RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 • Administrator wyznaczył inspektora oraz zastępcę inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@uml.lodz.pl. Z inspektorem ochrony danych i jego zastępcą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Łodzi oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazywania subskrybowanego newslettera Urzędu Miasta Łodzi. Podstawę prawną przetwarzania stanowi 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia.
 • Dane osobowe będą udostępnione podmiotom realizującym usługi informatyczne
  na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia rezygnacji przez Panią/Pana
  z otrzymywania newslettera, bądź też do zakończenia wydawania newslettera przez Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;

sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;

ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;

usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;

cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.

 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwe przekazywanie newslettera.
 • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Kontakt