Praca w DPS


Dyrektor 5 Domu Pomocy Społecznej, 93-278 Łódź, ul. Podgórna 2/14 ogłasza nabór kandydatów do pracy na  stanowisko  urzędnicze – księgowego/starszego księgowego

Liczba wakatów:  1

Wymiar czasu pracy: pełny

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

 1. Wymagania niezbędne: ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe albo  ukończenie szkoły średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły zawodowej  o kierunku  rachunkowość  i  posiadanie  co najmniej 2-letniej praktyki w księgowości,

      Ponadto:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Wymagania dodatkowe:
 6. Dobra znajomość rachunkowości w tym rachunkowości budżetowej,
 7. Doświadczenie w pracy na stanowisku księgowego/starszego księgowego w samorządowej jednostce budżetowej,
 8. Umiejętność korzystania z komputerowych programów finansowo-księgowych, mile widziana znajomość systemu ZFM,
 9. Umiejętność pracy w zespole,
 10. Komunikatywność, samodzielność, dokładność i rzetelność.
 11. Zakres zadań wykonywanych w 5 DPS na stanowisku księgowego/starszego księgowego:
 • Przyjmowanie, sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów źródłowych do ujęcia w księgach rachunkowych, dotyczących wydatków DPS oraz wydatków z kont depozytowych mieszkańców.
 • Dekretacja dowodów księgowych dotyczących wydatków budżetowych, a także innych zleceń dotyczących płatności z kont depozytowych mieszkańców zgodnie z aktualnie obowiązującą klasyfikacją budżetową oraz Zakładowym Planem Kont oraz księgowanie w obowiązującym systemie finansowo-księgowym.
 • Księgowanie wyciągów bankowych dotyczących depozytów mieszkańców.
 • Naliczanie odsetek od depozytów mieszkańców.
 • Naliczanie i odprowadzanie do Urzędu Skarbowego podatku od depozytów mieszkańców, sporządzanie deklaracji 8AR.
 • Rozliczanie należności i zobowiązań pensjonariuszy 5 DPS z zakresu stanu kont depozytowych mieszkańców i uzgadnianie rozrachunków oraz stanu konta depozytowego z działem socjalnym w tym z aplikacją DOM.
 • Prowadzenie kasy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz „Instrukcją kasową”, a w szczególności:
 1. Realizacja operacji gotówkowych - przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat,
 2. Bieżące sporządzanie raportów kasowych;
 3. Rozliczanie zaliczek gotówkowych, pobranych przez upoważnionych pracowników;
 4. Prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania;
 5. Prowadzenie ewidencji depozytów rzeczowych złożonych w kasie DPS-u.
 • Księgowanie dowodów rachunkowo-kasowych.
 • Zaciąganie do systemu finansowo-księgowego wyciągów z bankowości elektronicznej oraz przygotowywanie przelewów (wprowadzanie do systemu bankowości elektronicznej dowodów księgowych).

Szczegółowe czynności określi zakres obowiązków i odpowiedzialności.

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia – wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 5DPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi ponad 6%.
 2. Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny i  CV,
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy i zaświadczenia z Urzędu pracy, jeżeli stosunek pracy trwa nadal – zaświadczenia z zakładu pracy),
 • Mile widziane referencje z poprzednich miejsc pracy,
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
 • oświadczenia kandydata:
 1. o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 2. posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych,
 3. korzystania z pełni praw publicznych,
 4. podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe nie toczy się wobec niego postępowanie karne o w/w,
 5. podpisane oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.

8/ zaświadczenie o niekaralności - w przypadku wyboru na stanowisko.

 1. Oferty pracy z wymaganymi dokumentami należy złożyć w kadrach 5 DPS lub przesłać pocztą na adres 5 DPS /decyduje data wpływu/ w zamkniętej kopercie, oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko księgowego” od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15.00  w terminie do dnia 9 marca 2023 r. do godz. 15:00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 643-53-49/59.

Nabór przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora 5 DPS.

 1. Oferty, które wpłyną do 5 DPS po wyznaczonym terminie oraz niezawierające kompletu dokumentów - nie będą
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10 marca 2023 r. o godz. 11:00.

Kandydaci/ki/ spełniający wymagania określone w ogłoszeniu o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w procesie rekrutacji jest 5 Dom Pomocy Społecznej – reprezentowany przez pełniącą obowiązki Dyrektora – Agnieszkę Rosińską.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w 5 DPS w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych.  Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w kadrach 5 DPS przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. 5 DPS nie odsyła dokumentów kandydatom.

Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

   Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej 5 DPS.

 

 

 Kontakt