Kadry dla biznesu

Łódź jest jednym z ważniejszych ośrodków akademickich w Polsce. W mieście zlokalizowanych jest łącznie 19 placówek szkolnictwa wyższego, 7 publicznych i 12 niepublicznych oraz 30 instytucji badawczo-rozwojowych. Rocznie na łódzkich uczelniach studiuje prawie 74 tys. studentów, w tym blisko 5 tys. studentów zagranicznych, a dyplom uzyskuje około 20 tys. absolwentów.

Uniwersytet Łódzki 

Jest jedną z czołowych uczelni wyższych w Polsce - na jej 12 wydziałach studiuje 32 tysięcy osób. Oferuje 104 kierunki studiów. Uczelnia współpracuje z wieloma zagranicznymi uczelniami. W ramach programów wymiany zagranicznej studenci Uniwersytetu Łódzkiego mogą kontynuować naukę w 28 krajach Europy.

Politechnika Łódzka 

Od wielu lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach technicznych szkół wyższych. Jest laureatem konkursu na najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych oraz jedną z najchętniej wybieranych wyższych szkół technicznych. Dyplom Politechniki Łódzkiej cieszy się uznaniem polskich i zagranicznych pracodawców.

Uniwersytet Medyczny 

Kształci lekarzy, stomatologów, farmaceutów, specjalistów usług medycznych i jako jedyna uczelnia w Polsce prowadzi studia oficerów lekarzy dla wojskowej służby zdrowia we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej. Łódzki Uniwersytet Medyczny zajmuje czołowe miejsca w rankingach, a zaplecze dydaktyczne, badawcze i laboratoryjne jest jednym z najlepiej wyposażonych w Polsce.

Szkoła Filmowa w Łodzi (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera) 

To jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych szkół filmowych na świecie. Kształci reżyserów, operatorów, aktorów, twórców animacji, montażystów, producentów, scenarzystów, fotografików. Alma mater wielu wybitnych filmowców, wśród absolwentów Szkoły m.in.: Andrzej Wajda, Roman Polański, Kazimierz Kutz, Jerzy Skolimowski, Zbigniew Rybczyński, Krzysztof Kieślowski, Filip Bajon, Janusz Gajos.

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego 

to nowoczesna uczelnia artystyczna, w której mimo podążania za postępem, nie zapomniano o tym, że u podstaw współczesnej sztuki i projektowania leży tradycja. Uczelnia powstała w 1945 roku z myślą o studentach kreatywnych, rządnych przygód w świecie mody oraz pasjonatów malarstwa czy grafiki. Z roku na rok zwiększa się znaczenie uczelni na arenie międzynarodowej, dzięki przedsięwzięciom takim jak Międzynarodowe Triennale Tkaniny Młodych YTAT czy Letnie Międzynarodowe Kursy Grafika i Tkanina Artystyczna PATA oraz wydarzenie Łódź Young Fashion.

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 

należy do wiodących uczelni artystycznych w Polsce. Jest otwarta na nowe formy rozwoju pasji i talentów oraz promocji kultury i edukacji muzycznej. Bogata oferta dydaktyczna obejmuje ponad 50 specjalności na czterech wydziałach.

Program „Młodzi w Łodzi”

Program „Młodzi w Łodzi” wspiera rozwój kariery zawodowej studentów, zachęcając młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości z miastem. Jednocześnie wspiera lokalnych przedsiębiorców i inwestorów w pozyskiwaniu wysoko wykwalifikowanej kadry.

Aż 98% łódzkich studentów, którzy słyszeli o jakiejkolwiek akcji skierowanej do młodzieży, spontanicznie wskazuje program „Młodzi w Łodzi”. W ramach programu studenci mogą m.in. korzystać ze zniżek będąc posiadaczem studenckiej karty rabatowej, brać udział w darmowych szkoleniach, zdobywać doświadczenie podczas płatnych staży wakacyjnych, otrzymywać stypendia czy poznawać łódzkich pracodawców. Realizatorem programu jest Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi. Partnerami programu są wiodące łódzkie uczelnie oraz ponad 280 pracodawców z Łodzi i regionu.

Specjalistyczna kadra. Kierunki kształcenia.

KSZTAŁCENIE Z MYŚLĄ O ZATRUDNIENIU
Łódzkie uczelnie dbają o rozwój swoich studentów, oferując kierunki studiów oraz fakultety, które odpowiadają na potrzeby rynku pracy. W wyniku zapotrzebowania na wysokiej klasy specjalistów z różnych dziedzin zarówno Uniwersytet Łódzki, jak i Politechnika Łódzka we współpracy z przedsiębiorcami tworzą ofertę edukacyjną, zwiększającą szansę na zatrudnienie absolwentów w konkretnych branżach.
W ostatnich latach w Łodzi powstały kierunki, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie licznych firm, takich jak np.: Agat, Astor, Comarch, Ericsson czy Fujitsu.

PRZYKŁADOWE KIERUNKI DLA BRANŻY BPO/SSC/IT
Na łódzkich uczelniach prowadzone są m.in. kierunki kształcące specjalistów dla branży BPO/SSC/IT oraz produkcji, a treści realizowanych przedmiotów są przygotowane w porozumieniu z akademią CISCO oraz JUNIPER. Dzięki temu absolwenci szkół wyższych są wysokokwalifikowanymi pracownikami gotowymi podjąć pracę w wiodących firmach.

Łódź mówi różnymi językami

W przeciągu najbliższych 3 lat na łódzkim rynku pracy dostępnych będzie ponad 130 tys. osób władających językami obcymi w stopniu przynajmniej B1.

Znajomość języków obcych łódzkich uczniów i studentów

Szkolnictwo w Łodzi

Łódź posiada również świetnie rozwinięte zaplecze oświatowe. W mieście znajduje się ponad 200 przedszkoli, w tym także wielojęzycznych oraz liczne szkoły podstawowe i licea. Dzięki temu ewentualna relokacja pracowników wraz z rodzinami staje się o wiele łatwiejsza.

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.