrzymasz, gdy urodziło Ci się dziecko, a matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu. W Twojej rodzinie miesięczne dochody są mniejsze niż 1922 zł na osobę. Wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
 • ŚWIADCZENIE „ZA ŻYCIEM” - to jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł, które otrzymasz, jeżeli urodziło Ci się dziecko, u którego wykryto ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w czasie ciąży lub porodu. Świadczenie otrzymasz bez względu na dochód Twojej rodziny. Wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
 • ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE („KOSINIAKOWE”) – to świadczenie
  w wysokości 1000 zł miesięcznie przez okres:
  - 52 tygodni - gdy opiekujesz się jednym dzieckiem,
  - 65 tygodni - gdy opiekujesz się dwójką dzieci,
  - 67 tygodni - gdy opiekujesz się trójką dzieci,
  - 69 tygodni - gdy opiekujesz się czwórką dzieci,
  - 71 tygodni - gdy opiekujesz się pięciorgiem i więcej dzieci.
  To wsparcie dla rodzica, który nie otrzymuje zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie otrzymasz bez względu na dochód Twojej rodziny.

Jeżeli posiadasz orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności albo Twoje dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność możesz ubiegać się o:

 • ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY – to świadczenie w wysokości 215,84 zł miesięcznie, które otrzymasz na częściowe pokrycie wydatków związanych z niepełnosprawnością. Świadczenie otrzymasz bez względu na dochód Twojej rodziny.

Jeżeli masz na siebie lub swoje dziecko zasądzone alimenty, których nie otrzymujesz, a komornik sądowy nie może ich wyegzekwować możesz ubiegać się o:

 • ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO – to świadczenie, które otrzymasz w wysokości ustalonych przez sąd alimentów, jednak nie więcej niż 500 zł miesięcznie. W Twojej rodzinie miesięczne dochody są mniejsze niż 900 zł na osobę.

Jeżeli masz problem z opłacaniem czynszu za mieszkanie możesz ubiegać się o:

 • DODATEK MIESZKANIOWY – to świadczenie wypłacane zarządcy lokalu, w którym mieszkasz na częściowe pokrycie wydatków mieszkaniowych. Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od wysokości dochodów i wysokości wydatków mieszkaniowych. Musisz spełnić warunki:
  - posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu ( umowa najmu, akt własności itp.),
  - osiągać odpowiednio niski dochód,
  - lokal musi mieć odpowiednią powierzchnię.

Jeżeli jesteś w trudnej sytuacji materialnej możesz ubiegać się o:

 • DODATEK OSŁONOWY – to jednorazowa pomoc przyznawana w 2022 r. w celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej i gazu ziemnego. W Twoim gospodarstwie domowym miesięczne dochody są mniejsze niż 2 100 zł lub 1 500 zł na osobę, gdy Twoje gospodarstwo jest wieloosobowe.
 • Kwota dodatku jest zróżnicowana i wynosi:

  • 400 zł rocznie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego
  • 600 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
  • 850 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
  • 1 150 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

  Jeżeli lokal mieszkalny ogrzewasz węglem lub paliwami węglopochodnymi i źródło ogrzewania zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków – to dodatek osłonowy przysługuje w wyższej wysokości:

  • 500 zł rocznie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego
  • 750 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
  • 1 062, 50 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
  • 1 437,50 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Jeżeli masz na siebie lub swoje dziecko zasądzone alimenty, których nie otrzymujesz, komornik sądowy nie może ich wyegzekwować i nie masz przyznanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego możesz złożyć wniosek o:

PODJĘCIE DZIAŁAŃ WOBEC DŁUŻNIKA ALIMENTACYJNEGO są to działania podejmowane wobec osoby, która nie płaci na dziecko ustalonych przez sąd alimentów.

Działania jakie organ może podjąć wobec dłużnika:

 • przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego i odbiór oświadczenia majątkowego,
 • zobowiązanie do rejestracji w urzędzie pracy – aktywizacja zawodowa dłużnika, który nie pracuje,
 • współpraca z komornikiem w zakresie prowadzonej egzekucji,
 • złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo niealimentacji,
 • złożenie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy.

Szczegółowe informacje dotyczące świadczeń dostępne są na stronie internetowej Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi: css.samorzad.lodz.pl lub pod numerem telefonu infolinii: +48 (42) 638-59-69.

Kontakt