RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@uml.lodz.pl bądź telefonicznie +48 (42) 638-59-50.
  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Łodzi oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazywania subskrybowanego newslettera Urzędu Miasta Łodzi. Podstawę prawną przetwarzania stanowi 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmiotom z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, usługi informatyczne. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia rezygnacji przez Panią/Pana
  z otrzymywania newslettera, bądź też do zakończenia wydawania newslettera przez Urząd Miasta Łodzi.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
 7. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 8. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia;
 9. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 10. ograniczenia przetwarzania, na postawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 11. przenoszenia danych, na podstawie art. 20 ogólnego rozporządzenia;
 12. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.
 13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe przekazywanie newslettera.
 14. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 15. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

 

 

Kontakt